Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono rynek tektury falistej w Polsce w 2022 r., a więc w dobie trudnej sytuacji rynkowej i geopolitycznej. Omówiono sytuację społeczno-gospodarczą kraju, produkcję i zużycie papierów do wytwarzania tektury falistej oraz produkcję i zużycie tektury falistej – ogólne dane dotyczyły zarówno Polski, jak i krajów europejskich (członków FEFCO i Cepi). Bardziej szczegółowo przedstawiono rynek Polski, uwzględniając również kwestie dotyczące importu i eksportu, rodzaje fal w produkowanych tekturach oraz podział procentowy wytwarzanych tektur pod względem ilości kolorów zastosowanych do ich zadruku. Na koniec omówiono głównych odbiorców opakowań z tektury falistej. Na podstawie przedstawionych danych zaobserwowano, że rynek tektury falistej i opakowań – mimo że tektura falista oraz produkowane z niej opakowania cały czas stanowią bardzo cenny surowiec, preferowany przez klientów – odnotował jednak spadek produkcji. Taka sytuacja miała miejsce nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich. Producenci dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość produkcji, a tym samym odpowiednią ilość i jakość opakowań, jednak trudna sytuacja na rynku, otoczenie polityczne i legislacja odcisnęły swoje piętno na branży tektury falistej i opakowań.
EN
The article presents the corrugated board market in Poland in 2022, i.e. at a time of difficult market and geopolitical situation. The socio-economic situation of the country, the production and consumption of case materials, and the production and consumption of corrugated board were briefly discussed – general data applied to both Poland and European countries (members of FEFCO and Cepi). The Polish market was discussed in more detail, including import and export issues, the fluting types in the produced corrugated board and the percentage of shipped products in terms of the number of colors used for their printing. Finally, the main customers of corrugated packaging were discussed. Based on the data presented, it was observed that the corrugated cardboard and packaging market – despite the fact that corrugated cardboard and the packaging produced from it are all the time a very valuable raw material, preferred by customers – nevertheless recorded a decline in production. Such a situation occurred not only in Poland, but also in other European countries. Manufacturers did their best to ensure the continuity of production, and thus the appropriate quantity and quality of packaging, but the difficult market situation, political environment, legislation, left their mark on the corrugated board and packaging industry.
PL
Europejski sektor tektury falistej ma ambicję osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku. Ambicja ta obejmuje pełny ślad węglowy sektora – konieczna jest więc współpraca z całym łańcuchem wartości. Aby wprowadzić sektor na wiarygodną ścieżkę prowadzącą do neutralności klimatycznej, FEFCO (Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej) w ścisłej współpracy z członkami, opracowało mapę drogową neutralności klimatycznej.
PL
Kolejny rok zazwyczaj traktuje się jako nowe otwarcie i zawsze niesie to ze sobą mnóstwo pytań, nadziei i wątpliwości. Każda branża, każde przedsiębiorstwo i każdy z nas zastanawia się, podsumowuje miniony rok i zadaje sobie pytanie, czy będzie lepiej. Ostatnie dwa lata były dla przemysłu sporym wyzwaniem, co głównie wynikało z sytuacji epidemiologicznej na całym świecie. Wirus Covid-19 wprowadził sporo zamieszania na światowym rynku i przyczynił się do zachwiania gospodarki. Mimo to, wszystkie gałęzie przemysłu mocno walczyły o przetrwanie tego trudnego okresu. Jednym udało się to z większym sukcesem, a innym już nieco gorzej. Jednak wysiłki ponoszone przez poszczególne branże przyniosły jakiś efekt. Jak podaje Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne widać, że mimo trudnej sytuacji rok 2021 okazał się lepszy niż pierwszy rok pandemii, czyli 2020. Dane o produkcji, eksporcie czy sprzedaży za ostatni okres są dość pomyślne, a PKB w 2021 r. – według szacunków KIG – wzrósł o 5,7%. Czy to oznacza sukces i radość przedsiębiorców? Niestety, nie do końca. Owszem, taka informacja jest pozytywna, należy jednak zachować racjonalne myślenie, bo pandemia nadal trwa, a wirus Covid-19 nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Przedsiębiorcy doskonale zdają sobie z tego sprawę.
PL
Od dłuższego już czasu właściwie wszystkie gałęzie przemysłu, a także konsumenci zmagają się z trudną sytuacją w kraju, wysokimi cenami produktów i usług. Media „zalewają” nas kolejnymi informacjami na temat niespotykanego od 20 lat poziomu inflacji, wysokich cen energii i gazu. W dodatku nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała się szybko ustabilizować. Nie pozostaje to bez wpływu na branżę celulozowo-papierniczą oraz tektury i opakowań. Sytuacja na rynku papierniczym jest bardzo napięta. Branżę boleśnie dotykają coraz wyższe ceny energii, paliw, gazu i podstawowych surowców, takich jak drewno i masa celulozowa, które są niezbędne w procesie produkcji. Przekłada się to następnie na znaczący wzrost cen gotowych produktów, czyli papieru, począwszy od biurowego, przez gazetowy, opakowania i tekturę, a skończywszy na ręcznikach papierowych czy papierze toaletowym. Taki stan rzeczy coraz mocniej odbija się na konsumentach. Oprócz wzrostu cen, w ostatnim czasie zauważają oni w sklepach mocno ograniczoną ilość produktów papierniczych, takich jak np. chusteczki czy papier toaletowy, a niekiedy nawet zupełny ich brak na półkach. Przyczyn tak trudnej sytuacji na rynku jest kilka.
PL
W połowie lutego br. odbyła się dwunasta edycja konferencji skierowanej do branży odpadowej „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, organizowana tradycyjnie przez Abrys. Skupiono się na analizie obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle zmian w polskim prawie (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), dotyczących m.in. obniżenia wymaganych poziomów recyklingu do 2025 r. Dyskutowano również nad tym, jak obecne zmiany wpłyną na rynek surowców, czy gminy wykorzystają czas na modernizację systemu odpadami i czy te zmiany zahamują wzrost cen. Ponadto, zaprezentowano kilka wizji systemu ROP, a przedstawiciele instalacji komunalnych wypowiedzieli się, co może, a co nie powinno trafić na ich linie. Podjęto też próbę odpowiedzi na pytanie, czy ekoprojektowanie i odpowiedzialność producentów ułatwi pracę instalacjom przetwarzania odpadów.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie rynku tektury falistej w Polsce w 2020 r., a więc w dobie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. Omówiono sytuację społeczno-gospodarczą kraju, produkcję i zużycie papierów do wytwarzania tektury falistej oraz produkcję i zużycie tektury falistej – ogólne dane dotyczyły zarówno Polski, jak i krajów europejskich (członków FEFCO i CEPI). Szczegółowo omówiono rynek Polski, uwzględniając również kwestie dotyczące importu i eksportu, rodzaje fal w produkowanych tekturach oraz podział procentowy produkowanych tektur pod względem ilości kolorów zastosowanych do ich zadruku. Na koniec omówiono głównych odbiorców opakowań z tektury falistej. Biorąc pod uwagę przedstawione dane można stwierdzić, że rynek tektury falistej i opakowań dobrze poradził sobie w trudnych czasach epidemii. Producenci dostosowali się do restrykcji i obostrzeń wprowadzonych przez rząd, ale jednocześnie dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość produkcji, a tym samym odpowiednią ilość opakowań, które są niezbędne nawet w tak trudnych czasach (wzrost roli e-commerce, zaopatrzenie medyczne, transport farmaceutyków i żywności).
EN
The article presents the corrugated board market in Poland in 2020, i.e. in the time of the crisis caused by the Covid-19 pandemic. The socio-economic situation of the country, the production and consumption of case materials as well as the production and consumption of corrugated board were briefly discussed – the general data concerned both Poland and European countries (members of FEFCO and CEPI). The Polish market was discussed in more detail, taking into account also the issues related to import and export, the fluting types in the produced corrugated board and the percentage of shipped products in terms of the number of colors used for their printing. Finally, the main recipients of corrugated board packaging were discussed. Taking into account the presented data, it can be concluded that the corrugated board and packaging market did well in the difficult times of the epidemic. Producers have complied with the restrictions introduced by the government, but at the same time they made every effort to ensure the continuity of production, and thus the right amount of packaging, which is necessary even in such difficult times (the growing role of e-commerce, medical supplies, transport of pharmaceuticals and food).
PL
Rynek tektury falistej i opakowań od zawsze stanowił ciekawy temat zarówno dla uczestników rynku, jak i innych podmiotów sięgających po lekturę „Przeglądu Papierniczego”. Czasem jednak zdarzają się nieprzewidziane i niezależne od nas sytuacje, jak np. ograniczony dostęp do danych. To, niestety, uniemożliwiło wcześniejsze przygotowanie artykułu i dlatego dopiero teraz publikujemy materiał dotyczący roku 2019. Była to jednak sytuacja wyjątkowa. Obecnie oczekujemy na pełne dane za 2020 r., na podstawie których wkrótce powstanie kolejny artykuł.
PL
W czerwcu br. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii) przedstawiło „Politykę Przemysłową Polski” – dokument, na który krajowe sektory przemysłowe czekały już od dawna.
PL
Do tej pory Unia Europejska nie zaproponowała żadnego zharmonizowanego przepisu, który regulowałby wymagania dla papierów i tektur przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Stosuje się więc wobec nich takie same wymogi, jakim podlegają wszystkie materiały do kontaktu z żywnością. Są one określone w rozporządzeniu ramowym (WE) 1935/2004 oraz w rozporządzeniu (WE) 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Taki brak zharmonizowanych przepisów UE stanowi potencjalne ryzyko dla producentów papieru i tektury. Zatem, aby wypełnić tę lukę, FEFCO zainicjowało badanie, mające na celu określenie kryteriów testowania zgodności dla tektury falistej.
PL
W kwestii materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością mamy do czynienia z dwoma głównymi aktami prawnymi, które obowiązują w Europie. Są to: Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (z 27 października 2004 r.) w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 (z 22 grudnia 2006 r.) w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Niestety, do tej pory Unia Europejska nie opracowała szczegółowych przepisów, które odnosiłyby się konkretnie do materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
PL
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, musi dostosowywać się do wielu wymogów. W nadchodzących latach jednym z takich wyzwań jest osiągnięcie przez wszystkie kraje członkowskie odpowiednich poziomów recyklingu.
PL
W ostatnim czasie sporo mówi się o Europejskim Zielonym Ładzie (EZŁ) – nowej strategii opracowanej przez Komisję Europejską, której celem jest przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu do 2050 r. (patrz PP 1/2020 s. 34). Aby móc czerpać korzyści z tej zrównoważonej „zielonej” transformacji, konieczne jest podjęcie stosownych działań we wszystkich sektorach gospodarki. Jednym z założeń nowej strategii UE jest polityka przemysłowa oparta na gospodarce o obiegu zamkniętym, wspierająca rozwój produktów o zamkniętym cyklu życia, neutralnych dla klimatu. Charakterystyczną cechą takich „zrównoważonych produktów” ma być ponowne wykorzystanie materiałów, a zgodnie z wytycznymi KE do 2030 r. wszystkie opakowania w UE powinny nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Chociaż strategia EZŁ jest dość świeżym projektem Unii Europejskiej, to przemysł tektury falistej i opakowań z niej wytworzonych już od bardzo dawna wpisuje się w ramy gospodarki cyrkularnej. Uniwersalność tego produktu, jak również odpowiedzialne podejście producentów do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, ekoprojektowanie i proekologiczne prowadzenie procesów produkcji, sprawiają, że opakowania z tektury falistej stają się naturalnym wyborem konsumentów. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że konsumenci odruchowo sięgają po produkty opakowane w papier czy tekturę. Świadomość ekologiczna odbiorcy końcowego jest już na tyle wysoka, że wybór właściwego opakowania jest dla niego oczywisty. W tym świetle perspektywy dalszego rozwoju przemysłu opakowań z tektury falistej wydają się być raczej pozytywne. Oczywiście, producenci cały czas muszą monitorować sytuację na rynku, dbać o edukację swoich pracowników, jak również optymalne i ekologiczne procesy produkcyjne i przetwórcze.
PL
Europejska Rada ds. Recyklingu Papieru (European Paper Recycling Council – EPRC) została powołana w listopadzie 2000 r. jako własna inicjatywa branży, aby monitorować postępy w osiąganiu wyższych celów w zakresie recyklingu papieru. Cele te są określone w Europejskiej deklaracji w sprawie recyklingu papieru, opublikowanej po raz pierwszy w 2000 r. i od tego czasu odnawianej co pięć lat. Obecny cel, określony w deklaracji na lata 2016-2020, to 74%.
PL
BDO to wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (patrz PP 4/2020 s. 192). Inicjatywa ta miała na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom pojawiającym się w sektorze gospodarowania odpadami, uszczelnienie systemu, zwiększenie skuteczności walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawę poziomu recyklingu.
PL
Zrównoważona produkcja, jakość i trwałość produktów, dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych technologii, stale rosnący popyt na ekoprojektowanie i proekologiczne podejście do procesu produkcji sprawiają, że konsumenci z chęcią sięgają po opakowania wykonane z tektury falistej, które doskonale spełniają nawet najwyższe, a czasem nietuzinkowe wymagania odbiorców. W kraju obserwuje się trend wzrostowy, zarówno w procesie produkcji samej tektury falistej, jaki i w sprzedaży opakowań z niej wytworzonych. Dane statystyczne gromadzone przez Stowarzyszenie Papierników Polskich dokładnie to potwierdzają. Firmy członkowskie należące do Sekcji Tektury Falistej SPP stanowią około 82% rynku krajowego. Można więc śmiało założyć, że osiągane przez nie wyniki dobrze obrazują rynek branżowy w kraju.
EN
Sustainable production, quality and product stability, access to the up-to-date innovative technology and ecodesign make consumers convinced to choose the corrugated board packaging, that fulfill all these requirements. In Poland the increase in production and shipment of the corrugated board and corrugated board packaging is observed. The data of the Association of Polish Papermakers exactly show this trend. The members companies of the Corrugated Board Section represent around 82% of domestic market and this is why it can be said, that theirs results show the picture of corrugated market in Poland.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.