Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 229

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  papier
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki oznaczania szkodliwych substancji w pa pierowych i tekturowych opakowaniach i materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wyniki badań odniesiono do wymagań krajowych i europejskich. Stwierdzono, że papier i tektura produkowane z mas celu lozowych (pierwotnych) są dobrymi surowcami na opakowania żywności i nie stanowią zagrożenia dla pakowanych w nie produktów, zwłaszcza w przypadku żywności suchej i nietłustej. Natomiast w przypadku papieru i tektury produkowanych z mas makulaturowych (wtórnych) istnieje realne zagrożenie, że mogą one zawierać substancje mające negatywny wpływ na jakość pakowanej w nie żywności, zwłaszcza w przypadku żywności uwodnionej i/lub tłustej.
EN
This research presents results of detection of harmful substances in paper, cardboard packaging and other materials intended for contact with food. The research results were compared to national and European requirements. It was found out that paper and cardboard made from virgin fibers are good raw materials for the production of food packaging and do not pose a threat to the products packed in them, especially in case of dry and non-greasy food. However, in case of paper and cardboard made from recycled fibers, there is a real threat that they may contain substances that may have a ne gative impact on the quality of food packed in them, especially in case of hydrated and/or fatty food.
PL
Banknotowe podłoża polimerowe są to w większości papiery syntetyczne. Właściwie syntetyczne papiery drukowe to wytwory zawierające co najmniej 20% wagowych substancji syntetycznych, z rozwiniętymi powierzchniami zdolnymi do przyjmowania farby drukowej – ze współczynnikiem maksymalnego przyjmowania farby co najmniej 50% oraz zdolnością utrwalania farby drukowej nawet o niewielkiej adhezji do materiału podłoża, w postaci wstęgi lub arkuszy, o wyglądzie zbliżonym do papieru naturalnego.
PL
Banknot (niem. Banknote, ang. banknote – kwit bankowy) to: - Pieniądz papierowy emitowany przez dowolny bank, poświadczający posiadanie przez okaziciela pewnej wartości, np. złota; - Pieniądz emitowany przez bank centralny, będący prawnym środkiem płatniczym w danym kraju lub obszarze. Do niedawna banknoty były odróżniane od biletów skarbowych, które są kwitami emitowanymi przez bank centralny, nieposiadającymi żadnego zabezpieczenia w złocie. Obecnie określenia banknot i bilet skarbowy w języku polskim nabrały tego samego znaczenia. Znalazło to odzwierciedlenie w napisach umieszczanych na polskich kwitach. Do 1995 r. widniał na nich napis: Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Natomiast po denominacji umieszczono na nich sformułowanie: Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.
PL
Wobec niezwykle szybkiego rozwoju elektronicznych nośników informacji, powstaje pytanie o przyszłość papieru. W dyskusji na ten temat nie powinno zabraknąć papierników. W celu rozszerzenia wiedzy o dziejach i znaczeniu papieru w kształtowaniu naszej cywilizacji, podjąłem, w ramach moich możliwości, działania w tym zakresie. Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl dotyczący dziejów nośników informacji w starożytności.
PL
W artykule przedstawiono obecnie dostępne zalecenia i wytyczne dotyczące olejów mineralnych w wyrobach z papieru i tektury, w tym przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu warstwowej budowy papieru na jego wybrane właściwości wytrzymałościowe. W badaniach uwzględniono papiery jednowarstwowe oraz trójwarstwowe, wykonane w warunkach laboratoryjnych, z dwóch rodzajów surowca włóknistego. Papiery warstwowe otrzymywano z warstw formowanych oddzielnie i łączonych ze sobą w stanie mokrym. Wyniki uzyskane podczas badań wskazują, że struktury trójwarstwowe w większości przypadków posiadały wyższe parametry wytrzymałościowe w porównaniu do papierów jednowarstwowych. Jedynie opór przedarcia papierów zbudowanych z trzech warstw był nieznacznie niższy w odniesieniu do papierów litych. Pozostałe właściwości wytrzymałościowe, takie jak wskaźnik odporności na rozciąganie (tensile index), rozciągliwość, przepuklenie i pochłanianie energii przepuklenia za każdym razem przemawiały na korzyść papierów trójwarstwowych. Poprzez zastosowanie formowania wielowarstwowego udało się znacznie obniżyć rozrzuty wartości tych parametrów, które z natury obarczone są dużą zmiennością (rozciągliwość i przepuklenie). Wykazano także, że zastępując masę pierwotną środkowej warstwy papieru masą makulaturową OCC, możliwe jest nie tylko zachowanie wielu parametrów użytkowych produktu, ale i uzyskanie oszczędności surowcowych.
EN
The aim of the presented work was to investigate the effect of the multi-ply paper structure on its selected strength properties. The tests included single--ply and three-ply papers, made in laboratory conditions, from two types of fibrous raw material. Multi-ply papers were obtained from layers formed separately and bonded together in a wet state. The results obtained during the tests indicate that the three-ply structures in most cases had higher strength parameters compared to single-ply papers. Only the tear resistance of papers made of three layers was insignificantly lower in relation to solid papers. Other strength properties, such as tensile index, elongation, bursting strenght and burstinh energy absorption, were always in favor of three-ply papers. Through the use of multi-ply forming, it was possible to significantly reduce the deviation of the values of these parameters, which by nature are subject to high variability (e.g. elongation and bursting strength). It was also shown that by replacing the primary pulp of the middle layer with recyrcled OCC pulp, it is possible not only to maintain many product performance parameters, but also to obtain raw material savings.
PL
Doniesienia historyczne o stosowaniu w dawnej medycynie roślin papirusu oraz wytworzonych z niego papierów czepanych, a także ręcznie czerpanych papierów, w tym bibuł, wytworzonych z celulozowych mas długowłóknistych, również różnego rodzaju atramentów – jako lekarstw i medycznych środków pomocniczych – należy uznać za niezwykle ciekawe. Stosowano je w starożytnym Egipcie oraz w Europie w XVII w. i XVIII w.
EN
The demand for fresh pineapple fruit is currently highest for the MD2 pineapple variety. Continuous efforts are made to enhance the quality of MD2 pineapples, including the fruit skin color, flesh color, sweetness, and minimizing sunburn damage. Bagging is one of the pre-harvest methods that can be employed for this purpose. This research aims to find suitable bagging materials that meet the industry's criteria and assess the severity of sunburn in each bagging treatment. A completely randomized design was used in this study, with six different bagging materials and pineapples aged 80 Days After Forcing (DAF). The bagging materials used were the control, blue Polyethylene (PE) bag, white PE bag, black paranet bag, paper bag, and the existing cap- shaped bagging technique using recycled paper from banana bagging, as utilized by PT. Great Giant Pineapple. Each treatment involved 120 pineapple samples harvested at 140 DAF. MD2 pineapples without bagging were found to provide the best results according to PT. Great Giant Pineapple's criteria, with green skin color (1.35%) and uniform yellow flesh (85.62%).
PL
Obiekty zabytkowe na podłożach papierowych są poddawane ocenie stanu zachowania. Często wykrywa się w nich obecność zanieczyszczeń różnego pochodzenia. Do tej grupy należą także grzyby pleśniowe (mikroskopowe, strzępkowe). Wykrycie ich obecności wiąże się z koniecznością wykonania badań mikroskopowych oraz użycia odczynników wybarwiających. W artykule omówiono przykłady zastosowania błękitu laktofenolowego do wybarwiania grzybów mikroskopowych pobranych z powierzchni obiektów papierowych lub w strukturze papierów (próbki). Jest to odczynnik łatwy w użyciu, służący do wykrywania komórek grzybowych, działający poprzez barwienie chityny zawartej w ścianie komórkowej. Badania mikrobiologiczne papieru są ważne w pracy konserwatorskiej, ze względu na konieczność podjęcia decyzji o dezynfekcji zabytku, bądź rezygnacji z niej.
EN
Historical objects on paper substrates are subject to an assessment of their state of preservation. The presence of impurities of various origins is often detected in them. Mold fungi also belong to this group. Detecting their presence requires the use of microscopic examinations and staining reagents. The article discusses examples of the use of lactophenol blue for staining microscopic fungi collected from the surface of paper objects or in the structure of papers (samples). It is an easy-to-use preparation for the detection of fungal cells, and it works by staining the chitin contained in their cell wall. Paper microbiological tests are important in conservation work due to the necessity to make a decision to disinfect the objects or to give up such a necessity.
PL
Od 1 stycznia 2002 r. na przedsiębiorcach wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek ciążą obowiązki realizacji tzw. poziomu recyklingu. 20 lat temu wprowadzono te regulacje jako przygotowanie się do implementacji prawa unijnego, zmierzającego do maksymalizacji wykorzystania surowców wtórnych, a zatem i do ograniczania marnotrawienia wartości, która znajduje się w niektórych odpadach, w tym w makulaturze opakowaniowej. Obecnie podejście to jest tym bardziej aktualne, ponieważ spojrzenie na gospodarkę surowcową poprzez zamykanie obiegów (tak jak zamykanie obiegu wody technologicznej w papierni) jest powszechne. Powinniśmy dążyć do maksymalnego wykorzystania surowców odpadowych, ograniczając zużycie surowców pierwotnych, mając jednak na względzie aspekty ekonomiczne i technologiczne.
PL
W artykule dokonano przeglądu wybranych zniszczeń biologicznych pozytywów i negatywów fotograficznych srebrowo-żelatynowych wykonanych na podłożach papierowych oraz błonach wytworzonych z pochodnych celulozy (nitroceluloza, octany celulozy). Obiekty fotograficzne są konglomeratem różnych materiałów i substancji chemicznych, będących źródłami różnych pierwiastków, w tym kluczowych dla rozwoju form biologicznych – węgla i azotu. Obecność w dawnych fotografiach oraz ich oprawach takich substancji jak żelatyna, skrobia, czy celuloza oraz niekorzystne, wilgotne warunki przechowywania zbiorów fotograficznych powodują, że mikroorganizmy i owady odgrywają istotną rolę w ich niszczeniu. Celem pracy było przedstawienie przykładów zniszczeń obiektów fotograficznych pochodzących z różnych zbiorów. Zniszczenia te przybierają różną formę oraz charakteryzują się różnorodną intensywnością – od skali mikroskopowej aż pod destrukcję całych fotografii.
EN
The biological damage of silver and gelatin photographic positives and negatives made on paper substrates and films made from cellulose derivatives (nitrocellulose, cellulose acetates) were examined. Photographic objects are a conglomerate of various materials and chemicals that are sources of various elements, including key ones for the development of biological forms – carbon and nitrogen. Presence in old photos and their binding of substances such as gelatin, starch or cellulose and unfavorable, humid conditions storing photographic stocks cause microorganisms and insects to play important role in their destruction. The study presents examples of damage to photographic objects from various collections. This destruction takes many forms as well .They are characterized by various intensity – from the microscopic scale to the destruction of the whole photograph.
PL
W pracy zbadano możliwość zabezpieczania papieru za pomocą celulozy bakteryjnej, która z chemicznego punktu widzenia jest czysta chemicznie i obojętna fizjologicznie. Dzięki zastosowaniu powłoki z celulozy bakteryjnej uzyskano całkowitą barierowość względem powietrza. Nowatorskim rozwiązaniem była hodowla celulozy bakteryjnej na pożywce ze zmielonej gumy.
EN
The possibility of paper protection with the use of bacterial cellulose was studied. From the chemical point of view bacterial cellulose is pure and physiologically neutral. Coating from bacterial cellulose has proven the ideal barrier against air. The novelty was the use of ground rubber as a base for bacterial cellulose culture.
EN
In the present paper, the issued connected with two printing technologies in aspect of label printing, were discussed. The main aim of the studies was to compare the copies, obtained from the flexographic machine and from digital machine, utilizing the phenomenon of electrophotography. The comparative analysis was based, first of all, upon the colouristic aspects but other parameters concerning the final copies and the process of their production was considered. To perform the prints, the following machines were used: Digital Pro 3 and flexographic Performance Series 5 by Mark Andy company. As substrate, the standard self-sticking paper MC FSC S2000NG-BG40BR was used; it is one of the most popular substrates employed in production of labels. The assessment of the copies was carried out on the basis of s special printing test, using spectrophotometer X-Rite eXact. The digital and flexographic copies were subjected to visual evaluation as well as spectrophotometric and densitometric measurements. Foe the produced copies, the following parameters were determined: optical density, reproduction of colours, gamut, balance of greyness, relative contrast, trapping, reproduction of small elements, and errors of the process. On the grounds of the obtained data, the diagrams were prepared and the respective calculations were carried out. The analysis of the measurement results allows concluding that the digital machine, which employs the phenomenon of electrophotography as well as flexographic equipment are very well adapted to label printing. The both discussed devices possess certain defects and advantages; therefore, the choice of machine for printing should be carried out in relation to the defined work and in accordance to the expectations. In summing up, the criteria of the choice were determined and the comparison of the employed techniques was carried out.
PL
W niniejszym artykule poruszane są zagadnienia związane z dwiema technologiami drukowania w odniesieniu do produkcji etykiet. Głównym celem badań jest porównanie odbitek uzyskanych za pomocą maszyny fleksograficznej oraz cyfrowej wykorzystującej zjawisko elektrofotografii. Analiza porównawcza opiera się przede wszystkim na aspektach kolorystycznych, ale rozpatrywane są również inne parametry dotyczące gotowych wydruków, jak i procesu ich produkcji. Do wykonania wydruków zastosowano maszyny: cyfrową Digital Pro 3 oraz fleksograficzną Performance Series P5 firmy Mark Andy. Jako podłoże użyto papieru standardowego samoprzylepnego MC FSC S2000NG-BG40BR, który jest jednym z najpopularniejszych podłoży wykorzystywanych do produkcji etykiet. Oceny odbitek dokonano na podstawie specjalnego testu druku przy użyciu spektrofotometru X-Rite eXact. Wydruki cyfrowe i fleksograficzne zostały poddane ocenie wizualnej jak również pomiarom spektrofotometrycznym i densytometrycznym. Dla wykonanych odbitek zbadano następujące parametry: gęstość optyczna, odwzorowanie barw, gamut, balans szarości, kontrast względny, trapping, odwzorowanie drobnych elementów, błędy procesu. Na podstawie uzyskanych danych utworzono wykresy i dokonano odpowiednich obliczeń. Po analizie wyników pomiarów wywnioskowano, że zarówno maszyna cyfrowa wykorzystująca zjawisko elektrofotografii jak i fleksograficzna są bardzo dobrze przystosowane do drukowania etykiet. Oba urządzenia posiadają pewne wady i zalety, dlatego wyboru maszyny do drukowania należy dokonywać dla konkretnej pracy oraz w zależności od oczekiwań. W podsumowaniu określono kryteria wyboru i dokonano porównania wykorzystanych technik.
PL
W artykule opisano badania doświadczalne wyznaczenia współczynnika przewodzenia ciepła materiałów pochodzenia celulozowego typu tektura falista i plaster miodu. Badania wykonano metodą stacjonarną w aparacie płytowym. Przeanalizowano wpływ wielkości pustek powietrznych oraz kierunku przepływu ciepła przez materiał na jego przewodność cieplną. Uzyskane wyniki wskazują na porównywalną termoizolacyjność do materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie jako termoizolacje.
EN
The article describes the experimental tests to determine the thermal conductivity coefficient for materials of cellulosic origin, such as corrugated cardboard and honeycomb. The tests were performed using the stationary method in a plate apparatus. The influence of the size of the air voids and the direction of heat flow through the material on its thermal conductivity was analyzed. The obtained results indicate comparable thermal insulation to materials commonly used in construction as thermal insulation.
PL
Wdrożenie modelu Paperless GS1 we Fresh Logistics skróciło obsługę dostaw o 44 procent i obniżyło jej koszty po stronie odbiorcy o 38 procent.
17
Content available remote Zawartość rtęci w odpadach z papieru i możliwość jej obniżenia
PL
Porównano zawartość rtęci w próbkach różnego rodzaju produktów z papieru. Przeprowadzono proces termicznej preparacji wybranych próbek w zakresie temp. 200-400°C. Określono ubytek masy oraz ilość uwalnianej rtęci. W temp. 300°C ilość uwolnionej rtęci wyniosła 63%, a ubytek masy 39%.
EN
Various types of paper products (magazines, cardboard, newspapers, toilet paper) were analyzed for the content of moisture, ash, C, H, S and Hg. Their heat of combustion was detd. The materials were subjected to low-temp. pyrolysis (200-400°C). Mass loss and the amt. of Hg released were detd. at 300°C. The amt. of Hg released was 63% and the mass loss was 39%.
PL
Z powodu zagwarantowania dusznickiej papierni wyłącznego prawa do zbierania szmat, w Hrabstwie Kłodzkim do końca XVII w. działał tylko młyn w Dusznikach. Na początku XVIII w. na krótko prawa do pozyskiwania szmat w południowej części Hrabstwa przyznano papierni ze Stronia. Z początkiem XIX w. zniesiono w Prusach wszystkie feudalne przywileje, w tym wyłączne prawa do zbierania szmat. Dzięki temu mogły powstać nowe młyny papiernicze. Na ziemi kłodzkiej czerpalnie założono w Podborzu, Goworowie, Jaworku, Piaskowicach i Bystrzycy Kłodzkiej. Najlepiej rozwijały się papiernie w Piaskowicach i Podborzu, w których z czasem zastosowano maszynową technikę produkcji.
EN
Due to the exclusive right to collect rags in Duszniki, only the mill in Duszniki operated in the Kłodzko County until the end of the 17th century. At the beginning of the 18th century, the rights to collect rags in the southern part of the County were briefly granted to the Stronie paper mill. At the beginning of the 19th century, all feudal privileges were abolished in Prussia, including the exclusive rights to collect rags. Thanks to this, new paper mills could be developed. In the Kłodzko region, the mills were established in Podborze, Goworów, Jaworek, Piaskowice and Bystrzyca Kłodzka. Paper mills in Piaskowice and Podborze were doing better than the others as over the time machine production techniques were introduced there.
PL
Tradycje wyrobu papieru w dolnym biegu Kwisy kultywowane były od schyłku XVI wieku do 1945 roku. Okres najbardziej dynamicznego rozwoju tutejszego papiernictwa przypada na przełom XIX i XX w., kiedy odnotowano działalność sześciu fabryk ścieru, papieru i tektury. U schyłku okresu międzywojennego istniały tu już tylko trzy zakłady, które zakończyły swój byt wraz z końcem wojny światowej. Wytwórnia w Przejęsławiu została zniszczona podczas działań wojennych, a dwa zakłady – w Osiecznicy i Świętoszowie – stały się łupem Armii Czerwonej. Urządzenia z Osiecznicy zdemontowano i wywieziono do ZSRR. Z kolei fabryka w Świętoszowie, znajdująca się w pobliżu poligonu wojskowego, stała się częścią bazy wojsk radzieckich stacjonujących tu do 1992 roku. Dotąd nie udało się wyjaśnić, czy urządzenia produkcyjne wywieziono do ZSRR zaraz po wojnie, czy kontynuowano tam produkcję kartonu na potrzeby radzieckiego garnizonu.
EN
The traditions of making paper in the lower reaches of Kwisa were cultivated from the end of the 16th century to 1945. The period of the most dynamic development of the local papermaking is the turn of the 19th and 20th centuries, when six pulp, paper and cardboard plants were in operation. At the end of the interwar period, there were only three plants here, which ended with the end of World War II. The production plant in Przejęsław was destroyed during the war, and two plants – in Osiecznica and Świętoszów – were robbed by the Red Army. The machines from Osiecznica were dismantled and taken to the USSR. In turn, the factory in Świętoszów, located near the military training ground, became part of the base of the Soviet troops stationed here until 1992. So far, it has not been clarified whether the production equipment was taken to the USSR immediately after the war, or whether the production of cardboard for the Soviet garrison was continued there.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie rynku tektury falistej w Polsce w 2020 r., a więc w dobie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. Omówiono sytuację społeczno-gospodarczą kraju, produkcję i zużycie papierów do wytwarzania tektury falistej oraz produkcję i zużycie tektury falistej – ogólne dane dotyczyły zarówno Polski, jak i krajów europejskich (członków FEFCO i CEPI). Szczegółowo omówiono rynek Polski, uwzględniając również kwestie dotyczące importu i eksportu, rodzaje fal w produkowanych tekturach oraz podział procentowy produkowanych tektur pod względem ilości kolorów zastosowanych do ich zadruku. Na koniec omówiono głównych odbiorców opakowań z tektury falistej. Biorąc pod uwagę przedstawione dane można stwierdzić, że rynek tektury falistej i opakowań dobrze poradził sobie w trudnych czasach epidemii. Producenci dostosowali się do restrykcji i obostrzeń wprowadzonych przez rząd, ale jednocześnie dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość produkcji, a tym samym odpowiednią ilość opakowań, które są niezbędne nawet w tak trudnych czasach (wzrost roli e-commerce, zaopatrzenie medyczne, transport farmaceutyków i żywności).
EN
The article presents the corrugated board market in Poland in 2020, i.e. in the time of the crisis caused by the Covid-19 pandemic. The socio-economic situation of the country, the production and consumption of case materials as well as the production and consumption of corrugated board were briefly discussed – the general data concerned both Poland and European countries (members of FEFCO and CEPI). The Polish market was discussed in more detail, taking into account also the issues related to import and export, the fluting types in the produced corrugated board and the percentage of shipped products in terms of the number of colors used for their printing. Finally, the main recipients of corrugated board packaging were discussed. Taking into account the presented data, it can be concluded that the corrugated board and packaging market did well in the difficult times of the epidemic. Producers have complied with the restrictions introduced by the government, but at the same time they made every effort to ensure the continuity of production, and thus the right amount of packaging, which is necessary even in such difficult times (the growing role of e-commerce, medical supplies, transport of pharmaceuticals and food).
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.