Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
PL
W ostatnich latach następuje intensywny rozwój techniczny autonomicznych pojazdów drogowych, a także coraz szersze wprowadzanie ich do eksploatacji. Powstaje zatem pytanie o możliwości przyspieszenia rozwiązań technologicznych w zakresie w pełni automatycznego prowadzenia ruchu pociągów na liniach kolejowych. W artykule przeanalizowano możliwości takiego rozwiązania w celu zastąpienia lub wspomagania maszynisty w aspekcie techniczno-ruchowych wymagań eksploatacyjnych oraz organizacji przewozów. Sformułowane wnioski stanowią przyczynek do dyskusji w tym zakresie prowadzonej z inicjatywy krajowych producentów taboru przez środowiska naukowe w ramach przygotowywanych projektów badawczych i wdrożeniowych.
EN
In recent years, there has been intense technical development of autonomous road vehicles, as well as the increasingly widespread putting them into operation. Therefore, the question arises about the possibility of accelerating technological solutions in the area of fully automatic operation of trains on railway lines. The article analyzes the possibilities of such a solution to replace or assist the driver in the aspect of technical and operational requirements and organization of transport. The conclusions form a contribution to the discussions in this area conducted on the initiative of domestic rolling stock manufacturers and the scientific community as part of the prepared research and implementation projects.
PL
Technologia HyperLoop (HL) rozwijana jest intensywnie w USA od 2013 roku. Polska jest jednym z kilku krajów na świecie, które są również zainteresowane jej opracowywaniem i wdrożeniem. W związku z projektem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada się, że część podróżnych będzie w przyszłości dowożona w tym systemie. W artykule przeanalizowano podstawowe aspekty techniczne i organizacyjne związane z wdrożeniem HL do przewozu pasażerów. Dokonano również wstępnej oceny zdolności przewozowej takiego systemu oraz jego perspektywicznego udziału w rynku z wykorzystaniem doświadczeń autora w zakresie modelowania podróży i prognozowania ruchu.
EN
HyperLoop (HL) technology has been developed extensively in the US since 2013. Poland is one of several countries in the world that is also interested in development and implementation of this technology. In connection with the project of the construction of the Central Transportation Port, it is assumed that some of the visitors will be transported by this system in the future. The article analyses the basic technical and organizational aspects related to the implementation of HL for passenger transport. An initial assessment of the transport capacity for such a system and its prospective market share has been also made using the author’s experience in travel modelling and traffic forecasting.
3
Content available remote Nowoczesne rodzaje wykresów ruchu w zastosowaniu do przewozów aglomeracyjnych
PL
Przewozy aglomeracyjne stanowią dynamicznie rozwijający się podsystem kolejowych przewozów pasażerskich. Zwiększenie ich udziału w rynku transportowym, a tym samym ograniczenie kongestii na drogach, stanowi zasadniczy cel regionalnej polityki transportowej. Jego osiąganie wymaga stałego podnoszenia atrakcyjności takich przewozów. Rozkład jazdy jest podstawowym elementem oferty przewozowej i decyduje o jej atrakcyjności. W artykule przedstawiono rodzaje wykresów ruchu możliwych potencjalnie do zastosowania w przewozach aglomeracyjnych oraz wskazano kryteria ich wyboru dla konkretnych warunków lokalnych.
EN
Agglomeration services are dynamically developing rail passenger subsystem. Increasing their share in the transport market, and thus limiting congestion on roads, is a key objective of regional transport policy. In order to achieve it, a constant increase in the attractiveness of such services is required. The timetable is a basic element of the transport offer and determines its attractiveness. The paper presents the types of train traffic diagrams that could be potentially used in agglomeration services and the criteria for their choice for specific local conditions.
PL
Uruchomienie w Polsce w grudniu 2014 r. połączeń międzyaglomeracyjnych pociągami ED250 (Pendolino), osiągającymi prędkość 200 km/h na zmodernizowanej linii CMK stanowi, zgodnie z dyrektywą 2008/57 o interoperacyjności kolei, uruchomienie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP). Jednocześnie po raz pierwszy zastosowano urządzenia ETCS poziomu 1 do prowadzenia ruchu pociągów. Wydarzenia te stanowią przesłankę do podjęcia szeregu prac badawczo-technicznych, które byłyby podstawą do zdobywania krajowych doświadczeń w zakresie przedmiotowym. Przygotowana z inicjatywy Instytutu Kolejnictwa monografia na temat KDP potwierdza [9], że już obecnie wielu polskich specjalistów dysponuje obszerną wiedzą teoretyczną na temat najnowszych rozwiązań technicznych w tym zakresie. Specyfika polskich uwarunkowań wymaga jednocześnie, aby zostały one odpowiednio zaadaptowane.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem instytutów badawczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w realizacji Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW). W referacie poddano analizie możliwości udziału Instytutu Kolejnictwa w rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze transportu szynowego. Autorzy skupili się na uwarunkowaniach polskiej polityki innowacyjnej w ostatnim dziesięcioleciu.
EN
The article presents issues related to the functioning of the research institutes in Poland, with particular regard to their usefulness in the implementation of the Knowledge Based Economy (KBE). In the paper have been analyzed opportunities to participate Railway Research Institute in the development of modern technologies in the area of rail transport. The authors focused on the conditions of Polish innovation policy in the last decade.
6
Content available remote Kształtowanie i ocena zdolności przewozowej systemu Kolei Dużych Prędkości
PL
Uruchomienie w Polsce w grudniu 2014 roku przewozów składami ED250 z prędkością 200 km/h stanowi ważny krok w procesie tworzenia sieci połączeń Kolejami Dużych Prędkości. Historia rozwoju takich systemów w Europie i na świecie potwierdza ich charakterystyczną cechę, jaką jest saturacja poszczególnych linii osiągających maksymalne zdolności przepustowe, a w konsekwencji także przewozowe. W artykule rozpatrzono podstawowe elementy decydujące o zdolności przepustowej Linii Dużych Prędkości oraz całego systemu KDP. Zebrane doświadczenia światowe wykorzystano do autorskiej próby ich zastosowania w warunkach polskich w odniesieniu do Centralnej Magistrali kolejowej.
EN
Launching in Poland in December 2014 of ED250 (EMU Pendolino) railway connections at a speed of 200 km/h represents an important step in the process of creating a network of Polish High Speed Railways. The history of development of such systems in Europe and the world confirms their characteristic, which is the saturation of numerous lines reaching the maximum capacities. In the paper examines the basic elements determining the capacity of High Speed Lines and the entire HSR system. The gathered world experience was used for proposed by the author application in Polish conditions on the Central Trunk Line (CMK).
PL
Innowacyjność stanowi współcześnie kluczowy element rozwoju gospodarczego państw i regionów, decydujący o ich znaczeniu i udziale w globalnej gospodarce. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych dokumentów strategicznych – polskich i unijnych – w których znajdują się odniesienia programowe w tym zakresie. Na przykładzie instytutów związanych z resortem infrastruktury, w tym zwłaszcza Instytutu Kolejnictwa, dokonano oceny obecnej sytuacji w zakresie podejmowania i wdrażania ukierunkowanych na innowacyjność projektów badawczo-rozwojowych. Wskazano konieczne kierunki działań niezbędnych do poprawy sytuacji w tym zakresie.
EN
Innovation is a key element of modern economic development of countries and regions, deciding on their importance and participation in the global economy. This article reviews the most important strategic documents (Polish and EU), which contain a reference program in this area. On the basis of con-associated institutes of the Ministry of Infrastructure, including in particular the Railway Institute, the current situation in making and implementing innovation-oriented R&D projects has been assessed. Moreover the necessary courses of action necessary to improve the situation in this field has been pointed out.
PL
Wprowadzenie w grudniu 2014 roku połączeń pociągami ED250 (Pendolino) z prędkością 200 km/h na zmodernizowanej linii CMK stanowi – w myśl dyrektywy 2008/57 o interopercyjności kolei – uruchomienie połączeń w systemie kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce. Jest to pierwszy – ważny – krok do stworzenia w nieodległej przyszłości systemu szybkiej, nowoczesnej kolei obsługującej połączenia międzyaglomeracyjne w skali całego kraju oraz połączenia międzynarodowe.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
7129--7135, CD2
PL
Obliczanie zdolności przepustowej dla linii szybkiego ruchu, po której kursują składy o identycznych parametrach techniczno-ruchowych polega na ustaleniu minimalnego czasu następstwa. Jedna z metod stosowanych do obliczeń polega na przyjęciu założenia, że w przypadku hamowania nagłego jednego składu kolejny pociąg powinien być prowadzony w odstępie czasu umożliwiającym jego zatrzymanie w trybie hamowania służbowego. W artykule zastosowano metodę takich obliczeń w odniesieniu do warunków polskich na linii CMK, po której kursują składy ED250 z prędkościami 200 m/h. Przeanalizowano również dwa warianty prowadzenia ruchu na liniach z postojami handlowymi wybranych pociągów i ich wpływ na zdolność przepustową całej linii. Przedstawione wnioski prowadzą do oceny zasadności budowy peronów na stacji zatrzymania przy torach głównych dodatkowych w celu umożliwienia wyprzedzania pociągów.
EN
The capacity of high speed line depends from many different parameters. Specificity of railway traffic on such lines consists on identical technical parameters for high speed electric multiple units. Then capacity can be calculated using the headway between two trains. Fundamental methods applied to calculations consists on the rule, that the minimum headway (the distance between leading and following train) must be sufficient to full safety stopping a second train in the service (normal) braking although the first train is braking in emergency (sharp) regime. Method of such calculations was applied in the article in the reference to Polish conditions on the line CMK operated ED250 emu’s having a top speed limit 200 km/h. It was analyzed also two options for operations with commercial stop selected trains on the intermediate station. Introduced conclusions lead to the opinion of the legitimacy of the building of platforms on the station of stop near the main tracks additional in the aim of making possible the passing of the trains.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1233--1240, CD1
PL
Zdolność przepustowa linii szybkiego ruchu zależy od bardzo wielu czynników technicznych, organizacyjnych i eksploatacyjnych. Specyfika ruchu kolejowego na takich liniach polega na kursowaniu składów o identycznych parametrach techniczno-ruchowych oraz na koncentracji przewozów w porze dziennej. Jednocześnie często występującym problemem jest niedostatek zdolności przepustowej, a w konsekwencji również przewozowej takich linii. W referacie przedstawiono zasady obliczania zdolności przepustowej, szczególnie w aspekcie doboru optymalnej prędkości maksymalnej pociągów. Sformułowane wnioski i propozycje odnoszą się do warunków polskich (sygnalizacja, zasilanie) istniejących na Centralnej Magistrali Kolejowej.
EN
The capacity of the high speed line depends of many technical, organizational and operating factors. Specificity of railway traffic on such lines consists on identical basic parameters for high speed trains and the concentration of railway traffic in the day time. The frequent problem is the insufficiency of the line capacity. The rules of the line capacity calculation were introduced in the report, particularly in the aspect of the optimum trains speed choice. Formulated conclusions and proposals treat to Polish conditions (signaling, power supply) existing on the CMK (central line) route.
PL
Infrastruktura kolejowa wymaga dużych nakładów inwestycyjnych oraz jest bardzo kosztowna w eksploatacji. Konieczne jest zatem jej intensywne wykorzystanie, aby dobrze spełniała swoje funkcje w systemie społeczno-gospodarczym kraju, przyczyniając się do jego rozwoju. W artykule na podstawie wybranych mierników porównano obecne wykorzystanie polskiej infrastruktury kolejowej w przewozach pasażerskich z kilkoma innymi krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej.
EN
The railway infrastructure requires large investments expenditures and is very expensive in exploitation. Intensive utilization of infrastructure is necessary to fulfill its functions in the social and economic system of the country. In the paper, the present exploitation grade of the Polish railway infrastructure in passenger transports has been compared with seven other countries belonging to the European Union on the basis of selected measures.
PL
Rozkład jazdy pociągów pasażerskich sporządzany jest na podstawie wykresu ruchu pociągów i stanowi podstawowy plan, według którego realizowany jest na kolei proces eksploatacyjny. Rozkład ten stanowi jednocześnie odwzorowanie oferty przewozowej dla pasażerów, a zatem tworzony jest z uwzględnieniem preferencji klientów. Nowoczesne, intermodalne systemy transportu publicznego w skali regionu lub kraju, a nawet w układzie międzynarodowym opierają się na gęstej i strukturalnej sieci kolejowych połączeń międzyaglomeracyjnych i międzyregionalnych. Oferta innych środków transportu publicznego, a zwłaszcza kolejowych i drogowych przewozów regionalnych zostaje dostosowana do tego podstawowego układu połączeń. Jednocześnie systemy takie, aby spełniały postulat rynkowej atrakcyjności wymagają zastosowania rozkładu symetrycznego o specyficznych zasadach konstrukcji. W artykule przedstawione zostaną przesłanki do oceny wpływu zastosowania takiego rozkładu na wielkość ruchu oraz podział modalny w tak funkcjonującym systemie transportu publicznego.
EN
The timetable of passenger trains is prepared on the basis of the graphic timetable trains and it constitutes the basic plan according to which the operation process is realized. On the other hand, this timetable reflects the transport offer for passengers, and therefore it is created with re gard to customers’ preferences. Modern, intermodal systems of public transportation on the scale ofa region or country or even on an international scale are based on thick and structural net of railway intercity and interregional connections. The offer of other means of public transportation, especially railway and road regional transportation is being adapted to this basic network. At the same time, such systems, in order to fulfil the postulate of market attractiveness, require use of the symmetrical timetable with the specific construction principles. In the present paper not only the premises for evaluation of the influence of such passenger traffic timetable usage but the modal split of this type of public transportation system as well as will be presented.
PL
Wielkość przewozów pasażerskich realizowanych w Polsce transportem publicznym od końca lat 70. Ubiegłego wieku systematycznie spada. Dotyczy to w szczeWielkość przewozów pasażerskich realizowanych w Polsce transportem publicznym od końca lat 70. Ubiegłego wieku systematycznie spada. Dotyczy to w szczególności kolei, która jeszcze na początku tego okresu przewoziła 1,1 mld pasażerów (1980), a obecnie przewozi poniżej 300 mln osób rocznie. Podobny spadek notuje publiczny transport drogowy, gdzie przewozy autobusami spadły z 2,4 mld (1985) do niespełna 500 mln osób. Analogiczne spadki dotyczą także pracy przewozowej. Jednocześnie obserwowany jest dynamiczny rozwój motoryzacji indywidualnej. Tylko w okresie ostatnich 10 lat liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych wzrosła blisko dwukrotnie i wynosi obecnie ok. 19 mln. pojazdów, czyli 451 na 1000 mieszkańców. W ciągu tego okresu wybudowano także około 1 tys. Km autostrad oraz 800 km dróg ekspresowych.
EN
The general analysis of the market of railway transportation was executed In the report in Europe. Founded correlations were examined among chosen the method changing explanatory and explained. Conducted analyses allowed to the accomplishment of the general opinion of the size of transports and transports work on railways in Poland under the angle of their adequacy to present European economy. Experiences gathered during the led calculations allowed to the formulation of indications to the direction of father, exact analyses regarding.
PL
Rozkład jazdy pociągów stanowi podstawowy plan według którego realizowany jest proces eksploatacyjny w transporcie kolejowym. Sporządza się go na podstawie wykresu ruchu pociągów, którego rodzaje zmieniały się historycznie adekwatnie do rozwoju technologii przewozów kolejowych. W przewozach pasażerskich rozkład jazdy jest także odwzorowaniem oferty przewozowej dla klientów – pasażerów. Nowoczesne systemy intermodalne wymagają zastosowania rozkładu symetrycznego o specyficznych zasadach konstrukcji. W referacie przedstawiono syntetycznie etapy rozwoju rozkładu jazdy w ujęciu historycznym. Zaprezentowano również zasady budowy rozkładu symetrycznego w powiązaniu z nowoczesnymi zasadami kształtowania oferty przewozowej, nawiązującej do preferencji klientów oraz do zasad organizacji przewozów w transporcie publicznym, w którym szczególna rola przypada kolejowym przewozom pasażerskim
EN
The time-schedule of trains constitutes the basic plan according to which the exploitation process in railway transportation is realized. It is prepared on the basis of the graph of movement of trains whose kinds have been changing historically according to the development of the technology of railway transports. The time-schedule in passenger transport is also the reflection of transports offer for customers – passengers. Modern intermodal systems require use of symmetrical schedule with specific principles of construction. The stages of the development of the time-schedule were briefly presented in the report from the historical point of view. Furthermore there were shown principles of construction of symmetrical time-schedule in connection with the modern rules of the creation of the transport offer, related to the customers preferences and to the principles of organization of transport in the public transportation in which the special part is played by railway passenger transport.
PL
Rozwój nowoczesnych technologii stosowanych w kolejnictwie wymaga starannej weryfikacji eksploatacyjnej. Dotyczy to w szczególności okresu przed wprowadzeniem rozwiązań technicznych do eksploatacji, gdzie nadrzędnym wymogiem jest bezpieczeństwo całego systemu.
PL
Kolejowe przewozy międzyaglomeracyjne stanowią podstawowy element systemu transportowego kraju i regionu. Program ich intensywnego rozwoju opisany został w podstawowych dokumentach polityki transportowej. W referacie przedstawiono podstawowe zasady organizacji takich przewozów spełniające zbiór wybranych preferencji podróżnych. Sformułowano metodę budowy sieci połączeń odpowiadającej wymaganiom współczesnego rynku transportowego.
EN
Railway intercity transport make up the basic element of the system of forwarding country and region. Their programme of the intensive development was described in the basic documents of the transportation politics. The basic principles of organization of such transports fulfilling the set of passengers' preferences have been introduced in the report. The method of the building the net of connections that answers the requirements of the present transportation market has been formulated.
17
Content available remote Zastosowanie symetrycznego rozkładu jazdy w przewozach międzyaglomeracyjnych
PL
Symetryczny rozkład jazdy, którego konstrukcja oparta została na wybranej osi symetrii, implikuje szereg konsekwencji organizacyjnych. W artykule przeanalizowano możliwość zastosowania tego rozkładu jazdy w warunkach rzeczywistych sieci kolejowej dla wybranego układu połączeń pociągami międzyaglomeracyjnymi. Przeprowadzona analiza prowadzi do wyboru wariantu optymalizującego ustalony zbiór skomunikowań pociągów na stacjach węzłowych.
EN
The row of organizational consequences implies the symmetrical time-schedule whose construction was leaning stay on the chosen axis of symmetry. Possibility of use of such time-schedule was analysed in the article in the conditions of real nets of the polish railway for the chosen arrangement of connections intercity trains. The conducted analysis leads to the choice of the variant optimizing the settled gathering connecting of trains on nodal stations.
PL
Model cena – czas stosowany jest przede wszystkim do modelowania podziału zadań przewozowych w korytarzach transportowych pomiędzy kolejami dużych prędkości (KDP), a lotnictwem. W artykule podjęto próbę jego zastosowania do oceny podziału modalnego w krajowych przewozach międzyaglomeracyjnych pomiędzy przewoźnikami kolejowymi a autobusowymi. W oparciu o przeprowadzone obliczenia dokonano oceny wpływu dwu podstawowych preferencji, czyli ceny i czasu na wybory dokonywane przez podróżnych oraz w konsekwencji na rozłożenie potoku w korytarzu transportowym wśród dwóch podstawowych przewoźników publicznych.
EN
The price-time model is used above all for modelling the division of operation tasks on the transport corridors between high speed railways and aviation. In the article the attempt has been made to apply it to the evaluation of modal division in the national intercity operation between railway and bus operators. Basing on the calculations, the evaluation has been made of the impact of two basic preferences price- and time- regarding the choices made by the travellers and in the consequence on the apportionment of their flow on the transport corridors among two basic public operators.
PL
Kolejowe przewozy aglomeracyjne i regionalne (nazywane łącznie lokalnymi) stanowią bardzo ważny element systemu transportu publicznego. Realizowana w Polsce polityka transportowa na szczeblu centralnym i samorządowym wpisuje się w strategię Wspólnoty Europejskiej. W referacie przedstawiono podstawowe elementy systemu kolejowych przewozów pasażerskich oraz roli odgrywanej przez przewozy lokalne. Opisano podstawowe wymagania organizacyjne. Dokonano przeglądu preferencji w celu wskazania najważniejszych, które decydują o wyborze przez podróżnego kolei jako środka transportu.
EN
Railway agglomeration and regional transport (called together local) makes up very important element of the system of public transportation. The realized in Poland forwarding politics on the central and council rung enrolls in the strategy of the European Commonwealth. The basic elements of the system of railway passenger transports and part played by local transports have been introduced in the report. Basic organizational requirements have been described. The review of the preferences has been executed in order to indicate the most important ones that decided whether railway transport would be chosen by travelers as a mean of transport.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.