Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The presented study aimed to assess the influence of exercises in an open and a closed kinematic chain on the level of proprioception of an elbow joint. Examination was carried out on 25 patients, aged 19-30. Proprioception at 30, 60, 90 and 120 degrees of elbow flexion was measured for each patient. The exercises were performed within 2 weeks. Results shown that in the left limb there were statistically significant differences after application of exercises in open kinematic chains in position of 60 degrees of elbow flexion (p≤0,02) and after exercises in closed kinematic chains in 90 degrees of elbow flexion (p≤0,01). In the right limb, statistically significant differences after exercises in open kinematic chains (30, 60, 90 degrees) and in position of 120-degree flexion in closed kinematic chain, were observed. If there is a desire to improve proprioception above 90 degrees of elbow flexure, it is recommended to apply exercises in the closed kinematic chain.
PL
Celem pracy była ocena wpływu ćwiczeń w otwartym i zamkniętym łańcuchu kinematycznym na poziom propriocepcji stawu łokciowego. Badanie przeprowadzono na 25 pacjentach w wieku 19-30 lat. Oceniano propriocepcję przy 30, 60, 90 i 120 stopniach zgięcia łokcia. Następnie przez 2 tygodnie prowadzono ćwiczenia. W lewej kończynie stwierdzono istotne statystycznie różnice po ćwiczeniach w otwartych łańcuchach kinematycznych w pozycji zgięcia pod kątem 60 stopni (p≤0,02) i po ćwiczeniach w zamkniętych łańcuchach kinematycznych w 90 stopniach zgięcia łokcia (p≤0,01). W prawej kończynie zaobserwowano statystycznie istotne różnice po ćwiczeniach w otwartych łańcuchach kinematycznych (30, 60, 90 stopni) oraz w pozycji zgięcia 120 stopni w zamkniętym łańcuchu kinematycznym. Jeśli istnieje potrzeba poprawy propriocepcji powyżej 90 stopni zgięcia łokcia, warto korzystać z ćwiczeń w zamkniętym łańcuchu w ramach terapii.
PL
Jedną z najstarszych oraz najpopularniejszych form terapii jest masaż. Polega on na sprężystym odkształcaniu tkanek, co daje możliwość świadomej korekcji rozkładu sił mechanicznych w organizmie. Celem pracy była ocena wpływu masażu oraz suchego igłowania na temperaturę mięśnia trójgłowego łydki mierzoną za pomocą pirometru. Badaniom poddano 44 pacjentów w wieku 33,7 ± 4,3 lat. U każdego badanego dokonano pomiaru temperatury w pięciu ściśle określonych punktach. Następnie badanych podzielono na dwie grupy. W grupie 1 wykonano masaż klasyczny mięśnia trójgłowego łydki, natomiast w grupie 2 - suchą igłoterapię mięśnia trójgłowego łydki. Następnie u każdego badanego dokonano ponownie pomiaru temperatury. Otrzymane wyniki umieszczono w bazie danych i poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica. W grupie 1 średnia temperatura przed terapią dla punktu A wynosiła 35,50 ± 0,30 °C, natomiast po terapii 36,88 ± 0,78 °C. Zaobserwowano różnice na poziomie istotności statystycznej (p = 0). Średnia temperatura przed terapią dla punktu A w grupie 2 wynosi 35,42 ± 0,22 °C natomiast po terapii 36,64 ± 0,60 °C. Zastosowane zabiegi mają wpływ na podniesienie temperatury w obrębie mięśnia trójgłowego łydki.
EN
One of the oldest and most popular forms of therapy is a massage. It involves elastic deformation of tissues, which gives the possibility of controlled distribution of mechanical forces in the body. The aim of the work was to evaluate the effect of massage and dry needling on the temperature of the triceps muscle measured using a pyrometer. 44 patients at the age of 33.7±4.3 were subjected to the study. For each subject, the temperature was measured at 5 well-defined points. A pyrometer was used to measure the temperature. Then the subjects were divided into two groups. In group 1, classical massage of the triceps calf muscle was performed, while in group2 - dry needling of the triceps of the calf. Then, each subject was measured again at predetermined points. The obtained results were placed in the database and subjected to statistical analysis using the Statistica program. In group 1 the mean pre-therapy temperature for A point was 35.50 ± 0.30 °C, while after therapy 36.88 ± 0.78 ° C. Differences were observed at the statistical significance level (p = 0). The average pre-therapy temperature for the A point in group 2 is 35.42 ± 0.22 °C and after therapy 36.64 ± 0.60 °C. The applied treatments have an effect on raising the temperature within the triceps calf muscle.
EN
The study objective was to evaluate the impact of a ten-day rehabilitation process on the change of the distribution of body mass and the load on the lower limbs, using the tandem balance test and the modified tandem balance test in a sitting position in stroke patients. The distribution of load on the lower limbs found its expression in the index, referred to as the Kwolek index, which was developed. It was calculated as the quotient of the greater value to the lesser one, both obtained in the tandem balance test; the normal limits ranged from 1.00 to 1.15. Material and methods. The test group comprised of 60 stroke patients. 30 people were qualified to the control group. The basis for the analysis was the measurements of the distribution of body mass and load on the lower limbs in the tandem balance test and in the modified tandem balance test. The distribution of body mass test was carried out on the first and last day of rehabilitation. The rehabilitation of ischaemic stroke patients involved comprehensive physiotherapy. Results. When analyzing the distribution of body mass symmetry before and after the therapy in both the control group and the test group, an increase in the number of people was observed in the groups with a lower Kwolek index, whereas a decrease was present in the number of people in groups with a higher Kwolek index. Conclusions. Comprehensive rehabilitation affects the improvement of the distribution of body mass.
PL
Celem badań była ocena wpływu dziesięciodniowej rehabilitacji na zmianę rozkładu masy ciała oraz obciążenie kończyn dolnych przy użyciu testu dwóch wag oraz zmodyfikowanego testu dwóch wag w pozycji siedzącej u pacjentów po udarze mózgu. Wykorzystano do tego między innymi indeks Kwolka, który obrazuje rozkład masy ciała w teście dwóch wag. Indeks Kwolka wyrażany jest jako iloraz wartości większej do mniejszej uzyskanej w standardowym lub zmodyfikowanym teście dwóch wag. Materiał i metoda. Badaniom zostało poddane 96 osób. Grupę badaną stanowiło 60 pacjentów po udarze mózgu. Do grupy kontrolnej zakwalifikowano 30 osób. Podstawą analizy były pomiary rozkładu masy ciała i obciążenia kończyn dolnych w teście dwóch wag oraz zmodyfikowanym teście dwóch wag (w pozycji siedzącej). Badanie rozkładu masy ciała wykonano w pierwszym oraz ostatnim dniu rehabilitacji. Rehabilitacja pacjentów po niedokrwiennym udarze mózgu polegała na kompleksowej fizjoterapii. Wyniki. Analizując rozkład symetryczności masy ciała przed oraz po terapii zarówno w grupie kontrolnej jak i badawczej zaobserwowano tendencję do wzrostu liczby osób w grupach o niższym wskaźniku Kwolka, a zmniejszeniu się liczebności grup o wyższym wskaźniku Kwolka. Wnioski. Kompleksowa rehabilitacja ma wpływ na poprawę rozkładu masy ciała.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.