Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  igła sosny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Studies on the chemical composition and variability of morphological structure of Scots pine (Pinus sylvestris L.) allow to assess the health state of trees growing in conditions of exposure to alkaline dust emission. The aim of the studies was the morphological analysis of the epicuticular waxes and the content of microelements in the needles of Scots pine growing in conditions of alkaline pressure, compared to the needles from emission-free areas. The studies were conducted on two-year-old needles collected in the vicinity of cement mills in Sitkowka and Ozarow, located in the Swietokrzyskie Province. The chemical composition analysis of needles indicated higher contents of Cu, Pb and Sr as well as lower content of Mn in the needles from alkalised areas. They were also characterised by higher contents of pHKCl than in the needles from emission-free areas. The images of needles, taken under a Scanning Electron Microscope (SEM), showed definite signs of epicuticular wax erosion in comparison to the needles collected from the control area. According to Turunen’s classification, third and fourth degrees of epicuticular wax coverage atrophy were found in two-year-old needles. The analysis of the chemical composition of the needles and the morphology of their surface structure indicated a negative impact of cement dust pollution on Scots pine’s assimilation apparatus.
PL
Badania składu chemicznego oraz zmienności struktury morfologicznej igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylestris L.) pozwalają ocenić stan zdrowotny drzew wzrastających w warunkach narażenia na emisję pyłów alkalicznych. Celem badań była analiza morfologiczna wosków epikutykularnych oraz zawartości mikroelementów w igłach sosny zwyczajnej wzrastającej w warunkach presji alkalicznej, w porównaniu do igieł z terenów wolnych od emisji. Badania prowadzono na igłach dwuletnich, pobranych z okolic cementowni w Sitkówce oraz Ożarowie w województwie świętokrzyskim. Analiza składu chemicznego igieł wykazała wyższą zawartość Cu, Pb i Sr oraz niższą zawartość Mn w igłach z powierzchni alkalizowanych. Cechowały je także wyższe wartości pHKCl niż w igłach z powierzchni wolnych od zanieczyszczenia. Zdjęcia igieł, wykonane pod SEM (elektronowym mikroskopem skaningowym), wskazały na wyraźną erozję wosków epikutykularnych w porównaniu do igieł pobranych z powierzchni kontrolnej. Według klasyfikacji Turunena stwierdzono III i IV stopień zaniku pokrycia wosków epikutykularnych na igłach 2-letnich. Analiza składu chemicznego igieł oraz morfologii ich powierzchni, wskazują na niekorzystny wpływ zanieczyszczenia pyłami cementowniczymi na aparat asymilacyjny sosny.
EN
The synergistic effect of ammonium polyphosphate (APP) and boric acid (BA) on the flame retardancy and thermal degradation of pine needles was investigated. Thermogravimetric analysis (TGA) showed that the presence of an ammonium polyphosphate and boric acid system increased the char residue and decreased the pyrolysis temperature of the pine needles. The derivative thermogravimetric analysis (DTG) showed that the ammonium polyphosphate and boric acid had shifted the degradation peaks of the pine needles to lower temperatures. The cone calorimetry test results showed that the values of HRR, THR, SPR, TSP and the mass loss (%) of the pine needles treated with ammonium polyphosphate and boric acid (APP/BA = 3/2) were significantly lower than the other samples. Therefore, the APP and BA system had a better effect on the pine needles overall than the APP alone.
EN
The paper concerns nitrogen content in the needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) depending on the concentration of this element in the soil and on the distance from the Nitrogen Plant “Pulawy” S.A., which emits air nitrogen pollutions. The studies have shown a significant relationship between the concentrations of nitrate and total nitrogen in the organs of assimilation of scots pine and ammonium and nitrate nitrogen content in soil and the distance from the emission source – Nitrogen Plants “Pulawy”.
PL
Praca dotyczy zawartości azotu w szpilkach sosny (Pinus sylvestris L.) w zależności od zawartości tego składnika w glebie i odległości od Zakładów Azotowych „Puławy”, które emitują do atmosfery gazowe i pyłowe zanieczyszczenia azotowe. Badania wykazały istotne zależności pomiędzy zawartością azotu azotanowego(V) i ogólnego w organach asymilacyjnych sosny oraz zawartością azotu amonowego i azotanowego w glebie i odległością od źródła emisji z Zakładów Azotowych „Puławy”.
EN
The results of element and sulphur isotope determinations performed on soils from the Holy Cross Mts. Region showed that many elements were elevated primarily due to air pollution. The chemical analyses performed on samples collected in 1996 indicated the raised content of many elements, especially Hg, Pb and S, in topsoil. The most contaminated site was Łysica Mt., the tallest mountain of the region, showing the maximum content of many elements. In addition, the lowest pH values and the highest concentrations of PAHs were recorded here. The geometric mean values of a large number of elements, especially As, Cr, Hg, Pb and S, were higher in the Holy Cross Mts. Than those in Poland. Scots pine needles from Holy Cross Mountain National Park contained much Mg than those from the remaining part of the Holy Cross Mts. Compared to the oldest needles, the youngest from the same crop revealed the raised content of Cu, K, Mg, Ni, P and heavy sulphur isotope and the drop of Al., Ba, Ca, Fe, Hg, Mg, Pb, Sr, Ti and Zn. On the other hand, the one-year needles collected in 1994 to 1996 showed the decrease of Cu, K, Mg, Ni, P and S. The needles of all age classes yielded elevated concentrations of B, Mn, P, S, Zn and heavy sulphur isotope; the bark revealed more Al., Ba, Cd, Cr, Fe, Hg, La, Pb, Ti, V, Y and Yb. In turn the lichen species Hypogymnia physodes (L) Nyl. Was enriched in Fe, Hg, K, Mg, P, S, Ti, Zn and heavy sulphur isotope relative to pine bark. The content of sulphur in pine needles and lichens was generally close to that from Finnish Lapland or rural parts of Scandinavia. Moreover, concentrations of heavy metals in pine needles were similar, whereas those in lichens were higher compared to those in northern and eastern Finland.
PL
Głównym celem trzyletnich badań gleb i roślinności w regionie świętokrzyskim było ustalenie bazowej koncentracji pierwiastków chemicznych i izotopów siarki oraz określenie ich rozkłady przestrzennego. Cel ten osiągnięto stosując pięcio -oraz czteropoziomową, niewyważoną, gniazdową analizę wariancji (ANOVA). Badaniami objęto: gleby, igły sosny Pinus sylvestris L., plechy porostów Hypogymnia physodes (L) Nyl. I częściowo Xanthoria parietina (L) Th.Fr., tkanki mchów Entodon schreberi Hedw., Hylocomium splendens Hedw. I Hypnum cupressiforme Hedw., wody ze źródeł oraz pyły przemysłowe i węgiel z największych zakładów przemysłowych regionu. Zainicjowano również oznaczenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), polichlorobifenyli (PCB), pestycydów chloroorganicznych i fenoli. Najwyższy poziom glebowy zawierał podwyższoną koncentrację wielu pierwiastków, szczególnie Hg (do 0,628 ppm), Pb(do 398 ppm) i S (do 0,152%). Najwyższe zawartości wielu pierwiastków, w tym również wyżej wymienionych, stwierdzono na Łysicy. Zarejestrowano tu również najniższą wartość pH (3,3) oraz maksymalną koncentrację WWA (do 1905,83 ppb). Średnie geometryczne wielu pierwiastków, w tym As, Cr, Hg, Pb i S są wyższe na terenie Świętokrzyskiego parku narodowego i Gór Świętokrzyskich niż na pozostałym obszarze Polski, a nawet na Górnym Śląsku. Wynika to po części ze specyficznej budowy geologicznej Gór Świętokrzyskich. Znaczna ich część zbudowana jest ze zwięzłych i słabo przepuszczalnych piaskowców kwarcytycznych kambru i dewonu dolnego charakteryzujących się łabo rozwiniętym profilem glebowym (rankery). Układ ten sprzyja akumulacji wielu pierwiastków, a szczególnie siarki i metali ciężkich. Igły sosny zwyczajnej z terenu parku zawierały więcej manganu niż ich odpowiedniki z pozostałego obszaru badań. Najmłodsze igły (z 1996 r.) w porównaniu ze starszymi (1994 i 1995 r.) pochodzącymi z tego samego zbioru zawierały więcej U, K, Mg, Ni i P, wykazując jednocześnie większe wzbogacenie w cięższy izotop siarki. Igły jednoroczne pobrane w 1994, 1995 i 1996 r. ujawniały spadek zawartości Cu, K, Mg, Ni, P i S. W porównaniu z korą igły sosny reprezentujące wszystkie badane przedziały wiekowe były wzbogacone w B, Mn, P, S, Zn i cięższy izotop siarki, natomiast kora zawierała więcej Al., Ba, Cd, Fe, Hg, La, Pb, Ti, V, Y i Yb. Porosty H.physodes ujawniały w stosunku do kory wzbogacenie w Fe, Hg, K, Mg, P, S, Ti, Zn i cięższy izotop siarki. Porosty z 1996 r. wykazywały w porównaniu z porostami z 1994 r. znaczny spadek zawartości siarki. Koncentracja siarki oraz niektórych metali ciężkich i toksycznych w igłach sosny oraz siarki w porostach były prawie takie same jak w północnej i wschodniej Finlandii i Norwegii. Z kolei porosty z obszaru Gór Świętokrzyskich ujawniały wyższy poziom skażenia metalami. Skład izotopowy siarki w różnych elementach środowiska przyrodniczego oraz pyłach przemysłowych potwierdził jej pochodzenie antropogeniczne. Analiza rozkładu przestrzennego pierwiastków chemicznych w glebach oraz róży wiatrów wykazała, że zanieczyszczenia pochodzą głównie z sektora południowo-zachodniego. Nie jest zbadany jednak zasięg oddziaływania zakładów przemysłowych i kotłowni zlokalizowanych w południowo-zachodniej części badanego obszaru (Bukowa, Małogoszcz, Nowiny, Trzuskawica, Kielce) oraz w dolinie Kamiennej (Ostrowiec Świętokrzyski, Suchedniów, Skarżysko-Kamienna). Analizy chemiczne pyłów i węgli pobranych z największych zakładów przemysłowych regionu wskazują na istnienie, obok ponadregionalnego tła, szeregu lokalnych potencjalnych źródeł skażeń.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.