Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smog
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Użytkownikom central wentylacyjnych pojęcie „filtr antysmogowy” jest zapewne już znane – rozwiązanie to ma poprawić pracę centrali pod kątem zapewnienia prawidłowej jakości powietrza w pomieszczeniu na przekór smogowi na zewnątrz. Jednak, choć idea nie jest nowa, „filtr antysmogowy” wciąż nie doczekał się prawnej czy normowej definicji.
EN
The article is intended to provide a synthetic presentation of urban theories concerning the emergence, development and struggles to endure in relation to commercial streets located in central metropolitan areas on the global scale (mainly in Europe). These considerations have been further supplemented with the presentation of the latest contemporary solutions for climate protection. In the near future, these solutions are likely to serve as attractors to draw people to these places and to cause an increase in programme diversity, as well as to lead to the activation of commercial streets and thus improve their chances of survival.
PL
Przedmiotem artykułu jest syntetyczne zaprezentowanie teorii urbanistycznych dotyczących powstawania, rozwoju i dążeń do przetrwania ulic handlowych w dzielnicach centralnych obszarów metropolitalnych w skali światowej (głównie Europy). Rozważania te uzupełniono także o prezentację najnowszych współczesnych rozwiązań ochrony klimatycznej. Mogą one stanowić w najbliższej przyszłości atraktory przyciągające ludzi do tych miejsc i powodujące wzrost różnorodności programowej, jak też aktywizacji ulic handlowych i dzięki temu ich szans na przetrwanie.
PL
Omówiono jakość powietrza w Polsce (z zaznaczeniem jego jakości w Europie) oraz przedstawiono przykłady wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza. Opisano systemy pomiarowe wykorzystujące sensory, które służą do pomiaru parametrów niskiej emisji pyłów oraz gazów zawieszonych w powietrzu. Scharakteryzowano również metody pomiaru pośredniego polegającego na pobieraniu próbek powietrza i dostarczaniu ich do laboratorium.
EN
A review, with 23 refs., of air quality in Poland and use of unmanned aerial vehicles in assessing emissions of dust and gases suspended in the air.
PL
W artykule przedstawiono problem zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach na przykładzie Krakowa. Skupiono się na jednym z działań naprawczych podejmowanych przez miasto – bezpłatnych przejazdach autobusami i tramwajami w czasie smogu. Przedstawiono zmiany w podejściu miasta do tej usługi od 2015 roku oraz konsekwencje dla miejskiego budżetu. Następnie rozważono skuteczność bezpłatnego transportu zbiorowego w przyciąganiu nowych pasażerów. Przytoczono przykład Nysy, która wprowadziła takie uprawnienie dla kierowców samochodów osobowych, ale trzy lata później się z niego wycofała. W kolejnym kroku przeanalizowano stężenie zanieczyszczeń powietrza w dniach przed i po wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej w sezonie grzewczym 2018/2019. Pod uwagę wzięto pył zawieszony PM10, tlenki azotu i tlenek węgla. Nie stwierdzono istnienia stałej zależności zmian wartości stężenia tych zanieczyszczeń w powietrzu względem odpłatności (lub nie) transportu zbiorowego. Nie jest uzasadniona także potrzeba ewentualnej zmiany parametrów od których zależałoby uruchomienie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Na zakończenie podkreślono konieczność zarówno dalszych starań władz centralnych i samorządowych na rzecz poprawy jakości powietrza, jak i kolejnych badań nad źródłami zanieczyszczeń oraz efektywnością podejmowanych działań.
EN
The article presents the problem of air pollution in polish cities on the example of Cracow. The focus was on one of the corrective actions taken by the city – free-fare public transport during high air pollution. Changes in the city's approach to this service since 2015 and consequences for the city budget were presented. Then, the efficiency of free-fare public transport in attracting new passengers was considered. The example of the Nysa town was cited, which introduced such permission for car drivers, but withdrew it three years later. In the next step, the concentration of air pollution before and after the activation of free-fare public transport in the heating season 2018/2019 was analyzed. Particulate matter PM10, nitrogen oxide and carbon monoxide were taken into account. There was no constant relationship between the changes in the level of these pollutants in the air and the full-paid (or free-fare) public transport. There is also no reason for the need to change parameters based on witch the free-fare public transport is activated. Finally, the necessity of further efforts of central and local authorities to improve air quality as well as further research on sources of air pollution and efficiency of undertaken actions was emphasized.
PL
Mimo prowadzonych na szeroką skalę działań w programie „Czyste Powietrze” stężenia smogu w polskich miastach nadal przekraczają dopuszczalne normy. Zmiany w programie, choć uzasadnione i dobrze oceniane, niestety nie „rozpędziły” żmudnego procesu wymiany pieców. Co jeszcze należy zrobić, aby nareszcie oczyścić polskie powietrze?
PL
W artykule skupiono uwagę na problemie zanieczyszczenia powietrza, określanego mianem smogu, które według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest przyczyną śmierci 4,2 mln osób rocznie. W Europie problem smogu szczególnie dotyczy Polski – zgodnie z danymi WHO wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast europejskich aż 33 znajdują się w Polsce. W trosce o zdrowie mieszkańców polskie prawo dało władzom samorządowym możliwość wprowadzania uchwał antysmogowych. Na tej podstawie uchwały takie podjęto w 11 województwach. Uchwały antysmogowe koncentrują się w głównej mierze na ograniczaniu emisji pyłów z sektora komunalno-bytowego. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami sektor ten odpowiada za około 49% emisji pyłów do atmosfery w Polsce. Również władze Małopolski w latach 2016 (dla miasta Krakowa) i 2017 (dla pozostałego obszaru) podjęły uchwały antysmogowe. Należy dodać, że działania w ramach realizacji programów ochrony powietrza w Małopolsce realizowano już znacznie wcześniej. W latach 2013–2018 na obszarze Małopolski zlikwidowano 43,6 tys. kotłów i pieców wykorzystujących paliwa stałe, w tym 22,5 tys. w samym Krakowie. W artykule przeanalizowano zmiany jakości powietrza na terenie Małopolski w latach 2012– 2020. Podczas analizy danych skoncentrowano się na pięciu podstawowych zanieczyszczeniach wchodzących w skład smogu (tj. pyły PM10 oraz PM2,5, tlenki azotu, ditlenek siarki i tlenek węgla) oraz odczytach ośmiu stacji monitorowania jakości powietrza (trzy stacje zlokalizowane w Krakowie oraz pięć stacji poza Krakowem). Głównym celem analizy było wykazanie, czy podejmowane w Małopolsce działania prowadzą do poprawy jakości powietrza. W tym celu analizie poddano zarówno zmiany występujące w średnich dobowych i średnich rocznych stężeniach zanieczyszczeń odnotowywanych przez poszczególne stacje pomiarowe, jak i zmiany w liczbie dni w sezonie grzewczym, w których odnotowywane były przekroczenia wartości dopuszczalnych. Analiza dostępnych danych pomiarowych za lata 2012–2020 wyraźnie pokazała, że występują zanieczyszczenia, dla których dopuszczalna zawartość w powietrzu jest wielokrotnie przekraczana w ciągu roku na terenie całego województwa. Przy czym w analizowanym okresie zauważalne są trendy spadkowe w odnotowywanych stężeniach poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, co świadczy o tym, że podejmowane w województwie małopolskim działania w zakresie poprawy jakości powietrza przynoszą powoli efekty.
EN
The article focuses on the problem of air pollution, which is referred to as smog, which, according to the WHO, causes the death of 4.2 million people annually. In Europe, the problem of smog particularly affects Poland, according to WHO data, among the 50 most polluted European cities, as many as 33 are in Poland. Out of concern for the health of the residents, Polish law has given local authorities the opportunity to introduce anti-smog resolutions. Anti-smog resolutions focus mainly on reducing dust emissions from the municipal and housing sector, and according to the data of the National Centre for Balancing and Emissions Management, it is responsible for approximately 49% of dust emissions into the atmosphere in Poland. Małopolska also adopted anti-smog resolutions in 2016 (for the city of Kraków) and 2017 (for the remaining area of the voivodeship). Nevertheless, actions under the implementation of air protection programs in Małopolska have been undertaken much earlier. In the years 2013–2018, 43.6 thousand boilers and stoves using solid fuels were decommissioned in Małopolska, including 22.5 thousand in Kraków alone. The article analyzes the changes in air quality in Małopolska in the years 2012–2020. The data analysis focused on five basic pollutants included in smog (i.e. PM10 and PM2.5 dust, nitrogen oxides, sulfur dioxide and carbon monoxide) and the readings of 8 air quality monitoring stations (3 located in the city of Krakow and 5 stations located outside Krakow). The main purpose of the analysis was to show whether the measures taken in Małopolska lead to the improvement of air quality. For this purpose, both changes in daily average and annual average pollutant concentrations recorded by individual measurement stations, as well as changes in the number of days in the heating season in which the limit values were exceeded were analyzed. The analysis of the available measurement data for the years 2012–2020 clearly showed that there are pollutants for which the permissible content in the air is exceeded many times a year throughout the voivodeship. At the same time, in the analyzed period, there are noticeable decreasing trends in the observed concentrations of individual pollutants in the air, which proves that the measures taken in Małopolska to improve air quality are slowly bringing results.
EN
The phenomenon of smog, i.e. excessive air pollution in urban areas is well-known and has been widely described in the literature. Typically, two types of smog are distinguished: the acid smog that is called "London smog" and the photochemical smog called "Los Angeles-type smog". The first one is formed in the winter months. In contrast, the photochemical smog arises in the summer months. In recent years in Poland, especially in winter, alarms associated with poor air quality have become very common. Under Polish climatic conditions, the main reason for low air quality corresponds to the exceeded permissible concentrations of suspended particulate matter. The paper analyzes the process of "Polish smog" formation by comparing the recorded concentrations of PM10 suspended particulate matter at four monitoring stations of the Inspectorate of Environmental Protection with weather conditions prevailing at that time. The data from the monitoring stations located in four Polish cities: Krakow, Zabrze, Lodz and Gdansk were analyzed. The analysis covered the years 2014-2017. The results of this analysis showed that "Polish smog" arises under different meteorological conditions than other types of smog known from the literature.
PL
Opisano autorski pomysł dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery jako efektywną metodę wentylacji i redukcji smogu obszarów zurbanizowanych. Przeprowadzone badania dotyczyły efektywności wież wentylacyjnych i komina wentylacyjnego oraz współpracy koncentrycznego wentylatorów systemu z kominem wentylacyjnym. Wyniki potwierdziły, że sprawność systemu jest wystarczająca.
EN
This paper describes the original ideas about dynamic action on atmospheric boundary layer as an effective method of urban ventilation and smog reduction. The performed tests focuses on efficiency of ventilation towers and vertical exhaust (ventilation chimney) and cooperation between a concentric system of ventilation towers and a ventilation chimney. The results confirmed a sufficient level of efficiency of cleaning an area where the system is located.
PL
W artykule omówiono problematykę smogu w Polsce, którego główną przyczyną jest spalanie paliw stałych (głównie węgla) przez użytkowników domowych i komunalnych. Opisano składniki smogu oraz ich wpływ na zdrowie człowieka. Szczególną uwagą zwrócono na zagrożenie wynikające z obecności w nim pierwiastków toksycznych. Przede wszystkim wysokiej ich zawartości należy spodziewać się w stałych cząstkach produktów spalania paliw stałych o najmniejszych wymiarach, tj. cząstkach częściowo emitowanych do atmosfery (pył zawieszony), a częściowo w cząstkach gromadzących się w przewodach kominowych w postaci sadzy. W celu zmniejszenia smogu konieczne jest ograniczenie emisji pyłów i obecnych w nich pierwiastków toksycznych poprzez stosowanie nowoczesnych, ekologicznych urządzeń grzewczych i eliminację paliw kopalnych. Należy jednak podkreślić, iż działania te nie wyeliminują całkowicie emisji pyłów i pierwiastków toksycznych. Istotne ograniczenie emisji może być natomiast uzyskane poprzez szerokie zastosowanie alternatywnych źródeł energii (np. geotermia, energia słoneczna, pompy ciepła), paliw gazowych oraz ciepła systemowego.
EN
The paper presents the issue of smog in Poland, the main cause of which is the burning of solid fuels (mainly coal) in house-hold appliances. Moreover, smog components and their effects on human health were described. The danger posed by toxic elements was given special attention. Their particularly high contents should be expected in solid particles of combustion products of solid fuels with the smallest dimensions, i.e. particles partially emitted to the atmosphere (suspended dust) and partially in particles accumulated in chimney ducts in the form of soot. In order to reduce smog, it is necessary to reduce dust emissions and the toxic elements present in them by using modern, ecological heating devices and eliminating fossil fuels. It should be stressed that these actions will not completely eliminate the emission of dust and toxic elements. How-ever, significant emission reductions can be obtained through the wide application of alternative energy sources (e.g. geothermal energy, solar energy, or heat pumps), gas fuels, and system heat.
PL
Główne składniki powietrza to azot, tlen i argon stanowią łącznie 99,9% objętości. Pozostałe to z największym udziałem dwutlenek węgla, neon oraz hel. Poza stałymi składnikami, w powietrzu atmosferycznym występuje cały szereg innych składników, które emitowane są do atmosfery w wyniku procesów zachodzących w przyrodzie bądź w wyniku działalności człowieka. Wszystkie substancje stałe, ciekłe lub gazowe zmieniające średni skład atmosfery uznawane są za zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Wprowadzone zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego mogą oddziaływać szkodliwie na zdrowie człowieka i jego otoczenie jeżeli ich zawartość przekracza określone dopuszczalne wartości. W dużych skupiskach o gęstej zabudowie, ze względu na specyficzne uwarunkowania urbanistyczno-meteorologiczne występują zagrożenia przekraczania dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i powstawanie smogu. Poprawa jakości powietrza wiąże się między innymi z stosowaniem wysokiej jakości paliw węglowych dla celów grzewczych. Jakość węgla jako taka nie rozwiązuje problemu bez stosowania odpowiednich nowoczesnych instalacji cieplnych szczególnie w sektorze komunalno-bytowym. Jednakże stosowanie ekologicznego węgla opałowego wysokiej jakości jest właściwym działaniem w kierunku ochrony powietrza. PGG S.A. posiada system monitorowania i kontrolowania jakości węgla zapewniający wprowadzanie do obrotu węgla o wysokich parametrach jakościowych w tym sortymentów ekologicznych dla potrzeb odbiorców z sektora komunalno-bytowego. Wszystkie oferowane dla tego sektora paliwa węglowe spełniają aktualne wymagania jakościowe związane z ochroną powietrza. Istotne jest, aby spalanie węgla o wysokiej jakości odbywało się w odpowiednich, przystosowanych do tego, efektywnych nowoczesnych kotłach CO.
EN
The main components of the air are nitrogen, oxygen and argon totaling 99.9% by volume. The remaining ones with the highest share are carbon dioxide, neon and helium. In addition to solid components, atmospheric air contains a number of other components that are emitted to the atmosphere as a result of processes occurring in nature or as a result of human activity. All solid, liquid or gaseous substances changing the average atmosphere composition are considered atmospheric air pollution. The introduced pollutants into the atmospheric air can have harmful effects on human health and its surroundings if their content exceeds certain acceptable values. In large clusters with dense buildings, due to specific urban and meteorological conditions, there are threats of exceeding the permissible levels of concentrations of pollutants in the air and the formation of smog. The improvement of air quality is related, among others, to the use of high quality carbon fuels for heating purposes. The quality of coal as such does not solve the problem without the use of appropriate modern thermal installations, especially in the municipal and living sector. However, the use of high-quality ecological coal is an appropriate action in the direction of air protection. PGG S.A. has a system for monitoring and controlling the quality of coal, ensuring the placing on the market of coal with high quality parameters, including ecological assortments for the needs of customers from the municipal and household sector. All coal fuels offered for this sector fulfills current quality requirements related to air protection. It is essential that the combustion of high quality coal takes place in appropriate, adapted to this, effective modern domestic boilers.
EN
Tarnów is a city where air pollution is a major problem during the wintertime. An acceptable level of PM2.5 and PM10 concentrations are exceeded very often. The main reason of this situation is individual housing and their heat system based on ineffective old units based on hard coal and sometimes even people use waste as a fuel. The city has two air quality monitoring stations and a private network for measurements of particulate matter. However, there is still a lack of information on air quality in some areas of the city. For obtaining full information on the air quality in Tarnów, readings from the monitoring station and field measurements were carried out. The obtained information allowed to determine which areas of the city are most exposed to the occurrence of smog in the heating season. So far, air quality measurements in Tarnów have not been conducted at the same time for so many collections.The most polluted air occurs in Krzyż District but air quality should be improved in all city. The best air quality has been observed for locations where heat is available from municipal heating plant e.g. Słoneczna Str. Presented research work shows that air quality in Tarnów City is very unhealthy because of particulate matter pollution. In the winter time the main problem is too high concentration of PM2.5, but also PM10 concentration. Those parameters are very frequently exceeded. The worst air quality occurs in the evenings (8 p.m.), but in the mornings (8 a. m.) air quality is highly polluted too. When air quality in Tarnów City is bad situation concerns all localisations. The similar situation is observed when air quality is good or acceptable. The main conclusion is that for locations where heat is available from heat plant is not generated individually by domestic sources, the situation is the most comfortable. Our investigation covered short period, but it is preliminary study and this important issue will be continued in the future.
PL
W artykule zawarto analizę wybranych zagadnień prawnych i technicznych dotyczących termomodernizacji domów jednorodzinnych i programu likwidacji niskiej emisji. Zaproponowano zmiany w celu skuteczniejszej realizacji tych celów.
EN
The article contains an analysis of selected legal and technical issues concerning thermomodernization of single-family houses and low emission elimination program. Replacement is proposed in order to achieve these objectives more effectively.
PL
Dobrze przeprowadzona termomodernizacja i zastosowanie OZE dają efekty w postaci redukcji kosztów eksploatacyjnych oraz negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza w aspekcie działań na rzecz redukcji smogu. Inwestorzy, którzy zdecydują się jedynie na zmianę „kopciucha" na nowszy kocioł, szybko będą zawiedzeni z uwagi na wzrost kosztów grzewczych. Domy warto modernizować, a nie tylko wymienić kocioł - osiągamy wtedy wymierne efekty w postaci podnoszenia komfortu i jakości życia oraz wzrostu wartości rynkowej budynku.
PL
Smog stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi także w pomieszczeniach, do których dzięki wentylacji napływa powietrze zewnętrzne. Na terenach, gdzie występuje smog, trudno to powietrze zgodnie z nomenklaturą techniczną nazwać „świeżym” ze względu na wysokie stężenie drobnych pyłów i zanieczyszczeń chemicznych. Dlatego w wentylacji ogromną rolę mają obecnie do odegrania odpowiednio dobrane filtry.
15
Content available remote Współspalanie biomasy : droga do spełnienia unijnych wymagań
PL
Współspalanie biomasy z węglem jest być może w Polsce jedyną drogą do spełnienia stawianych przez Unię Europejską wymagań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Pomimo problemów eksploatacyjnych i koniecznych nakładów inwestycyjnych związanych z różnicami w składzie chemicznym obu paliw, współspalanie jest procesem, który przynosi znaczące korzyści środowiskowe w postaci obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz smogotwórczych.
EN
A review, with 45 refs., of legal regulations and tech. limitations in prodn. of energy from renewable biomass.
16
Content available remote Odpowiedzialność za smog
PL
Opisano występowanie, pochodzenie i właściwości smogu atmosferycznego. Przedstawiono również regulacje prawne, normy i metody ograniczania tworzenia się smogu.
EN
A review, with 47 refs., of occurrence, nature, origin and properties of atm. smog. Legal regulations, standards and methods for limitation of smog formation were also presented.
PL
Obywatele, samorządy i państwo zmagają się z problemem smogu w polskich miejscowościach. Chcąc poradzić sobie z "dymową mgłą”, najlepiej szukać przyczyn jej powstawania - a najważniejszą z nich jest tzw. niska emisja na obszarach słabo wentylowanych. O ile wentylacji meteorologicznej nie potrafimy usprawnić, o tyle możemy skutecznie ograniczać niską emisję, np. stosując urządzenia grzewcze, które nie emitują pyłów i szkodliwych gazów.
PL
Nie będzie nadmierną przesadą stwierdzenie, że krajowe ciepłownictwo (rozumiane jako ciepło systemowe i niesystemowe) znalazło się przed historycznym zakrętem. Jeśli dobrze w ten zakręt wejdzie, odniesiemy duży sukces, jeżeli nie, skutki mogą być poważne.
EN
The main objective of the article is to assess the changes in carbon dioxide emissions in residential sector caused by the implementation of the plans contained in the Air Protection Programs, anti-smog resolutions adopted in 9 voivodeships and the nationwide “Clean Air” program. The reduction of emissions of pollutants which directly affecting air quality and human health, i.e. particulate matter and benz(a)pyrene, which residential sector is the main source, can also affect the amount of emitted of carbon dioxide. To determine the changes in carbon dioxide emissions in the residential sector, emissions of CO2 in base year of 2017 from various energy carriers were determined, plans for reducing of low-stack emission were reviewed and the future structure of energy carriers used in households was estimated. The processes of increasing the efficiency of energy use through both the replacement of boilers and thermomodernization were also taken into account. The obtained results show that the highest CO2 emission reduction of 6% is achieved in case of “Clean Air” program. In frame of this program in 3.5 million of single-family houses a heating system replacement and thermomodernization is planned. Implementation of plans included on Air Protection Programs and anti-smog resolutions can lead to a relatively small (approx. 1%) reduction of CO2 compared to base year 2017. The detailed results of future fuel consumption and CO2 emission for individual voivodeships and for the whole of Poland was presented.
PL
Głównym celem tego artykułu jest oszacowanie zmian emisji dwutlenku węgla w sektorze gospodarstw domowych spowodowanych realizacją planów zawartych w Programach Ochrony Powietrza (POP), uchwałach antysmogowych przyjętych w 9 województwach oraz ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze”. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, które bezpośrednio wpływają na lokalną jakość powietrza i zdrowie ludzi, tj. pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu, których sektor gospodarstw domowych jest głównym źródłem, mogą również wpływać na ilość emitowanego do atmosfery CO2. Aby oszacować zmiany emisji dwutlenku węgla w sektorze gospodarstw domowych, obliczono emisję CO2 z różnych nośników energii w roku bazowym 2017, przeanalizowano plany ograniczenia niskiej emisji i oszacowano przyszłą strukturę nośników energii stosowanych w gospodarstwach domowych. W obliczeniach uwzględniono także procesy zwiększenia efektywności wykorzystania energii poprzez wymianę kotłów i termomodernizację. Otrzymane rezultaty wskazują, że najwyższą, ponad 6% redukcję emisji dwutlenku węgla, uzyskano w przypadku realizacji ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. W programie tym założono, że 3,5 miliona domów będzie objętych wymianą systemu grzewczego i termomodernizacją. Realizacja Programów Ochrony Powietrza oraz uchwał antysmogowych powoduje zmniejszenie emisji CO2 o około 1% w stosunku do roku 2017. Przedstawiono wyniki przyszłego zużycia nośników energii oraz emisji dwutlenku węgla dla poszczególnych województw i dla całej Polski.
20
Content available remote Zanieczyszczenie powietrza a turystyka
PL
Jakość środowiska ma duże znaczenie dla ruchu turystycznego. Wiele działań branży turystycznej i turystów może mieć na nie negatywny wpływ. Problemem który dotyka turystyki, jest jakość powietrza, a Światowa Organizacja Turystyki oraz Światowa Organizacja Zdrowia zamierzają dołączyć wskaźniki jakości powietrza do rekomendacji turystycznych poszczególnych miejsc. Może to być problemem dla wielu turystycznie atrakcyjnych miejsc, szczególnie miast, które mają zanieczyszczone powietrze. Celem artykułu była analiza dostępnych danych dotyczących jakości powietrza w poszczególnych województwach w Polsce oraz porównania ich ze wskaźnikami rozwoju funkcji turystycznej.
EN
The quality of the environment is of great importance for tourist traffic, however, many activities of the tourism industry and tourists may have a negative impact on this environment. One of the problems that also affects tourism is poor air quality, including in tourist destinations. The World Tourism Organization and the World Health Organization intend to attach air quality indicators to the tourist recommendations of individual places, which can be a problem for many attractive tourist destinations, especially cities that have polluted air. The aim of the article was to analyze the available data on air quality in individual voivodships in Poland and compare them with the indicators of the development of the tourist function.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.