Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć dystrybucyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Artykuł przybliża praktyczne aspekty projektowania linii wysokiego napięcia na przykładzie projektu Pylon - katalogu słupów kratowych (jedno- i dwutorowych dla linii 110 kV), stworzonego przez spółkę Energa Invest należącą do Grupy Energa - pierwszego kompleksowego przedsięwzięcia tego typu w Polsce. Doświadczenia zebrane podczas pracy nad katalogiem słupów dla linii WN zostały odniesione do aktualnych uwarunkowań normowych wg normy PN-EN 50341:2013. W artykule przedstawiono problemy dotyczące doboru optymalnych gabarytów słupów przy zachowaniu bezpiecznej pracy linii. Przeprowadzone badania wytrzymałościowe wskazują, że zastosowana metodologia projektowania słupów jest poprawna, a wielkości wyznaczone w modelu obliczeniowym odpowiadają wielkościom uzyskanym doświadczalnie.
EN
The paper introduces practical aspects of high-voltage lines design using the example of the Pylon project - a catalogue of lattice towers (single and double circuit 110 kV lines), established by Energa Invest belonging to the Energa Group - the first such comprehensive project of this type implemented in Poland. The experience gained while working on the support catalogue for HV lines is referred to the current requirements of PN-EN 50341:2013 standard. The paper presents issues concerning the selection of optimal support dimensions while maintaining safe line operation. The strength tests carried out indicate that the methodology used to design the supports is appropriate, and the values determined in the calculation model correspond to those obtained experimentally.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego możliwe jest dzięki utrzymaniu sprawności eksploatacyjnej oraz permanentnej modernizacji wszystkich elementów, tworzących infrastrukturę elektroenergetyczną. W obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, a także występujących w ostatnich latach anomalii pogodowych i zdarzeń nadzwyczajnych, zagadnienie to nabiera szczególnego wymiaru. Podkreślić należy, że na tle państw sąsiadujących, a przede wszystkim Europy Zachodniej, polska infrastruktura elektroenergetyczna jest w słabej kondycji technologicznej. Cechuje ją przede wszystkim znaczne zaawansowanie wiekowe, mała gęstość sieci oraz niewielka ilość linii najwyższych napięć. Implikują one, poza znacznymi stratami energii, także istotne ryzyko poważnych awarii i długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej. Państwo i jego obywatele nie są przygotowani ani wyposażeni do zapewnienia ciągłości funkcjonowania na akceptowalnym poziomie w tego rodzaju zdarzeniach, czego dowodzą incydentalne i małoobszarowe przerwy w ciągłości dostaw energii.
EN
Ensuring energy security is possible thanks to maintenance of operational efficiency and permanent modernization of all elements constituting the power infrastructure. In the face of constantly growing demand for electricity, as well as weather anomalies and extraordinary events occurring in recent years, this issue is taking on a special dimension. It should be emphasized that Polish electricity infrastructure is in a weak technological condition compared to neighboring countries, and above all Western Europe. It is characterized primarily by significant age advancement, low network density and a small number of high voltage lines. Apart from significant energy losses, they also imply a significant risk of major accidents and long-term interruptions in the supply of electricity. The state and its citizens are not prepared or equipped to ensure the continuity of functioning at an acceptable level in such events, as evidenced by incidental and small-scale interruptions in the continuity of energy supplies.
EN
The Government of Indonesia is accelerating the use of new and renewable energy for electricity supply. The use of renewable energy also intends to reduce greenhouse gas emissions. Electricity generated will be connected in a transmission and distribution network on the grid that is available to be distributed to consumers. Renewable energy sources, especially the Mini Hydro Power Plant (MHPP) with a capacity of 1 - 10 MW, are located in rural areas far from the load center. Long distances will result in reduced voltage and power losses in the power distribution system. Therefore the connection of renewable energy plants especially MHPP should not have a negative impact on the existing electricity system. In general, the connection is declared successful if the voltage drop is in the range between a maximum of +5% and a minimum of -10% of nominal voltage, small power losses, and short circuit current is not large. The MHPP connection must be carried out with a technical and economic approach when making decisions on determining the connection point. Because sometimes the decision to choose a connection location is technically fulfilling but economically it does not meet, on the contrary, there is also technically not good even though it is economically feasible, or both are not feasible. As shown in the decision making for the Bontosalama MHPP which is directly connected to the Sinjai substation although investment is expensive it is not constrained from the technical limitations of the Sinjai system.
PL
Wytworzona energia elektryczna jest podłączona do sieci przesyłowej, która jest dostępna do dystrybucji wśród odbiorców. Odnawialne źródła energii, zwłaszcza mini elektrownia wodna (MHPP) o mocy 1–10 MW, znajdują się na obszarach wiejskich z dala od centrum obciążenia. Duże odległości powodują zwiększenie strat napięcia i mocy w systemie dystrybucji energii. Podłączenie elektrowni odnawialnych, zwłaszcza MHPP, nie powinno mieć negatywnego wpływu na istniejący system elektroenergetyczny. Zasadniczo połączenie uznaje się za udane, jeśli spadek napięcia mieści się w przedziale od maksimum + 5% do minimum -10% napięcia nominalnego. Połączenie MHPP musi być wykonane z technicznym i ekonomicznym podejściem przy podejmowaniu decyzji o ustaleniu punktu przyłączenia. Ponieważ czasami decyzja o wyborze lokalizacji połączenia jest technicznie satysfakcjonująca, ale ekonomicznie nie spełnia, wręcz przeciwnie, nie jest również technicznie niedobra, nawet jeśli jest to ekonomicznie wykonalne lub oba są niewykonalne. Jak pokazano w procesie decyzyjnym dla Bontosalama w Indonezji MHPP, który jest bezpośrednio podłączony do podstacji Sinjai, chociaż inwestycja jest droga, nie jest ograniczona technicznymi ograniczeniami systemu Sinjai.
4
Content available remote Bezpieczeństwo pracy krajowych sieci dystrybucyjnych
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy krajowych sieci dystrybucyjnych. Przedstawiono charakterystykę krajowych sieci dystrybucyjnych. Omówiono wskaźniki stosowane do oceny stanu sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono analizę wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI dla sieci dystrybucyjnej krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych. Określono poziom bezpieczeństwa pracy krajowych sieci dystrybucyjnych, zdefiniowano jego zagrożenia i określono katalog niezbędnych działań w celu jego poprawy.
EN
In this paper, some selected aspects of operation security of national distribution grids are presented. Profile of national distribution grids is shown. Indicators used for state assessment of distribution grid are described. The analysis of SAIDI, SAIFI and MAIFI indicators for distribution grid of national distribution system operators is performed. The level of operation security of national distribution grids is discussed, some threats are defined and the catalogue of essential actions for their assurance is proposed.
PL
W referacie zostały przedstawione ryzyka i negatywne następstwa nieintencjonalnej pracy wyspowej generacji rozproszonej. Zostały w skrócie przedstawione metody zabezpieczenia przed taką pracą, w literaturze fachowej zaklasyfikowane jako zabezpieczenia LOM (z angielskiego Loss-of-Mains). Została postawiona teza, że wraz ze wzrostem nasycenia źródłami generacji rozproszonej w sieci dystrybucyjnej tradycyjne metody LOM (zarówno oparte na algorytmach pasywnych, jak i aktywnych) są coraz mniej skuteczne. Odpowiedzią na te trudności jest zastosowanie w zabezpieczeniach LOM techniki synchrofazorów. W końcowej części referatu została przedstawiona przykładowa aplikacja realizująca zabezpieczenie LOM w oparciu o zabezpieczenie Eprotect z funkcją synchrofazorów produkcji Energotestu.
6
Content available Use of Solar Energy in Power Equipment
EN
A clean environment is essential for people's health and quality of life. Developing sectors that help to meet the needs and comfort, have a negative impact on the quality of the environment we live in. The use of natural resources without care to meet the needs of humans leads to the destruction of the environment. Climate change, erosion, increasing the amount of carbon dioxide in the air we breathe, are the result of meeting other needs such as food, heat, transport, comfort in our own home, etc.
PL
Czyste środowisko jest niezbędne dla zdrowia ludzi i jakości życia. Rozwijające się sektory, które pomagają zaspokoić potrzeby i komfort, mają negatywny wpływ na jakość środowiska, w którym żyjemy. Wykorzystywanie zasobów naturalnych bez troski o potrzeby ludzi prowadzi do niszczenia środowiska. Zmiany klimatu, erozja, zwiększenie ilości dwutlenku węgla w powietrzu, którym oddychamy, są wynikiem zaspokojenia innych potrzeb, takich jak jedzenie, ciepło, transport, komfort w naszym domu.
PL
Artykuł przybliża praktyczne aspekty projektowania linii wysokiego napięcia na przykładzie projektu Pylon – katalogu słupów kratowych (jedno- i dwutorowych dla linii 110 kV), stworzonego przez spółkę Energa Invest należącą do Grupy Energa – pierwszego tak kompleksowego przedsięwzięcia tego typu realizowanego w Polsce. Doświadczenia zebrane podczas pracy nad katalogiem słupów dla linii WN zostały odniesione do aktualnych uwarunkowań normowych wg PN-EN 50341:2013. W artykule przedstawiono problemy dotyczące doboru optymalnych gabarytów słupów przy zachowaniu bezpiecznej pracy linii. Przeprowadzone badania wytrzymałościowe wskazują, że zastosowana metodologia projektowania słupów jest poprawna, a wielkości wyznaczone na modelu obliczeniowym odpowiadają wielkościom uzyskanym doświadczalnie.
EN
The paper introduces practical aspects of high-voltage lines design using the example of the Pylon project – a catalogue of lattice towers (single and double circuit 110 kV lines), established by Energa Invest belonging to the Energa Group – the first such comprehensive project of this type implemented in Poland. The experience gained while working on the support catalogue for HV lines is referred to the current requirements of PN-EN 50341:2013 standard. The paper presents issues concerning the selection of optimal support dimensions while maintaining safe line operation. The strength tests carried out indicate that the methodology used to design the supports is appropriate, and the values determined in the calculation model correspond to those obtained experimentally.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w kontekście funkcjonowania krajowej sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono charakterystykę krajowej sieci dystrybucyjnej. Omówiono wskaźniki stosowane do oceny stanu sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono analizę wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI dla sieci dystrybucyjnej krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych. Określono poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej krajowej sieci dystrybucyjnej, zdefiniowano jego zagrożenia i określono katalog niezbędnych działań w celu jego poprawy.
EN
In this paper, selected aspects of electric energy supply security in context of operation of national distribution grid is shown. Profile of national distribution grid is shown. Indicators used for state assessment of distribution grid are described. Analysis of SAIDI, SAIFI and MAIFI indicators for distribution grid of national distribution system operators are shown. Level of electric energy supply security of national distribution grid is described, his/her threats are defined and catalogue of essential actions for his/her assurance are proposed.
PL
Artykuł prezentuje ewolucję rozwiązań w sieci dystrybucyjnej SN w aspekcie jej rozbudowy i modernizacji. Uwzględniono podstawowe bariery ograniczające możliwości realizacji inwestycji. Ewolucja sieci z modelu tradycyjnego w kierunku sieci typu „smart" stanowi zasadniczy wątek artykułu. Kluczowy problem stanowi zapewnienie sterowalności i obserwowalności sieci. Przedstawiono metody regulacji napięcia transformatorów dystrybucyjnych. Pomiar prądu i napięcia w sieci napowietrznej i kablowej może być realizowany w nowych technologiach, opartych na sensorach prądu i napięcia. Skutkuje to rozwojem zabezpieczeń nowej generacji. Autorzy przedstawili różne rozwiązania aparatury łączeniowej, stosowanej w sieci dystrybucyjnej SN, w różnych środowiskach izolacyjnych. Wprowadzanie telemechaniki i telemetrii do sieci dystrybucyjnej skutkuje również koniecznością zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
EN
The paper presents the evolution of the solutions in the MV distribution grid in the aspect of its expansion and modernization. The basic barriers, limiting the possibilities of investment realization, have been taken into account. The evolution of the grid, from the traditional model towards the smart grid, is the main topic of the article. The key problem is to ensure controllability and observability of the grid. The methods of the voltage regulation in the grid are presented. The new technologies of current and voltage measurement, based on sensors, are implemented in cable and overhead grid. That caused the development of the new generation of protection and control system. The various solutions of the primary circuits apparatus in the MV grid are presented, different insulation media has been taken into consideration. The appearance of telemechanics and telemetry in MV grid causes the necessity of the assurance of the cyber security.
PL
W artykule przedstawiono analizę i ocenę funkcjonowania krajowej sieci dystrybucyjnej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przeanalizowano obszar dystrybucji energii elektrycznej, przedstawiono jego charakterystykę i określono sytuację obecną i przyszłą w zakresie jego funkcjonowania w ramach krajowego systemu elektroenergetycznego w kontekście bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Zdefiniowano zagrożenia i określono katalog niezbędnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
EN
In this paper, analysis and assessment of operation of national distribution grid in aspect of electric energy supply security is shown. This paper examines area of electric energy distribution, shows its profile and determines present and future situation in a range of its operation in frames of national electric power system in the electric energy supply security context. Moreover, threats of electric energy supply security are defined and catalogue of essential actions for assurance of electric energy supply security are proposed.
12
Content available remote Profitability analysis of investment projects in distribution networks
EN
The equipment of many distribution companies in Poland is old, therefore investment projects should be implemented to modernize it. One of the key parameters that should be taken into account is energy loss. In the distribution network the highest loss is attested in meters, LV, MV and HV lines and in MV/LV transformers. This paper deploys the methods of SPBP, IRR and NPV to present an analysis of effectiveness of investment projects. The analysis is based on real input data from two distribution companies in Poland.
PL
Majątek spółek dystrybucyjnych jest w Polsce stary, wymaga więc modernizacji. Jednym z parametrów mających wpływ na inwestycje sieciowe są straty energii elektrycznej. Największe straty energii w sieci rozdzielczej występują w licznikach energii elektrycznej, liniach sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz w transformatorach SN/nN. Na przykładzie jednego z obszarów dystrybucji, pokazano analizę efektywności inwestycji przy użyciu metod SPBP, IRR oraz NPV.
EN
The article presents the principles of measurements and assessment of power quality characteristics, with the power supplied by the micro wind turbine connected to the distribution network. It describes the basic technical parameters of the vertical axis micro wind turbine 10 kW and the characteristics of its output as a function of wind speed. Besides, it shows selected results of measurements of parameters characterizing the power quality in the node of micro wind turbine of 10 kW connection to the 400 V network.
PL
W artykule przedstawiono zasady pomiarów i oceny jakości energii dostarczanej przez mikroturbinę wiatrową podłączoną do sieci dystrybucyjnej. Opisano podstawowe parametry techniczne mikroturbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu i mocy 10 kW oraz charakterystykę jej mocy wyjściowej w funkcji prędkości wiatru. Pokazano również wybrane wyniki pomiarów parametrów charakteryzujących jakość energii w węźle przyłączenia mikroturbiny wiatrowej do sieci dystrybucyjnej 400 V.
PL
Artykuł dotyczy programowania rozwoju sieci dystrybucyjnych SN. W artykule przedstawiono metodologię i obliczenia optymalizacyjne dla zadania planowania rozwoju sieci dystrybucji SN (w zakresie kwalifikacji do przebudowy linii napowietrznych). Głównym celem analiz i obliczeń była optymalizacja z odszukiwaniem zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych. Artykuł opisuje algorytm ewolucyjny i przedstawia rezultaty obliczeń dla wybranej sieci dystrybucyjnej. Kontynuujemy zagadnienia opisane w artykule pt. „Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji elektroenergetycznych sieci SN w zakresie kwalifikacji linii napowietrznych do przebudowy na linie kablowe” („elektro.info” 12/2018).
EN
The article concerns the programming of the development of SN distribution networks. The article presents the methodology and optimization calculations for the task of planning the development of the SN distribution network (in the scope of remodeling overhead lines). The main goal of the analyzes and calculations was optimization with the search for a set of Pareto-optimal solutions. The article describes an evolutionary algorithm and presents the results of calculations for a selected distribution network.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy krajowej sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono charakterystykę krajowej sieci dystrybucyjnej. Omówiono awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej w ostatnim okresie spowodowane przez ekstremalne warunki atmosferyczne. Przedstawiono problematykę bezpieczeństwa pracy krajowej sieci dystrybucyjnej oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej związane z tą siecią. Przedstawiono rozwiązania dla operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, które pozwolą na uniknięcie lub co najmniej na ograniczenie skali awarii sieciowych w przypadku wystąpienia nagłych zjawisk atmosferycznych o dużym nasileniu w przyszłości.
EN
In this paper, subject matter connected with operation security of national distribution grid is performed. Profile of national distribution grid is described. Network accidents in national distribution grid caused by extreme atmospheric conditions are discussed. Issue of operation security of national distribution grid and threats for operation security and electric energy supply security connected with this grid are performed. Solutions for distribution system operators in range of investment and operational activities which let on avoidance or at least on scale limitation of network accidents in case of occurrence of violent atmospheric phenomena with significant intensification in future are performed.
PL
Przedstawiono analizę przepisów regulujących zasady współpracy prosumenckich instalacji OZE z instalacjami elektrycznymi oraz kwestie bezpieczeństwa eksploatacji mikroinstalacji w procesie normalizacji na forum międzynarodowym.
EN
An analysis of the requirements regulating the principles of cooperation of Renewable Energy Source RES microinstallations with distribution networks is presented. The issues of the safety of operation of RES in the international standardization process were also discussed.
PL
„Greening gas” może wpłynąć na rozwój regionalny oraz sektora dystrybucji gazu. Dzięki temu procesowi możliwym wydaje się dynamiczny wzrost udziału biometanu w łącznym wolumenie dystrybucji gazu ziemnego. Tym samym poprzez wykorzystanie uzdatnionego biogazu rolniczego w postaci biometanu w gazowej sieci dystrybucyjnej spełnienie oczekiwań co do wzrostu OZE w bilansie energetycznym, czy też redukcji CO2 do atmosfery ma większą szansę na realizację. Przedmiotowy artykuł przedstawia przykład realizacji rozwoju regionalnego oraz sektora dystrybucji gazu przy założeniu realizacji procesu „greening gas” wraz z zastosowaniem analizy AHP dla wielokryterialnej oceny scenariuszy rozwoju.
EN
"Greening gas" may affect the regional development and gas distribution sector. Due to this process, it seems possible to dynamically increase the share of biomethane in the total volume of natural gas distribution. Thus, through the use of treated agricultural biogas in the form of biomethane in gas distribution network, the expectations of an increase share of RES in the energy balance or reduction of CO2 to the atmosphere has a greater chance of implementation. This article presents an example of the implementation of regional development and the gas distribution sector, assuming the implementation of the "greening gas" process with the application of the AHP analysis for multi-criteria evaluation of development scenarios.
18
Content available remote Funkcje niezawodnościowe przyłączy elektroenergetycznych nn
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny podstawowych funkcji określających właściwości niezawodnościowe przyłączy nn, jakimi są funkcja intensywności awarii, funkcja niezawodności oraz funkcja zawodności. Na podstawie wieloletnich obserwacji przyłączy nn eksploatowanych w sieci dużej spółki dystrybucyjnej energii elektrycznej w kraju, określono postacie empiryczne wymienionych funkcji. Przeprowadzono także analizę zgodności rozkładu empirycznego z założonym rozkładem teoretycznym. Wyznaczono wartość oczekiwaną czasu poprawnej pracy przyłączy nn do uszkodzenia. Dodatkowo określono postać funkcyjną skumulowanej intensywności uszkodzeń oraz oczekiwanego pozostałego czasu zdatności.
EN
The paper presents the results of the evaluation of basic functions determining reliability characteristics of LV connections, they are a failure intensity function, function reliability and unreliability function. Based on years of follow-up LV connections operated in large electricity distribution company in the country were defined empirical waveforms mentioned features. It was also carried out an analysis of the empirical distribution of compliance with the assumed theoretical distribution. In paper was determined the expected value of lifetime to damage of LV connections. In addition, the cumulative intensity of damage and the expected residual duration are specified.
PL
W referacie przedstawiono analizę porównawczą zmienności obciążeń elektrycznych w sieciach SN zasilających odbiorców komunalnych oraz przemysłowych. Wyznaczono podstawowe wskaźniki oraz przedstawiono wykresy charakteryzujące zmienność obciążeń. Zaprezentowano także wyniki analizy zmienności tg  w zależności od wartości pobieranej mocy czynnej. Analiza przeprowadzona została na podstawie pomiarów w sieciach SN o porównywalnym rocznym poborze energii. W badaniach wykorzystane zostały pakiety Matlab, Statistica i Excel.
EN
The paper presents a comparative analysis of the variability of electrical loads in MV networks supplying municipal and industrial customers. Basic indicators and character charts of load variability were identified and presented. The results of analysis of tg  variation in depending on the value of active power absorbed were also presented. The analysis was based on measurements in MV networks with comparable annual energy consumption. The Matlab, Statistica and Excel packages were used in the studies.
PL
W referacie dokonano analizy wpływu estymacji obciążeń sieci średniego napięcia na rozmieszczenie źródeł mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych. W celu estymacji obciążeń sieci SN wykorzystywana jest informacja o całkowitym obciążeniu linii SN zarejestrowanym w stacji zasilającej. Pierwsza metoda zakłada rozdział obciążenia, zarejestrowanego w stacji zasilającej, pomiędzy stacje SN/nn proporcjonalnie do mocy znamionowych ich transformatorów. Druga metoda zakłada losowy rozdział obciążenia pomiędzy poszczególne stacje SN/nn. Obliczenia wykonano z zastosowaniem programu komputerowego dedykowanego do iteracyjnych obliczeń rozpływowych. W referacie ponadto omawia się wyniki obliczeń oraz przeprowadza analizę celowości stosowania przyjętych metod obliczeniowych.
EN
The paper concerns the effect of load estimation of location reactive power sources in MV distribution networks. In order to estimate the MV network load, information about the total load of the MV line registered in the power station is used. The first method assumes the distribution of the load, registered in the power station, between the MV / LV stations in proportion to the rated power of their transformers. The second method assumes the random distribution of the load between individual MV / LV stations. Additionally, the balancing of the supply node (the sum of load power and losses on network elements is equal to the power flows into the network) is used in described methods. The calculations were performed using the dedicated computer programme for iterative flow computations. The paper also discusses the results of calculations and the analysis of the desirability of using the applied calculation methods is performed.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.