Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 304

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polietylen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
Introduction: High performance motor boats should constitute standard equipment of lifeguards. There are motor boats on the market using high density polyethylene (HDPE) for the construction of their hulls. Purpose: In 2022, on the lakes Zegrzynskie and the Orzysz, there were carried out tests of a motor boat with a hull made in HDPE technology and a construction similar to a hybrid boat (rigid-inflatable boat, RIB). The aim of the tests was to examine the operational capabilities of the SRB53 motor boats and obtain preliminary information on the configuration of the equipment. Methods: The survey involved 57 people, experts, representatives of public administration, NATO soldiers, police, and rescue services, as well as enterprises and non-governmental entities operating in the field of water rescue. The working hypothesis was assumed that probably motor boats as a combination of HDPE technology with a hybrid boat design could match the operational rib boats and have an advantage in terms of durability and resistance to hull damage. A diagnostic survey was used on a small sample with research techniques, i.e., observation, interview, and test, as well as research tools in the form of an observation sheet. The research was prepared, carried out and closed in the following order: development of the research procedure, collection of research material, development of results, theoretical analysis of the obtained material and derivation of conclusions. The scope of the boat study included going away and nailing to the quay, the boat’s behaviours when making turns and abrupt turns in both directions at different speeds, and the hull durability test. Results: The test results and opinions were positive, many advantages of the hull of the tested boat were indicated, with one negative parameter – a higher weight compared to traditional rescue boats. The working hypothesis was proved: motor boats in HDPE technology with a hybrid boat design are equal in terms of operation to RIB boats and are more durable and resistant to impacts. Innovative HDPE technology is useful for boat production. Due to the purpose, different configuration and equipment of the boat should be assumed.
PL
Cel: W 2022 roku na jeziorach Zegrzyńskim i Orzysz przeprowadzono testy, których przedmiotem była łódź motorowa z kadłubem wykonanym w technologii HDPE i konstrukcją zbliżoną do łodzi hybrydowej (ang. rigid-inflatable boat, RIB). Celem testów było zbadanie możliwości eksploatacyjnych łodzi motorowych typu SRB53 i uzyskanie wstępnej informacji o konfiguracji wyposażenia. Wprowadzenie: Łodzie motorowe o najlepszych parametrach powinny być standardowym wyposażeniem ratownictwa wodnego. Na rynku dostępne są łodzie motorowe, których kadłuby zbudowane są z zastosowaniem polietylenu wysokiej gęstości (ang. high density polyethlylen, HDPE). Metodologia: W badaniu wzięło udział 57 osób, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, żołnierzy NATO, policji i służb ratowniczych oraz przedsiębiorstw i pozarządowych podmiotów prowadzących działalność w zakresie ratownictwa wodnego. Założono hipotezę roboczą, że testowane łodzie motorowe, w których połączono technologię HDPE z konstrukcją łodzi hybrydowej mogą dorównywać łodziom RIB pod względem eksploatacyjnym oraz mieć przewagę w aspekcie trwałości i odporności na uszkodzenie kadłuba. Jednym z elementów tego badania było także przeprowadzenie sondażu diagnostycznego na niewielkiej próbie z zastosowaniem technik badawczych, takich jak: obserwacja, wywiad i test oraz narzędzia badawczego w formie arkusza obserwacyjnego. Badania przygotowano, przeprowadzono i zamknięto wg następującej kolejności: opracowanie procedury badań, zgromadzenie materiału badawczego, opracowanie wyników, analiza teoretyczna uzyskanego materiału i wyprowadzenie wniosków. Zakres badania łodzi obejmował odchodzenie i przybijanie do kei, zachowanie się łodzi podczas dokonywania zakrętów i gwałtownych zwrotów w obie strony przy różnych prędkościach oraz test na trwałość kadłuba. Wyniki: Wyniki testów i opinie były pozytywne, wskazano wiele zalet kadłuba testowanej łodzi, przy jednym parametrze ujemnym – większej masie w stosunku do tradycyjnych łodzi ratowniczych. Hipoteza robocza została potwierdzona: łodzie motorowe w technologii HDPE z konstrukcją łodzi hybrydowej dorównują pod względem eksploatacyjnym łodziom RIB oraz są od nich trwalsze i odporniejsze na uderzenia. Nowoczesna technologia HDPE jest przydatna do produkcji łodzi. Ze względu na przeznaczenie łodzi należy założyć różną jej konfigurację i wyposażenie.
EN
The effect of 10-40 wt% natural fillers (pumpkin husks, bean sorting waste, pine sawdust) on the mechanical properties and flammability of LDPE was examined. As the filler content increased, the hardness slightly increased and the tensile strength and relative elongation decreased. The tensile modulus more than doubled (pumpkin husks, pine sawdust). The linear combustion rate increased unfavorably, but the assumed flammability class HB40 was achieved, except for LDPE filled with 40 wt% pine sawdust (HB75). At the same time, the temperature in the combustion area decreased in the vertical flammability test.
PL
Zbadano wpływ naturalnych napełniaczy (łuski dyni, odpady sortownicze fasoli, trociny sosnowe) stosowanych w ilości 10-40% mas. na właściwości mechaniczne i palność LDPE. Wraz ze wzrostem zawartości napełniacza nieznacznie zwiększała się twardość, a zmniejszała wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne. Moduł sprężystości przy rozciąganiu zwiększył się ponad dwukrotnie (łuski dyni, trociny sosnowe). Niekorzystnie wzrosła liniowa szybkość spalania, ale uzyskano zakładaną klasę palności HB40, poza LDPE z dodatkiem 40% mas. trocin sosnowych (HB75). Jednocześnie obniżyła się temperatura w obszarze spalania w pionowym teście palności.
PL
Wyroby z tworzyw sztucznych produkowane są na skalę przemysłową już od ponad 100 lat. Ze względu na dużą różnorodność polimerów i ich właściwości wyroby z tworzyw sztucznych można spotkać w każdej dziedzinie życia. Stosunkowo niewielka gęstość większości tworzyw sztucznych sprawia, że wyroby z nich wykonane są bardzo lekkie. Polimery są odporne na działanie różnych czynników powodujących degradację wielu innych materiałów. Tworzywom z łatwością można nadać pożądany kształt, a stosując różne dodatki, można modyfikować ich właściwości. Tworzywa sztuczne można łatwo łączyć z innymi materiałami konstrukcyjnymi. Te właściwości powodują, że tworzywa sztuczne to niezwykle wszechstronne materiały, dzięki czemu możliwości ich zastosowania są praktycznie nieograniczone. Wyjątkowa wszechstronność tworzyw sztucznych sprawia, że stosuje się je w produkcji opakowań, budownictwie i konstrukcjach, transporcie, przemyśle elektrycznym i elektronicznym, rolnictwie, medycynie czy sporcie. Nie oznacza to jednak, że są niezniszczalne. Zdarza się, że różne substancje oddziałują agresywnie na polimery, powodując zmianę ich właściwości. Zmiana parametrów, fizycznych i mechanicznych, może wpłynąć bardzo niekorzystnie na możliwość stosowania polimerów w środowisku narażonym na te właśnie czynniki, prowadząc do uszkodzenia maszyn i urządzeń, jak również niekorzystnie oddziałując na środowisko naturalne i człowieka. Kompatybilność materiałowa jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na trwałość, bezpieczeństwo i niezawodność stosowanych urządzeń mechanicznych. Wprowadzenie na rynek nowo opracowanych środków smarowych do nowych zastosowań lub takich środków, w których zmieniono bazy olejowe lub pakiety dodatków uszlachetniających, wymaga sprawdzenia ich współoddziaływania z materiałami konstrukcyjnymi urządzeń, w których będą one stosowane. W artykule przedstawiono wyniki badania współoddziaływania olejów wykorzystywanych jako komponenty środków smarowych oraz pozyskanych z rynku środków smarowych stosowanych do smarowania rozjazdów kolejowych z tworzywami polimerowymi, tj. poliuretanem i polipropylenem.
EN
Plastic products have been produced on an industrial scale for more than 100 years. Due to the wide variety of polymers and their properties, plastic products can be found in every walk of life. The relatively low density of most plastics makes products made from them very lightweight. Polymers are resistant to a variety of factors that cause degradation of many other materials. Plastics can easily be shaped into the desired shape, and by using various additives their properties can be modified. Plastics can be easily combined with other construction materials. These properties make plastics extremely versatile materials, so the possibilities for their use are virtually unlimited. The exceptional versatility of plastics means that they are used in packaging, building and construction, transportation, electrical and electronic industry, agriculture, medicine or sports. However, this does not mean that they are indestructible. Various substances interact aggressively with polymers, causing a change in their properties. The change in parameters, physical and mechanical, can adversely affect the possibility of their use in an environment exposed to these very factors, leading to damage to machinery and equipment, as well as detrimental effects on the natural and human environment. Material compatibility is a very important factor affecting the durability, safety and reliability of mechanical equipment in use. The introduction of newly developed lubricants to the market for new applications or those in which oil bases or additive packages have been changed requires checking their interaction with the structural materials of the equipment in which they will be used. This article presents the results of a study of the interaction of oils used as lubricant components and lubricants obtained from the market used for lubricating railroad turnouts with polymeric materials, i.e. polyurethane and polypropylene.
EN
The demand for fresh pineapple fruit is currently highest for the MD2 pineapple variety. Continuous efforts are made to enhance the quality of MD2 pineapples, including the fruit skin color, flesh color, sweetness, and minimizing sunburn damage. Bagging is one of the pre-harvest methods that can be employed for this purpose. This research aims to find suitable bagging materials that meet the industry's criteria and assess the severity of sunburn in each bagging treatment. A completely randomized design was used in this study, with six different bagging materials and pineapples aged 80 Days After Forcing (DAF). The bagging materials used were the control, blue Polyethylene (PE) bag, white PE bag, black paranet bag, paper bag, and the existing cap- shaped bagging technique using recycled paper from banana bagging, as utilized by PT. Great Giant Pineapple. Each treatment involved 120 pineapple samples harvested at 140 DAF. MD2 pineapples without bagging were found to provide the best results according to PT. Great Giant Pineapple's criteria, with green skin color (1.35%) and uniform yellow flesh (85.62%).
EN
Seven strains of bacteria were isolated from the landfill. The isolates were co-cultivated with LDPE and rhamnolipids. Changes in the structure of LDPE films after 28 days of exposure to bacteria were confirmed by FTIR spectroscopy. The toxicity of plastic biodegradation products in a liquid nutrient medium was investigated and their safety for plants was shown. However, these biodegradation products have acute lethal toxicity for the crustacean Daphnia magna.
PL
Polietylen to tworzywo termoplastyczne o niezwykle szerokim zakresie zastosowań, m.in. w produkcji opakowań jednorazowego użytku. Jest uważany za jeden z najczęściej produkowanych polimerów syntetycznych na świecie. Poszukiwania skutecznych drobnoustrojów-destruktorów tworzyw sztucznych prowadzone są od wielu lat w różnych środowiskach, takich jak gleba z namorzynów, wysypiska śmieci, woda morska, larwy i in. Wyizolowano kilka rodzajów grzybów i bakterii rozkładających różne tworzywa sztuczne, ale stopień degradacji wciąż jest niezadowalający. Biodegradacja plastików jest bardzo powolna ze względu na ich hydrofobowość, która utrudnia mikroorganizmom przyczepienie się do ich powierzchni. Pierwszym zadaniem była izolacja bakterii – potencjalnych destruktorów plastiku. Z gleby skażonej odpadami (wysypisko śmieci) sporządzono ekstrakt, który wraz z folią polietylenową (jako jedynym źródłem węgla) wprowadzono do roztworu soli mineralnych. Po trzech tygodniach inkubacji rozpoczęto testy skriningowe bakterii. Ostatecznie wyizolowano siedem różnych szczepów bakterii i oznaczono ich cechy morfologiczne. Ustalono, że wśród izolatów bakteryjnych pięć jest gram-ujemnych, a dwa gram-dodatnie. Cztery z nich wytwarzają katalazę, pięć hydrolizuje żelatynę i kazeinę, dwa hydrolizują skrobię, a dwa produkują lecytynazę (Tabela 1). Badając fitopatogenność bakterii ustalono, że jeden rodzaj drobnoustrojów jest zdolny do wywoływania chorób roślin (ziemniaka). Przeprowadzono eksperymenty dotyczące degradacji folii polietylenowych przez wyizolowane szczepy bakteryjne. Dla przyspieszenia degradacji plastiku, bakterie były hodowane także w obecności biosurfaktantów (ramnolipidy, 0,1 g/l). Eksperyment trwał 28 dni. W hodowlach bez biosurfaktantów zaobserwowano tylko niewielkie wahania zmętnienia czyli nie uzyskano przyrostu biomasy. Natomiast w hodowlach zawierających ramnolipidy, między czwartym a szóstym dniem zaobserwowano gwałtowny wzrost zmętnienia podłoża. Wskazuje to na adaptację metabolizmu bakterii do biosurfaktantów i wykorzystanie ramnolipidów jako źródła węgla. Po dwudziestym dniu wzrostu obserwujemy gwałtowny spadek zmętnienia podłoża, będący skutkiem tworzenia się grudek biomasy. Analizując widma uzyskane metodą ATR-FTIR, zauważono zmniejszenie wysokości pików dla liczb falowych 2850 i 2920 (odpowiadających wiązaniom C-H) oraz pojawienie się niewielkiego zaburzenia dla liczby 2350. Pokrywające się widma folii LDPE degradowanych przez bakterie w obecności lub przy braku biosurfaktantu, sugerują brak wpływu ramnolipidu na biodegradację tego tworzywa. Po raz pierwszy zbadano i porównano toksyczność i fitotoksyczność produktów biodegradacji polietylenu i bioplastiku, obecnych w płynie pohodowlanym. Wykazano bezpieczeństwo produktów biodegradacji polietylenu i biotworzyw dla wybranych roślin jedno- i dwuliściennych (pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L. i rzeżucha siewna Lepidium sativum). Stopień ich toksyczności nie przekraczał 10%. Jednak dla środowiska wodnego produkty biodegradacji polietylenu są niebezpieczne i wykazują toksyczność ostrą dla skorupiaków Daphnia magna (stopień toksyczności 51% dla polietylenu i 55% dla polietylenu z ramnolipidami w porównaniu z 7% dla biotworzyw). Takie rezultaty wskazują na szkodliwość dla środowiska wodnego nie tylko tworzyw sztucznych, ale także produktów ich biodegradacji. Wykazano, że w przeciwieństwie do polietylenu produkty biodegradacji biotworzyw (worki na odpady organiczne, produkowane ze skrobi, 7P0595) są bezpieczne zarówno dla roślin, jak i dla skorupiaków Daphnia magna. Spadek kąta zwilżania po 28 dniach hodowli obserwowany był we wszystkich układach, co oznacza, że folie polietylenu stały się bardziej hydrofilowe i podatne na biodegradację. Odnotowano także nieznaczny spadek masy folii. W celu weryfikacji skuteczności wyizolowanych bakterii, eksperymenty należy powtórzyć zdecydowanie wydłużając czas prowadzenia hodowli.
PL
Polskie przepisy dopuszczają stosowanie do budowy gazociągów wyroby stalowe i polietylenowe. Parametry wytrzymałościowe stali przewyższają odpowiednie wartości parametrów polietylenu. Gazociągi wysokiego ciśnienia wykonywane są wyłącznie ze stali. Gazociągi niskiego i średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1 MPa mogą być wykonane z polietylenu. Obiekty towarzyszące wykonuje się tylko w technologii stalowej. Wybór odpowiedniego materiału uwzględnia również wiele innych parametrów, takich jak odporność na korozję, łatwość i koszt montażu, proces spajania, odporność na wzrost naprężeń, niezawodność. W artykule opisano cechy obu materiałów w kontekście uwarunkowań formalnych i technicznych.
EN
According to polish regulations two materials can be used in gas pipeline construction, namely steel and polyethylene. The strength parameters of the steel exceed the corresponding values of polyethylene. High pressure gas pipelines are made only of steel. Low pressure and medium pressure gas pipelines with a maximum working pressure up to 1 MPa may be made of polyethylene. The accompanying facilities are made only in steel technology. The selection of the appropriate material takes into account also a number of other parameters, such as corrosion resistance, ease and cost of assembly, the bonding and welding process, resistance to crack, and reliability. The article describes the main features of the materials in relation to formal and technical requirements.
PL
W konstrukcji gazociągów można stosować stal lub polietylen. W artykule przeanalizowano czynniki wpływające na wybór preferowanego materiału konstrukcyjnego. Uwzględniono: wymagania formalne, normatywne, techniczne, ekonomiczne, środowiskowe, bezpieczeństwa, czasu realizacji, warunki operatora/zleceniodawcy oraz występujące ryzyko. Gdy możliwe jest zamienne stosowanie polietylenu i stali, preferowane jest użycie polietylenu. W przypadku wysokiego ciśnienia w gazociągu jedynym dopuszczalnym materiałem jest stal.
EN
Both steel and polyethylene can be used in the construction of gas pipelines. The articles concerns the factors determining the choice of preferred construction material. The following factors were taken into account: formal and normative requirements, technical, economic, environmental, safety, implementation time, operator’s / investor’s requirements and the risk involved. Where polyethylene and steel can be used interchangeably, polyethylene should be preferred. Steel is the only acceptable material for high pressures pipelines.
EN
In this study, the Polyethylene (PE) polymer and 316 stainless steel textiles lap welded by the electrical-assist friction stir joining (EA-FSJ) technique. Effects of stirring action of tool and electrical current heat on joining mechanism between PE sheets and 316 stainless steel are investigated. A scanning electron microscope (SEM) was used to investigate of internal material flow. To study the bonding mechanism in joint line, Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) techniques were employed. Differential scanning calorimetry (DSC) was used to analyze of PE structure after welding. The results show that the joining mechanism in this joint consists of chemical bonding and mechanical locking between 316 stainless steel and PE. The presence of extra heat by electrical current decreased the strength of steel during the welding process and consequently increased chemical bonding and mechanical joining. The final joint flexural and tensile strength were increased by 9 and 10%, respectively, comparing PE raw sheet. The electrical heat increases the PE softening front of the tool and decreases joint thinning after the welding procedure. The mixing between PE and 316 stainless steel fragments increases the stir zone hardness near 84 ShoreD.
PL
Praca podejmuje analizę oddziaływania dodatku napełniacza na właściwości termomechaniczne wyprasek kompozytowych polietylenu HDPE. Napełniacz, w postaci mączki drzewnej, stanowił masowo 2,5; 5 i 10% kompozytu. Wykonano badania próbek pod kątem wytrzymałości na rozciąganie, właściwości termomechanicznych metodą DMTA oraz właściwości termicznych metodą DSC. W odniesieniu do wyprasek z polietylenu, próbki kompozytowe miały zbliżone wartości wytrzymałości na rozciąganie, charakteryzowały się nieznacznie wyższą wartością modułu zachowawczego i wykazały zbliżony zakres temperatury topnienia fazy krystalicznej.
EN
The paper analyzes the impact of filler addition on the thermomechanical properties of HDPE polyethylene composite moldings. The filler, in the form of wood flour, constituted 2.5, 5 and 10% by mass of the composite. The samples were tested in terms of tensile strength, thermomechanical properties by the DMTA method, and thermal properties by the DSC method. With regard to purely polyethylene moldings, the composite samples showed lower tensile strength, higher modulus, and a change in the range of the melting point of the crystalline phase and the degree of crystallinity.
EN
Currently, research on materials containing magnetic magnetic particles give opportunity to the prepare and study of composites with interesting magnetic features. One possibility for producing such materials is the use of fillers with magnetic properties. The final properties of such composites depend mainly on characteristic polymer matrix. However, the addition of magnetic materials arose use of new technologies. Such builders include the magnetic ferrites. Metal hexaferrites represent well researched group of magnetic materials (Mallick, 1993). Their high values of magnetocrystalline anisotropy and saturation magnetization enable widespread application of these materials as permanent magnets. Low price and excellent chemical stability with suitable magnetic characteristics classified ferrites to one of the most important magnetic materials (Rigbi, 1988). The experimental material used was a composite formed by combining a polymer matrix (linear polyethylene HDPE), and the hard-magnetic strontium ferrite labeled FD 160S as a filler. Composites with different filler contents were prepared from the starting materials. The dependence of viscosity on the content of ferrite filler was determined by rheological measurements.
11
Content available remote Polietylen jako substytut polistyrenu spienionego w opakowalnictwie
PL
Produkcja i wykorzystanie polistyrenu spienionego (EPS) odgrywają ważną rolę w przemyśle chemicznym. Jednak opakowania otrzymywane z EPS nie spełniają wymogów określonych w przepisach o ochronie środowiska, a sam proces ich produkcji nie jest opłacalny. Dlatego zaproponowano innowacyjne rozwiązanie, które minimalizuje ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko opakowań wykonanych z EPS oraz zmniejsza koszty produkcji. W tym celu zaproponowano zmniejszenie objętości opakowań polistyrenowych wykorzystywanych w przemyśle poprzez zastąpienie ich innowacyjną poduszką powietrzną z polietylenu.
EN
Expanded polystyrene (EPS) and polyethylene (PE) films were compared as packaging materials in electroindustry. Use of air filled PE bags was recommended as alternative protective materials in packaging electrotech. devices for their storage and transportation.
EN
The paper presents preliminary application studies of the innovative TiO2 -SiO2 / POSS filler as a potential low-density polyethylene modifier. It was found that the addition of the filler increases the stiffness and hardness of the composite and slightly changes the intensity of its color.
PL
Przedstawiono wstępne badania aplikacyjne innowacyjnego napełniacza TiO2 -SiO2 /POSS jako potencjalnego modyfikatora polietylenu małej gęstości. stwierdzono, że dodatek napełniacza powoduje wzrost sztywności i twardości kompozytu oraz nieznacznie zmienia intensywność jego barwy.
EN
This work deals with the study of polymers, and, in particular, polyethylene; its production, types, properties, and usage. The experimental part evaluates the changes of properties of the polyethylene film to be reused under various exposure conditions and selection of the most suitable medium for its application. The film made of low-density polyethylene (LD-PE) was influenced by aggressive media with different pH, specifically Savo for the disinfection, Savo as a Saponate for dish washing and Coca-Cola. On LD-PE films the water absorption and melting temperature evaluation tests were performed. Carried out tests show that the most aggressive medium for LD-PE film from used media is Coca-Cola. The most effective application of LD-PE film like wrapping on container transported is the Savo used as a Saponate for dish washing.
EN
Two 1D-types’ nanofillers, in the form of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and halloysite nanotubes (HNTs), were introduced in an amount of 10, 15 and 20 wt % to linear low density polyethylene (LLDPE) in order to compare their effect on rheological properties. The neat LLDPE and its nanocomposites were obtained by direct melt blending. Since rheological properties have a key impact on the processing of polymer materials, it has been determined whether and how carbon and non-carbon nanotubes affect the viscosity of the composition. It was found that the addition of MWCNTs more significantly affects both the melt viscosity as well as the storage and loss moduli of the LLDPE matrix, compared to HNTs-based nanocomposites.
PL
Dwa rodzaje nanonapełniaczy 1D, w postaci wielościennych nanorurek węglowych (MWCNTs) oraz nanorurek haloizytowych (HNTs) wprowadzono do liniowego polietylenu małej gęstości (LLDPE) w ilości 10, 15 lub 20% mas. Nienapełniony LLDPE oraz nanokompozyty na jego osnowie otrzymano metodą bezpośredniego mieszania w stanie stopionym. Zbadano wpływ dodatku nanonapełniaczy na właściwości reologiczne wytworzonych kompozytów determinujące ich przetwórstwo. Stwierdzono, że dodatek MWCNTs do polietylenowej osnowy znacznie wyraźniej niż dodatek HNTs wpływa zarówno na zwiększenie lepkości stopu, jak ina moduły: zachowawczy oraz stratności.
EN
The main goal of this research was to develop antistatic polyethylene films with a surface resistance of ≤109 Ω. The research involved testing low density polyethylene/linear low density polyethylene (PE-LD/PELLD) filled with various amounts of expanded graphite EG 096. The samples were made by hot pressing and injection molding. Mechanical and electrical properties were tested. The research results show that samples with a content of 30% by weight of expanded graphite are characterized by good mechanical properties, e.g. Young’s modulus of the filled PE was higher by 195% compared to pure polyethylene.
PL
Głównym celem prezentowanych badań było opracowanie antystatycznych folii polietylenowych o oporności powierzchniowej ≤109 Ω. W pracy zbadano polietylen małej gęstości (PE-LD/PE-LLD) napełniony różną ilością grafitu ekspandowanego EG 096. Próbki wykonano metodą prasowania na gorąco i formowania wtryskowego. Zbadano ich właściwości mechaniczne oraz elektryczne. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że próbki o zawartości 30% mas. grafitu ekspandowanego charakteryzują się korzystnymi właściwościami mechanicznymi, np. moduł Younga napełnionego PE był o 195% większy niż polietylenu bez udziału napełniacza.
EN
This paper presents a study of PE–LD and PE–HD as modifiers of elastomers used in mobile tracks on their tribological wear. The experiment was conducted at a “rotating bowl” test stand in three types of soil mass: light, medium, and heavy soil. Based on measurements of mass wear of the tested materials, relative resistance to wear was determined. It was found that an elastomer containing chemically modified polyethylene (PE–HD) was more resistant to wear than an elastomer containing low-density polyethylene (PE–LD). Using a microscope, the condition of the material surfaces following tribological tests was analysed.
PL
W pracy przedstawiono badania PE–LD i PE–HD jako modyfikatorów elastomerów stosowanych w gąsienicach jezdnych na ich zużywanie tribologiczne. Badania przeprowadzono na stanowisku „wirującej misy” w trzech rodzajach masy glebowej: gleba lekka, średnia oraz ciężka. Na podstawie pomiarów zużycia masowego badanych materiałów wyznaczono względną odporność na zużycie. Stwierdzono, że elastomer zawierający polietylen modyfikowany chemicznie (PE–HD) jest bardziej odporny na ścieranie w stosunku do elastomeru o zawartości polietylenu o niskiej gęstości (PE–LD). Za pomocą mikroskopu dokonano analizy stanu powierzchni materiałów po badaniach tribologicznych.
PL
Intensywny rozwój nauk z obszaru inżynierii materiałowej sprawił, że modyfikując właściwości materiałów kompozytowych coraz częściej konieczne jest sterowanie strukturą materiału na poziomie skali nano aby uzyskać pożądane właściwości użytkowe. Zmiany właściwości nanokompozytów polimerowych są ściśle związane z jakością rozprowadzenia fazy wzmacniającej w osnowie polimerowej. Badano mikrostruktury kompozytów polimerowych na osnowie polietylenu małej gęstości z dodatkiem nanorurek haloizytowych (HNT) wytworzonych w procesie wytłaczania jednoślimakowego przy różnych prędkościach obrotowych ślimaka. Na podstawie otrzymanych fotografii mikroskopowych ze skaningowego mikroskopu elektronowego dokonano analizy struktury badanych kompozytów oraz oceny jakości zdyspergowania HNT w osnowie z polietylenu. Przeprowadzono badania z wykorzystaniem skaningowego kalorymetru różnicowego, na podstawie których określono wpływ zawartości HNT na temperaturę zeszklenia, temperaturę topnienia, temperaturę krystalizacji oraz stopień krystaliczności polietylenu małej gęstości.
EN
Low d. polyethylene prepd. by K. Głogowska and Ł. Majewski (2019)¹⁾ was studied for dispersion of nanotubes in polyethylene matrix by using a scanning electron microscope. Redn. of the rotational speed of the screw in composites with a constant content of nanotubes resulted in an increase of the no. of small sized agglomerates. Increasing the content of nanotubes in composites resulted in an increase of the the no. of agglomerates and their size. The melting, glass transition and crystn temps. were detd. by differential scanning calorimetry. Melting points and glass transition temps. of composites were slightly lower than the corresponding values of polyethylene, while an inverse relationship was obsd. for the crystn. point value.
EN
The article has presented comparative tests of the rheological characteristics of lowdensity polyethylene (LDPE) with an addition of calcium carbonate (CaCO3), containing 7, 14, 21 and 28 wt % of filler, respectively. The measurements were carried out by an off -line measuring technique (using a modified dead-weight plastometer), an on-line measuring technique (with a gear pump capillary rheometer) and an in-line measuring technique (with an extruder rheometer). The rheological parameters of the polymeric materials were determined based on the Ostwald de Waele powerlaw model at a temperature of 170 °C. The effect of calcium carbonate addition on the characteristic of operation of each of the employed instruments, the flow curves, the viscosity curves, and the values of power-law index (n) and consistency factor (K) have been determined.
PL
Przedstawiono badania porównawcze charakterystyk reologicznych kompozytów polietylenu małej gęstości (LDPE) z dodatkiem 7, 14, 21 i 28 % mas. węglanu wapnia (CaCO3). Zastosowano techniki pomiarowe typu off-line (zmodyfikowany plastometr obciążnikowy), on-line (reometr kapilarny z pompą zębatą) oraz in-line (reometr wytłaczarkowy). Parametry reologiczne materiałów polimerowych wyznaczano w temperaturze170 °C na podstawie modelu potęgowego Ostwalda-de-Waele. Określano wpływ dodatku węglanu wapnia na charakterystykę pracy każdego z zastosowanych urządzeń, przebieg krzywych płynięcia, przebieg krzywych lepkości oraz wartości wykładnika płynięcia (n) i współczynnika konsystencji (K).
PL
W materiale polimerowym stosowanym jako separator elektrod w akumulatorze kwasowo-ołowiowym oznaczano zawartość kadmu, ołowiu i rtęci. W kontekście obowiązujących przepisów dotyczących wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów oraz przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów porównano wyniki badania próbek separatora przed użyciem w procesach elektrochemicznych oraz próbek odpadowych. W badaniach separatora [poprzedzonych analizą jakościową tworzywa metodami: skaningowej mikroskopii elektronowej/spektrometrii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM/EDS) i spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)] wykorzystano nowoczesny aparat do mikrofalowego roztwarzania próbek w połączeniu z techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu (FAAS) i analizatorem rtęci. Zastosowane procedury analityczne weryfikowano na podstawie wyników badania certyfikowanego materiału odniesienia (PE-LD) zawierającego śladowe ilości analitów.
EN
Results of cadmium, lead and mercury determination in the polymeric material used as an electrode separator in the lead-acid battery have been presented. Samples of the separator before use in the electrochemical processes and the waste separator samples have been compared with reference to the existing laws on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators. In the polymer separator examination [preceded by a qualitative analysis of the material using scanning electron microscopy/ energy dispersive X-ray spectrometry (SEM/EDS) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) techniques], a modern UltraWAVE digestion system combined with flame atomic absorption spectrometry (FAAS) technique and a DMA-80 Direct Mercury Analyzer has been used. The quality of metal determination results has been evaluated using a certified PE-LD reference material containing trace amounts of analytes.
PL
Wydaje się celowe rozważenie budowy rurociągów do transportu wody z innych materiałów niż stal. Powinny to być materiały, które cechują się małym i niezmiennym w czasie współczynnikiem oporu hydraulicznego oraz odporne na zarastanie ścianek wewnętrznych. Czy polietyn jest dobrym rozwiązaniem?
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.