Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Determination of the diastase activity in honeys
EN
The diastatic number in five samples of honey has been determined by two methods: according to guidelines included in Polish standard PN-88/A-77626 and the Phadebas method. Research shows that the storage of honeys did not have a significant impact on lowering of diastatic number. However, long-term storage of honey was characterized a reduction of the diastase number. The correlation between the two applied methods was very strong (r = 0.921).
PL
Oznaczono liczbę diastazowa w pięciu miodach metodą rekomendowaną w normie PN-88/A-77626 i według metody Phadebas. Badania wskazują, że warunki przechowywania miodów nie miały większego wpływu na obniżenie liczy diastazowej. Jednak przechowywanie miodów przez dłuższy czas powoduje obniżenie wartości liczby diastazowej. Korelacja pomiędzy dwoma stosowanymi metodami była bardzo silna (r = 0,921).
2
Content available remote Oznaczanie pozostałości pestycydów neonikotynoidowych w miodach pszczelich
PL
Podano charakterystykę i korzystne działanie pestycydów neonikotynoidowych w ochronie upraw oraz zwrócono uwagę na aspekt ich toksycznego oddziaływania na pszczoły miodne i problem zanieczyszczenia miodu. Przedstawiono techniki ekstrakcji neonikotynoidów z miodu i metody chromatograficznego oznaczania pozostałości tych związków.
EN
Residue of 5 neonicotinoids were sepd. from honey by extn. with CH₂Cl₂ at room temp. and studied by liq. chromatog. in MeCN soln. The detn. coeffs. were higher than 99%. Degree of analyte recovery was higher than 73%.
EN
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans are generally considered the most dangerous chemical substances known to man. Although they have never been the product of purposeful human activity, yet they are formed in many chemical and virtually all thermal processes. Research on the occurrence of dioxins in the environment, their release into the environment, ways of formation and methods of reducing their emissions lasts since the late seventies of the last century. Currently, we know three basic pathways of dioxins formation in thermal processes, the most important of them being the so called de novo synthesis which occurs outside the combustion zone at 200-400°C in the presence of catalysts (eg copper) and oxygen from the products of incomplete combustion including carbon black and chlorine or chlorinated compounds. It is well known that some metals like copper catalyze the de novo synthesis, while others decompose dioxins and furans formed previously. The formation of dioxins resulting from the de novo synthesis was studied through analysis of the effect of the type of metal on the course of the de novo synthesis. The influence of the addition of sulfur, nitrogen and alkali metals on this synthesis was also examined because some reports in the literature refer to inhibitory effect of these elements.
4
Content available remote Correlation of hexabromocyclododecane and content of fat in fish
EN
A study on the correlation between the concentration of hexabromocyclododecane and the percentage of fat in meat tissues of selected marine fish species, both marine and farmed, has been carried out. The relationships between variables based on a determination of the coefficients of linear correlation r-Pearson were determined and graphs illustrating these dependencies were presented.
PL
Przeprowadzono badanie korelacji pomiędzy stężeniem heksabromocyklododekanu i procentową zawartością tłuszczu w tkance mięsnej wybranych gatunków ryb morskich połowowych i hodowlanych. Określono zależności pomiędzy zmiennymi na podstawie wyznaczania współczynników korelacji liniowej r-Pearsona i przedstawiono wykresy obrazujące te zależności.
PL
Formaldehyd należy do grupy zanieczyszczeń najczęściej występujących zarówno w powietrzu zewnętrznym, jak i wewnętrzynym. Ze względu na jego działanie kancerogenne i drażniące, a także ze względu na powszechność występowania formaldehydu w powietrzu nalezy poświęcić więcej uwagi monitorowaniu stężeń tego związku.
PL
W niniejszej pracy opracowano metodę pasywnego pobierania formeldehydu z powietrza oraz nową metodę oznaczania formaldehydu przy użyciu fenylohydrazyny jako odczynnika derywatyzującego.
7
Content available remote Methods for the determination of hexabromocyclododecane in food
EN
Methods of sample preparation with a particular emphasis on extraction and purification techniques are described. Gas and liquid chromatography techniques applied for the determination of hexabromocyclododecane are presented. Issues relating to the determination of this compound in food samples are discussed.
PL
Omówiono metody przygotowania próbek do analizy ze szczególnym uwzględnieniem technik ekstrakcji i oczyszczania próbek. Zaprezentowano techniki chromatografii gazowej i cieczowej stosowane do oznaczania heksabromocyklododekanu. Przedyskutowano problemy oznaczania tego związku w próbkach żywności.
PL
Przeprowadzono oznaczanie izomerów α-, β- i γ-heksabromocyklododekanu w przemysłowych próbkach polistyrenu spienionego oraz w tkance mięsnej ryb z gatunku łososia, przy użyciu techniki rozcieńczeń izotopowych w chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas. W próbkach przemysłowych zanotowano najwyższą zawartość izomeru γ -HBCD, natomiast w próbkach ryb dominował izomer α-HBCD.
EN
The determination of hexabromocyclododecane isomers, α-, β- and γ, in industrial expanded polystyrene foams and fish tissue samples by sensitive isotope dilution technique in liquid chromatography – mass spectrometry were performed. In industrial samples γ -HBCD was the most abundant while in fish samples α -HBCD dominated.
PL
PFOC są powszechnie wykorzystywane od ponad 60 lat. Ich szerokie zastosowanie, trwałość i spowodowana rozpuszczalnością w wodzie łatwość migracji sprawia, że są one obecne we wszystkich elementach środowiska.
EN
This paper is focused on the determination of three hexabromocyclododecane isomers, α, β, and γ, in the tissue of the most commonly consumed marine and farmed fish in Central Europe. The analytical procedure contains multiple steps: extraction, dialysis using semipermeable membranes, and a clean-up step using a silica gel column. Hexabromocyclododecane (HBCD) isomers were determined by sensitive isotope dilution liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method which is characterized by a low limit of detection (1 pg g -1 fresh weight). The recovery values obtained for individual isomers were in the range of 89–124%. The γ-HBCD isomer was detected in all samples. This isomer also had the largest percentage in comparison with the other isomers, except in salmon, in which the α-HBCD isomer was more abundant. The highest level of total HBCD was measured in mackerel (650 ± 195 pg g -1 fresh weight). Cluster analysis allowed the differentiation of groups of objects and the display of objects based on the degree of integration within the same group. Spearman’s rank correlation indicated no statistically significant difference between the levels of HBCD and the fat content in the fish samples.
PL
O problemie występowania dioksyn w środowisku i przyrodzie, technikach analitycznych oraz przyszłości w badaniach nad związkami niebezpiecznymi z dr. hab. inż. prof. Politechniki Krakowskiej Adamem Grochowalskim rozmawia Elżbieta Kowacka.
PL
Opracowano i porównano dwie metody izolowania heksabromocyklododekanu z matrycy próbek żywności zawierających tłuszcz techniką chromatografii wykluczania. Badano roztwory wzorcowe oraz ekstrakt tkanki łososia. Dobrano rozpuszczalniki do elucji składników próbki ze złoża Bio-Beads S-X3. Badania wykazały, że zastosowanie techniki SEC w celu izolowania HBCD z matrycy tłuszczowej pozwala na skuteczne usunięcie większości składników interferujących.
EN
Two methods of isolation of hexabromocyclododecane from fat matrix by using size exclusion chromatography were developed and compared. Standard solutions and salmon tissue extract were investigated. Solvents were chosen for the elution of sample components from the Bio-Beads S-X3 beads. Studies have shown that the use of the SEC technique to isolate HBCD from fat matrix allows effective removal of most of the interfering components.
13
Content available remote Oznaczanie polibromowanych bifenyli w wybranych próbkach żywności
PL
Przestawiono wyniki badań z zakresu oznaczania polibromowanych bifenyli (PBB) w wybranych próbkach żywności zawierających tłuszcz. Próbki analizowano metodą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD). W celu wydzielania PBB z matrycy tłuszczowej zastosowano sorbent Bio-Beads[zastrzeżony znak towarowy] S-X3. Badania wykazały dużą skuteczność izolowania analitu od matrycy przy zastosowaniu chromatografii żelowej. Stosowany sorbent może być używany wielokrotnie bez pogorszenia selektywności w izolowaniu PBB. Opracowana metoda może służyć jako metoda przesiewowa w oznaczaniu zawartość PBB w żywności.
EN
The results of research on the determination of polybrominated biphenyls (PBB) in selected samples of food containing fat are presented. The samples were analyzed by gas chromatography with electron capture detection (GC-ECD). In order to separation of PBB from the fat matrix sorbent Bio-Beads[registered sign] S-X3 was used. Studies have shown high effectiveness of isolating the analyte from the matrix by using gel chromatography. The sorbent can be used repeatedly without deterioration of selectivity in the isolation of PBB. The method can recommended as a screening method for the determination of PBB in food samples.
PL
Wszystkie PBB należą do związków dioksynopodobnych, endokrynnych, zakłócających sekrecję hormonów sterydowych, przez co ich obecność w środowisku skutkuje obniżeniem zdolności prokreacyjnej.
15
Content available remote Fakty i mity o szkodliwym działaniu dioksyn i im podobnych zanieczyszczeń
PL
Dioksyny należą do silnie toksycznych, chlorowanych, aromatycznych związków chemicznych wprowadzonych do pożywienia poprzez zanieczyszczenie środowiska. Dioksyn nigdy celowo nie wytwarzano, a jedynie stanowiły zanieczyszczenie niektórych produktów chemicznych, głownie w agrochemii. Ich źródłem są również procesy termiczne, jeśli w sposób niekontrolowany wydostają się do atmosfery (np. spalanie odpadów w piecach domowych). Chlorowane bifenyle (PCB) produkowano celowo do lat 90. ubiegłego wieku, głównie jako modyfikatory olejów elektroizolacyjnych. Źródłem tych zanieczyszczeń u ludzi jest dieta. Z powodu ich lipofilowego charakteru, związki te ulegają silnej bioakumulacji. W 2006 r. decyzją Rady oraz Komisji Unii Europejskiej ustalono obowiązujące, maksymalne poziomy dioksyn dla żywności, jej komponentów oraz paszy. Obliguje to do prowadzenia bardzo kosztownych i czasochłonnych badań w nielicznych, wyspecjalizowanych laboratoriach analitycznych. Niezaprzeczalnym, udowodnionym naukowo faktem jest, że dioksyny i dioksynopodobne PCB są związkami immunosupresyjnymi oraz antyestrogennymi, gdy ich stężenie w przyrodzie występuje powyżej poziomu naturalnego. Jest jednak wiele wątpliwości odnośnie do ich działania, gdy wziąć pod uwagę powszechne występowanie u ludzi obok dioksyn wielu innych ksenobiotyków, mogących działać synergicznie lub raczej antagonistycznie w tym zakresie. Wyjaśnienie tych wątpliwości jest trudne i wymaga dalszych badań naukowych prowadzonych przy użyciu nie pojedynczych ksenobiotyków, ale mieszanin występujących w odpowiednich proporcjach u ludzi. Typowym przykładem jest DDE, metabolit powszechnie stosowanego kiedyś DDT, który w organizmie człowieka znacznie silniej zakłóca funkcje endokrynnego wydzielania hormonów niż dioksyny.
EN
Dioxins and Polychlorinated biphenyls (PCB) are a group of highly toxic, halogenated organic compounds that get into our food from the environment. Dioxins have never been produced intentionally but are formed as unwanted by-products in a variety of industrial processes as for instance chlorinated pesticide formulation. The major sources of dioxin are in our diet. Since dioxin is lypophyllic, it bioaccumulates, climbing up the food chain. Maximum levels for dioxins and dioxin-like PCBs in foods and feeding stuffs have been enacted in 2006 year by European Commission Regulation and Commission Directives. Accurate and sensitive analytical procedures are needed in order to control the food and feed for dioxin and dl-PCB contamination. Dioxin and PCB are well-known for their ability to damage the immune system and interfere with hormonal systems. Evidence suggests that environmental exposure to dioxins and dioxin-like PCBs may result in disruption of endocrine systems in human and wildlife populations. It is really hard to separate dioxin action from the other anthropogenic chemicals like pesticides, aromatic hydrocarbons, medicines etc. Although there is a lot of information regarding endocrine disruptors, many critical scientific uncertainties still remain. So far we do not know about the synergic or rather anthagonistic effect of dioxin action if present in a mixture of the other xenobiotics typically appeared in humans. For instance DDE that is found in the human body as a result of the breakdown of commonly used in the past DDT showed a higher endocrine disruptive effect than dioxin.
PL
Autor omawia zagadnienie współspalania odpadów z węglem kamiennym w cementowniach przy wytwarzaniu klinkieru cementowego i podaje charakterystykę procesu technologicznego produkcji klinkieru w odniesieniu do możliwości powstawania dioksyn. Wzrastające bowiem zapotrzebowanie na energię oraz rosnące ceny paliw podstawowych zmuszają producentów do poszukiwania paliw zastępczych. W myśl Ustawy o Odpadach paliwa takie mogą być współspalane z paliwami podstawowymi. Jeśli paliwem zastępczym (zwanym alternatywnym) są odpady, to przy uzyskiwaniu powyżej 40% energii z paliw zastępczych urządzenie energetyczne będzie traktowane jak spalarnia odpadów, a zatem podlegało znacznie ostrzejszym przepisom emisyjnym niż urządzenie energetyczne. Dlatego też powszechnie w energetyce, metalurgii i przy produkcji klinkieru cementowego spala się, obok węgla kamiennego, do 40% paliw alternatywnych w odniesieniu do ilości uzyskanej energii.
PL
Przedstawiono opis melody przygotowania próbek oleju rybnego do oznaczania w nim zawartości polibromowanych bifenyli. W badaniach wykorzystano metodę dializy przy użyciu membran pótprzepuszczalnych, chromatografie kolumnową oraz technikę GC-MS/MS. Analiza próbek ryb wykazała, że zawartość kongenerów z grup pentabromobifenyli i heksabromobifenyli stanowi 60÷70% zawartości wszystkich PBB w przypadku próbek łososia, zaś analiza oleju pstrąga i śledzia wykazała największą zawartość kongenerów z grupy tetrabromobifenyli. W oleju węgorza wykazano obecność tylko jednego kongeneru z grupy tribromobifenyli, ale innego niż. BB-29. Największe zawartości PBB wykryto w tkance łososia, gdzie związki te występowały na poziomie od 4,95 ±3,19 pg/g tłuszczu do 445 ± 142 pg/g tłuszczu, natomiast w badanych próbkach tuńczyka nie wykryto bromowanych antypirenów z grupy PBB.
EN
In this paper a method for the determination of polybrominated hiphcnyls (PBB) in fish is presented. The method is based on the separation of matrix compounds using semipermeable membranes, column chromatography and the final determination on GC-MS/MS instrument.
PL
Nie ma wątpliwości, że rozwój cywilizacji, przyczyniając się bezpośrednio do poprawy warunków życia, ma pośredni wpływ na zmianę środowiska naturalnego, powodując w wielu przypadkach znaczne pogorszenie jego stanu. Jednak wprowadzanie do użycia wielu obcych naturze, szkodliwych związków chemicznych (ksenobiotyków), takich jak środki ochrony roślin, jest działaniem celowym, więc może być kontrolowane i ograniczane.
EN
Dialysis with a low-density polyethylene semipermeable membrane (SPM) is an efficient means of removal of lipids in the determination of bioaccumulative, persistent, halogenated organic compounds. In this study an SPM was used for preconcentration of polybrominated diphenyl ethers (PBDE) from food samples. The method is useful for determination of PBDE and other halogenated persistent organic pollutants in fatty food samples. In this work chocolate, butter, chicken eggs, pork, and salmon fat were analyzed. Lipid carry-over values (%LC) are reported and recovery of the analytes for the whole procedure was determined by fortifying fish fat with six natural PBDE internal standards which were normally present in the sample at levels below the limit of detection.
EN
Gas chromatography–mass spectrometry and gas chromatography with electron-capture detection have been investigated for analysis of per-sistent chlorinated aromatic compounds in the aquatic environment. A ran-ge of polychlorinated veratroles, guaiacols, and catechols produced during pulp bleaching and during PCB degradation were derivatized with penta-fluorobenzyl bromide to improve their chromatographic properties. The reaction was conducted in the presence of triethylamine as neutralization reagent and the derivatized standards obtained were used to estimate the linear range, detection limits, and precision of the method. The conditions used for the derivatization reaction and for chromatographic analysis were optimized. Detector response for the derivatized guaiacols was a linear fun-ction of concentration in the range 0.5–100 ng mL-1; for chloroguaiacols and underivatized chloroveratroles the range was 0.5 to 80 ng mL-1. De-tection limits ranged from 0.18 ng mL-1 for tetrachlorocatechol (TeCC) to 2.72 ng mL-1 for 4-chloroguaiacol (4-CG). GC–MS was used for final con-firmation of the identity of the compounds analyzed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.