Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blacha
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
This paper reports a research study that investigated buckling of stiffened rectangular isotropic plates elastically restrained along all the edges (CCCC) under uniaxial in-plane load, using the work principle approach. The stiffeners were assumed to be rigidly connected to the plate. Analyses for critical buckling of stiffened plates were carried out by varying parameters, such as the number of stiffeners, stiffness properties and aspect ratios. The study involved a theoretical derivation of a peculiar shape function by applying the boundary conditions of the plate on Taylor Maclaurin’s displacement function and substituted on buckling equation derived to obtain buckling solutions. The present solutions were validated using a trigonometric function in the energy method from previous works. Coefficients, K, were compared for various numbers of stiffeners and the maximum percentage difference obtained within the range of aspect ratios of 1.0 to 2.0 is shown in Figs 2 - 7. A number of numerical examples were presented to demonstrate the accuracy and convergence of the current solutions.
EN
Stretch flanging is a type of bending process widely used in automobile and aerospace industries. Forming of the stretch flange is mainly affected by three important parameters: materials of the sheet, the geometry of tools and different process parameters. This work focuses on the effect of punch profile on deformation behavior of AA5052 alloy sheet to form the stretch flange. Six punches of different geometry i.e. cylindrical, two stepped, three stepped, six stepped, conical and hemispherical are used. Results are presented in the form of edge crack in the sheet at edge corner and its propagation towards center, forming load comparison for different punch profile and distribution of radial and circumferential strain in the sheet. It is observed that the punch profile has a considerable effect on the deformation behavior of the sheet. Circumferential strain, radial strain and load requirement to form the flange are found to be minimum in hemispherical punch profile as compared to other punch profiles. Experiments are performed to validate the FE simulation results and results are found in very good agreement in terms of edge crack length. Fractography study shows uniform and large number of small size dimples at the fractured surface for hemispherical and conical punch profile.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące oceny połączeń klinczowanych w aspekcie użycia blach powlekanych. Porównano wartości sił zrywających próbki. Do badań użyto materiały wykorzystywane w procesie produkcji grzejników. Proces łączenia został wykonany z użyciem ręcznej klinczarki BTM. Stwierdzono, że z technologicznego punktu widzenia zalecanym rozwiązaniem jest łączenie niepokrytych materiałów warstwami folii. Gdy zachodzi konieczność pokrycia powierzchni blachy folią, przed połączeniem, w miejscach łączenia należy folię usunąć.
EN
In this paper research on the evaluation of clinched joints in terms of the use of coated sheets were presented. The values of the breaking forces of the samples were compared. Materials used in manufacturing process of radiators were used for the tests. The joining process was carried out with manual BTM clamping machine. It was found that from technological pointed of view the recommended solution is to join uncovered materials with layers of foil. When it is necessary to cover the sheet metal surface with foil, the foil in the connection points must be removed before it is joined.
PL
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem (ang. friction stir welding) jest opatentowaną w latach 90. XX w. metodą łączenia blach, która umożliwia zgrzewanie elementów o różnych właściwościach i grubościach. Proces zgrzewania tarciowego z mieszaniem może być stosowany do zgrzewania materiałów, których łączenie klasycznymi metodami spawalniczymi jest trudne lub niemożliwe. Z powodzeniem zgrzewane są trudnospawalne lotnicze stopy aluminium z serii 2xxx i 7xxx. Przedmiotem analiz w niniejszym artykule jest określenie wpływu parametrów procesu liniowego zgrzewania z mieszeniem na jakość złączy wykonanych z blach aluminiowych. Badaniami objęto blachy z aluminium 7075 T6. Łączono blachy o grubościach 1,6 i 0,8 mm. Analizowano wpływ prędkości obrotowej, prędkości liniowej oraz sposobu mocowania próbek podczas statycznej próby rozciągania na nośność złączy. Przedstawiono makrostrukturę złączy, omówiono rodzaje wad i ich wpływ na nośność złączy.
EN
Friction Stir Welding (FSW) is a process invented in the 1990s that enables welding of the materials with different properties and thicknesses. Friction stir welding can be used for the materials that are poorly weldable or non-weldable by conventional fusion welding methods. Poorly weldable aluminum alloys of 2xxx and 7xxx series are easily joined by FSW technology. Determination of the influence of the FSW parameters on the quality of aluminum joints is the object of the work. The study includes 7075 T6 aluminum sheets. The sheets with thickness of 1.6 and 0.8 mm were joined. The influence of rotational speed, linear velocity and loading type during tensile tests on joint load capacity was analyzed. The macrostructure of the joints was presented. The typical defects and their impact on joint load capacity was described.
EN
The paper presents the mechanism for sheet metal shearing with the help of magnetic field. Next, schemes are presented together with shearing areas and a comparison with classical shearing. It was confirmed that shearing material thickness is directly dependent on electromagnet power.
PL
Praca opisuje proces wykrawania arkuszy blach metalowych z użyciem pola magnetycznego. Zaprezentowano mechanizmy działania, obszary ścinania i porównanie z klasyczną metodą wykrawania. Udowodniono, że grubość wykrawania materiału jest ściśle zależna od siły elektromagnesu.
6
Content available remote Detection of strain localization in numerical simulation of sheet metal forming
EN
This paper presents an investigation on the detection of strain localization in numerical simulation of sheet metal forming. Two methods to determine the onset of localized necking have been compared. The first criterion, newly implemented in this work, is based on the analysis of the through-thickness thinning (through-thickness strain) and its first time derivative in the most strained zone. The limit strain in the second method, studied in the authors’ earlier works, is determined by the maximum of the strain acceleration. The limit strains have been determined for different specimens undergoing deformation at different strain paths covering the whole range of the strain paths typical for sheet forming processes. This has allowed to construct numerical forming limit curves (FLCs). The numerical FLCs have been compared with the experimental one. Mesh sensitivity analysis for these criteria has been performed for the selected specimens. It has been shown that the numerical FLC obtained with the new criterion predicts formability limits close to the experimental results so this method can be used as a potential alternative tool to determine formability in standard finite element simulations of sheet forming processes.
7
Content available Współczesne metalowe elewacje perforowane
PL
Stosowanie elewacji perforowanych umożliwia uzyskanie elewacji nadających bryle budynku indywidualny charakter. Spośród dużej liczby dostępnych na rynku wyrobów budowlanych materiałów elewacyjnych największe możliwości w zakresie formowania kształtu pojedynczego elementu okładzinowego, stopnia skomplikowania wzoru perforacji i jej intensywności zapewniają okładziny metalowe. Znajomość właściwości materiałów oraz technologii produkcji elementów perforowanych jest kluczowa dla uzyskania estetycznych i poprawnych technicznie, a jednocześnie akceptowalnych ze względu na koszty produkcji rozwiązań. W pracy omówiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem i wykonaniem metalowych elewacji perforowanych.
EN
Use of perforated elevations makes it possible to obtain elevations which provide the body of a building with an individual character. Out of a great number of elevation materials available on the construction market, the greatest possibilities in the scope of forming the shape of a single facing element, degree of complexity of the perforation pattern and its intensity, are provided by metal facings. Knowledge of properties of materials as well as of production technologies of perforated elements plays a key role in obtaining aesthetic and technically correct solutions, which at the same time are acceptable in terms of production costs. The paper discusses selected issues connected with designing and creation of perforated metal elevations.
PL
Przemysł lotniczy do budowy samolotów wykorzystuje lekkie elementy powłokowe otrzymywane z blach na drodze tłoczenia. Procesy tłoczenia pozwalają na uzyskanie powtarzalności wymiarów oraz własności wytwarzanych elementów. Tłoczenie blach można postrzegać jako system tribologiczny, którego ważnym elementem jest smar technologiczny mający istotny wpływ na przebieg procesu i finalną jakość wyrobu. W artykule omówiono wpływ smaru technologicznego na rozkład grubości ścianek wytłoczek. Przedstawiono wyniki badań współczynnika tarcia w próbie przeciągania pasa blachy pomiędzy płaskimi matrycami, badania korozyjne oraz wyniki analiz numerycznych procesu tłoczenia blach aluminiowych i tytanowych.
EN
In the aviation industry, lightweight coated materials obtained through sheet metal forming have been used for construction of airplanes. Forming processes ensure repeatability of dimensions and properties of the components. Sheet metal forming can be considered as a tribological system, with its important element being technological lubricant, which has a significant effect on the process and final quality of products. The paper discusses the effect of a technological lubricant on distribution of wall thickness in drawn parts. The results of examinations of the coefficient of friction in the strip drawing test between flat dies, corrosion tests and results of numerical analyses of aluminium and titanium sheet metal forming were also presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających przy lutospawaniu łukowym metodami MIG/MAG. Badania przeprowadzono dla blach stalowych z powłoką cynkową oraz powłoką ze stopu cynku i żelaza. Na osłonę łuku zastosowano argon oraz mieszaniny gazowe dwuskładnikowe typu Ar+O2, Ar+CO2, Ar+H2 i trójskładnikowe Ar+CO2+H2. W analizie wyników badań przedstawiono wpływ składu gazu osłonowego na wielkość emisji pyłu całkowitego, tlenków azotu i tlenku węgla oraz na skład chemiczny zanieczyszczeń pyłowych.
EN
The results of research into the fume and gas emission during MIG/MAG arc weld brazing are presented in the article. Research was conducted for hot – dip coated steel sheets with zinc and zinc and iron alloy coatings. Arc shielding gases applied were Ar, Ar+O2, Ar+CO2, Ar+H2 and Ar+CO2+H2 gas mixtures. The analysis of the results presents the influence of composition of shielding gas effect on the emission rate of total fume, nitrogen oxides and carbon monoxide and the chemical composition of welding fume.
PL
Sprężynowanie powrotne blachy stalowej nierdzewnej AMS5604 o grubości 1 mm określono w próbie swobodnego gięcia blachy za pomocą walcowego stempla. Badania eksperymentalne gięcia zrealizowano na specjalnym przyrządzie umożliwiającym pomiar wartości sprężynowania blachy. Symulacje numeryczne za pomocą metody elementów skończonych procesu gięcia blachy przeprowadzono za pomocą programu LS-Dyna. Symulacje numeryczne zostały wykonane dla procesu gięcia odbywającego się w temperaturze otoczenia oraz w temperaturach podwyższonych: 400°C, 500°C, 600°C, 650°C i 700°C. Otrzymane wyniki wskazują, że współczynnik sprężynowania blachy zmniejsza się liniowo wraz ze wzrostem temperatury. Ponadto, podczas procesu gięcia w badanym zakresie temperatury dochodzi do zmiany grubości blachy. Temperatura obróbki blachy jest czynnikiem decydującym o wartości granicznej odkształcalności blachy i determinuje końcowy kształt wyrobu.
EN
To determine the value of springback coefficient of sheet metal the cylindrical bending test was conducted. The experimental tests of bending process were carried out using special device which allows to measure the value of sheet springback. As a test material we used the AMS 5604 alloy sheet metal with a sheet thickness of 1 mm. The numerical simulations by finite element method of the cylindrical bending test was conducted using LS-Dyna program. The simulations were conducted at the room temperature (20°C) and at elevated temperatures: 400°C, 500°C, 600°C, 650°C i 700°C. The results indicated that the value of springback coefficient of the sheet decreases with the increasing of temperature. Furthermore, during the bending process at analysed temperature the linear variation in sheet thickness is observed. The forming temperature value influences the value of limit strains of the sheet and determines the final shape of product.
11
Content available remote Extended evaluation of Erichsen cupping test results by means of laser speckle
EN
Erichsen cupping test has usually been used to determine the height of the cup at the moment of sheet metal fracture, defined as the Erichsen Number IE. The paper presents a proposal of using Erichsen cupping test to determine the additional parameter – the height of the cup LN-IE at the moment of localized necking in sheet metal, which usually precedes fracture of sheet metal. For this purpose, a method of localized necking detection was developed. It is based on the phenomenon of laser speckle. The results of height measurements were presented for three different grades of sheet metals used in the automotive industry: 5754 H22 aluminum alloy, DC04 deep drawing steel, and Dogal 800DP high strength steel. The differences in cup heights at the moments of localized necking (LN-IE) and fracture (IE) of the tested sheet metals were in the range of 0–8%.
12
EN
This paper discusses the causes and the effects of plastic deformation of double reduced sheets under uniaxial and biaxial loading. It focuses on the specific inhomogeneity and localization of plastic deformation, which is analysed in detail. The uniaxial and the hydraulic biaxial tensile tests were used for material testing and the results were compared and evaluated. The final part of the paper deals with the microstructure of material deformations.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badania próbek wykonanych ze stopu tytanu Ti6Al4V w warunkach quasi-statycznych oraz dynamicznych, przeprowadzonego odpowiednio z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej oraz metody zmodyfikowanego pręta Hopkinsona. Przebieg procesu rozciągania zastał przeanalizowany metodą cyfrowej korelacji obrazu, w wyniku czego otrzymano rozkład wartości odkształcenia na powierzchni badanych próbek. Na podstawie danych zarejestrowanych przez maszynę wytrzymałościową oraz uzyskanych z użyciem teorii propagacji fal sprężystych w prętach wyznaczono krzywe rozciągania dla poszczególnych prób. W oparciu o uzyskane charakterystyki materiałowe stworzono model, który umożliwił symulację procesu rozciągania z wykorzystaniem metody elementów skończonych w środowisku ABAQUS/Standard.
EN
This paper presents the testing methodology of specimens made of titanium alloy Ti6Al4V in the quasi-static and dynamic conditions. Tests was carried out using the testing machine and the split Hopkinson tensile bar method. The tensile process was analyzed by digital image correlation to give a strain distribution on the specimen surface. Based on data recorded from testing machine and data obtained using the theory of the elastic wave propagation in bars the tensile curves was created for each test. Furthermore the tensile test simulation was carried out using the gained material characteristics in the ABAQUS/Standard environment.
PL
W pracy przedstawiono porównanie krzywych odkształceń granicznych dla blach ze stopów magnezu AZ31 i AZ61 odkształcanych w podwyższonych temperaturach. Badania zostały zrealizowane na specjalnie zaprojektowanym przyrządzie umożliwiającym przeprowadzenie badań w warunkach izotermicznych w temperaturach do 400˚C. Badane stopy, praktycznie nieodkształcalne w temperaturze otoczenia, można kształtować na ciepło. Wyraźną poprawę odkształcalności obserwuje się w temperaturach powyżej 200˚C. Blachy ze stopu magnezu AZ61 można stosować do tłoczenia w temperaturach powyżej 250°C, w których wykazują właściwości zbliżone do blach z miękkiej stali. Wyznaczone krzywe odkształceń granicznych mogą być zastosowane do projektowania kształtowania z wykorzystaniem metod matematycznego modelowania.
EN
The paper presents a comparison of forming limit curves for metal alloy AZ31 and AZ61 magnesium deformed at elevated temperatures. The tests were performed on a specially designed device that allows testing in close to isothermal conditions at temperatures up to 400°C. Tested alloys, practically non-deformable at ambient temperature, can be formed after heating over 200°C. Sheets of AZ61 magnesium alloy can be used for stamping at temperatures above 250°C then it exhibits properties similar to mild steel. Determined forming limit curves may he used to design forming processes by mathematical modeling methods.
PL
Przedstawiono zakres wykorzystania modułu B linii do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania wyrobów z metali i stopów (LPS) oraz wyniki badań uzyskane w ramach aktualnie realizowanych i zakończonych w latach 2012–2014 wybranych projektów europejskich i krajowych oraz prac zleconych przez ośrodki badawcze i przedsiębiorców przemysłowych krajowych i zagranicznych. W module B-LPS wykonano fizyczne symulacje walcowania na gorąco wlewków pochodzących z wytopów doświadczalnych i z wsadów z zewnątrz, na pręty i blachy. Walcowanie wyrobów płaskich prowadzono z zastosowaniem regulowanego walcowania z obróbką cieplno-plastyczną i regulowanego chłodzenia po walcowaniu. Materiał po walcowaniu poddano badaniom obejmującym pomiar właściwości mechanicznych i metalograficzną ocenę stanu struktury.
EN
This paper presents the range of application of module B of the line for semi-industrial simulation of processes related to manufacturing of metal alloys and products (LPS) as well as results of investigations obtained under selected European and domestic projects in progress and completed in the years 2012–2014 and works commissioned by the research centres and domestic and foreign industrial entrepreneurs. Physical simulations of hot rolling of ingots from experimental melts and external charges for bars and sheets were carried out in the B-LPS module. The rolling of fl at products was carried out using controlled rolling with thermo-mechanical treatment and controlled cooling after rolling. After rolling, the material was subject to investigations including the measurement of mechanical properties and metallographic assessment of structure condition.
EN
The paper discusses the boundary layer flow of a weak electrically conducting viscoelastic Walters’ liquid B over a nonlinearly stretching sheet subjected to an applied transverse magnetic field, when the liquid far awal from the surface is at rest. The stretching is assumed to be a quadratic function of the coordinate along the direction of stretching. An analytical expression is obtained for the stream function and velocity components as a function of the viscoelastic parameter, the Chandrasekhar number and stretching related parameters. The results have possible technological applications in liquid based systems involving stretchable materials.
EN
The flow due to a linear tretching sheet in a fluid with suspended particles, modeled as a micropolar fluid, is considered. All reported works on the problem use numerical methods of solution or a regular perturbation technique. An analytical solution is presented in the paper for the coupled non-linear differential equations with inhomogeneous boundary conditions.
18
EN
The main aim of the present work is to predict the formability of adhesive bonded sheets and validate the same with experimental results at different adhesive properties. The tensile and in-plane plane-strain formability tests are carried out to predict the formability of adhesive bonded sheets. The forming limit strains are predicted using thickness gradient necking criterion (TGNC) and effective strain rate criterion (ESRC), and validated with the experimental limit strains. A simulation methodology has been analyzed thoroughly in the present work, and the prediction accuracies are compared and discussed. The results show that the adhesive bonded blanks show improved elongation and forming limit strains as compared to un-bonded base materials with increase in hardener/resin ratio of adhesive. The true stress–strain predictions are accurate as compared to experimental data. There is a moderate difference in adhesive bonded sheets limit strains between predictions and experiments. This may be due to the absence of interface bonding between adhesive and base materials during predictions. The necking criterion, TGNC, shows better prediction as compared to ESRC.
EN
In this paper, the results of the analysis of a preliminary state of stress caused by loading the pressure beam in bundles of brass sheets have been presented. The elaborated physical models and corresponding to them mathematical models were subjected to numerical calculations using the finite element method and the professional computer system MSC. Patran with computational module called MSC.Marc. The results of calculations are presented in the form of contour maps of stress and courses of stress versus a height coordinate of the bundle along the cutting line.
PL
W ostatnich latach można zauważyć wzrost zapotrzebowania na blachy o wysokiej jakości ciętych powierzchni. Do ich wytworzenia używa się wysoce profesjonalnych gilotyn [12]. Analiza dotychczasowego stanu wiedzy wskazuje, iż na rynku znajduje się wiele pozycji literaturowych klasycznej obróbki skrawaniem [1, 2, 4, 5, 10], a znacznie mniej pozycji dotyczących procesu cięcia pakietów blach [6, 7]. W przemyśle można znaleźć maszyny z główną prowadnicą usytuowaną pod kątem prostym lub pod kątem 45° w odniesieniu do poziomej roboczej powierzchni stołu. Wspomniany kąt nazywany jest kątem ścinania. Proces cięcia realizowany jest w taki sposób, że pakiet blach układany jest na roboczej powierzchni stołu, a następnie obciążany belką dociskową i przecinany narzędziem tnącym o zdefiniowanej geometrii. Po przecięciu ostatniej blachy w pakiecie nóż wraca do swojej wyjściowej pozycji, belka dociskowa jest zwalniana, odcinany materiał jest usuwany ze stołu i proces cięcia powtarza się cyklicznie. Nóż w trakcie procesu cięcia porusza się pod pewnym kątem ścinania, a jego ostrze cały czas jest równoległe do poziomej roboczej powierzchni stołu. Proces cięcia realizowano na nowatorskim stanowisku badawczym umożliwiającym cięcie pod dowolnym kątem w zakresie od 30° do 90° [8]. Natomiast przeprowadzone badania eksperymentalne dotyczyły cięcia pod ustalonym kątem ścinania wynoszącym 35° z prędkością ostrza noża odpowiadającą częstości około 180 Hz. Wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych wskazują, że wraz ze wzrostem siły obciążającej pakiet blach zmniejsza się maksymalna wartość siły cięcia niezbędna do rozdzielenia pakietu przy wcześniej wspomnianych nastawach gilotyny.Przykładowe przebiegi eksperymentalne siły cięcia można znaleźć w pracy [7]. Badania numeryczne, których wyniki zamieszczono w niniejszej pracy wykorzystując metodę elementów skończonych [3, 11] dotyczą analizy wstępnego stanu naprężenia w ciętych pakietach blach. W związku z powyższym dobór odpowiednich parametrów procesu cięcia może w istotny sposób wpływać na obniżenie wartości sił cięcia, liczbę losowo pojawiających się defektów [6, 9] i jednoczesne zwiększenie żywotności ostrza noża, co bezpośrednio wiąże się z obniżeniem kosztów prowadzenia procesu. Generowanie mniejszych sił w trakcie cięcia oznacza również zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zwiększenie żywotności podzespołów i części układu napędowego gilotyny.
PL
W pracy przedstawiono problemy tribologiczne występujące podczas tłoczenia blach aluminiowych i tytanowych, ze zwróceniem uwagi na zjawisko nalepiania się kształtowanego materiału na powierzchnie robocze narzędzi. Omówiono wyniki badań nad doborem smarów technologicznych do operacji tłoczenia mających na celu ograniczenie tego zjawiska. Mając na uwadze szkodliwe oddziaływanie dotychczas stosowanych smarów technologicznych na środowisko, badania przeprowadzono na smarach na bazie olejów roślinnych.
EN
In the paper, tribological problems occurring during forming aluminium and titanium sheets are presented. Special attention is paid to the creation of aluminium or titanium build-ups on the working surfaces of the tools. The test results of technological lubricant selection for sheet metal forming which aim to decrease this phenomenon are discussed. Considering the detrimental effect of current technological lubricants on the environment, the tests were performed with lubricants based on vegetable oils.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.