Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The technique of acoustic emission has been shown to be useful for monitoring and measurement of transportation and mixing of feed concentrates and other ingredients. This method is ideally suited for flow/no flow alarm indicators, requiring no calibration and only basic electronic support. If the method is to be used for analysis of mixtures, the components must be sufficiently different in particle size or density. Besides that, the detection of particle breakdown and damage should be possible.
PL
Wykazano, że technika emisji akustycznej jest przydatna do monitorowania i pomiaru transportu oraz mieszania koncentratów paszowych i innych składników. Metoda ta idealnie nadaje się do wskaźników alarmowych przepływu/braku przepływu, nie wymagając kalibracji i jedynie podstawowego wsparcia elektronicznego. Jeżeli metoda ma być stosowana do analizy mieszanin, składniki muszą różnić się dostatecznie wielkością cząstek lub gęstością. Poza tym powinno być możliwe wykrywanie rozkładu i uszkodzeń cząstek.
EN
Research results indicate the growing ammonia concentration in the air and the necessity to undertake the work aimed at the change of the mentioned situation, using different solutions. University of Maryland (USA) undertook the study of global ammonia concentrations in the air over the most productive agricultural regions in the world. Acidification of animal slurry has proved to be an efficient solution to minimize NH3 emissions in-house, during storage, and after soil application, as well as to increase the fertilizer value of slurry, without negative impacts on other gaseous emissions. This solution has been used commonly in Denmark, and its efficiency with regard to the minimization of NH3 emissions has been documented in some studies. Slurry acidification technology gives many advantages from the point of view of soil fertilization and also the limiting of ammonia emission. Acidification reduced NH3 emission from the stored slurry to less than 10% of the emission from untreated slurry, and the NH3 emission from the slurry employed on the field was reduced by 67%. Of course it requires providing the safety procedures to avoid a direct contact of farm workers with harmful activity of the acid. Reducing the loss of nitrogen from agriculture has a key meaning for reduction of eutrophication of the Baltic Sea. Most of the airborne eutrophication to the Baltic Sea comes from the ammonia emissions, and in the BSR almost all ammonia emissions come from livestock manure. Annual deposition of ammonia nitrogen to the Baltic Sea has been increasing during the recent years and was greater in 2012 than in 1995. While emissions are decreasing slightly in some countries, HELCOM Baltic Sea Action Plan calls for a reduction of 118.000 tonnes of nitrogen annually to the Baltic Sea, and the Revised Gothenburg Protocol (2012) calls for ambitious reductions in ammonia emissions from all BSR countries. Slurry acidification also affects solid/liquid slurry separation efficiency positively; DM is higher, N lower and P higher in the solid fraction. A combined treatment should efficiently prevent gaseous emissions, increase fertilizer value of slurry and reduce transport and energy costs. The pH level of 5.5-6.4 is not very acidic, and no more acidic than rain water, which has a normal pH range from 4.5 to 8.5. Biogas experiments show the possibility of utilization of slurry with high dry matter content in biogas production.
PL
Wyniki badań wskazują na rosnące stężenie amoniaku w powietrzu i konieczność podjęcia pracy nad zmianą tej sytuacji przy zastosowaniu różnych rozwiązań. University of Maryland (USA) podjął się badania globalnych stężeń amoniaku w powietrzu nad najbardziej produktywnymi regionami rolniczymi na świecie. Zakwaszanie gnojowicy zwierzęcej okazało się skutecznym rozwiązaniem minimalizującym emisję NH3 w gospodarstwie, podczas przechowywania i po zastosowaniu doglebowym, a także zwiększającym wartość nawozową gnojowicy bez negatywnego wpływu na inne emisje gazowe. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane w Danii, a jego skuteczność w zakresie minimalizacji emisji NH3 została udokumentowana w niektórych badaniach. Technologia zakwaszania gnojowicy daje wiele korzyści z punktu widzenia nawożenia gleby, a także ograniczenia emisji amoniaku. Zakwaszenie ograniczyło emisję NH3 z magazynowanej gnojowicy do mniej niż 10% emisji z gnojowicy nieoczyszczonej, a emisja NH3 z gnojowicy stosowanej na polu została zmniejszona o 67%. Oczywiście wymaga to zapewnienia procedur bezpieczeństwa, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu pracowników rolnych ze szkodliwym działaniem kwasu. Ograniczenie strat azotu z rolnictwa ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia eutrofizacji Morza Bałtyckiego. Większość eutrofizacji przenoszonej drogą powietrzną do Morza Bałtyckiego pochodzi z emisji amoniaku, a w BSR prawie wszystkie emisje amoniaku pochodzą z obornika zwierzęcego. Roczna depozycja azotu amonowego w Morzu Bałtyckim wzrastała w ostatnich latach i była większa w 2012 r. niż w 1995 r. Podczas gdy emisje w niektórych krajach nieznacznie spadają, Bałtycki Plan Działania HELCOM zakłada redukcję o 118 000 ton azotu rocznie do Morza Bałtyckiego oraz zrewidowany protokół z Göteborga (2012) wzywa do ambitnych redukcji emisji amoniaku ze wszystkich krajów BSR. Zakwaszenie gnojowicy wpływa również pozytywnie na skuteczność separacji gnojowicy ciało stałe/ciecz; DM jest wyższy, N niższy, a P wyższy we frakcji stałej. Połączona obróbka powinna skutecznie zapobiegać emisjom gazów, zwiększać wartość nawozową gnojowicy oraz obniżać koszty transportu i energii. Poziom pH 5,5-6,4 nie jest bardzo kwaśny i nie bardziej kwaśny niż woda deszczowa, która ma normalny zakres pH od 4,5 do 8,5. Doświadczenia biogazowe wskazują na możliwość wykorzystania gnojowicy o wysokiej zawartości suchej masy do produkcji biogazu.
EN
In the present paper, the world food situation, with the particular consideration of production of cereals, sunflower, corn(maize), rape and soya has been presented. The mentioned above products have the greatest impact on the nutrition of the world population. It has occurred that Ukraine has a considerable effect on food ensuring what is aimed at avoiding the occurrence of the nutrition problems in many countries in different world parts. The discussed situation was revealed after the outbreak of the war in Ukraine. About 20 million tons of Ukrainian cereals, as being stored in harbours of Ukraine have been blocked against the possibility of sale to the customers in different countries of the world where - in the case of lack of the mentioned product - the phenomenon of hunger is expected. Ukraine is the leading producer of rape and sunflower oil.
PL
W artykule przedstawiono światową sytuację żywnościową, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zbóż, słonecznika, kukurydzy, rzepaku oraz soi. Produkty te mają największy wpływ na wyżywienie ludności świata. Okazuje się, że Ukraina ma znaczący wpływ na zabezpieczenie żywności dla uniknięcia wystąpienia problemów wyżywienia wielu krajów w różnych regionach świata. Sytuacja ta wyraźnie wyszła na jaw po wybuchu wojny na Ukrainie. Około 20 milionów ukraińskiego zboża składowanego w portach Ukrainy zostało zablokowane przed możliwością sprzedaży do odbiorców w różnych krajach świata, gdzie w razie braku tego zboża wystąpi zjawisko głodu. Ukraina jest czołowym producentem rzepaku oraz oleju słonecznikowego.
EN
The state of soils was presented in the aspect of environmental protection when using acidified slurry was used as fertilizer to protect ammonia from escaping into the atmosphere. The use of concentrated sulfuric acid to lower the pH of the slurry and thus retain nitrogen in the soil and then use it by crops gives a double benefit, reduces nitrogen losses, and reduces the cost of mineral fertilizers that should be purchased. Injecting raw slurry below the surface of the soil has some benefits in the form of reducing ammonia emissions, but it does not affect the use of fertilizers with the addition of sulfur, which is ensured in the case of acidification of the slurry. Additional benefit is to obtain environment protection. Leaching of elements from grassland and corn crop soil treated with raw cattle slurry and acidified cattle slurry (m3 ha-1) was presented. The K content was highest in the leachate collected after the application of the last batch of acidified slurry. Yield tests were conducted on similar soils as presented in the tables for grass, using six 500 m2 plots with corn, cultivar ES Cirrus, with acidified slurry and one test plot with non-acidified slurry. Analysis of variance and significant difference among the treatment means were separated using Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) at a probability level of 0.05. Based on statistical analysis, it was demonstrated that crop yields of corn grain increased when fertilized with acidified slurry, at an average of 4 t·ha-1. During field tests corn crop yield varied from 14 t·ha-1 to 18 t·ha-1 when non-acidified and acidified slurry were used. The yield on the grassland was approx. 30 t·ha-1. The soil sorption complex, in combination with its buffer properties and acidification, did not affected the pH value. This makes the acidification process safe for plants and for the soil environment.
PL
W pracy przedstawiono badania na temat stanu gleby w aspekcie jej ochrony przy stosowaniu zakwaszonej gnojowicy jako nawozu chroniącego przed ulatnianiem się amoniaku do atmosfery. Zastosowanie stężonego kwasu siarkowego w celu obniżenia pH gnojowicy i zatrzymania w ten sposób azotu w glebie, a następnie wykorzystania go przez rośliny uprawne daje podwójną korzyść, zmniejsza straty azotu i obniża koszty zakupu nawozów mineralnych. Wtłaczanie gnojowicy surowej pod powierzchnię gleby przynosi pewne korzyści w postaci ograniczenia emisji amoniaku, ale nie wpływa na ograniczenie stosowania nawozów z dodatkiem siarki, co jest zapewnione w przypadku zakwaszania gnojowicy. Dodatkową korzyścią jest aspekt ochrony środowiska. W badaniach przedstawiono wymywanie pierwiastków z gleby na użytkach zielonych i uprawy kukurydzy przy stosowaniu niezakwaszonej gnojowicy bydlęcej oraz zakwaszonej gnojowicy bydlęcej (m3 ·ha-1). Zawartość K była największa w próbie po zastosowaniu ostatniej partii zakwaszonej gnojowicy. Doświadczenie z kukurydzą przeprowadzono na podobnych glebach jak w przypadku doświadczenia z trawami, na sześciu poletkach o powierzchni 500 m2 z odmianą ES Cirrus z zakwaszoną gnojowicą i poletkiem testowym z niezakwaszoną gnojowicą. Analizę wariancji i istotne różnice między średnimi zabiegów wykonano przy użyciu testu wielozakresowego Duncana (DMRT) na poziomie prawdopodobieństwa 0,05. Na podstawie analizy statystycznej wykazano, że plon ziarna kukurydzy wzrósł przy nawożeniu zakwaszoną gnojowicą średnio o 4 t·ha-1. Podczas badań polowych plon ziarna kukurydzy wahał się od 14 t·ha-1 do 18 t·ha-1, przy nawożeniu gnojowicą niezakwaszoną i zakwaszoną. Plon na użytkach zielonych wyniósł ok. 30 t·ha-1. Kompleks sorpcyjny gleby, w połączeniu z jego właściwościami buforowymi i zakwaszeniem, nie wpłynął na wartość pH. Dzięki temu proces zakwaszania jest bezpieczny dla roślin i środowiska glebowego.
5
EN
Climate change has a significant impact on soils, and changes in land use can either accelerate or slow down these changes. Without proper soil and sustainable land management, we will not be able to face the climate crisis, produce enough food or adapt to climate change. The answer to these questions may be to protect and restore key ecosystems and allow nature to absorb carbon from the atmosphere. After the oceans, soil is the second largest natural carbon sink and surpasses forests and other vegetation in its ability to trap carbon dioxide from the air. These facts remind us of the importance of healthy soils - not only for food production, but also for our efforts to prevent the worst possible effects of climate change. The continual decline in soil moisture can contribute to increasing the need for irrigation in agriculture and can lead to reduced yields and even desertification with potentially dramatic effects on food production. Land surface desertification is also affected by solar activity, which changes as cycles - currently there is a cycle with a fairly moderate impact on agricultural land.
PL
Zmiana klimatu ma znaczący wpływ na gleby, a zmiany w użytkowaniu gruntów mogą przyspieszyć lub spowolnić te zmiany. Bez odpowiedniej gleby i zrównoważonego gospodarowania gruntami nie będziemy w stanie stawić czoła kryzysowi klimatycznemu, produkować wystarczającej ilości żywności ani dostosowywać się do zmian klimatu. Odpowiedzią na te pytania może być ochrona i odbudowa kluczowych ekosystemów oraz umożliwienie naturze pochłaniania węgla z atmosfery. Po oceanach, gleba jest drugim co do wielkości naturalnym pochłaniaczem dwutlenku węgla i przewyższa lasy i inną roślinność pod względem zdolności do wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza. Te fakty przypominają nam o znaczeniu zdrowych gleb - nie tylko dla produkcji żywności, ale także dla naszych wysiłków na rzecz zapobiegania najgorszym możliwym skutkom zmian klimatycznych. Ciągły spadek wilgotności gleby może przyczynić się do zwiększenia zapotrzebowania na nawadnianie w rolnictwie i może prowadzić do zmniejszenia plonów, a nawet pustynnienia, co może mieć dramatyczny wpływ na produkcję żywności. Na pustynnienie powierzchni ziemi ma również wpływ aktywność słoneczna, która zmienia się cyklicznie – obecnie występuje cykl o dość umiarkowanym wpływie na grunty rolne.
6
Content available remote Slurry treatment using acidification technology to reduce ammonia emmision
EN
Most of dairy and beef cattle when being grown in barn with a slotted floor is connected with a high concentration of slurry what creates ammonia emission problems. The article presents some proposals for development of new technologies in this area. Using slurry acidification technology in the barn, in the storage or in the field, we can avoid many environmental problems concerning ammonia emission. Besides that, we can save on overall fertilizers’ usage in the farm. The ammonia emissions are a major problem associated with animal slurry management, and solutions to overcome this problem are developed worldwide by farmers and scientists. An obvious way to minimize ammonia emissions from slurry is to decrease slurry pH by addition of acids or other substances acting in a similar way. This solution has been used commonly in Denmark, and its efficiency with regard to the minimization of NH3 emissions has been documented in some studies. Acidification reduced NH3 emission from stored slurry to less than 10% of the emission from untreated slurry, and the NH3 emission from the applied slurry on the field was reduced by 67%.
PL
Większość bydła mlecznego i mięsnego utrzymywana jest w budynkach inwentarskich wyposażonych w podłogi szczelinowe co powoduje wysoką koncentrację gnojowicy i jest przyczyną emisji dużej ilości amoniaku. W artykule przedstawiono wybrane propozycje dla rozwoju nowoczesnych technologii w tej dziedzinie. Wykorzystanie technologii systemu zakwaszenia gnojowicy w budynkach inwentarskich, zbiornikach lub bezpośrednio na polu pozwala na zmniejszenie emisji amoniaku, co wpływa pozytywnie na ochronę środowiska. Ponadto, możemy zaoszczędzić na ilości nawozów stosowanych w gospodarstwie. Rozwiązaniem tego problemu zajmują się naukowcy, farmerzy na całym świecie. Oczywistym sposobem minimalizacji emisji amoniaku jest zmniejszenie pH gnojowicy poprzez dodawanie kwasów lub innych substancji, działających w podobny sposób. Takie rozwiązania stosowane są w Danii, a jego skuteczność minimalizacji emisji NH3 zostało udokumentowane w pracach naukowych. Zakwaszenie zmniejsza emisje NH3 przechowywanej gnojowicy do 10% w porównaniu z gnojowicą bez zakwaszenia, a emisja NH3 w polu była mniejsza o 63%.
EN
In the study some experimental research concerning mixing process loose and liquid agricultural products were presented. The research is concerned the following aspects of the study: the theory of the mixing process, the trajectory of movement of the molecules involved in the mixing process, the forces affecting the structural elements of the mixers, the types of mass flow of mixed components, the method of assessing the degree of mixing of the components and the energy demand during mixing with the use of various design solutions of the mixers.
PL
W pracy przedstawiono wybrane badania eksperymentalne dotyczące procesu mieszania sypkich i płynnych produktów rolniczych. Badania dotyczą takich aspektów pracy, jak: teoria procesu mieszania, trajektoria ruchu cząsteczek biorących udział w procesie mieszania, siły działające na elementy konstrukcyjne mieszadeł, rodzaje przepływu masowego mieszanych składników, metoda oceny stopnia wymieszania składników i zapotrzebowania na energię podczas mieszania z wykorzystaniem różnych rozwiązań konstrukcyjnych mieszadeł.
PL
Do nawożenia gruntów ornych przed siewem kukurydzy i na łąkach użyto gnojowicy zakwaszonej 95-proc. kwasem siarkowym. Stosowano różne kombinacje dawek azotu zarówno na gruntach ornych, jak i na użytkach zielonych. Przeanalizowano wybrane parametry gleby, w tym pH oraz zawartość azotu, fosforu i potasu. Gleba ma dużą zdolność buforowania, jednak nawożenie może mieć wpływ na jej właściwości fizyczno-chemiczne. Zakwaszenie gnojowicy jest sposobem na zmniejszenie emisji amoniaku z gnojowicy w budynkach inwentarskich, podczas jej składowania w zbiorniku i podczas nawożenia na grunty orne i użytki zielone.
EN
Permanent grassland (with lysimeters) and arable land for maize sowing were fertilized with acidified and non-acidified cattle slurry with different doses of N. The content of minerals (C, N, P, K, Mg, Ca, SH) and pH in soil samples from arable fields and lysimeters were detd. The acidified slurry did not cause any significant changes in soil pH, but it increased the yield and protein content in both grass and maize.
9
Content available remote Yield forecasting using artificial intelligence
EN
The article reviews and analyzes literature for application of artificial intelligence in forecasting of crop yield. Yield forecasting models were based on neural networks, fuzzy logic or hybrid solutions. When designing new yield forecasting models, analyzes of the main factors of components that are important for yield forecasting should be performed. This is to eliminate unnecessary or negligible factors for forecasting. It is also important to review the databases that will be used for forecasting. The data with unusual numerical results that differ significantly from reality should be deleted. This will improve the quality of the databases and, as a result, will give better forecasting results. In more complex cases, it would be recommended to create hybrid solutions combining neural networks and fuzzy logic to combine the advantages of both solutions.
PL
W artykule wykonano przegląd i analizę literatury dla zastosowań sztucznej inteligencji przy prognozowaniu plonów. Modele prognozowania plonów były oparte o sieci neuronowe, logikę rozmytą lub rozwiązania hybrydowe. Przy projektowaniu nowych modeli prognozowania plonów należy przeprowadzić analizy głównych składowych czynników, które są istotne dla prognozowania plonu. Ma to na celu eliminację czynników zbędnych lub mało znaczących dla prognozowania. Istotne jest również dokonanie przeglądu baz danych, które zostaną wykorzystane do prognozowania.
EN
The main goal of the paper was to present utilization of existing electronic automated system in agriculture on a global scale. At the beginning such developments were used mainly for military purposes. With a time agriculture scientists realized that these type of automation can be used also in agricultural systems. Satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with feed plants as well. Besides that, it can rationalize the process of management concerning contribution to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during fieldwork, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, measurement field crops, monitoring of animals, generation of field parcels, monitoring of farm machinery work. Processed of aerial and satellite photographs, adjusted to points of geodesy base in the specified coordinate system occur in the form of orthophotomaps. Precision agriculture warrantee not only obtaining very high and good quality yields but also has an influence on limiting of pollution of natural environment and reduction of production costs. Obtaining data by using remote sensing methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided by the recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view of the application in precision agriculture.
PL
Głównym celem artykułu było przedstawienie wykorzystania istniejącego elektronicznego zautomatyzowanego systemu w rolnictwie na skalę globalną. Początkowo takie rozwiązania były wykorzystywane głównie do celów wojskowych. Z czasem naukowcy zajmujący się rolnictwem zdali sobie sprawę, że ten rodzaj automatyzacji można zastosować także w systemach rolniczych. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, także z roślinami przeznaczonymi na paszę. Proces zarządzania można również zracjonalizować w odniesieniu do wkładu w rozwój rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, prowadzenie monitoringu upraw na biomasę i przetwórstwo rolno-spożywcze, pobieranie próbek gleby i upraw, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, monitorowanie zwierząt, wydzielanie działek polowych, monitoring pracy maszyn rolniczych. Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dopasowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych, występują w postaci ortofotomap. Rolnictwo precyzyjne gwarantuje nie tylko uzyskiwanie bardzo wysokich i dobrych jakościowo plonów, ale także wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów produkcji. Pozyskiwanie danych metodami teledetekcyjnymi jest zintegrowane z informacjami dotyczącymi przestrzennej zmienności gleb i roślin, które pochodzą z zapisanych jednostek dostarczonych przez rejestrację zmian różnych parametrów, mających znaczenie z punktu widzenia zastosowań w rolnictwie precyzyjnym.
PL
Przedstawiono wpływ stosowania gnojowicy zakwaszonej na skład chemiczny gleby trwałych użytków zielonych. Próby gleby pobierano zgodnie z polską normą z głębokości 0–30 cm, czyli z całego profilu glebowego. Wykorzystanie stężonego kwasu siarkowego do zmniejszania pH gnojowicy, a tym samym zatrzymywania azotu w glebie i w dalszej kolejności wykorzystywania go przez rośliny uprawne daje podwójną korzyść – ogranicza straty azotu i obniża koszty nawozów mineralnych, które należałoby zakupić. Aplikowanie surowej gnojowicy pod powierzchnię gleby przynosi korzyści w postaci ograniczenia emisji amoniaku, ale nie ma wpływu na stosowanie nawozów z dodatkiem siarki, przeciwnie niż stosowanie gnojowicy zakwaszonej. Ograniczenie emisji amoniaku do otoczenia w przypadku, gdy w pobliżu pól uprawnych nawożonych gnojowicą znajdują się osiedla mieszkaniowe, wywiera pozytywny wpływ na mieszkańców, ponieważ ograniczony jest przykry odór gnojowicy.
EN
The state of soil in Poland was presented in the aspect of the necessity of pouring liquid manure onto arable fields and preventing of ammonia to escape into the atmosphere. The use of concentrated sulfuric acid to lower the pH of the slurry and thus retain nitrogen in the soil and then use it by crops gives a double benefit, reduces nitrogen losses and reduces the cost of mineral fertilizers that should be purchased. Injecting raw slurry beneath the soil surface has some benefits in the form of reducing ammonia emissions, but it does not affect the use of fertilizers with the addition of sulfur, which is ensured in the case of slurry acidification.
PL
Wykorzystanie technologii systemu zakwaszenia gnojowicy w budynkach inwentarskich, zbiornikach lub bezpośrednio na polu pozwala na zmniejszenie emisji amoniaku, co wpływa pozytywnie na ochronę środowiska i polepsza strukturę gleb¹⁾. Pozwala również ograniczyć ilość nawozów mineralnych stosowanych w uprawach polowych. Rozwiązaniem tego problemu zajmują się naukowcy i farmerzy na całym świecie. Oczywistym sposobem minimalizacji emisji amoniaku jest zmniejszenie pH gnojowicy poprzez dodawanie kwasów lub innych substancji, działających w podobny sposób²⁾. Takie rozwiązania stosowane są m.in. w Danii, a ich skuteczność minimalizacji emisji NH₃ została udokumentowana w pracach naukowych³⁾ Zakwaszenie zmniejsza emisję NH₃ przechowywanej gnojowicy do 10% w porównaniu z gnojowicą bez zakwaszenia, a emisja NH₃ w polu była mniejsza o 63%⁴⁻⁶⁾.
EN
Cattle slurry was acidified with H₂SO₄ to reduce pH and NH₃ emission during its use for fertilizing meadows. In field expts., the acidification resulted in decreasing the NH₃ emission by 63% and increasing the grass crop yield from 8 t/ha up to 25 t/ha.
14
Content available remote The role of wholesale markets in rural development
EN
In the Republic of Poland, agricultural sector is of a greater socio-economic importance than in Western European countries. There are still regions in which agriculture plays the role of one of the main branches of the economy, affecting the level of their development and standard of living of the inhabitants. In the Republic of Poland, the rural area, according to the terminology used by the Central Statistical Office (CSO), is the territory outside the administrative boundaries of cities. According to this criterion, rural areas occupy the area of 291 400 km2 in the Republic of Poland, which is 93% of total country territory. Wholesale markets are an important element of the institutional infrastructure in rural development. The paper presents the importance of regional and local wholesale markets and their importance in rural development.
PL
W Rzeczpospolitej Polskiej sektor rolny ma większe znaczenie społecznogospodarcze niż w państwach Europy Zachodniej. Wciąż istnieją regiony, w których rolnictwo pełni rolę jednej z głównych gałęzi gospodarki, wpływającej na poziom ich rozwoju i standard życia mieszkańców. W Rzeczpospolitej Polskiej obszar wiejski, zgodnie z terminologią stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), to terytorium pozostające poza granicami administracyjnymi miast. Zgodnie z tym kryterium, obszary wiejskie zajmują w Rzeczpospolitej Polskiej powierzchnię 291,4 tys. km2 , co stanowi 93% obszaru kraju. Ważnym elementem instytucjonalnej infrastruktury w rozwoju obszarów wiejskich są rynki hurtowe. W pracy przedstawiono znaczenie regionalnych i lokalnych rynków hurtowych i ich znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich.
EN
When using remote sensing we can achieve not only high and good quality yields but also lower pollution of natural environment and substantial reduction of production costs. Some satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with plants designated for feeding purposes as well. Besides that it can contribute to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during field work, providing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops’ level measurement, monitoring of animals and monitoring of farm machinery work.
PL
Dzięki zastosowaniu teledetekcji możemy osiągnąć nie tylko wysokie i dobre plony, ale także mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego i znaczne obniżenie kosztów produkcji. Niektóre systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, a także roślinach przeznaczonych do celów żywieniowych. Poza tym może przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiar wielkości upraw polowych, monitorowanie zwierząt, monitorowanie gospodarstwa oraz pracy maszyn.
16
EN
Recently non-litter dairy cattle barns have become more and more popular in Poland. It is reasonable because of higher costs of littered system. As a result of it, multi criterial approach was applied to assess technical, technological and economic indicators. The following factors were tested: technical, technological and economic. Technical assessment included the areas: constructional, production and utility as well as cubage. Within the frame of technological assessment, all technological treatments were considered (milking and milk cooling, feeding and natural manure removing). Energy, labour and investments cost were used to calculate operating costs of machinery and equipment according to own elaborated methodology. In cattle barn with „fi sh bone” milking parlor there were the lowest operating costs and in building with 1 milking robot the mentioned costs were the highest.
PL
W ostatnich czasach w Polsce staje się coraz bardziej popularny bezściółkowy system utrzymania bydła mlecznego. Jest to uzasadnione coraz wyższymi kosztami ściółkowego systemu utrzymania. W związku z tym, przeprowadzono wielokryterialną ocenę obór w systemie bezściółkowym. Zbadano czynniki: techniczne, technologiczne i ekonomiczne. Charakterystyka techniczna obejmowała kubaturę oraz powierzchnię: zabudowy, produkcyjną i użytkową. W ramach oceny technologicznej uwzględniono wszystkie zabiegi technologiczne (doju i wstępnej obróbki mleka, przygotowanie i zadawanie pasz, usuwania i magazynowania nawozów naturalnych). Nakłady energetyczne, robocizny oraz inwestycyjne posłużyły do obliczenia kosztów eksploatacji wyposażenia oraz maszyn i urządzeń wg opracowanej metodyki własnej. Najniższe koszty eksploatacji były w oborze wyposażonej w halę udojową „rybia ość” a najwyższe w oborze z jednym robotem udojowym i najniższą obsadą zwierząt.
17
Content available remote Development of plant cultivation using precision agriculture
EN
Processed aerial and satellite photographs, adjusted to the points of geodesy base in a specified coordinate system occur in a form of ortofotomaps. Satellite systems make possible to obtain information about soil structure and different types of crops including feed plants; owing to precision agriculture we may obtain not only obtain very high and good quality yields but also have an influence on limiting of natural environment pollution and reduction of production costs. Obtaining data by using teledetection methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view application in precision agriculture. IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, soil sampling, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID, monitoring of farm machinery work. Besides that it can rationalize process of payments management concerning IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID and monitoring of farm machinery work.
PL
Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dostosowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych występują w postaci ortofotomap. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskiwanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw włącznie z roślinami paszowymi, a także dzięki rolnictwu precyzyjnemu nie tylko uzyskuje się bardzo wysokie i dobrej jakości plony, ale także wpływa się na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zmniejszenie kosztów produkcji. Uzyskanie danych za pomocą metod teledetekcyjnych jest zintegrowane z informacją o przestrzennej zmienności gleby i roślin, która pochodzi z jednostek monitorujących wykonujących rejestrację zmian w czasie, co ma znaczenie z punktu widzenia stosowania rolnictwa precyzyjnego. Poza tym może zracjonalizować proces zarządzania płatnościami w systemie komputerowym IACS, przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego na większą skalę poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiary upraw polowych, monitorowanie ilości zwierząt w gospodarstwie i monitorowanie pracy maszyn rolniczych.
EN
Photovoltaic systems are becoming the most efficient one concerning proper utilization of solar radiation. But nanotechnology solution can replace photovoltaic’s by using new production technology to lower the price of solar cells to one tenth. Sun provides a nearly unlimited energy resource, but existing solar energy harvesting technologies are quite expensive and cannot compete with fossil fuels. According to the European Union’s requirements expressed in Directive 2009/28/EC, every member state of EU is obliged to increase the share of renewable energy in total energy consumption by 2020. For Poland, the target was set at the level of 15%. Nevertheless, the place of changes is not sufficient so far and in the oncoming years the sector will require further improvement. However Poland is one of Europe’s leaders in the production and sale of solar collectors and is ranked third in Europe.
PL
Systemy fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne w aspekcie wykorzystywania promieniowania słonecznego. Jednak rozwiązania nanotechnologiczne mogą zastąpić systemy fotowoltaiczne z wykorzystaniem nowej technologii produkcji, co wpłynie na obniżenie ceny ogniw słonecznych do jednej dziesiątej. Słońce dostarcza praktycznie nieograniczonych zasobów energii, ale istniejące technologie pozyskiwania energii słonecznej są dość drogie i nie mogą konkurować z paliwami kopalnymi. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej wyrażonymi w Dyrektywie 2009/28/WE, każde państwo członkowskie UE jest zobowiązane do zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 2020 roku. Dla Polski ustalono, aby ten udział był na poziomie 15%. Wprowadzane do tej pory zmiany nie są wystarczające, a w nadchodzących latach sektor ten będzie wymagał dalszych działań rozwojowych.
EN
Paper presents research concerned utilization of natural gas in a liquid state as a new source of electrical energy generation in country side areas of Russia to use it in a small family farms and bigger agriculture enterprises. The experiment shows that alcohol and gasoline are more expensive products to be a source for electricity generation as a reserve energy supply in agriculture production areas of the country. Introduction of natural gas generator as an alternative fuel makes possible to produce low cost of electrical energy in any part of the country, what gives great potential to alternative energy supply, but especially for agriculture production on small households and also bigger enterprises.
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące wykorzystania gazu ziemnego w stanie ciekłym jako nowego źródła wytwarzania energii elektrycznej w rosyjskich obszarach wiejskich w celu wykorzystania go w małych gospodarstwach rodzinnych i większych przedsiębiorstwach rolniczych. Eksperyment pokazuje, że alkohol i benzyna są droższymi produktami, które mogłyby być brane pod uwagę do wytwarzania energii elektrycznej jako energii zapasowej w różnych obszarach produkcji rolnej kraju. Wprowadzenie generatora gazu ziemnego jako paliwa alternatywnego umożliwia wytwarzanie taniej energii elektrycznej w dowolnej części kraju, co daje ogromny potencjał dla alternatywnych dostaw energii, ale szczególnie dla produkcji rolnej w małych gospodarstwach domowych, a także w miarę potrzeb w większych przedsiębiorstwach rolnych.
20
EN
The aim of the study was to carry out a research on the use of milking robots compared to utilization of milking parlors. There was no such study in literature on the milking farms in Poland and abroad. The presented study, except for scientific knowledge, provides also practical utilization as a good agriculture practice on the farm. Tests were carried out simultaneously in two barns belonging to the same farm. In barn K, milking was used in the rib bone milking parlor, and in barn N with milking robots. The results covering three years of research from 2016 to 2018 were presented. It was concluded that the milk yield of young cows in both barns was almost identical, while in the second and subsequent lactation, cows in barn N had higher yield. In barn N, about 3% more milk was obtained from LKS below 400 thaus. ml-1 , compared to barn K. Time of cows’ utilization in both cowsheds was similar, while in barn N the life efficiency of culled cows was higher by about 1,000 kg of milk. The level of deficiency and its structure, due to the number and stage of lactation, were very similar in both barns. In barn N, the uniformity of milk production throughout the year was more even compared to barn K. There were reserves in the use of the milking robot due to the low number of cows per milking stand and the need to better adaptation of milking times to current cow performance. The milking robot improves cow welfare and ensures high milk yield and good cytological quality of milk.
PL
Celem pracy były badania dotyczące wykorzystania robotów udojowych w porównaniu do stosowania hal udojowych w oborach gospodarstw rodzinnych. Prezentowane badania oprócz wiedzy naukowej dają również praktyczne zastosowanie nowych technologii jako dobrej praktyki rolniczej w gospodarstwie. Testy przeprowadzono jednocześnie w dwóch oborach należących do tego samego gospodarstwa. W oborze K dojenie odbywało się przy wykorzystaniu hali udojowej rybia ość, a w oborze N stosowano roboty udojowe. Przedstawiono wyniki obejmujące trzy lata badań od roku 2016 do 2018 roku. Stwierdzono, że wydajność mleczna w pierwszej laktacji krów w obu oborach była prawie identyczna, podczas gdy w drugiej i kolejnych laktacjach krowy w oborze N miały większą wydajność. W oborze N uzyskano około 3% więcej mleka z LKS poniżej 400 tys. ml-1 , w porównaniu do obory K. Czas wykorzystania krów w obu oborach był podobny, natomiast w oborze N całkowita wydajność życiowa krów była wyższa o około 1000 kg mleka. W oborze N jednorodność produkcji mleka przez cały rok była bardziej wyrównana niż w stodole K. Wykorzystanie robota udojowego wiązało się z pewnymi rezerwami ze względu na małą liczbę krów na stanowisko dojenia i potrzebę lepszego dostosowania czasów doju do aktualnej wydajności krów. Robot udojowy poprawia dobrostan krów i zapewnia wysoką wydajność mleka oraz dobrą jakość cytologiczną mleka.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.