Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 393

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fire protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
The paper presents the role of fire alarm systems in buildings and proposes a framework for an application supporting the operation and maintenance of fire alarm systems (FAS). FAS should be properly maintained from the first day of commissioning. The state of readiness during operation should be maintained at the initial level. However, during the working time, the properties of the systems deteriorate, which is related to factors such as: failures, human activity, hidden defects, faulty assembly or external factors. FAS malfunction is a potential threat to the safety of people, property and the environment. The implication of the solution will reduce risk and improve fire protection activities in buildings. The proposed plan to maintain the efficiency of FAS will also allow for the standardization of procedures and the increase in the overall safety of property, health and life, as well as the natural environment.
EN
Polish construction law and technical and building regulations allow for deviations from the requirements with appropriate alternative solutions. Modern buildings often require an individual approach due to the fact that the current regulations do not keep up with the constantly emerging modern technical solutions. This requires the development of engineering design documentation in the form of a technical opinion on the state of fire protection, prepared by building and fire protection experts. This documentation, previously agreed with the locally competent Regional Fire Chief of the State Fire Service, is submitted through the local building authority to the Minister responsible for construction issues. The subject of the article is the development of a justified set of alternative solutions for a warehouse building equipped with pick tower racks. Modern computer methods, simulations of evacuation, smoke extraction and construction were used to justify the solutions used. Determination of the mutual influence of the applied solutions on the expected level of fire safety allowed to confirm the validity of the adopted design concept. As a result, a complete fire protection concept was obtained, which, after its application to the documentation of the construction project, will allow safe use of the building. The analyzed building was implemented in Poland and, using the described fire safety concept, passed all stages of the investment process.
PL
W artykule przedstawiono przepisy związane z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w kontekście pozostawienia pod napięciem obwodów zasilających urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Pozostawienie pod napięciem tych obwodów stwarza zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym strażaków biorących udział w akcji gaszenia pożaru oraz osób postronnych, które po zakończeniu pożaru znajdą się w budynku. Ponadto przedstawiono propozycje zastosowania wyłącznika urządzeń przeciwpożarowych do odłączania obwodów, których działanie jest niezbędne w czasie pożaru.
EN
The article discusses regulations on fireman’s switches, specifically in the context of keeping the circuits supplying equipment, which are, essential during firefighting operations, energized. Leaving such circuits energized presents a significant risk of electric shock to firefighters engaged in firefighting operations, as well as to bystanders who may be present in the building after the fire has been extinguished. Furthermore, suggestions are put forth regarding the implementation of a fire appliance switch to safely disconnect circuits crucial for operation during a fire.
EN
The growing intensity of fire hazards is increasing the need for incorporating aerial vehicles — including unmanned aerial vehicles, which are now becoming a valuable tool in the hands of various state bodies and institutions, including the State Fire Service (SFS) in Poland, in supporting activities aimed at saving human life, health or property. The article presents the characteristics and purpose of the SFS and the range of tasks performed by it, as well as key problems in this area. Examples of the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) in firefighting activities were also presented. It was pointed out that improving the ability of SFS to carry out tasks should be a priority, especially in an era of cyclical threats arising from human activity or environmental forces, and the continued growth of technology means that unmanned aerial vehicles can provide increasing support. The purpose of the article was to present the scale and level of a fire threat and to indicate the potential of UAVs in combating it. The research was conducted on the example of a selected region. The article uses the case study method: 3 examples are presented to support rescue operations using unmanned aerial vehicles. Descriptions of cases are supplemented by operational conclusions and recommendations. It was assumed (research hypothesis) that the large-scale use of unmanned systems for search and rescue operations in the SFS would not only affect the speed and effectiveness of the response, but also enhance the level of safety of the officers involved. The authors also emphasise the need of creating a new unit in the structures of the State Fire Service, which would deal exclusively with the implementation of tasks related to the processing, management, analysis and placement on the map of the necessary data on the hazards. This would make preventive measures more effective.
PL
Rosnące natężenie zagrożeń pożarowych zwiększa potrzebę włączania do działań statki powietrzne, w tym bezzałogowe statki powietrzne, które stają się obecnie cennym narzędziem w rękach różnych organów i instytucji państwowych, w tym Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Polsce, we wspieraniu działań mających na celu ratowanie życia, zdrowia lub mienia. W artykule przedstawiono charakterystykę i cel PSP oraz zakres realizowanych przez nią zadań, a także kluczowe problemy w tym obszarze. Zaprezentowano również przykłady wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w działaniach gaśniczych. Wskazano, że doskonalenie zdolności PSP do realizacji zadań powinno być priorytetem szczególnie w dobie cyklicznych zagrożeń wynikających z działalności człowieka lub sił natury, a ciągły rozwój technologii sprawia, że bezzałogowe statki powietrzne mogą stanowić coraz większe wsparcie. Celem artykułu było przedstawienie skali i poziomu zagrożenia pożarowego oraz wskazanie potencjału bezzałogowych statków powietrznych w jego zwalczaniu. Badania przeprowadzono na przykładzie wybranego regionu. W artykule wy korzystano metodę studium przypadku: przedstawiono trzy przykłady wsparcia działań ratowniczych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Opisy przypadków uzupełniono wnioskami i rekomendacjami operacyjnymi. Założono (hipoteza badawcza), że wykorzystanie na szeroką skalę systemów bezzałogowych do działań poszukiwawczo-ratowniczych w PSP wpłynie nie tylko na szybkość i skuteczność reagowania, ale także podniesie poziom bezpieczeństwa za angażowanych funkcjonariuszy. Autorzy podkreślają również potrzebę utworzenia w strukturach Państwowej Straży Pożarnej nowej komórki, która zajmowałaby się wyłącznie realizacją zadań związanych z przetwarzaniem, zarządzaniem, analizą i umieszczaniem na mapie niezbędnych danych o zagrożeniach. Dzięki temu działania prewencyjne byłyby bardziej skuteczne.
EN
Airport security management is a rapidly evolving process which results in new regulations, new procedures or equipment and the acquisition of new skills for aviation personnel. The fire protection of the Chopin Airport in Warsaw serves as an example intended to show a pattern of activities of entities responsible for safety that clearly strive for perfection, and are comprised by the safety management process, which can be replicated by other institutions. The essence of the article is to identify the key factors that determine the safety of an airport on the example of the Chopin Airport in Warsaw. The article presents the results of own research. The analysis of expert interviews conducted with airport personnel responsible for security and officers of the State Fire Service showed the reality of airport security management from the perspective of the entity responsible for it. New directions of change and areas for improvement were thus acknowledged. The result of the interviews is the development of the author’s concept of the improvement of tools used within the Safety Management System at the Warsaw Frederic Chopin Airport.
PL
Zarządzanie bezpieczeństwem portów lotniczych jest bardzo szybko rozwijającym się procesem, co przekłada się na powstawanie nowych uregulowań prawnych, nowych procedur czy wyposażenia i nabywania nowych umiejętności personelu lotniczego. Ochrona przeciwpożarowa Lotniska Chopina w Warszawie to przykład, który ma ukazać dążący do perfekcji schemat działania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ujęty w procesie zarządzania bezpieczeństwem, mogący być naśladowany przez inne instytucje. Istotą artykułu jest identyfikacja kluczowych czynników determinujących bezpieczeństwo portu lotniczego na przykładzie Lotniska Chopina w Warszawie. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych. Analiza wywiadów eksperckich przeprowadzonych z personelem lotniska odpowiedzialnym za bezpieczeństwo oraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej pokazała rzeczywistość zarządzania bezpieczeństwem portów lotniczych z perspektywy podmiotu za nie odpowiedzialnego. Dostrzeżono dzięki temu nowe kierunki zmian i obszarów wymagających doskonalenia. Wynikiem przeprowadzonych wywiadów jest opracowanie autorskiej koncepcji doskonalenia narzędzi wykorzystywanych w ramach Safety Management System na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
6
Content available Testing the Fire Safety of Electric Vehicles
EN
Aim: The aim of the article is to discuss, using literature on the subject, the results of scientific research and fire tests devoted to lithium-ion batteries and electric-powered vehicles, as well as various methods and techniques for extinguishing them. The presentation of these issues is important in terms of identifying the hazards present in construction objects where electric vehicles are parked and charged, as well as conducting effective and safe rescue operations during incidents involving them. Introduction: The development of electromobility, including the growing number of electric vehicles, poses new challenges for fire protection, both in the context of conducting rescue operations and the safety of parking and charging these vehicles at construction objects. Fires on lithium-ion batteries used in electric vehicles follow a different pattern than fires on conventional energy sources. This includes the causes of their origin, the course and methods of extinguishing them, as well as the dangers to those in their zone, including from the toxic products of combustion that are emitted. Consideration of the occurrence of these risks is particularly important in underground infrastructure, where firefighting is more difficult and the ability to eliminate the toxic products is limited. The article discusses the results of scientific research and fire tests involving lithium-ion batteries and electric vehicles, taking into account different methods and techniques for extinguishing them, conducted in Germany, Austria, Switzerland, Sweden, South Korea, the United States of America and Poland, among others. Methodology: The authors prepared the article based on a review and analysis of the results of scientific and experimental research, as well as on the literature. Conclusions: The growing number of electric vehicles increases the likelihood of accidents and fires involving them. This poses a challenge for rescue operations involving the vehicles mentioned above. An analysis of the literature on the subject leads to the conclusion that the catalogue of risks during rescue operations involving electric vehicles is different from that of conventionally powered vehicles. These risks require research, analysis, evaluation and validation.
PL
Cel: Celem artykułu jest omówienie – z wykorzystaniem literatury przedmiotu – wyników badań naukowych i testów pożarowych poświęconych bateriom litowo-jonowym oraz pojazdom z napędem elektrycznym, a także różnym metodom i technikom ich gaszenia. Przedstawienie tych zagadnień jest istotne z punktu widzenia identyfikacji zagrożeń występujących w obiektach budowlanych, w których parkowane i ładowane są pojazdy elektryczne, a także prowadzenia skutecznych i bezpiecznych działań ratowniczych podczas zdarzeń z ich udziałem. Wprowadzenie: Rozwój elektromobilności, w tym rosnąca liczba pojazdów elektrycznych, stawia przed ochroną przeciwpożarową nowe wyzwania, zarówno w kontekście prowadzenia działań ratowniczych, jak i bezpieczeństwa parkowania i ładowania tych pojazdów w obiektach budowlanych. Pożary baterii litowo-jonowych stosowanych w pojazdach elektrycznych przebiegają inaczej niż pożary konwencjonalnych źródeł energii. Dotyczy to przyczyn ich powstania, przebiegu i metod gaszenia oraz zagrożeń dla osób przebywających w ich strefie, m.in. ze strony wydzielających się toksycznych produktów spalania. Rozważenie wystąpienia tych zagrożeń jest szczególnie istotne w podziemnej infrastrukturze, gdzie gaszenie pożarów jest trudniejsze, a możliwości eliminowania toksycznych produktów spalania są ograniczone. W artykule omówiono wyniki badań naukowych i testów pożarowych z udziałem baterii litowo-jonowych oraz pojazdów elektrycznych, uwzględniających różne metody i techniki ich gaszenia, prowadzonych m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Polsce. Metodologia: Autorzy opracowali artykuł, opierając się na przeglądzie i analizie wyników badań naukowych, eksperymentalnych, a także na literaturze przedmiotu. Wnioski: Rosnąca liczba pojazdów elektrycznych zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków i pożarów z ich udziałem. Stanowi to wyzwanie w zakresie działań ratowniczych prowadzonych z udziałem pojazdów, o których mowa powyżej. Analiza literatury przedmiotu prowadzi do wniosku, iż katalog zagrożeń podczas prowadzenia działań ratowniczych z udziałem pojazdów elektrycznych jest inny niż w przypadku pojazdów z napędem konwencjonalnym. Zagrożenia te wymagają badań, analizy, oceny i walidacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnych wyników badań naukowych, danych empirycznych i rzeczywistych zdarzeń można stwierdzić, iż w porównaniu z pożarami pojazdów spalinowych pożary pojazdów elektrycznych mają inną dynamikę rozwoju i mogą w związku z tym stanowić inne, nieznane dotąd strażakom zagrożenia.
EN
The cases of the fires of Notre-Dame in Paris and St Peter and St Paul in Nantes present the effects of the gradual neglect of monument conservation and their impact on a decrease in safety. The causes and consequences of the fires were described. Differences in the methods of technical protection and reconstruction after a fire have been specified. It was reported that in the Cathedral in Nantes, the wooden truss was replaced with a concrete one, whereas in Notre-Dame the original truss will be recreated. The need to select fire protection and reconstruction methods on a case-by case basis and use comprehensive fire-resistance systems was indicated.
PL
Studium przypadków pożarów katedry Notre-Dame w Paryżu oraz katedry św. Piotra i Pawła w Nantes przedstawia skutki stopniowego zaniedbywania konserwacji zabytków i obniżania bezpieczeństwa ich zachowania. Opisano przyczyny oraz następstwa pożarów. Wskazano na różnice sposobów technicznego zabezpieczenia i rekonstrukcji uszkodzonych elementów. Wskazano, że w katedrze Św. Piotra i Pawła drewnianą konstrukcję dachu zastąpiono betonową, gdy w Notre Dame odtworzona zostanie oryginalna więźba. Wskazano na konieczność stosowania kompleksowych systemów ochrony pożarowej oraz indywidualnego doboru sposobów ochrony pożarowej i rekonstrukcji po pożarze. Słowa kluczowe:
8
Content available remote Skuteczność działania AFDD przy niskich prądach obciążenia
PL
Celem pracy jest sprawdzenie czy detektory iskrzenia AFDD są w stanie wykryć iskrzenie przy niskich prądach obciążenia - poniżej 2,5 A. Wykonano w tym celu badania laboratoryjne w których określono rzeczywiste charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników. Analiza otrzymanych wyników wykazała, że zbadane detektory iskrzenia AFDD, spełniają wymagania normy IEC 62606, ale nie zapewniają skutecznej ochrony przy prądach obciążenia poniżej 2,5 A. Tymczasem iskrzenie nawet przy tak niewielkim prądzie może doprowadzić do powstania łuku elektrycznego i w konsekwencji do rozwoju pożaru.
XX
The aim of this study is to verify that AFDDs are able to detect sparking at low load currents - less than 2.5 A. Laboratory tests were carried out to determine the actual time-current characteristics of the circuit breakers. Analysis of the results obtained showed that AFDD spark detectors, meet the requirements of IEC 62606, but do not provide effective protection at load currents below 2.5 A. Meanwhile, sparking at such low currents can lead to arcing and the consequent development of a fire.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych wpływu rodzaju gazu napędowego oraz objętościowego natężenia przepływu wody na skuteczność gaśniczą zaprojektowanego i wykonanego stałego urządzenia mgłowego. Jako gaz napędowy zastosowano powietrze sprężone lub azot. Podczas badań mierzono temperaturę i szybkość jej spadku, czas stłumienia płomienia testowego pożaru oraz stężenie tlenu w pomieszczeniu. Do testów pożarowych użyto stosu belek z drewna sosnowego. Największą skuteczność gaśniczą systemu mgłowego otrzymano w przypadku testu, w którym objętościowe natężenie przepływu wody wynosiło 3 dm3/s i czynnikiem napędowym był azot. Uzyskane wyniki pokazują, że rodzaj zastosowanego gazu w systemie mgłowym ma znaczenie, gdyż bierze on udział w gaszeniu, co podważa zapisy normy NFPA 750, która zakłada, że czas gaszenia wymagany przez normę jest tak krótki, że rodzaj gazu nie ma wpływu na proces stłumienia pożaru.
EN
The article presents the results of a laboratory study of the effect of the type of propellant and the volumetric flow rate of water on the extinguishing effectiveness of a designed and manufactured fixed water mist fire protection system. Compressed air or nitrogen was used as the driving gas. During the tests, the temperature and its rate of decrease, the time of suppression of the test fire flame and the oxygen concentration in the room were measured. A stack of pine wood beams was used for the fire tests. The highest extinguishing efficiency of the water mist system was obtained for the test, where the volumetric flow rate of water was 3 dm3/s and the driving agent was nitrogen. The results show that the type of gas used in the water mist fire protection system and takes part in extinguishing, which undermines the provisions of the NFPA750 standard. The standard assumes that the extinguishing time used by the standard is so short that the type of gas does not affect the fire suppression process itself.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń parametrów fizykalnych kilku wariantów rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych połączenia ściany zewnętrznej ze stropem z warstwami podłogi pływającej.
EN
The article presents the results of calculation of physical parameters of several structural and material options for a link between an external wall and a floor slab with false floor layers.
PL
W niniejszym artykule autor stara się odpowiedzieć na pytanie: jakie urządzenia i instalacje, które muszą funkcjonować podczas pożaru, powinny być zasilane sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu, na czym polega zasada zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia oraz w jaki sposób wymagania te powinny być realizowane w obiekcie budowlanym.
PL
Publikacja dotyczy problematyki kultury bezpieczeństwa w aspekcie świadomo- ści pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej na przykładzie pracowników branży energetycznej. Opracowanie zawiera kolejno: wprowadzenie, podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej, opis obiektu badań, opis metodyki badań, analiza wybranych wyników badań ankietowych, podsumowanie. Badania własne opracowano w ramach realizacji pracy dyplomowej magisterskiej autorstwa Daniela Stępniaka pod kierunkiem Marcina Krause pt. „Analiza świadomości pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej na przykładzie branży energetycznej” (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2022).
EN
The publication concerns the problems of safety culture in terms of employee awareness in the field of fire protection on the example of employees in the energy industry. The study contains, in turn: introduction, legal basis for fire protection, description of research object, description of research methodology, analysis of selected survey research results, summary. Own research was prepared as part of the implementation of the master’s thesis by Daniel Stępniak under the supervision of Marcin Krause entitled “Analysis of employee awareness in the field of fire protection on the example of the energy industry" (University of Occupational Safety Management in Katowice, Katowice 2022).
EN
Aim: The aim of the article is to answer the question whether the municipality or the volunteer fire department bears the normal maintenance costs of the property transferred by the municipality to the volunteer fire department through a lending agreement for the fire station. The purpose formulated in such a manner assumes that the building transferred to the volunteer fire department is the property of the municipality. This is the situation in most municipalities in Poland. Volunteer fire departments owning a fire station are a rarity in Poland. Related to the main problem are specific problems, such as the situation of TSO properties in Poland, the cost of maintaining lending real estate, the cost of maintaining volunteer fire departments, and taxation of volunteer fire departments’ properties. Project and methods: The study uses traditional scientific methods within the legal science such as the dogmatic-legal method, the hermeneutic method, and the argumentative method. Results: The municipality bears the usual costs of maintaining the properties transferred to the TSO by the municipality through a free lending agreement for the needs of a fire station. This is due to the article 713 of the Civil Code, which is relatively binding and can be excluded from application through contractual arrangements between the municipality and the TSO. In such a case, ordinary maintenance costs in the form of expenses and expenditures necessary to maintain a fire station in a condition as it was before the conclusion of the agreement, i.e. mainly the costs of maintenance, minor repairs and renovations, the costs related to the use of the premises will be borne by the municipality. Concluding an agreement for lending the fire station by the municipality and TSO also removes the obligation to pay the real estate tax (fire station) by the volunteer fire department. The results of the article allow to sort out the relationship between municipalities and volunteer fire departments in Poland in the area of concluding agreements on lending fire stations, which in many municipalities have remained neglected and improperly formed for many years, as indicated, among others, in the report of the Supreme Chamber of Control in 2019 on the financing of volunteer fire departments. Conclusions: Postulate de lege ferenda can be made, that in order to avoid interpretation disputes related to the interpretation of article 713 of the Civil Code, it would be reasonable to amend the provisions of the Act on Volunteer Fire Departments. It would be worth including a provision that when a municipality lends property to a TSO for a fire station, all maintenance costs, including ordinary costs, are borne by the municipality and article 713 of the Civil Code does not apply in this case.
PL
Cel: Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, która ze stron – gmina czy ochotnicza straż pożarna (OSP) – ponosi zwykłe koszty utrzymania nieruchomości przekazanych OSP przez gminę w drodze umowy użyczenia na potrzeby remizy strażackiej. Tak sformułowany cel zakłada, że budynek przekazywany ochotniczej straży pożarnej jest własnością gminy. Jest to sytuacja, z jaką mamy do czynienia w większości gmin w Polsce. Ochotnicze straże pożarne posiadające remizę na własność to rzadkie przypadki. Z problemem głównym wiążą się problemy szczegółowe, takie jak sytuacja nieruchomości OSP w Polsce, koszty utrzymywania nieruchomości użyczanych, koszty utrzymywania ochotniczych straży pożarnych, opodatkowanie nieruchomości ochotniczych straży pożarnych. Projekt i metody: W pracy zastosowano tradycyjne metody naukowe w ramach nauk prawnych, tj. metodę dogmatyczno-prawną, metody hermeneutyczną i argumentacyjną. Wyniki: Gmina ponosi zwykłe koszty utrzymania nieruchomości przekazanych przez nią dla OSP na potrzeby remizy strażackiej w drodze bezpłatnej umowy użyczenia. Wynika to z art. 713 kodeksu cywilnego, który ma charakter względnie wiążący i może zostać wyłączony z zastosowania w drodze uzgodnień umownych pomiędzy gminą a OSP. W takim przypadku zwykłe koszty utrzymania w postaci wydatków i nakładów koniecznych, pozwalających utrzymać remizę w stanie sprzed zawarcia umowy (czyli przede wszystkim koszty konserwacji, drobnych remontów i napraw, koszty związane z używaniem lokalu), będzie ponosić gmina. Zawarcie umowy użyczenia remizy przez gminę i OSP znosi także obowiązek opłacania podatku od nieruchomości (remizy) przez ochotniczą straż pożarną. Wyniki zaprezentowane w artykule pozwalają na uporządkowanie relacji pomiędzy gminami a ochotniczymi strażami pożarnymi w Polsce w zakresie zawierania umów użyczenia remizy. W wielu gminach zostały one niewłaściwie ukształtowane i od lat pozostają zaniedbane, co zostało wskazane m.in. w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2019 r. dotyczącym finansowania ochotniczych straży pożarnych. Wnioski: Można zgłosić postulat de lege ferenda, że aby uniknąć sporów interpretacyjnych związanych z wykładnią art. 713 k.c., zasadne byłoby znowelizowanie przepisów ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Warto by znalazł się tam zapis mówiący, że gdy gmina użycza OSP nieruchomość pod remizę, wszelkie koszty jej utrzymania – w tym koszty zwykłe – ponosi gmina, a art. 713 k.c. nie ma w tym przypadku zastosowania.
EN
Aim: The aim of the article is to identify directions for improving cooperation between the national rescue and firefighting system (KSRG) and local government units. The authors of this article have analysed the structure of KSRG and the powers of local government in the area of public safety, with particular emphasis on issues relating to the principles of operation, potential and tasks of the rescue and firefighting system, as well as the organizational structure of local government and its tasks in maintaining public safety. The discussion of the cooperative strategy of KSRG and local government units was also a contribution to formulating conclusions and postulates that can be used to set new directions for improving cooperation between the two entities. This is important due to the fact that they play an important role in building a security system for citizens and their property. Introduction: Ensuring security is one of the top priorities in every country’s policy. In the area of public safety, in addition to national units (State Fire Service, State Medical Rescue) and local government units, properly prepared, organized and specialized formations such as OSP, ZHP, WOPR, GOPR, TOPR and others also participate. Regardless of the type of security units, in any case, the identification of potential hazards is the basis for planning preventive measures, it allows to define the areas that involve the greatest risk of natural disasters and technical failures. Methodology: The article uses theoretical research methods, including an analysis of the provisions of the Act on Fire Protection, the Regulation on the Detailed Organization of the National Rescue and Firefighting System, the provisions of the Constitution of the Republic of Poland, the Act on Volunteer Fire Brigades and the acts regulating the status and tasks of local government. The article discusses the structure and tasks of the national rescue and firefighting system, with particular emphasis on the cooperation of KSRG with the local government units. The publication also formulates de lege ferenda postulates. While presenting proposals to improve the cooperation of entities operating within KSRG, the authors also used their knowledge and experience gained during many years of work and service for fire protection. Conclusions: The national rescue and firefighting system is an integral part of our country’s public safety system. The experience of recent years has confirmed that it is an effective guarantee of the safety of people and property, while its structure forms a coherent system of rescue forces and resources centred around various entities. Constant technological and political-economic changes impose the need to improve the system and adapt it to current social needs. Therefore, the development of KSRG still requires setting new tasks and looking for solutions to effectively achieve the goals of the system. An important element to improve the operation of KSRG is the construction of the best possible form of cooperation between the rescue formations of the PSP and OSP and local government, since effective security protection is not possible without the cooperation of government and local administration.
PL
Cel: Celem artykułu jest wskazanie kierunków doskonalenia współpracy między krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym (KSRG) a jednostkami samorządu terytorialnego. Autorzy niniejszej pracy przeanalizowali strukturę KSRG oraz kompetencje samorządu terytorialnego w obszarze bezpieczeństwa powszechnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zasad funkcjonowania, potencjału oraz zadań systemu ratowniczo-gaśniczego, a także struktury organizacyjnej samorządu terytorialnego oraz jego zadań z zakresu utrzymania bezpieczeństwa powszechnego. Omówienie kooperacyjnej strategii KSRG i jednostek samorządu było również przyczynkiem do sformułowania wniosków i postulatów, które mogą posłużyć do wyznaczenia nowych kierunków doskonalenia współpracy obu podmiotów. Jest to o tyle ważne, gdyż odgrywają one istotną rolę w budowaniu systemu bezpieczeństwa obywateli i ich mienia. Wprowadzenie: Zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych priorytetów w polityce każdego państwa. W dziedzinie bezpieczeństwa powszechnego, obok jednostek państwowych (Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne) oraz jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczą również odpowiednio przygotowane, zorganizowane i wyspecjalizowane formacje, takie jak OSP, ZHP, WOPR, GOPR, TOPR i inne. Niezależnie od rodzaju jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa, w każdym przypadku identyfikacja potencjalnych zagrożeń stanowi podstawę planowania działań profilaktycznych, pozwala zdefiniować obszary, które wiążą się z największym ryzykiem występowania klęsk żywiołowych i awarii technicznych. Metodologia: W pracy wykorzystano teoretyczne metody badawcze, w tym analizę przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, postanowień Konstytucji RP, ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustaw regulujących status i zadania samorządu terytorialnego. W artykule omówiono strukturę oraz zadania krajowego systemu ratowniczo- -gaśniczego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy KSRG z jednostkami samorządu terytorialnego. W publikacji sformułowano także postulaty de lege ferenda. Autorzy, przedstawiając propozycje usprawnienia współpracy podmiotów działających w ramach KSRG, wykorzystali również swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy i służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Wnioski: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa powszechnego naszego państwa. Doświadczenia ostatnich lat potwierdziły, że jest on skutecznym gwarantem bezpieczeństwa ludzi i mienia, zaś jego struktura tworzy spójny układ sił i środków ratowniczych skupionych wokół różnych podmiotów. Ciągłe zmiany technologiczne i polityczno-gospodarcze wymuszają konieczność doskonalenia systemu i dostosowywania go do aktualnych potrzeb społecznych. Rozwój KSRG wymaga zatem wyznaczania wciąż nowych zadań oraz szukania rozwiązań, które pozwolą na efektywne realizowanie celów systemu. Istotnym elementem usprawniającym działanie KSRG jest skonstruowanie jak najlepszej formy współpracy pomiędzy formacją ratowniczą PSP i OSP a samorządem terytorialnym, gdyż skuteczna ochrona bezpieczeństwa nie jest możliwa bez współdziałania administracji rządowej i samorządowej.
16
Content available remote The „Ognik” room of the state fire rescue training in Lubartów
EN
It is more and more frequent that we hear about children who have saved the lives of adults by calling the emergency services. The promotion of knowledge in the field of safe behaviour was introduced by the Minister of Education to the core curriculum of preschools, and constituted the stimulus for State Fire Service units to prepare special educational rooms, along with lesson plans describing the desired actions in emergency situations. The practical training in the field of fire safety using play and games allows children to become familiarised with the steps which should be taken, for example in the event of fire. The purposes of the educational meetings in the „Ognik” rooms are fostering appropriate behaviour and habits in life- or health-threatening situations, teaching caution in using household electrical devices, memorising emergency numbers, warning and informative signs, expanding the knowledge of first aid, promoting safe games, play and leisure, and familiarising children with the fire fighters’ work and fire equipment. The article aims at presenting the mode of operation of the „Ognik” education rooms created under the “Bezpieczna+” State project and dedicated in particular to pre-school children.
PL
W serwisach prasowych można usłyszeć informacje o tym jak dzieci dzwoniąc na numery alarmowe ratują życie i zdrowie dorosłych. Promocja wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań została wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Był to również impuls dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej aby przygotować specjalnie wyposażone sale edukacyjne wraz z konspektem zajęć opisującym zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Prowadzenie praktycznej nauki z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego z wykorzystaniem technik zabawy pozwala dzieciom poznać sposoby postępowania w przypadku np. zaistnienia pożaru. Celem spotkań edukacyjnych w salach „Ognik” jest kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Nauka prawidłowych nawyków w zakresie używania domowych urządzeń elektrycznych, utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych, znaków ostrzegawczych i informacyjnych. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promocja bezpiecznej zabawy, wypoczynku. Zapoznanie ze specyfiką pracy strażaka i sprzętem przeciwpożarowym. W artykule podjęto próbę przedstawienia sposobu działania sal edukacyjnych „Ognik” powołanych w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”, a które dedykowane są w szczególności dzieciom w wieku przedszkolnym na przykładzie KP PSP w Lubartowie.
17
Content available remote Właściwości termiczne, palność i trwałość farb ogniochronnych
PL
W artykule [1] przedstawiono przesłanki stosowania farb pęczniejących do ochrony elementów konstrukcji stalowych. Ten artykuł jest poświęcony omówieniu wyników badań właściwości użytkowych powłok i trwałości systemu ochrony przeciwpożarowej na podstawie badań termicznych i palności.
EN
The article [1] presents the rationale for using intumescent paints to protect steel structure elements. This article is devoted to the discussion of the results of the tests of the operational properties of coatings and durability of the fire protection system on the basis of thermal and flammability tests.
18
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania odporności ogniowej stalowego kształtownika o profilu IPE przy działaniu siły rozciągającej i podobnego elementu nieobciążonego. Elementy zabezpieczono ogniochronnie farbą pęczniejącą. W trakcie badania prowadzono pomiar temperatury obu elementów stalowych i wydłużenia elementu obciążonego. Wpływ obciążenia ustalono na podstawie czasu osiągnięcia kolejnych wartości temperatury projektowej, za pomocą tzw. współczynnika korekcyjnego. Uzyskane wyniki pokazują, że nieskuteczność systemu ogniochronnego, określona na elementach zginanych, jest znacznie większa niż możliwa do osiągnięcia na elementach rozciąganych. W celu określenia, jak duża jest to różnica, konieczne jest przeprowadzenie badań odporności ogniowej. Obliczony spadek skuteczności ogniochronnej wynosił ok. 50%, co wskazuje na konieczność mocniejszych, niż wskazane w niemieckich przepisach, ograniczeń stosowania izolacji na elementach rozciąganych.
EN
This study presents the results of fire resistance tests of an IPE steel profile under tensile force, and of a similar unloaded element. The elements were protected against fire with intumescent paint. During the test, the temperature of both steel elements and the elongation of the loaded element were measured. The effects of load were determined based on times to reach specific design temperatures with the use of the socalled "correction factor". The obtained results demonstrate that a direct transfer of results from fire protection system effectiveness tests conducted on bent elements onto tensile ones is impossible. The calculated reduction in fire protection effectiveness was approx. 50%, which points to the need for stricter restrictions on the application of fire protection onto tensile elements than those present in German legislation.
19
PL
Do zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed wpływem wysokiej temperatury, np. w wyniku pożaru, najczęściej stosuje się powłoki pęczniejące. W kontakcie z wysoką temperaturą tworzy się spęczniona warstwa izolacyjna. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu różnych matryc żywicznych oraz katalizatora na właściwości barierowe i mechaniczne utwardzonej powłoki.
EN
Intumescent coatings are most often used to protect steel structures against high temperatures, e.g. as a result of fire. Upon contact with high temperatures, a swollen insulating layer forms. The article presents the results of research on the influence of various resin matrices and the catalyst on the barrier and mechanical properties of the hardened coating.
20
Content available remote Bierne zabezpieczenia ogniochronne słupów żeliwnych
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania odporności ogniowej obciążonego słupa żeliwnego o przekroju okrągłym zamkniętym (CHS), zabezpieczonego zaprawą ogniochonną. Ponadto badaniu poddano słupy nieobciążone zabezpieczone tą samą zaprawą w celu określenia wpływu obciążenia na skuteczność ogniochronną materiału oraz dwa kolejne słupy nieobciążone, zabezpieczone inną zaprawą ogniochronną. Uzyskane wyniki pokazują, że słupy żeliwne mogą być zabezpieczane ogniochronnie nie tylko reaktywnymi, ale także biernymi materiałami ogniochronnymi. Wymagana grubość izolacji może być ustalana na podstawie tablic uzyskanych w badaniach elementów stalowych, zgodnie z EN 13381. Metody określenia temperatury krytycznej stali, podane m.in. w normie EN 1993-1-2, mogą być z powodzeniem stosowane także w odniesieniu do konstrukcji żeliwnych.
EN
This study presents the results of fire resistance tests of a loaded cast iron column with circular hollow sections (CHS), protected against fire with fire protection mortar. In addition, unloaded columns, protected with the same mortar, were tested in order to determine the relationship between the load and fire protection efficiency. Also, two more unloaded columns were added, which were protected with a different type of fire protection mortar. The results obtained indicate that cast iron columns may be protected not only with reactive, but also with passive fire protection materials. The required fire protection thickness may be determined based on tables from tests of steel elements pursuant to the EN 13381 European Standard System. The existing methods for the determination of the critical temperature of steel, provided i.a. in EN 1993-1-2, may also be successfully used for cast iron structures.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.