Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motor operation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W Instytucie Silników Spalinowych i Transportu wykonano badania emisji szkodliwych i toksycznych składników spalin w warunkach rzeczywistych odwzorowujące codzienną eksploatację pojazdu HDV po drogach szybkiego ruchu, jak i dojazdowych w odniesieniu do pracy silnika w procedurze testu NTE. Obiektem badań był samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 40 t wyposażony w silnik o pojemności skokowej 15,6 dm3, mocy maksymalnej 412 kW. Do pomiaru szkodliwych i toksycznych składników gazów wylotowych wykorzystano mobilne analizatory gazów wylotowych z grupy PEMS: SEMTECH DS - umożliwiający pomiar CO2, CO, NOx oraz AVL Micro Soot Sensor wykorzystujący metodę fotoakustyczną do pomiaru PM. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono charakterystykę udziału czasu pracy w przedziałach, w których silnik spalinowy pracował przez co najmniej 30s. Ponadto wyznaczono wartości emisji jednostkowej gazów wylotowych, a uzyskane wartości odniesiono do emisji uzyskanej w całym teście badawczym.
EN
The Institute of Combustion Engines and Transport emissions test performed harmful and toxic components in real conditions mapping daily operation of the vehicle HDV highways and access roads in relation to the engine work NTE test procedure . Object of the study was a truck with a total weight 40 t equipped with an engine with a displacement of 15.6 dm3 , maximum power 412 kW . For the measurement of harmful and toxic components of exhaust gas analyzers used mobile exhaust gases from a group PEMS: SEMTECH DS - to measure CO2, CO , NOx and AVL Micro Soot Sensor using photoacoustic method for measuring PM . Based on the survey determined the characteristics of the share of working time intervals in which the internal combustion engine has worked for at least 30 seconds. In addition, the values of the specific emission of exhaust gases , and the values obtained were related to the emission obtained throughout the test bench.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych zaprojektowanego i wykonanego przez autorów silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. Wyznaczono pomiarowo charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawność przy różnych wartościach napięć zasilających wynikających z założeń projektowych. Wyznaczono również charakterystyki regulacyjne silnika.
EN
The research results of designed BLDC motor for parallel drive of a hybrid unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. Mechanical characteristics of examined motor and its efficiency at various supply voltage resulting from design assumptions have been determined. Regulation characteristics of motor have been also determined.
PL
W artykule przedstawiono problemy ekonomiczności pracy nowoczesnych silników o zapłonie iskrowym, wolnossących, turbodoładowanych oraz z doładowaniem kombinowanym. Jako przykład posłużyły silniki koncernu Volkswagen najnowszej generacji.
EN
In the article shows the problems the economics work modern spark ignition engines, naturally aspirated, turbocharget and supercharget combined. As an example, providing engines for the Volkswagen Group's latest generation.
PL
Celem artykułu jest interpolacja i analiza uśrednionych według pięćdziesięciu realizacji rzeczywistych wykresów indykatorowych za pomocą funkcji sklejanych opisujących, analitycznie postać tych wykresów oraz ocena dokładności tej interpolacji. Analizie i ocenie dokładności poddano wartości średniego ciśnienia indykowanego pi oraz sprawności indykowanej ηi wyznaczonych dla wykresu rzeczywistego i wykresu interpolowanego. Ponadto w artykule przeprowadzono analizę i ocenę błędu wyznaczania średniej maksymalnej wartości ciśnienia cyklu pracy silnika AD3.152 UR zasilanego olejem napędowym, czystym estrem metylowym kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME oraz ich mieszaniną oznaczoną B20. Podczas eksperymentalnego sporządzania wykresu indykatorowego silnik pracował według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej przy prędkości obrotowej wału korbowego n = 2000 obr/min.
EN
The paper aims to provide an interpolation and analysis of the real indicator diagrams, averaged over 50 runs, performed with the use of glued functions which analytically describe the form of those diagrams. The analysis and accuracy assessment were carried out for values of mean indicated pressure pi and indicated efficiency ηi determined for real and interpolated diagrams. The paper also presents the analysis and assessment of error in the determination of the mean maximum pressure value in the working cycle of the AD3.152 UR engine fuelled by diesel oil, pure methyl ester of rapeseed oil fatty acids FAME and the blend of both fuels marked B20. When the indicator diagram was taken experimentally, the engine operated in the mode of external speed characteristics at the crankshaft rotational velocity n = 2000 rpm.
5
Content available remote SIMOCODE pro - nowa generacja systemów zarządzania pracą silnika
PL
W wielu zautomatyzowanych procesach przestoje urządzeń pociągają za sobą niezwykle wysokie koszty związane z zatrzymaniem produkcji. Zastosowanie właściwych technologii pozwala na zapobieganie powstawaniu zakłóceń eksploatacyjnych oraz, w wypadku ich wystąpienia, na szybsze dokonanie stosownej naprawy. Już od przeszło dziesięciolecia zadania te skutecznie realizowane są poprzez system SIMOCODE, który stosowany jest na całym świecie w instalacjach przemysłowych oraz dzięki swoim wyjątkowym możliwościom, również z dużym powodzeniem, w instalacjach wodociągowych i oczyszczalniach ścieków.
PL
Omówiono aspekty stosowania zabezpieczeń od pracy silnikowej generatorów współpracujących z różnymi urządzeniami napędowymi oraz rolę przekaźników mocowych jako elementów układu sekwencyjnego wyłączania generatora.
EN
Discussed are aspects of use of relay protection against the motor operation of generators co-operating with various drives and a role of power protection relays as elements of a system of the generator sequence switch - off.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.