Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 210

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Łódź
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia struktury urbanistyczne wybranych łódzkich osiedli mieszkaniowych z lat 1950-1990 w kontekście przeprowadzonych badań nad metodami kształtowania przestrzeni. Stanowi także próbę zabrania głosu w dyskusji o jakości osiedli mieszkaniowych realizowanych w okresie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przyjęto metodę porównawczą, zestawiając ze sobą charakterystyczne cechy struktury urbanistycznej czterech wybranych osiedli mieszkaniowych, takie jak: powierzchnia, powierzchnia zabudowy, wskaźnik intensywności zabudowy, liczba mieszkańców, liczba kondygnacji, kompozycja urbanistyczna, lokalizacja lokali usługowych oraz technologia wykonania budynków mieszkalnych. Każde z nich jest reprezentantem poszczególnych dziesięcioleci opisywanego okresu. Badania zostały przeprowadzone na podstawie analizy tekstów źródłowych, historycznych zdjęć lotniczych, ortofotomap, oryginalnych projektów zagospodarowania terenu oraz obserwacji empirycznych na terenie osiedli mieszkaniowych. Badanie obrazuje proces pierwotnego odejścia od formy tradycyjnego kwartału miejskiego z lokalami usługowymi zlokalizowanymi w parterze, aby pod koniec okresu badawczego znów do niego powrócić, jednak w zmodernizowanym i bardziej ekonomicznym układzie. Przykłady osiedli Bałuty I oraz Radogoszcz-Wschód udowadniają, że pomimo 30 lat różnicy kompozycja urbanistyczna oparta o kwartały miejskie pozostała najbardziej miastotwórczą formą zabudowy w środowisku zurbanizowanym. Ponadto czytelny, funkcjonalny i wygodny układ urbanistyczny świadczy o jakości całego osiedla mieszkaniowego.
EN
The article presents the urban structures of selected housing estates in Łódź from the years 1950-1990 in the context of research conducted on methods of shaping space. It is also an attempt to take part in the discussion about the quality of housing estates built during the existence of the Polish People's Republic. A comparative method was adopted, comparing the characteristic features of the urban structure of four selected housing estates, such as: area, built area, development intensity index, number of inhabitants, number of floors, urban composition, location of retail and structural technology of the residential buildings. Each of them represents particular decades of the described period. The research was carried out on the basis of the analysis of source texts, historical aerial photos, orthophotomaps, original spatial development projects and empirical observations in housing estates. The study illustrates the process of the initial abandonment from the form of a traditional city quarter with retail premises located on the ground floor, only to return to it at the end of the research period, but in a modernized and more economical layout. The examples of the Bałuty I and Radogoszcz-Wschód housing estates prove that, despite a 30-year difference, the urban composition based on city quarters remains the most city-forming system of development in an urbanized environment. Moreover, a clear, functional and comfortable urban layout proves the quality of the entire housing estate.
PL
Przyglądając się współczesnym śmieciarkom, sprawnie opróżniającym pojemniki ze śmieciami trudno sobie wyobrazić inną metodę przeprowadzania tej niezbędnej operacji, A przecież jeszcze 85 lat temu w drugim pod względem liczby ludności mieście w Polsce odpady wywożone były... wozami konnymi.
EN
Natural heritage and cultural heritage co-create the cultural landscape becoming the basis of the local and supra-local identity. Therefore protection and at the same time shaping both of these resources is the task of currently living generations. It is possible, and even very appropriate, to take integrated action, in which both natural and cultural heritage will be protected and shaped together. At the same time, it is important to take into account the specificity of both of these resources and parallel development of system solutions and individual ones. The Green Ring of Tradition and Culture is a design proposal for producing the system of attractive spaces surrounding the city centre of Łódź, in which green areas, e.g. parks, allotment gardens, have also been taken into account as well as greenery along the Łódka and Jasień rivers, cemeteries and post-industrial buildings: factories, palaces and factory owners' villas and palaces or other culturally significant architectural works which are an important part of the history of Łódź. A special place of this layout is occupied by Piotrkowska Street together with the buildings adjacent to it, which was defined as an element that cuts transversely and connects (fastens) the entire layout. Lodz Ring is therefore a design creation that uses the existing, significant potential of Łódź for creating an attractive system of public spaces and thus extracting and preserving the most valuable elements of its cultural heritage and nature.
PL
Dziedzictwo przyrodnicze oraz dziedzictwo kulturowe współtworzą krajobraz kulturowy stając się podstawą lokalnej a także ponadlokalnej tożsamości. Zatem ochrona i jednocześnie kształtowanie obu tych zasobów jest zadaniem obecnie żyjących pokoleń. Możliwe, a nawet bardzo właściwe, jest podejmowanie działań zintegrowanych, w których zarówno dziedzictwo przyrodnicze jak i kulturowe będzie chronione i kształtowane łącznie. Przy czym istotne jest uwzględnianie specyfiki obu tych zasobów oraz równoległe wypracowanie rozwiązań systemowych oraz jednostkowych/indywidualnych. Zielony Krąg Tradycji i Kultury jest propozycją projektową wytworzenia systemu atrakcyjnych przestrzeni otaczających śródmieście Łodzi, w którym uwzględnione zostały równocześnie tereny zieleni np. parki, ogrody działkowe, ale także zieleń wzdłuż rzek Łódki i Jasienia, cmentarze oraz ważne ze względu na historię Łodzi obiekty poprzemysłowe: fabryki, pałace i wille fabrykanckie ale również inne znaczące kulturowo dzieła architektoniczne. Szczególne miejsce tego układu zajmuje ulica Piotrkowska wraz z przyległą do niej zabudową, którą określono jako element przecinający poprzecznie i spinający całość założenia. Łódzki Krąg jest zatem kreacją projektową wykorzystującą istniejący, znaczący potencjał Łodzi do utworzenia atrakcyjnego systemu przestrzeni publicznych i tym samy wydobyciu oraz zachowaniu najcenniejszych elementów jej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
EN
The city of Lodz (Łódź), despite its medieval origins (1423), is a young city. It was established as an important industrial center in the 19th century. In the 20th century it was the second largest city in Poland. The unusual and unique in Poland, "American" plan of the city (one main street and districts developing around the factories) resulted in a lack of city squares and a small amount of public space. Since the beginning of the 20th century, Lodz has been trying to create common spaces. Unfortunately, after the systemic transformation of 1989 and in connection with the economic crisis of the 1990s, they underwent far-reaching degradation. Nowadays they are undergoing a revitalization process. There are many competitions and projects concerning both the rehabilitation of existing city squares and the creation of new ones. However, the term "city square" has largely lost its original, traditional meaning and the name "square" now covers a variety of open spaces - pedestrian streets, courtyards. We propose to pay attention to a few selected, diverse examples of municipal and private investments like squares, streets, parks. Despite the positive reception of the changes made and the "renewal" of the city the process is criticized by many specialists and considered controversial. The presentation is an attempt to analyze these solutions in terms of urban planning, city landscape and ecology. And also whether such solutions can be considered modern and adequate to the requirements of planning in the 21st century.
PL
Nowoczesna gospodarka odpadami komunalnymi powinna wpisywać się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) modelu gospodarczego bazującego na działaniach polegających na rezygnacji (refuse), przemyśleniu (rethink), ograniczeniu (reduce), ponownym użyciu (reuse), naprawie (repair), odnowie (refurbish), regeneracji (remanufacture), użyciu w innym zastosowaniu (repurpose), recyklingu (recycle) i odzysku (recover). Wdrożenie zasad GOZ jest wyzwaniem dla każdego miasta. Za przykład rozważań w tym zakresie posłużyło miasto Łódź, gdzie nadal istnieje przestrzeń na podejmowanie działań w ramach gospodarki cyrkularnej, które jednocześnie pozwolą na usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W latach 2015-2020 zaobserwowano wyraźny wzrost wskaźnika nagromadzenia odpadów komunalnych - zarówno w miesicie Łodzi, jak i w całym województwie łódzkim. Jednym z najtrudniejszych wyzwań wydaje się być funkcjonowanie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Blisko 60% wszystkich odpadów komunalnych zbieranych w Łodzi to odpady zmieszane (resztkowe), choć udział odpadów zbieranych selektywnie wzrasta. Trudnym do osiągnięcia wydaje się również wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, ale jest to problem całego kraju.
EN
Modern municipal waste management should be in line with the circular economy (CE) assumptions - an economic model based on refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle and recover. The implementation of CE principles is a challenge for every city. The city of Łódź served as an example of considerations in this regard, where there is still room for taking actions within the circular economy, which will also allow for improving the municipal waste management system. In the years 2015-2020, a significant increase in the municipal waste accumulation index was observed - both in the city of Łódź and in the entire Loth Voivodeship. One of the most difficult challenges seems to be the functioning of an effective selective municipal waste collection system. Nearly 60% of all municipal waste collected in Łódź is mixed (residual) waste, although the share of selectively collected waste is increasing. It also seems difficult to achieve the required level of preparation for the reuse and recycling of municipal waste, but it is a problem for the whole country.
PL
Prace rewitalizacyjne i adaptacyjne w obiektach pofabrycznych wymagają zaawansowanych badań oraz analiz na etapie przedprojektowym, by prawidłowo ocenić stan zachowania i możliwości ekspozycji głównych atutów zabytku. Celem artykułu jest zbadanie na przykładzie centrum biurowego Zenit zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84 procesu prac projektowych oraz realizacyjnych polegających na przebudowie i nadbudowie obiektu. W artykule posłużono się metodą studium przypadku, badaniami in situ oraz badaniami empirycznymi. Przytoczono przeprowadzone działania rewitalizacyjne i adaptacyjne, wskazując na główne decyzje projektowe. Uzyskane rezultaty pozwoliły wysnuć wnioski, że o ponadczasowości procesów rewitalizacyjnych decyduje zachowanie oryginalności struktury, szlachetność materiałów oraz rozwiązań architektonicznych, a także nieuleganie trendom i zastosowanie oryginalnych, indywidualnie zaprojektowanych detali.
EN
Revitalization and adaptation works in post-industrial buildings require advanced research and analysis at the pre-design stage in order to properly assess the state of preservation and the possibility of exposing the main assets of the monument. The aim of the article is to examine, on the example of the Zenit office center located in Łódź at 82/84 Sienkiewicza Street, the process of design and implementation works consisting in the reconstruction and superstructure of the building. The article uses the case study method, in situ research and empirical research. Revitalization and adaptation activities carried out are quoted, pointing to the main design decisions. The obtained results allowed to draw conclusions that the timelessness of revitalization processes is determined by the preservation of the originality of the structure, the nobility of materials and architectural solutions, as well as not succumbing to trends and the use of original, individually designed details.
PL
Zniszczenie pierwotnego wystroju zabytków na skutek przekształceń i zmian programu użytkowego dotknęło wiele obiektów. Późniejsze prace remontowe mogą zaowocować ujawnieniem śladów historycznej tkanki, stąd istotne jest, by przebiegały we współpracy ze służbami konserwatorskimi. Celem artykułu jest analiza prac rekonstrukcyjnych na kolumnach odkrytych w wilii Ernsta Leonhardta w Łodzi. W artykule posłużono się metodą studium przypadku, badaniami in situ oraz badaniami empirycznymi. Omówiono prace konserwatorskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na zastosowanie starych technologii budowlanych i analizę, jak dokonane odkrycie wpłynęło na nowo projektowany wystrój wnętrz. Uzyskane rezultaty pozwoliły wysnuć wnioski, że elementami prawidłowo przeprowadzonego procesu konserwatorskiego w przypadku wcześniej nieujawnionych zabytkowych detali jest dobór odpowiednich metod rekonstrukcyjnych, właściwe rozpoznanie starych technologii i struktury obiektu oraz poszanowanie dziedzictwa architektonicznego.
EN
The destruction of the original design of monuments as a result of transformations and changes in the utility program affected many objects. Subsequent renovation works may result in revealing traces of the historical fabric, so it is important that they are carried out in cooperation with conservation services. The aim of the article is to analyze reconstruction works on columns discovered in Ernst Leonhardt's villa in Łódź. The article uses the case study method, in situ research and empirical research. Conservation works were discussed, with particular attention paid to the use of old construction technologies and an analysis of how the discovery influenced the newly designed interior design. The obtained results allowed us to draw conclusions that the elements of a properly conducted conservation process in the case of previously undisclosed historic details include the selection of appropriate reconstruction methods, proper identification of old technologies and the structure of the object, and respect for the architectural heritage.
PL
Tradycje teatralne Łodzi sięgają przełomu XIX/XX wieku. Dawna ulica Cegielniana, obecnie Jaracza, i część ulicy Więckowskiego były obszarem, przy którym w omawianym okresie znajdowały się aż cztery teatry. Poziom i repertuar łódzkich teatrów były zmienne i zróżnicowane, odzwierciedlające sytuację ekonomiczną i społeczną panującą w mieście. Celem badań prezentowanych w niniejszym artykule jest wzbogacenie wiedzy na temat teatrów, ich usytuowania, historii i architektury. Przyjęta w artykule metoda badań ma charakter analityczno-poznawczy. Opiera się w głównej mierze na analizie dostępnych materiałów archiwalnych i literaturze przedmiotu. Uzyskane wyniki prowadzą do uzupełnienia luki związanej z teatrami jednej ulicy w Łodzi, a przy okazji do uświadomienia czytelnikowi, jaką funkcję one pełniły w omawianym okresie.
EN
The theatrical traditions of the city of Łódź date back to the turn of the 19th and 20th centuries. Former Cegielniana Street, now Jaracza and part of Więckowskiego street, was a street with as many as four theaters in the elaborated period. The level and repertoire of Łódź theaters was varied and changeable, reflecting the economic and social situation prevailing in the city. The aim of the research presented in this article is to enrich the knowledge about these buildings, their location, history and architecture. The method of research adopted in the article is analytical and cognitive. It is based mainly on the analysis of available archival materials and literature on the subject. The obtained results lead to filling the gap related to the theaters of one street in Łódź, and at the same time to make the reader aware of the role they played in the discussed period.
PL
Łódź, podobnie jak większość polskich miast, jest ośrodkiem prześwietlonym i pogrążonym w chaosie świetlnym. Brak dokumentów planistycznych określających spójną strategię oświetleniową dla miasta. Znalezienie sposobu na ograniczenie chaosu świetlnego jest kluczowe dla jej dalszego prawidłowego rozwoju i zapewnienia odpowiedniej jakości życia mieszkańcom. Badania i koncepcje przedstawione w artykule identyfikują zjawiska złego oświetlenia, a następnie - na trzech poziomach szczegółowości: całego miasta, kluczowych typów przestrzeni publicznych oraz szczegółów projektowania architektonicznego i technicznego - prezentują metody poprawy. Autorzy wychodzą z inicjatywą tworzenia planów oświetleniowych, które powinny stać się ważnym narzędziem planowania miejscowego i strategicznego. Umożliwi to koordynację transformacji energetycznej, obniży emisyjności układów przestrzennych i podniesie walory estetyczne przestrzeni.
EN
There is a lack of urban planning documents defining a coherent lighting strategy for the city. Finding a way to reduce light chaos is crucial for the city's further proper development and ensuring a good quality of life for its residents. The research and concepts presented in the article identify the aspects of poor lighting and then, at three levels of detail: the entire city, key types of public spaces, and urban and technical design details, present methods for improvement. The authors propose the creation of lighting masterplans, which should become important tools for local and strategic planning. This will enable the coordination of energy transformation, reduce the emissions of spatial systems, and enhance the aesthetic qualities of the spaces.
PL
Nie od dzisiaj społeczność lokalna bierze sprawy w swoje ręce, gdy widzi, że coś mogłoby być zrobione lepiej, ale z jakiegoś powodu nie jest… Jak wiadomo, w ostatnich latach zieleń, jeżeli chodzi o sprawy związane z życiem w mieście, jest tematem numer jeden. Nic więc dziwnego, że inicjatywa, którą podjęli mieszkańcy Łodzi, związana jest z drzewami.
PL
Artykuł stanowi próbę oceny podejmowanych przez modernistów działań, służących budowie arterii samochodowych w XIX-wiecznej tkance miejskiej ośrodków przemysłowych byłego Królestwa Kongresowego - Łodzi i Zagłębia Dąbrowskiego - z perspektywy historii procesów modernizacyjnycfh. Autor stara się osadzić swoje rozważania w kontekście dyskursywnego obrazu miasta XIX-wiecznego, który wpływał na poglądy ludzi żyjących w XX w. i miał bezpośrednie przełożenie na podejmowane przez nich decyzje. Zarówno w Łodzi, jak i w Zagłebiu Dąbrowskim doszło do atrofii historycznych układów przestrzennych, która przybrała bodaj najostrzejszą formę w Będzinie, gdzie historyczne Stare Miasto całkowicie straciło swoje znaczenie jako centrum miasta. Nieudana modernizacja, której doświadczyły te ośrodki, stanowi memento i nauczkę dla tych, którzy w imię chęci naprawy świata gotowi są do ulegania radykalizmom i wdrażania w życie rewolucyjnych rozwiązań.
EN
The article is an attempt to evaluate the actions taken by modernists to build car arteries in the 19th century urban space of industrial centers of the former Congress Kingdom - Łódź and Zagłębie Dąbrowskie from the perspective of the history of modernization processes. The author tries to place his considerations in the context of the discursive image of the 19th century city, which influenced the views of people living in the twentieth century and had a direct impact on their decisions. Both in Łódź and in Zagłebie building of urban motorways led into the atrophy of historical districts, which probably took the most severe form in Będzin, where the historic Old Town completely lost its importance as the city center. The unsuccessful modernization experienced by these cities should be interpreted as a memento and lesson for all those who, in the name of repairing the world, are ready to succumb to radicalism and implement revolutionary solutions.
PL
W opracowaniu scharakteryzowano miejską wyspę ciepła (MWC) w Łodzi na podstawie pomiarów wykonywanych w latach 2015–2018 na dwóch stanowiskach: Tramwajowa (stacja miejska) i Łódź-Lublinek (stacja zamiejska). Analizie poddano różnice temperatury między stacją miejską a zamiejską (ΔT) obliczone z 1-godzinnym krokiem czasowym. Wyznaczono średnie wartości ΔT w godzinach dla poszczególnych miesięcy i określono dobową zmienność częstości występowania ΔT z określonych przedziałów temperatury w sezonach. Zbadano częstość występowania maksymalnych dobowych wartości ΔT (między godz. 12.00 dnia bieżącego a 12.00 dnia poprzedniego) i ich przebieg wieloletni. Przeanalizowano zależność MWC od prędkości wiatru i zachmurzenia. Otrzymane wyniki zostały porównane z wcześniejszym opracowaniem dotyczącym lat 1997–1999. W obecnie analizowanym okresie w miesiącach letnich zaobserwowano znacznie silniejsze kontrasty termiczne między centrum Łodzi a obszarami peryferyjnymi, ze średnimi przekraczającymi w nocy 2°C. W stosunku do lat 1997–1999 ponad dwukrotnie wzrosła częstość ΔT > 3°C. Zimą średnie wartości ΔT są nieco niższe niż w poprzednim okresie, wzrosła natomiast liczba przypadków ΔT < 0°C, przy jednoczesnym niewielkim wzroście prawdopodobieństwa pojawienia się ΔT > 3°C. Maksymalna wartość ΔT zanotowana w bieżącym okresie wynosi 7,9°C i jest nieco niższa niż dla lat 1997–1999 (8,7°C). W przeciwieństwie do końca ubiegłego wieku najwyższe zanotowane w sezonach wartości ΔT są do siebie zbliżone, a liczba ΔT > 7°C jest zdecydowanie wyższa. Chociaż przeprowadzone badania nie pozwalają wskazać przyczyn zaobserwowanych tendencji MWC, za najbardziej prawdopodobne należy uznać zmiany ogólnych warunków klimatycznych w regionie oraz zmiany w strukturze i metabolizmie miasta.
EN
The study characterizes the urban heat island (UHI) in Łódź in 2015–2018 on the basis of measurements at two sites: Tramwajowa (urban) and Łódź-Lublinek (rural). The temperature differences between the city and rural sites (ΔT) were calculated with a 1-hour time step. Average values ​​of ΔT in hours for individual months were determined and the daily variability of the frequency of occurrence of ΔT for selected temperature ranges in seasons was determined. The frequency of occurrence of maximum daily ΔT ​​(between noon of the current day and noon of the previous day) and its long-term course were examined. The dependence of UHI on wind speed and cloudiness was analyzed. The obtained results were compared with the previous study concerning the years 1997–1999. In the currently analyzed period much stronger thermal contrasts were observed between the center of Łódź and the peripheral areas in summer, with averages exceeding 2°C at night. In relation to the years 1997–1999, the frequency of ΔT > 3°C has more than doubled. In winter, the average values ​​of ΔT are slightly lower than in the previous period, while the number of cases of ΔT < 0°C has increased, with a slight increase in the probability of the appearance of ΔT > 3°C. The maximum value of ΔT recorded in the current period is 7.9°C and is slightly lower than for the years 1997–1999 (8.7°C). Contrary to the end of the last century, the highest values ​​of ΔT are similar in all seasons, and the number of ΔT > 7°C is much higher. Although the presented research does not allow to identify the causes of the observed UHI trends, the most probable are changes in the climatic conditions in the region and changes in the structure and metabolism of the city.
13
Content available Spatial patterns of economic activities in Łódź
EN
The article contains the results of the analysis on the distribution of economic activities in modern Łódź conducted with the use of space syntax tools. The study encompassed selected street sections in the broadly-understood city centre (in total, approx. 30 km of streets, with more than 1300 recorded business locations). The analysis conducted has shown that the observed density of business activities in Łódź is connected to the spatial arrangement of the global street network integration. The configuration of the Łódź plan is a statistically important factor that influences the spatial patterns of economic activities. Depending on the location within the layout, individual street sections provide various conditions for the development of business activities, therefore they have varying significance to the shaping of the internal, economic image of the city area.
Mosty
|
2022
|
nr 2
66--67
PL
Budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Inwestycja przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Do robót wykorzystane są dwie maszyny TBM.
EN
The article is devoted to Jerzy Targalski (1929-1977), a historian of the workers’ movement and the beginnings of socialist organizations in Poland. Targalski’s intellectual biography draws attention to the previously neglected area of studies on the history of historical science, such as the party structures of science, namely the Institute for Education of Scientific Staff/ Institute of Social Sciences at the Central Committee of the Polish United Workers’ Party and the Department of Party History at the Central Committee of the Polish United Workers’ Party. What seems to be an important theme is the development of Targalski’s research interests and the evolution of his critical approach to both the historiography and the reality of the Polish People’s Republic.
PL
Od początku XXI wieku zmienia się podejście do terenów o pokryciu przyrodniczym. Uznano, że tereny zieleni świadczą różnorodne usługi ekosystemów na rzecz mieszkańców miast. W związku z tym artykuł proponuje klasyfikację terenów zieleni ze względu na usługobiorców i utrzymujących dany ekosystem. Następnie z punktu widzenia urbanistyki dokonano przeglądu instrumentów planistycznych oraz strategicznych mających rozwijać i podtrzymywać zieloną infrastrukturę miasta jako zaplanowaną sieć. Analiza przypadku dotyczy akt miasta Łodzi.
EN
Since the beginning of the 21st century, the approach to natural land cover has changed. Greenery is defined as a variety of ecosystem services for inhabitants. Hence, the papier proposes a green areas classification based on greenery maintainers and ecosystem services beneficiaries. Finally, the strategic and planning tools for developing and maintaining the green infrastructure of the city as a planned network is reviewed from the urban development point of view. The case study concerns the acts of the city of Lodz.
PL
Łódź z okresu międzywojennego była miastem o wielofunkcyjnej, ale niedokończonej strukturze przestrzennej. Wymagała uporządkowania i wprowadzenia zasad określających dalsze kierunki rozwoju. Zdefiniowano je w pierwszym Ogólnym Planie Zabudowania Miasta, który był dokumentem obowiązującym przez 26 lat (do 1935 do 1961 roku). Wprowadzone w nim strefowanie przestrzeni miasta wpłynęło na jego obecny kształt i proporcje. Współcześnie przeprowadzono badania, które wykazały zakres realizacji założeń pierwszego Ogólnego Planu Zabudowy Miasta. Najwięcej w przestrzeni Łodzi pozostało terenów zieleni publicznej i zwartej zabudowy śródmiejskiej.
EN
Lodz from the interwar period was a city with a multifunctional but unfinished spatial structure. It required to order and the introduction of principles for further development. It was included in the first General Development Plan for Lodz, which was valid for 26 years (until 1935-1961). Zones of the city space were introduced, what influenced the shape and proportions of the city these days. As well nowadays studies have been conducted to show the extent to which the first General Development Plan has been implemented. Most of the areas that still exist in Lodz are public green spaces and closed inner-city buildings.
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie roli transportu w rewitalizacji na przykładzie z miasta Łodzi. Celem jest weryfikacja hipotezy dotyczącej kluczowej roli transportu w procesie odnowy obszarów zdegradowanych. Studium przypadku wykorzystuje metodę badania interpretacyjnego, którą zastosowano, opisując politykę miejską zidentyfikowaną w ostatniej dekadzie w Łodzi. Następnie wykorzystano metodę logicznej argumentacji i syntezy badanych problemów strategicznego transportu w mieście. Całość podejmowanych analiz odnosi się do oceny jakościowej wpływu wdrażanego projektu tunelu średnicowego na proces rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej. Zastosowano kilka technik: wizyty na miejscu, studium dokumentacji, zbieranie i kompilacja baz danych. Wyniki badań ujawniają podstawę projektu tunelu średnicowego w Łodzi, wskazując na kluczową rolę omawianej inwestycji transportowej w procesie rewitalizacji zdegradowanego terenu.
EN
The research takes up the role of transport in urban regeneration on the example of the city of Łódź. The aim is to verify the key role of transport in the process of restoring degraded areas. The case study uses the method of interpretative research, which was used to describe the urban policy identified in the last decade in Łódź. Then, the method of logical argumentation and synthesis of the analyzed problems of strategic transport in the city was used. All the undertaken analyzes refer to the qualitative assessment of the impact of the implemented cross-city tunnel project on the process of urban regeneration of degraded urban tissue. Several techniques were used: site visits, documentation studies, collection and compilation of databases. The results of the research reveal the project of the cross-city tunnel in Łódź, pointing to the key role of the discussed transport investment in the process of urban regeneration of the degraded area.
EN
Urban resilience is one of the main challenges for the European cities, especially in densely built-up central areas. Crucial problems occurring in urbanized areas include air pollution, environmental degradation, insufficient number of recreational areas, flooding, and heavy heat. Greenery is one of the factors that can contribute to the improvement of the urban resilience. City centres are especially exposed to the problem of inadequate number of natural areas. In order to improve living conditions in cities, green infrastructure solutions, such as pocket parks, are introduced more and more frequently. They improve the microclimate, provide comfort, and improve the aesthetics of the place. Parks that form a spatially coherent network turn out to be the most valuable for intensively developed city structures. Methods used in the study include literature research, secondary data analysis, area inventory, archival study analysis and plot ownership analysis. The studied area borders with four city parks, however, there is not enough public green space fulfilling recreational functions. The particular issue refers to how to ensure the adequate amount of greenery in densely built-up areas. The aim of the research is to present the possibility of introducing greenery in densely built-up districts of Lodz. The project of the pocket parks network for the analysed area was presented and method of green infrastructure implementation proposed.
PL
Poprawa odporności na zmiany klimatu to obecnie jedno z głównych wyzwań dla planowania przestrzennego, szczególnie na obszarach intensywnie zurbanizowanych, gdzie dokuczliwe stały się: zanieczyszczenie powietrza, degradacja środowiska, niewystarczająca liczba terenów rekreacyjnych, efekt miejskiej wyspy ciepła. Jako jedno z rozwiązań dla poprawy odporności miast zostało wskazane tworzenie spójnej przestrzennie sieci terenów zieleni. W artykule została opisana metoda definiowania lokalizacji dla sieci parków kieszonkowych, na przykładzie części strefy wielkomiejskiej Łodzi, w granicach dawnych Ogrodów Sukienniczych. W ramach badań przeprowadzono analizę lokalnych uwarunkowań oraz kwerendę archiwalną. Wykonano inwentaryzację stanu zagospodarowania i analizę bazy danych z portali geoinformacyjnych. Badania składały się z kilku etapów: wskazane zostały obszary o najniższym dostępie do publicznych terenów zielonych, wykonana została inwentaryzacja nieużytków miejskich oraz analiza własnościowa. Zweryfikowana została także dostępność sieci zieleni dla pieszych. Wyniki zostały przeanalizowane przy użyciu metody ilościowo-statystycznej. Opisana metoda badań pozwoliła na wskazanie predysponowanych lokalizacji dla miniaturowych parków. W celu usprawnienia procesów realizacji parków oraz obniżenia kosztów ich wykonania wybrano głównie tereny będące własnością gminy Łódź. Przedstawione w artykule założenia zostały opracowane w sposób zgodny z polityką miejską Łodzi, w której jednym z głównych celów jest poprawa odporności miasta. Cele koncepcji są zgodne z założeniami programu „Ogrody Sukiennicze”, który proponuje zwiększenie liczby ogólnodostępnej zieleni rekreacyjnej oraz zapewnienie nowych przestrzeni publicznych na tym historycznym obszarze
PL
Historyczny układ przestrzenny osady Nowosolna (obecnie osiedla na terenie Łodzi) jest unikatowym w skali europejskiej przykładem rozparcelowania działek i układu drogowego, który krzyżuje w jednym, centralnym punkcie osiem dróg. Ten wyjątkowy gwieździsty plan ewoluował na przestrzeni lat. Autorzy artykułu mają na celu zaproponowanie syntetycznego podsumowania aktualnego stanu wiedzy w zakresie ewolucji i przemian zachodzących w Nowosolnej, a także kontekstu jej współczesnych problemów. W tym celu dokonano przeglądu istniejącej literatury i źródeł archiwalnych, jak również współczesnej miejskiej polityki planistycznej. Rezultatem prac autorów jest stworzenie przejrzystego obrazu osady Nowosolna z uwidocznieniem jej walorów historycznych i współczesnych problemów.
EN
The historical urban plan of Nowosolna settlement (currently a part of Łódź city) is an unique example on a European scale of the plots arrangement and road system, which cross eight roads in one, central point. This unique plan has evolved over the years. The authors of the article are intended to propose a synthetic summary of the current state of knowledge in the field of evolution and changes taking place in Nowosolna, as well as in the context of its contemporary problems. For this purpose, the existing literature and archival sources as well as contemporary urban planning policy were reviewed. The aim of the authors work is to create a readable image of the Nowosolna settlement with its historical values and contemporary problems highlighted.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.