Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole walki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Znaczenie spektrum elektromagnetycznego dla współczesnego pola walki
PL
Celem przedmiotowej pracy jest analiza i ocena znaczenia spektrum elektromagnetycznego na współczesnym polu walki. Główny problem badawczy pracy określono w formie pytania: jakie jest znaczenie spektrum elektromagnetycznego na współczesnym polu walki? Celem pobocznym natomiast było wskazanie wzrostu zapotrzebowania na przepustowość częstotliwości na polu walki. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: definiowanie, które pozwoliło na określenie jednoznaczności terminów, analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretacje zastanych danych, indukcję i dedukcję, które pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na rozważne w pracy pytanie badawcze. W pracy posłużono się także metodą analizy porównawczej w zakresie definicji dotyczących omawianego zakresu. Zastosowano również analizę źródeł, monografii, artykułów naukowych traktujących o badanej tematyce oraz obserwację uczestniczącą.
EN
The aim of this work is to analyze and evaluate the importance of the electromagnetic spectrum in the contemporary battlefield. The main research problem of the thesis was defined in the form of a question: what is the significance of the electromagnetic spectrum in the contemporary battlefield? A secondary goal, however, was to indicate the increase in the demand for frequency bandwidth on the battlefield. The following research methods were used in the work: definition, which allowed to define the uniqueness of terms, analysis and synthesis, which allowed for appropriate interpretation of the existing data, induction and deduction, which allowed for finding answers to the research question considered in the work. The work also uses the method of comparative analysis in terms of definitions relating to the discussed scope. The analysis of sources, monographs, scientific articles on the research topic and participant observation were also used.
2
Content available remote Uniformed Leaders in Crisis Situations
EN
The article concerns the operation of human teams in critical situations on the contemporary battlefield. Soldiers acting together during combat operations gain confidence in each other are able to see the strengths and weaknesses of their commander and themselves. Nothing unites the human team as much as living together in crisis situations, where human life and health depend on proper cooperation and exchange of information. It is the Commander who is responsible for his subordinates. The competences of the leader contribute to how efficiently this team will deal with emerging threats.
PL
Artykuł dotyczy działania zespołów ludzkich w sytuacjach krytycznych na współczesnym polu walki. Żołnierze, działając wspólnie podczas działań bojowych, nabierają do siebie zaufania, są w stanie dostrzec zarówno atuty, jak i słabsze strony swojego dowódcy oraz własne. Nic tak nie cementuje zespołu ludzkiego jak wspólne przeżywanie sytuacji kryzysowych, gdzie od prawidłowej współpracy i wymiany informacji zależy życie oraz zdrowie ludzkie. To na barkach dowódcy spoczywa odpowiedzialność za jego podwładnych. Kompetencje, jakie posiada lider, przyczyniają się do tego, jak sprawnie zespół ten poradzi sobie z pojawiającymi się zagrożeniami.
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia mobilnego stanowiska szkolno-treningowego Samobieżnego Moździerza M120K RAK kal. 120 mm. Moździerz samobieżny 120 mm RAK jest podstawowym środkiem ogniowym kompanii wsparcia, przeznaczonym do strzelania ogniem półpośrednim, pośrednim i na wprost, w ramach rażenia obiektów przeciwnika. Współczesna technika pozwala na realne odzwierciedlenie obrazu pola walki poprzez nowoczesne środki szkolno-treningowe, a dzięki wykorzystaniu mobilnego stanowisko szkolno-treningowego zostanie stworzona możliwość przeprowadzenia praktycznych zajęć z budowy i eksploatacji nowego sprzętu wprowadzane na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.
EN
The article discusses the mobile training and self-propelled training stand M120K RAK cal. 120 mm. The 120 mm RAK self-propelled mortar is the primary fire agent of a support company, intended for indirect, indirect and direct fire shooting as part of the destruction of enemy objects. Modern technology allows for a realistic reflection of the battlefield image through modern training and training measures, and thanks to the use of a mobile training and training station in the construction and operation of weapons and military equipment, learn about the general characteristics and purpose of the new equipment.
PL
Artykuł przedstawia pogłębioną charakterystykę nowych technologii telekomunikacji SCIP – NINE, których celem jest zapewnienie interoperacyjności dowództw, sztabów i pododdziałów w operacjach sojuszniczych wykorzystujących różne utajnione systemy łączności, które takiej cechy nie posiadają. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty bezpieczeństwa łączności pomiędzy terminalami SCIP, SCIP/NINE zapewniającymi utajnioną łączność poprzez istniejące sieci heterogeniczne, co jest istotnym elementem sieciocentryczności systemów stacjonarnych i polowych. Ponadto autorzy przedstawili ogólny scenariusz wykorzystania tych technologii dla potrzeb kierowania stacjami radiolokacyjnymi w dywizjonie obrony przeciwlotniczej.
EN
This paper presents depth characterization the new technologies of telecommunication ie. SCIP (Security Communications Ineroperability Protocol) and NINE ((Network and Information IP Encryption) that will be used for interoperability commands, headquarters and military units on the battlefied. Especially it is needed during coalition operations, where are used different secure communication systems without possibility of interoperability. Particular attention autors paid on SCIP/NINE transfer aspects between secure enclaves of the heterogenic nets. This is an essential problem in the network-centric stationary and field communication systems. Additionally autors presented general operational scenario of utility these technologies for managing the radars used in anti-aircraft defence squadron.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie rozwoju technologicznego w kontekście nowych możliwości użycia lotnictwa w złożonym informatyczno-sieciowym, cyfrowym polu walki. Opisano rolę ciągłości obserwacji trójwymiarowego pola walki podczas realizacji operacji o panowanie w powietrzu. Wykazano, jak użycie broni precyzyjnego rażenia, bro- ni opartej na nowych prawach zdobyczy fizyki, rewolucja napędu lotniczego zmienia oblicze przyszłego pola walki, a w nim roli użycia lotnictwa.
EN
The article presents the significance of technological development in the context of new possibilities for using aviation in a complex, information– networked, digital battlefield. The role of continuous observation of three dimensional battlefield while perform- ing operations to gain the supremacy in the air was described. The article shows in what way the face of future battlefield and the role of aviation in it are transformed due to the application of precision weapons, weapons based on new achievements in physics and revolution in aviation propulsion systems.
EN
Crisis action differs from war mainly by dynamics and nature of the hazards. The issue of reconnaissance in crisis operations in its essence is different from those so far used in combat operations. Many commanders experience clearly suggest a change or modification of the procedures preparation of the battlefield information on the civilian environment. Focusing attention on the environment should be a civil area the problem merits. The enemy acting asymmetrically dissimilated with the environment, so it is difficult to recognize and identify. Getting to know exactly environment will be able to evaluate it and prevent its purpose. This paper proposed an approach to environmental assessment is an alternative for present IPB process. Its novelty lies mainly on the implementation of environmental assessment methods carried out by officers from the U.S. Army reconnaissance under the procedure ASCOPE (Area Structures Capabilities Organizations People Events). Under this procedure shall be made analyzes and evaluations in a wider aspect sense and contexts than in the traditional IPB.
PL
Artykuł przedstawia problematykę dotyczącą psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka w różnych rodzajach sytuacji, zwłaszcza działaniu żołnierzy w sytuacji pola walki. Autorzy wychodzą od psychologicznych teorii dotyczących środowiska i poprzez opisanie działania człowieka w sytuacjach i ich wpływu na jego późniejsze funkcjonowanie, starają się przybliżyć mechanizmy odpowiedzialne za kształtowanie sfery psychicznej człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania zawodu żołnierza.
EN
The article presents the issues concerning the psychological aspects of human functioning in different situations, with emphasis placed on the actions of soldiers in battlefield (combat) situations. The authors start with psychological theories about the environment and, by describing human activities in situations and their influence on a person's subsequent functioning, they attempt to explain the mechanisms responsible for shaping the human psychic sphere, with particular emphasis on a professional soldier.
PL
Przeżywalność pojazdów lądowych na polu walki może zostać zwiększona zarówno poprzez wzmocnienie pancerza z wykorzystaniem nowych materiałów i technologii, a także w sposób pośredni poprzez utrudnienie wykrywalności pojazdu (zmniejszenie promieniowania elektromagnetycznego, zmniejszenia emisji ciepła i hałasu), poprawę jego dynamiki, zwiększenie niezawodności oraz ergonomii i komfortu obsługi przez załogę, co jest celem projektu. W artykule przedstawiono wyniki projektu rozwojowego, którego celem było uzyskanie zwiększonej przeżywalności pojazdów lądowych na polu walki. Projekt realizowany był w Konsorcjum: Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL" oraz Zakłady Mechaniczne BUMAR ŁABĘDY S.A., WASKO S.A. i Politechnikę Śląską.
EN
The survival of land vehicles on the battlefield can be increased either by enhancing the armour plates, using new materials and technologies, as well as indirectly by lessening the vehicle detection (reduction of electromagnetic radiation, heat emissions and noise), improving its dynamics, increasing the reliability and ergonomics, and ease of use by the crew, which is the aim of the project. The article presents the results of a development project, whose aim was to obtain increased survival of land vehicles on the battlefield. The project was implemented in the Consortium: Research and Development Center of Electric Machines "KOMEL" and Mechanical Works "BUMAR ŁABĘDY" S.A., "WASKO" S.A. and the Silesian University of Technology.
EN
The system of integrated teleinformatic centres JASMIN produced by company TELDAT creates a uniform network centric platform in IP technology. JASMIN is based on international teleinformatic standards and NATO standardization agreements (STANAGs). The characteristic features of JASMIN are as follows: Security including a series of mechanisms protecting the network against attacks and unauthorised access. The most important ones include IPSec protocol allowing data coding and their integrity control and authentication. IPSec protocol allows the user’s (router’s, host’s) identification basing on certificates that contain public keys, authorized and stored by Authorization Centres. Multimedial character. The IP network initially forecast for data transmission through implementing new protocols, allows using various services: telephone, video conference interactive television. Telephone network protocols Voice over IP (VoIP), apart from voice transmission allow exchanging files, whereas interactive applications allow sharing the operator’s board in order to better exchange information and numerous other services such as telephone directory integration with database, prioritizing superiors' connections in emergency situations; Calibration that allows building the network from a few to a few hundred network ports developed on both small and large areas. A single container equipment allows developing several separate galvanically separable local networks which is the result of the module construction of JASMIN apparatus (or portable set). The experience gained during recent military missions show that military units deployed within peace missions have become multinational entities. They do not take part in typical combat operations with maintaining the front line and clearly defined zone of operations. They operate using the method of close formations located in long distances from each other. JASMIN through its calibration and satellite and radio communication assets may provide all needs in the area of teleinformatic support and is easy to transport into the theatre of operations (particularly the mobile version); Wireless access of combat group elements of high mobility such as command vehicles, armoured vehicles and fire assets which may be connected to the system through radio devices; Resistance to environmental conditions which means that the devices have technical characteristics ensuring the possibility of electronic devices operation in harsh climate conditions. These characteristics have been confirmed by tests in accredited in he proper area research laboratories.
PL
Działanie zespołowe UCAVs na sieciocentrycznym polu walki jest możliwe i w niedalekiej przyszłości stanie się standardem w operacjach szczególnie niebezpiecznych. Przedsięwzięcia takie sprowadzają czynnik ludzki do jedynie 20% udziału w całej misji. Dzięki temu na obszarze działań wojennych zyskuje się czas i możliwości na planowanie kolejnych działań. Ograniczenia w działaniu dużych formacji UCAVs są tylko kwestią wprowadzenia doskonalszego i bardziej złożonego algorytmu architektury współpracy.
11
Content available remote Możliwości wykorzystania kontenerowego systemu rozpoznania Marynarki Wojennej
PL
W artykule przedstawiono warianty taktyczno-operacyjnego wykorzystania kontenerowego systemu rozpoznania elektronicznego pracującego w zakresach: radiolokacyjnym, radiowym UKF i w podczerwieni.
EN
The paper presented the variants of using the operational-tactical reconnaissance electronic container system which works in radar, radio FM, and infrared waveband.
12
Content available remote Żołnierz XXI wieku
PL
W ramach nowoczesnego systemu (pierwszej generacji) armie świata wyposażają żołnierzy w nowe środki walki, aby osiągnęły gotowość do prowadzenia działań w latach 2010-2020. Ważnym czynnikiem powyższych przemian nie jest tylko przezbrojenie armii, ale opracowanie zasad prowadzenia działań z wykorzystaniem najnowszych technologii w zróżnicowanym otoczeniu zagrożeń. Prace włożone w opracowanie nowych technologii zaowocowały powstaniem „Zintegrowanego Systemu Żołnierza i Pododdziału“.
13
Content available remote Rozwój artyleryjskich środków ogniowych w aspekcie wymogów pola
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze etapy w rozwoju artyleryjskich środków ogniowych po II wojnie światowej. W latach dziewięćdziesiątych powstało wiele nowoczesnych konstrukcji sprzętu, które nie wytrzymują próby czasu, ze względu na małą mobilność strategiczną. Z uwagi na możliwość użycia wojsk w różnych częściach świata, artyleria powinna być wyposażona w lżejsze środki ogniowe, łatwe do przerzutu drogą powietrzną, posiadające większą skuteczność. Autorzy wskazują na zautomatyzowane działa i wyrzutnie NLOS, charakteryzujące się dużą siłą, zasięgiem i precyzją ognia, mobilnością oraz odpornością na oddziaływanie przeciwnika i warunki zewnętrzne.
14
Content available remote Perspektywy wykorzystania polskich robotów mobilnych na przyszłym polu walki
PL
Na tle informacji o wybranych zastosowaniach i możliwościach współczesnych robotów mobilnych interwencyjno-inspekcyjnych, przedstawiono konstrukcję dwóch polskich mobilnych robotów pirotechnicznych. Zarysowano także koncepcję robota bojowego, przeciwminowego, do zadań antyterrorystycznych i rozpoznawczych.
EN
On background of selected applications and capabilities of intervention-inspection mobile robots, there is presented design of two pyrotechnics polish mobile robots. Also scratched the concept of mine combat robot for antiterrorism and recognize tasks.
PL
Autor w swoim artykule opisał współczesne środki walki, które poszerzają spektrum działań wojsk i stwarzają im możliwość prowadzenia działań powietrzno-lądowych. Charakteryzują się one dużym rozmachem, szybko zmieniającym się położeniem wojsk, manewrowym działaniem wojsk na samodzielnych kierunkach, możliwością zdecydowanego uderzenia, rozcięcia zgrupowania, szybkiego wyjścia na jego tyły i skrzydła w celu okrążenia, odizolowania zgrupowań, a następnie rozbijania go częściami. W działaniach niebagatelną rolę odgrywa szerokie stosowanie "manewru pionowego" tzn. desantów powietrznych, działań powietrzno-szturmowych i minowania zdalnego, co ułatwia szybsze zamknięcie pierścienia okrążenia. Taki charakter działań zmusza dowódców i sztaby walczących wojsk do przewidywania zagrożeń, określania możliwych wariantów działania strony przeciwnej oraz wyboru skutecznego działania wojsk, często w warunkach ekstremalnych, przy dążeniu do zminimalizowania własnych strat.
PL
Z analizy współczesnych działań wojennych wynika, że ciężar walki powoli przesuwa się na niższe szczeble organizacyjne obejmując nimi poziom batalionu. Zatem taki pododdział, by podołać zadaniom realizowanym na polu walki winien charakteryzować się samowystarczalnością i samodzielnością. Winien wykazywać się także manewrowością jego elementów i odpowiednim potencjałem bojowym.
17
Content available remote Straty od ognia wojsk własnych w działaniach bojowych
PL
Artykuł omawia istotny problem prowadzenia działań bojowych, jakim są straty w wyniku ognia wojsk własnych. Wskazane są przykłady historyczne, dotyczące też wojen obecnego wieku obrazujące ten aspekt pola walki. Autor wskazuje również przyczyny i sposoby unikania tego typu strat w czasie prowadzenia działań w różnych warunkach terenowych, w kontekście współdziałania rodzajów wojsk i sił zbrojnych.
PL
W artykule autor opisuje znaczenie wymiaru powietrzno-lądowego, zmiany struktur organizacyjnych oraz rosnące możliwości środków walki.
19
Content available remote Pluton i drużyna w natarciu w terenie zabudowanym
PL
Walka w mieście dobrego wyszkolenia indywidualnego żołnierzy oraz umiejętności sprawnego działania w zespole. Atakujący w terenie zabudowanym muszą się liczyć z oddziaływaniem ogniowym z bardzo dobrze zamaskowanych stanowisk.
PL
Jak chronić własnych żołnierzy przed działaniami psychologicznymi nieprzyjaciela? Co powinno stanowić istotę obrony psychologicznej własnych wojsk? Na czym polega przygotowanie żołnierza do warunków pola walki? Jakie obowiązują zasady skutecznej obrony psychologicznej? Jaka jest rola morale w obronie własnych wojsk przed działaniami psychologicznymi przeciwnika? Kto może dowódcy pomóc w przygotowaniu żołnierza do warunków pola walki?
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.