Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Obecnie, ze względu na rozwój branży turystycznej, coraz częściej adaptuje się budynki historyczne na hotele. Związane jest to z reguły z ich atrakcyjną lokalizacją w ścisłych centrach miast. Przebudowy te są jednak często bardzo skomplikowane pod względem konstrukcyjnym, gdyż wiążą się z wprowadzeniem dużej liczby nowych, ciężkich ścian działowych, wykonaniem wielu otworów na instalacje we wszystkich stropach, wprowadzeniem nowych pionów komunikacyjnych i trzonów windowych oraz ustawieniem na dachu znacznej liczby ciężkich urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych lub baterii słonecznych. Nowa funkcja związana jest też przeważnie z wymianą lub częściową przebudową stropów oraz ze wzmocnieniem lub przebudową dachu, fundamentów i ścian nośnych. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że większość budynków zabytkowych jest pod ochroną konserwatorską, co ogranicza zakres rozwiązań możliwych do zastosowania. W artykule przedstawiono, na przykładzie wybranych obiektów, problemy związane z przebudową budynków zabytkowych na cele hotelowe.
EN
Currently, due to the growing demand of the tourism industry, historic buildings are increasingly being adapted for hotel purposes. This is usually related to their attractive location in the very center of cities. These reconstructions, however, are often very complex in terms of construction, as they involve the introduction of large numbers of new heavy partition walls, execution of multiple openings in all floors for installations, introduction of new communication passages, lift shafts and placement of a large number of heavy air-conditioning machines or solar batteries. Therefore, the new function is intensively related to the replacement or partial rebuilding of floors and the reinforcement or reconstruction of roofs, foundations and supporting walls. An additional disadvantage is that most of these buildings are under conservation protection, which limits the range of possible structural and architectural changes. The paper, basing on several examples, presents problems connected with redevelopment of historical monuments into hotels.
PL
W artykule przedstawiono praktyczny przykład zastosowania nowoczesnego systemu łączenia prętów zbrojeniowych do uciąglenia zbrojenia w remontowanym fragmencie żelbetowej płyty fundamentowej budynku mieszkalnego. Z powodu błędów wykonawczych część płyty po wylaniu betonu nie uzyskała odpowiedniej nośności – zastosowany beton nie miał żądanej wytrzymałości. W procedurze naprawy zdecydowano się na usunięcie słabego betonu z fragmentu płyty fundamentowej o niedostatecznej nośności wraz z wycięciem zbrojenia górnego i pozostawieniem dolnego. W związku z tym, że nowe zbrojenie wstawiano pomiędzy i łączono z istniejącymi prętami, najlepszą metodą ich połączenia okazał się system łączników typu zaciskowego. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoliło na ograniczenie obszaru rozkuwania dobrego betonu płyty oraz szybkie połączenie nowych prętów zbrojenia z istniejącymi.
EN
The paper presents a practical example of application of a modern reinforcement bar splicing system to connect old and new rebar in a repaired part of the reinforced concrete slab of a residential building. Due to some operational errors, part of the slab did not have the proper bearing capacity - the concrete used did not have the required strength. In the repair procedure it was decided to remove the weak concrete from the part of the foundation slab with an insufficient bearing capacity cutting off upper reinforcement and leaving the lower layer. Due to the fact that new rods were inserted between and connected to the existing ones, the best solution was to use a reliable clump splicing system. The use of this solution allowed to limit the area of good concrete destruction and to mount new reinforcement bars very quickly.
PL
Zabytkowe kościoły znajdujące się na polskiej wsi lub w małych miejscowościach najczęściej są murowane z cegły. Jednak dość często można również spotkać interesujące architektonicznie i konstrukcyjnie obiekty, w których głównym materiałem budowlanym jest drewno. Występują dwa główne typy stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych: budowle szachulcowe z drewnianym szkieletem ścian i budowle wykonane w całości z drewna. Większość z nich powstała kilkaset lat temu. Często są zarejestrowane w krajowym rejestrze zabytków, a w każdym z nich przeprowadzono już różne naprawy lub przebudowy. W artykule przedstawiono wybrane, typowe budynki małych kościołów o konstrukcji drewnianej, a także przykład oceny stanu technicznego z analizą statyczną i wytrzymałościową wiejskiego kościółka o konstrukcji zrębowej.
EN
The most common structures of historic churches located in Polish countryside or in small towns are the brick masonry buildings. However, one can also find architecturally and structurally interesting objects in which the basic constructional material is wood. There are two main types of structural solutions applied: half-timbered buildings and buildings made completely of wood. Many of these buildings were created even several hundred years ago. Most of them are registered in the national monuments registry and each of them has undergone various repairs or refurbishments. The paper presents selected typical small timber churches and also an example of evaluation of the technical condition with static and strength analysis of a small countryside log wooden church.
PL
W artykule przedstawiono, na przykładzie wybranych obiektów, aspekty związane z diagnostyką stanu technicznego realizowaną w związku z projektowaną przebudową budynków zabytkowych i przewidywaną zmianą ich funkcji lub modernizacją. Standardowy zakres procedury ewaluacji stanu technicznego i określenia ewentualnej konieczności wzmacniania elementów konstrukcji obiektów powinien obejmować: analizę projektu koncepcyjnego i dokumentacji archiwalnej; inwentaryzację budowlano-konstrukcyjną; opracowanie i analizę warunków geologicznych oraz posadowienia obiektu; oględziny obiektu z inwentaryzacją uszkodzeń; badania materiałowe; sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dotyczące stanu aktualnego i projektowanego; określenie przyczyn istniejących uszkodzeń; zdefiniowanie sposobów wzmocnień elementów konstrukcji lub ich wymiany.
EN
The paper presents, on the example of selected buildings, aspects related to the diagnostics of technical condition carried out in connection with the planned reconstruction of historic buildings and anticipated change of their function or modernization. The standard scope of the procedure for evaluating the technical condition and determining the need to strengthen structural elements of the analyzed objects should include: analysis of the conceptual design, analysis of archival documentation, construction inventory, analysis of geological conditions and foundation, visual inspection of the object with damages inventory, static calculations for current and designed states, identification of causes of existing defects, defining methods for reinforcement of weak elements or their replacement.
PL
W chwili obecnej zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji. Ogólne wymogi dotyczące trwałości konstrukcji, stawiane przez PN-EN 1992-1-1, sprawiają, że elementy te projektowane są z betonów klasy co najmniej C30/C37, a często i wyższej. Powoduje to powstawanie w tych elementach konstrukcyjnych dużych naprężeń skurczowych, które mogą prowadzić do zarysowań płyt fundamentowych i ich nieszczelności. Jednocześnie brak jest jednoznacznych, akceptowalnych wytycznych odnośnie zbrojenia przeciwskurczowego.
EN
Currently, the vast majority of residential and public buildings have underground garages, which usually involves both foundations and basement storey walls being made of reinforced concrete. The general requirements for the durability of such structures, as defined in PN-EN 1992-1-1, make it necessary to design these elements of at least C30/C37, or often higher grade concrete. This causes significant shrinkage stresses occurring in these structural components, which can result in formation of cracks and leakage. At the same time, there are no clear, acceptable guidelines for shrinkage reinforcement of such structural elements.
PL
W artykule przedstawiono historyczne założenie urbanistyczno-architektoniczne klasycystycznego kompleksu pałacowego z końca XVIII w., jego stan techniczny oraz prace budowlane przeprowadzone w ramach funkcjonalno-konstrukcyjnej przebudowy. W skład zespołu wchodziły: wczesnoklasycystyczny, trzypiętrowy pałac, z aneksem przylegającym do centralnej części elewacji ogrodowej, a także zabudowania gospodarskie, takie jak, m.in.: stajnie; spichlerz; obora i gorzelnia. Obecnie, po gruntownej rekonstrukcji, pałac zaadaptowano na hotel, a pozostałe, przebudowane budynki gospodarcze stanowią zaplecze rekreacyjne. Modernizacja kompleksu pałacowego uwzględniała zabytkowy charakter obiektów i wymagania konserwatorskie.
EN
The paper presents an overview of the historical urbanistic and architectural layout, technical condition and main building interventions made during the structural and functional refurbishment of the classicist palace complex from the end of the 18th century. The complex consists of an early-classicist three-storey palace, with an annex adjacent to the central part of its garden façade, as well as farm outbuildings as stables, granary, cowshed and distillery. Today, after the extensive reconstruction, the palace serves as the hotel, while the remaining farm buildings are used as recreational facilities. The modernization of the whole palace complex took into account the historic nature of the buildings and the resulting conservation restrictions.
PL
W artykule omówiono wybrane elementy oceny stanu technicznego na przykładzie niewielkich zabytkowych budynków przemysłowych z położeniem nacisku na warunki ochrony przeciwwilgociowej ich części położonych poniżej poziomu terenu. Przedstawiono także analizę doboru i opis zastosowanych technologii wykonania wtórnych izolacji pionowych i poziomych.
EN
The paper discusses selected elements of the evaluation of the technical condition of exemplary small historical industrial buildings with an emphasis put on dampness conditions of building parts located below ground level. An analysis of selection and description of the technology of the secondary vertical and horizontal insulation are also presented.
PL
Przedstawiono problematykę prowadzenia badań archeologicznych poprzedzających procesy przebudowy, remontu lub renowacji budynków na terenach objętych ochroną konserwatorską w zwartej zabudowie śródmiejskiej. Prace te są zazwyczaj związane z koniecznością odsłonięcia bądź podkopania fundamentów budynków istniejących. Tego rodzaju roboty powinny być prowadzone pod nadzorem projektanta konstruktora.
EN
The paper presents problems associated with conducting archaeological works prior to the activities related to construction, reconstruction, repair or renovation of buildings situated in urban areas protected by conservation laws. These works are generally associated with exposure of foundations of existing buildings and because of that should be always carried out with supervision of structural engineers.
10
Content available remote Wybrane wady wykonawcze ocieplania budynków mieszkalnych metodą ETICS
PL
W artykule, na przykładzie zespołu budynków mieszkalnych, przedstawiono błędy wykonawcze, które mogą zostać popełnione przy wykonywaniu ocieplenia budynków metodą ETICS. Wady te często ujawniają się dopiero po kilku latach eksploatacji, z reguły po okresie gwarancji lub rękojmi, znacząco zmniejszając trwałość i pogarszając wygląd elewacji budynków. Wcelu ich wyeliminowania, oprócz wykonawstwa zgodnego z reżimem technologicznym, konieczny jest właściwy i częsty nadzór nad prowadzonymi robotami oraz dokonywanie odbiorów częściowych.
EN
In a paper, on the example of typical residential buildings, there are presented constructional errors that can be committed during implementing of thermal insulation using ETICS method. These defects become apparent only after a few years of exploitation, usually after a period of guarantee or warranty, significantly reducing the durability and aesthetics of the building façades. To eliminate these defects, in addition to compliance with execution technology, it is necessary to conduct an appropriate and frequent supervision of works and their partial acceptance.
PL
W artykule, na podstawie analizy dokumentacji technicznej i wielokrotnie wykonywanych ekspertyz, przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące aktualnego stanu technicznego prefabrykowanych elementów osłonowych i balustrad balkonowych oraz ich połączeń montażowych, zastosowanych w kompleksie wysokich budynków mieszkalno-usługowych. Opisywane budynki, wzniesione na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, usytuowane przy placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, są jedną z ikon architektury miasta i zostały wpisane do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Ich stan techniczny od wielu lat budził jednak obawy użytkowników. Związane były one z wieloma zmianami technicznymi wprowadzonymi podczas wznoszenia obiektów, złą jakością zastosowanych materiałów, a przede wszystkim brakiem przeprowadzania kompleksowych prac remontowych. W artykule skupiono się na ocenie stanu technicznego i bezpieczeństwa wybranych elementów konstrukcyjnych.
EN
Selected issues concerning the current technical condition of precast curtain walls and balcony balustrades, as well as assembly connections, used in the complex of high-rise residential and commercial buildings, are presented in a paper, based on an analysis of technical documentation and repeatedly performed technical assessments. Discussed buildings, erected in the 60s and 70s of the 20th century, and located in the Grunwaldzki Square in Wroclaw, are one of the architectural icons of the city and were entered into the register of monuments of Lower Silesia province. However, for many years, their technical condition aroused concerns of residents. Those concerns were connected with a number of technical amendments made in the course of construction, poor quality of materials used, but primarily to the lack of carrying out of complex repair works. The article focuses on assessing the technical condition and safety of selected two latter structural elements.
12
Content available remote Problemy konstrukcyjne rewitalizacji zabytkowego pałacu w centrum Wrocławia
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z procesem analizy historycznej, diagnostyki stanu technicznego, projektowania oraz realizacji przebudowy zabytkowego pałacu usytuowanego w rewitalizowanej dzielnicy w centrum Wrocławia. Na przykładzie realizowanej przebudowy przedstawiono rozwiązania wielu problemów konstrukcyjnych, które często zdarzają się wprzypadku adaptacji starych, zabytkowych obiektówdo nowych celów funkcjonalnych i wymagań bezpieczeństwa użytkowania.
EN
The paper discusses the issues related to the process of construction history, technical condition diagnosis, design and reconstruction of a historical palace located in the revitalized neighbourhood in the centre of Wroclaw. There are presented solutions adopted to number of reconstruction structural problems that often occur in the case of the adaptation of old, historic buildings to new functional purposes and safety requirements.
PL
W artykule przedstawiono aspekty konstrukcyjne przebudowy i adaptacji do nowych warunków eksploatacyjnych budynków straży pożarnej wybudowanych na początku lat czterdziestych XX w. Zasadniczą konstrukcję nośną stanowią ramy stalowe wypełnione ścianami murowanymi z cegły oraz klasyczne cienkopłytowe stropy gęstożebrowe, z wypełnieniem z pustaków ceramicznych, rozpięte na stalowych żebrach i podciągach. Konstrukcję nośną ceramicznego stropodachu tworzą dźwigary żelbetowe spięte żelbetowymi belkami podciągów i wieńcami. Celem prac eksperckich było określenie możliwości wykorzystania istniejącej konstrukcji budynku w procesie jego przebudowy.
EN
The paper presents structural aspects related to the reconstruction and adaptation to new operating conditions of fire station buildings built in the beginning of 40th of the XX century. The principal load-bearing structure of buildings are steel frames filled with brick masonry walls and classic thin-plates ribbed floors, filled with hollow bricks, based on steel ribs and binders. The supporting structure of the flat ceramic roof of the building are reinforced concrete girders with main beams and end joists. The aim of the expertise work was to determine the possibility of the widest use of the existing building structural elements in the process of its refurbishment.
PL
W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z procesem diagnostyki stanu technicznego prefabrykowanego, żelbetowego budynku pawilonu handlowego, wzniesionego w latach 70. XX wieku. Na przykładzie wybranego obiektu, którego konstrukcja jest wynikiem adaptacji rozwiązań systemowych do wymagań funkcji handlowej, przedstawiono typowe uszkodzenia i ich ewentualny wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji. Przeanalizowano także możliwości i koszty modernizacji, polegającej na dostosowaniu budynku do przewidywanych nowych wymagań funkcjonalnych.
EN
The article discusses the basic issues related to the process of assessment of technical condition of reinforced concrete prefabricated commercial pavilion, built in the 70s of the twentieth century. Basing on the selected building, the structure of which is the result of adaptation of building system solutions to the requirements of the commercial function, there are analyzed typical damages and their possible impact on the structure safety. Possibility of rebuilding, cost of modernization and adaptation to the current functional requirements were also discussed.
PL
W pracy przedstawiono problemy projektowe i wykonawcze związane z wybudowaniem w jednej z polskich cementowni zbiornika homogenizacji i zapasu mączki wapiennej. Problemy projektowe związane były z przestrzennym modelowaniem zbiornika, a także z ustaleniem właściwego rozkładu pola temperatury na ścianach i stropach silosu. Problemy wykonawcze polegały przede wszystkim na konieczności wykonania na dużej wysokości stropów pośrednich oraz ścian wewnętrznych, dzielących komorę silosu.
EN
The paper presents design and realization problems associated with the construction of homogenization and supply silo for limestone powder in one of Polish cement plants. Design problems were related to the spatial modeling of the reservoir and also in determining the proper distribution of temperature field in silo walls and ceilings. Realization problems were mainly connected to construction of intermediate floors situated at high levels and erection of internal walls that separate silo's main chamber.
PL
Ocena stanu technicznego dotyczy budynków mieszkalnych i poprzemysłowych z przełomu XIX i XX wieku, usytuowanych w centrum Wrocławia. Opisano obecny stan techniczny przykładowych budynków oraz sposób oceny tego stanu.
EN
The authors realized dozens of technical opinions of old dwelling houses and post-industrial buildings from the late 19th and beginnings of the 20th century, situated in the centre of Wrocław. The paper focuses on the description of the current technical state of structural elements of such buildings and way of evaluation of their technical state.
PL
W ostatnich latach projektuje się i wykonuje obiekty nawet o kilku kondygnacjach podziemnych, sąsiadujące bezpośrednio z historyczną zabudową miejską. W takim wypadku konieczne jest zaprojektowanie zabezpieczenia takich wykopów tak, aby nie dopuścić do uszkodzeń historycznych budynków, będących często w złym stanie technicznym. Najważniejsze jest w takim przypadku określenie sposobu posadowienia istniejących budynków, podanie obciążeń, przypadających na ich fundamenty oraz określenie ich dopuszczalnych przemieszczeń. Najtrudniejszą problemem, rzutującym na całość projektowanych prac, jest określenie sposobu posadowienia istniejących budynków, co wiąże się często z koniecznością wykonania głębokich wykopów dla odkrywek fundamentów, często sięgających poniżej poziomu wody gruntowej. Należy zwrócić uwagę, że stare budynki mają często bardzo zróżnicowane warunki posadowienia.
EN
In the last years there is designed a lot of buildings, with several underground storeys, which are situated nearby existing historical monuments. In such situations there is a need of designing a proper protection of deep excavations with aim of protection of old buildings, which very often are in a very bad technical state. One of the most important thing is to determine: the way of foun- dation of historical buildings, loads influencing foundations and limits of displacements of old buildings. The most difficult work is to define the foundations of old buildings - sometimes it needs a realization of deep excavations, even below the level of ground water. It is also important to mention that very often nearby old buildings have a totally different way of foundation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań betonu i zbrojenia oraz rezultaty obliczeń konstrukcji basenu pływackiego z początku XX wieku. W celu określenia stanu technicznego obiektu zrealizowano następujące badania: określenie wytrzymałości betonu w oparciu o badania laboratoryjne próbek pobranych z konstrukcji oraz metodą "pull-out", identyfikację zbrojenia i głębokości powierzchniowej karbonatyzacji betonu. W celu określenia nośności elementów konstrukcyjnych zdefiniowano rzeczywisty model konstrukcji i przeprowadzono obliczenia wytrzymałościowe, wykorzystując dane otrzymane z analiz materiałowych. W podsumowaniu zostały określone wymagania i niezbędne prace, które należy wykonać w celu zapewnienia dalszej bezpiecznej eksploatacji basenu.
EN
The results of concrete and reinforcement examination and structural calculations of swimming pool construction from beginnings of the 20th century are presented in the paper. In order to define technical state of the structure the following examinations were realised: determination of concrete strength basing on laboratory stress analysis and "pull-out" method, identification of reinforcement and surface concrete carbonatisation depth. To determine the bearing capacity of structural elements there was done an identification of construction static model and conducted strength calculations basing concrete data on that obtained from material examination. Finally, there were defined requirements and works necessary to be realised with aim to guarantee further safe exploitation of the swimming pool.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.