Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oxygen saturation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper the possibility of monitoring oxygenation of the tumor tissue through the registration LED technology in photodynamic therapy. The method is applied in the wavelength range, where the spectral difference between oxygenated and deoxygenated hemoglobin is rather high. This method will also help assess the effectiveness of PDT, the level of vascular damage and the degree of the tumor oxygenation.
PL
W artykule przedstawiono możliwość monitorowania stopnia natlenienia tkanki nowotworowej poprzez wykorzystanie źródeł światła LED (light-emitting diodes) w terapii fotodynamicznej (PTD). Metoda może być wykorzystana w takim zakresie długości fal, w którym różnica spektralna pomiędzy hemoglobiną dotlenioną i niedotlenioną jest wysoka. Zaproponowana metoda może być również wykorzystana w ocenie skuteczność terapii PTD, ocenie poziom uszkodzenia naczyń oraz stopienia natlenienia nowotworu.
PL
W artykule zaprezentowano układ scalony pozwalający na bezinwazyjny pomiar nasycenia krwi tlenem, oparty na zjawisku różnego stopnia absorbcji światła w zależności od długości fali świetlnej oraz stopnia natlenienia krwi (oksymetria optyczna). Powstał on jako część systemu monitorowania podstawowych parametrów życiowych człowieka. Zawiera analogowe bloki nadajnika i odbiornika oraz cyfrowy blok odpowiedzialny za kontrolę pracy układu, wstępną obróbkę sygnału oraz komunikacje z innymi elementami systemu za pośrednictwem interfejsu SPI. Układ został wyprodukowany w technologii UMC 130 nm.
EN
The integrated chip allowing non-invasive measurement of blood oxygen saturation basing on the difference in the degree of light absorption depending on the wavelength and the degree of oxygenation of blood (puls oximetry) is presented. It has been developed as a part of the system for monitoring of the human vital signs. The circuit contains an analog transmitter block, an analog receiver block and a digital block for controling the operation of analog blocks, pre-processing the signal from the receiver unit and communication with other system components through the SPI interface. The chip has been fabricated in UMC 130 nm technology.
PL
Obecnie istnieje coraz szersze zapotrzebowanie na urządzenia służące do oceny stanu psychofizycznego osób, w tym żołnierzy czy sportowców, w czasie ich aktywności fizycznej, a więc w ruchu. Muszą to być przyrządy noszone. Ruch ciała jest źródłem dużych zakłóceń, które utrudniają, a nawet uniemożliwiają wykonanie pomiarów za pomocą pulsoksymetrów stosowanych w diagnostyce klinicznej. W artykule w sposób skrótowy przedstawiono zasadę pomiarów utlenowania krwi tętniczej za pomocą fotopulsoksymetrów oraz dokonano przeglądu metod przetwarzania rejestrowanych sygnałów pulsoksymetrycznych mających na celu wyeliminowanie wpływu zakłóceń ruchowych na wyniki pomiarów utlenowania krwi tętniczej.
EN
Now-a-day, there is an increasing demand for devices needed for assessing a psychophysical state of people, including soldiers and sportsmen, during their physical activity, and so in moving. Such devices must be worn. Body movement is a source of high disturbances, which impede or even make impossible realization of measurements by pulse oximeters applied in clinical diagnosis. The paper briefly presents basic information on arterial blood oxygen saturation measurements using pulse oximeters, and gives a review of methods used for processing the monitored pulse oximeter signals in order to eliminate an influence of the movement disturbances on the results of oxygen arterial blood saturation measurements.
EN
The study covered three lakes: Nowe Wloki (with two pools – Main Basin and Northern Bay), Setalskie Duze and Setalskie Male – connected by the Setal Stream (Struga Setal) to form a riverine-lacustrine system. Due to their specific location (slope), the investigated water bodies form a cascade system. They are situated 25 km from the city of Olsztyn, in the Dywity municipality (Olsztyn Lakeland), in an agricultural catchment. Due to their low average depth (1 to 2 m), the analyzed water bodies can be classified as polymictic. The aim of this study was to analyze the temperature and oxygen profiles of water bodies restored approximately 30 years ago. The profiles were determined during winter stagnation (2005 and 2006) and summer stagnation (2007). An analysis of temperature and oxygen conditions performed in the summer confirmed close correlations between the studied parameters. All lakes were characterized by incomplete thermal and oxygen stratification, typical of shallow water bodies. The oxygen profiles determined in the winter showed a temperature distribution pattern characteristic of reverse thermal stratification. In all investigated water bodies, surface water temperature was close to 0 oC, and it increased gradually from a depth of 30–50 cm. During winter stagnation, the highest dissolved oxygen content was noted in the top layer of water under the ice, and oxygen concentrations varied widely between years. The lowest oxygen content was observed at the bottom, and critically low values (from 0.16 mgO2 dm–3 to 0.29 mgO2 dm–3), were recorded during the severe winter of 2006, when ice cover thickness reached 40 cm and organic matter decomposition and aerobic respiration processes led to almost complete oxygen depletion.
PL
Badaniami objęto trzy zbiorniki wodne: jezioro Nowe Włóki (o dwóch plosach – basen główny i zatoka północna), jezioro Sętalskie Duże i jezioro Sętalskie Małe, połączone Strugą Sętal w jeden system rzeczno-jeziorny. Obiekty te ze względu na charakterystyczne położenie (spadki terenu) tworzą układ kaskadowy. Położone są one 25 km od Olsztyna w gminie Dywity (Pojezierze Olsztyńskie) w zlewni o wyraźnym ukierunkowaniu rolniczym. Analizowane akweny ze względu na małą głębokość średnią (od 1 do 2 m) należą do polimiktycznych. Celem pracy była analiza termiczno-tlenowa wód zbiorników wodnych, odtworzonych przed około 30 laty. Profile zostały wykonane zarówno w okresach stagnacji zimowej (2005 i 2006 r.), jak i letniej (2007 r.). Badania stosunków termiczno-tlenowych wykonanych latem wykazały dużą zbieżność elementów temperatury i tlenu. We wszystkich jeziorach stwierdzona została charakterystyczna dla wód płytkich niepełna stratyfikacja termiczno-tlenowa. Wykonane zimowe profile tlenowe wykazały charakterystyczny układ dla temperatur, kiedy to zachodzi zjawisko stratyfikacji odwróconej – katotermii. We wszystkich badanych zbiornikach temperatura wody przy powierzchni była zbliżona do 0 oC i od głębokości około 30–50 cm stopniowo rosła. Największa zawartość tlenu rozpuszczonego w czasie stagnacji zimowej znajdowała się w górnej warstwie, tuż pod lodem i wyraźnie różniła się w poszczególnych latach. Najniższe stężenia O2 występowały przy dnie, z krytycznie niskimi wartościami (od 0,16 mgO2 dm–3 do 0,29 mgO2 dm–3) odnotowanymi w akwenach w czasie bardzo ostrej zimy 2006 r., kiedy to pokrywa lodowa sięgała 40 cm. Wówczas procesy rozkładu materii oraz procesy oddychania tlenowego organizmów doprowadziły prawie do całkowitego zużycia tlenu w zbiornikach.
EN
The potential effect of an increase in ultraviolet radiation on organic matter in the sea surface microlayer and subsurface bulk seawater was evaluated in spring during three sampling periods in 1997, 1998, and 2000. The phytoplankton concentration is high in the water of the southern Baltic during this period. The results of temporal changes in chlorophyll a, phaeopigments, and oxygen concentrations were taken into account. An inhibitory effect (expressed as a decline in chlorophyll a concentrations) on biological processes in the sea surface microlayer as well as in the subsurface layer occurred around noon and in the early afternoon. High levels of ultraviolet radiation intensified chlorophyll a reduction. The measurements conducted in the microlayer and the subsurface layer indicated the possibility of photodamage to phytoplankton under natural conditions when there is an excessive increase of UV-B radiation in comparison to PAR. A significant increase in the phaeophytin a concentration and a decrease in the chlorophyll a concentration was observed at noon when the UV-B/PAR ratio was high.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.