Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Results from experimental investigation on flame propagation in a pipeline filled with gaseous combustible mixture consisted of hydrogen, methane or 20% hydrogen-methane is presented in the article. The mixture was prepared in separate cylinders and premixed before filling the pipeline. The tests were conducted under various relative equivalence ratio – lambda from 1.0 to 3.0 at pressure of 1 bar and temperature of 25ºC. Hydrogen and methane were selected because these gases are main combustible fractions in several gaseous engine fuels (e.g. natural gas, syngas, biogas). Additionally, the mixture 20% hydrogen and methane, as potential engine fuel, was also under investigation. Flame front was detected with aid of IR photodetectors. Hence, the flame speed was resulted from distance divided by time. As observed, the flame propagation speed was over 100 m/s for both hydrogen and methane premixed mixtures. It was several times higher if compared with the laminar flame speed for these gases. It can be explained by additional acoustic effects (standing waves) taking place inside the pipeline. Results from this investigation can be useful in design and construction of the gas feeding system in the gas fuelled internal combustion engine.
EN
The article presents the test results of the single cylinder compression ignition engine with common rail injection system operating on biofuels and conventional diesel blends with hydrogen. Two types of liquid fuels were tested: blend of the 7% Rapeseed Methyl Ester (RME) with conventional diesel fuel and Neste Pro Diesel – blend of the 15% Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), produced by Neste Oil Corporation with conventional diesel fuel. The purpose of this investigation was to examine the influence of the hydrogen addition to biofuels and diesel blends on combustion phases, autoignition delay, engine performance efficiency and exhaust emissions. Hydrogen fraction was changed within the range from 0 to 43% by energy. Hydrogen was injected into the intake manifold, where it created homogeneous mixture with air. Tests were performed at both fixed and optimal injection timings at low, medium, and nominal engine load. After analysis of the engine bench tests and simulation with AVL BOOST software, it was observed that increasing hydrogen fraction shortened the fuel ignition delay phase and it affected the main combustion phase. Moreover, decrease of carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and smoke opacity was observed with increase of hydrogen amounts to the engine. However, increase of the nitrogen oxide (NOx) concentration in the engine exhaust gases was observed.
PL
Spęczanie jest jedną z metod obróbki plastycznej, mającą na celu polepszenie własności mechanicznych detalu oraz nadanie mu odpowiedniego kształtu. Aby spełnić wymagania dotyczące właściwości mechanicznych i charakterystyki wymiarowo-kształtowej wyrobu, urządzenie do obróbki należy wyposażyć w odpowiednie gniazdo i narzędzie oraz poprawnie dobrać parametry procesu. W artykule przedstawiono metodę modelowania procesu spęczania pręta, wykorzystaną do budowy spęczarki własnej konstrukcji wraz z oprzyrządowaniem oraz do doboru parametrów procesu spęczania.
EN
The upset forging is a method of manufacturing, which aim is to improve the mechanical properties of the workpiece and to give it the desired shape. In order to meet the requirements for mechanical properties and dimensional and shape characteristics of the product, the device should be equipped with a suitable socket and a tool. Also the parameters of the process must be properly selected. The article presents the method of modeling the process of the upsetting of a bar, used to design and build the forging machine, along with the tooling and used to determine the parameters of the upsetting process.
EN
The article presents results on combustion of the bio-oil blended butanol in the spark ignition engine. Bio-oil is a mixture of hydro-carbons condensing to liquified phase while cooling it down to ambient temperature. In general, the liquid called bio-oil is a byproduct of the pyrolysis process of organic matter. Results from analysis presented in the manuscript include the following: in-cylinder pressure traces and toxic exhaust emissions. Finally, comparison of these results with results from combustion of n-butanol reference fuel were provided. Obtained results indicate satisfactory, eco-friendly possibility for utilization of bio-oil in the internal combustion engine.
PL
Członkostwo Polski we Wspólnocie Europejskiej skutkuje m. in. koniecznością zmiany struktury źródeł produkcji energii elektrycznej i ciepła. Konieczność ta jest powodowana polityką energetyczną Wspólnoty. Generalnie dąży się do ograniczenia paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. W przypadku Polski z całej gamy odnawialnych źródeł energii największe realne możliwości wykorzystania stwarza biomasa. Aby tak się stało biomasa powinna być paliwem konkurencyjnym cenowo. Niestety, przetworzone paliwo biomasowe w postaci np. peletu jest paliwem drogim. Najtańszą biomasą wydaje się być niesortowane drewno. Podstawowym procesem wykorzystania drewna w produkcji ciepła jest jego spalanie. Niestety, biomasa, podobnie jak inne paliwa stałe, spalana niewłaściwie może być źródłem bardzo groźnych zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Przyczyną takiego stanu jest m. in. niewłaściwe podawanie paliwa – częste okresowe ładowanie komory paleniskowej, które powoduje wychładzanie komory i pogorszenie warunków spalania. W pracy zaprezentowano automatyczny podajnik niesortowanej biomasy, dedykowany do współpracy z kotłem wodnym małej mocy. Taki podajnik umożliwiałby realizacje spalania ciągłego. Ponadto proponuje się zastosować w całym układzie produkcji ciepła zbiornika buforowego w celu gromadzenia ciepła w okresach mniejszego jego zużycia. Ten wymóg gwarantowałby pracę kotła przy nominalnych obciążeniach, a zatem zwiększenie średnio sezonowej sprawności urządzenia, a przez to mniejsze zużycie paliwa..
EN
Polish membership in the European Community resulting, among others, the need to change the structure of sources of electricity and heat. This necessity is caused by the energy policy of the Community. Generally reduce consumption of fossil fuels in favor of renewable energy sources is desirable. In the case of our country with a wide range of renewable energy the biomass poses the greatest real opportunities to use. The biomass should be competitively priced to make it happen. Unfortunately, the processed biomass fuel in the form of eg. pellets fuel is expensive. The cheapest biomass seems to be unsorted wood. The basic process of the use of wood for heat is the burning. Unfortunately, biomass, like other solid fuels burned improperly can be very dangerous source of pollution emitted into the environment. The reason for this is, among others, improper supply of fuel – frequent periodic loading of the combustion chamber, which cools the chamber and the deterioration of the burning. The automatic feeder of unsorted biomass, dedicated to work with the hot water boiler of small power is presented in the paper. The feeder enables the realization of continuous burning. In addition, it is proposed to apply throughout the heat production of the buffer tank system to collect heat during periods of lower consumption. This requirement would guarantee work of the boiler at rated loads, thus increasing the average seasonal efficiency of the device, and thus lower fuel consumption.
PL
Tematyka pracy związana jest z systemami trójgeneracyjnymi. Zawarto w niej opis paliwa biogazowego jako alternatywę do zasilania silników stacjonarnych, elementy układu trójgeneracyjnego, cele stosowania trójgeneracji. Zaprojektowano koncepcyjny model takiego układu o mocy 80kWe z przeznaczeniem dla hali sportowej. Przedstawiono podstawowe elementy tego układu z jego parametrami i kosztami zużywanego paliwa. Jako podsumowanie dołączono bilans energijny tej koncepcji. W podsumowaniu zawarto możliwości wdrożenia takiego układu z uwzględnieniem zużywanego paliwa, a także korzyści płynące z użytkowania tego typu urządzeń. Przedstawiono, gdzie i kiedy można używać takich układów i czy warto inwestować w tego typu urządzenia.
EN
The subject matter of this thesis refers to trigeneration systems. The thesis includes a description of biogas as an alternative to powering reciprocating engines, the elements of trigeneration systems, the purpose of using trigeneration. Additionally, a conceptual model of such a system with a power of 80kW has been designed for the sports hall. The thesis presents the essential elements of this system along with its parameters and costs of the fuel used. At the end, the energy balance of this concept has been attached. The conclusion includes the possibilities of implementing such a system considering the fuel used as well as the benefits of using such devices. The thesis presents where and when these systems can be used and whether it is worth investing in this type of equipment.
7
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę zespołu kogeneracyjnego wyposażonego w układ odzysku ciepła odpadowego opartego na siłowni parowej pracującej na zasadzie obiegu Clasiusa-Rankina. Przeprowadzona analiza opierała się na określeniu ilości energii zawartej w spalinach silnika gazowego a następnie na zaprojektowaniu instalacji odzysku ciepła odpadowego, z którego wytwarzana będzie energia elektryczna oraz wykonaniu bilansu energijnego wykorzystanego do tego celu zespołu kogeneracyjnego i siłowni parowej. Na podstawie analizy bilansu energijnego oszacowano również koszty inwestycyjne potrzebne do stworzenia takiej instalacji oraz czas amortyzacji wyżej wymienionej inwestycji w zależności od sposobu dofinansowania oraz cen sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej.
EN
The paper presents an analysis of cogeneration unit with a waste heat recovery system based on a stem power plant which work with Clasius-Rankin cycle. To conducted the analysis the waste heat energy of the gas engine was determined. Next the waste heat recovery system which will be producing the electric energy was designed. At the end the energetic balance was done for the gas engine and the waste heat recovery system. On a base of this analysis the investments cost for such installation and time needed to it full amortization, which depends of financing method and energy price, were determined.
8
Content available remote Oczyszczanie i przetwarzanie gazu generatorowego ze zgazowania odpadów
PL
Energia uzyskiwana z odpadów jest nie tylko cennym źródłem energii odnawialnej, ale także niezwykle przydatną i opłacalną metodą redukcji ilości odpadów składowanych na wysypiskach śmieci. Jedną z metod neutralizacji i energetycznego wykorzystania odpadów jest technologia zgazowania i wykorzystania pozyskanego gazu generatorowego do zasilania silników spalinowych w zespołach prądotwórczych. W przypadku wykorzystania gazu generatorowego do zasilania silnika tłokowego należy mieć na uwadze stosunkowo ostre wymagania w zakresie czystości gazu. Podstawowym problemem, występującym w układach zgazowania są substancje smoliste, które kondensując, osiadają na powierzchniach wewnętrznych kanału dolotowego silnika, blokując przepływ oraz na elementach układu rozrządu uniemożliwiając poprawną pracę silnika. Ponadto smoła pogazowa i zawarte w niej związki chemiczne mogą powodować korozję i erozję ścian cylindra silnika. W artykule scharakteryzowano proces zgazowania jako przykład termicznej neutralizacji odpadów oraz proces oczyszczania gaz generatorowego ze zgazowania. Zaprezentowano uruchomioną w Instytucie Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej instalację oczyszczania gazu generatorowego uzyskanego ze zgazowania osadu ściekowego będącego ubocznym produktem procesu oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalni. W instalacji zgazowania osadu ściekowego do układu oczyszczania gazu użyto filtrów cyklonowych wraz z odpylaczami mokrymi nazywanymi skruberami Venturiego. Instalacja oczyszczająca zapewniła oddzielenie smół pogazowych zawartych w osadzie w stopniu eliminującym kondensację tych smół w układzie dolotowym badawczego doładowanego silnika tłokowego napędzającego generator prądotwórczy.
EN
Energy from waste is not only a valuable source of renewable energy, but also extremely useful and cost-effective method of reducing the amount of waste deposited in landfills. One of methods of neutralization and energetic utilization of waste is technology of gasification and the use of acquired generator gas to power internal combustion engines in power generating sets. When using generator gas to power a piston engine you should remember about the relatively stringent requirements for gas purity. The main problem which occurs in gasification systems are tar products which condense and settle on the inner surfaces of the intake manifold of the engine. They block the flow and timing system components preventing proper operation of the engine. Furthermore, the gas pitch containing chemical compounds can cause corrosion and erosion of the engine cylinder wall. The study characterized the selected technologies of gasification of waste and gas rectification as well as generator gas cleaning set obtained from gasification of sewage sludge that is a by-product of the process in municipal wastewater treatment plant. Cleaning system assured separation of after-gas tars contained in the sediment to the extent eliminating the condensation of these tars in the intake system of supercharged piston engine. The article characterizes the process of gasification which is an example of thermal neutralization of waste and cleaning process gas from gasification generator. Presented running at the Institute of Thermal Machinery Czestochowa University of Technology purification plant generator gas obtained from gasification of sewage sludge that is a byproduct of the process of wastewater treatment in sewage. In the gasification unit of sewage sludge to the gas cleaning system used cyclone filters and Venturi scrubbers. The generator gas cleaning system allowed the separation of gas pitch in the sludge and prevented the condensation of tars in the intake test supercharged piston engine.
PL
Współczesne technologie termicznego przetwarzania odpadów są skutecznym sposobem neutralizacji różnego rodzaju odpadów, połączonym z wykorzystaniem ich do celów energetycznych. Spośród wielu metod termicznej neutralizacji odpadów najbardziej perspektywicznymi wydają się być piroliza i zgazowanie. Według niektórych właśnie proces zgazowania może być najlepszym rozwiązaniem spośród termicznych metod utylizacji osadu ściekowego. Zgazowanie jest procesem polegającym na termicznym rozkładzie materii organicznej przy niedoborze tlenu, w wyniku którego powstaje między innymi mieszanina gazów (H2, CO, CO2, CH4) nazywana gazem generatorowym. Taki gaz, odpowiednio oczyszczony może być wykorzystany do zasilania silnika spalinowego napędzającego zespół prądotwórczy. W ramach pracy zaprezentowano prototypową instalację zgazowania osuszonego osadu ściekowego z systemem oczyszczania gazu, współpracującą z zespołem prądotwórczym 80 kW, napędzanym doładowanym silnikiem tłokowym, adaptowanym do zasilania dwupaliwowego gazem generatorowym i olejem napędowym. Wykorzystany w instalacji system oczyszczania gazu generatorowego zapewnił odseparowanie smół pogazowych uniemożliwiając ich kondensację układzie dolotowym silnika badawczego. W wyniku zgazowania z 1 tony osadu uzyskano około 1450 m3 gazu generatorowego o wartości opałowej zawierającej się w granicach 2,5-3,5 MJ/m3. W warunkach ciągłej całodobowej eksploatacji instalacja zgazowująca współpracująca z silnikiem badawczym była w stanie w ciągu doby zgazować około 1,8 ton osadu i wytworzyć w tym czasie około 0,9 MWh energii elektrycznej zużywając do tego celu około 50 kg oleju napędowego.
EN
Modern technologies of thermal processing of waste are an effective way to neutralize the different types of waste, combined with their use for energy purposes. Pyrolysis and gasification seem to be the most perspective of all methods of thermal neutralization of waste. According to some, just gasification process may be the best solution of thermal sludge disposal methods. Gasification is a process of thermal decomposition of organic matter using oxygen deficit, which arises as a result of, inter alia, a mixture of gases (H2, CO, CO2, CH4 ) is called a gas generator. Such gas, properly cleaned can be used to power an internal combustion engine driving a generator. As part of the paper presents a prototype installation of gasification of dried sludge from the gas cleaning system, works with a team of 80 kW generator driven turbocharged piston engine, adapted to power the dual fuel gas and diesel generator. The generator gas cleaning system allowed the separation of gas pitch in the sludge and prevented the condensation of tars in the intake test supercharged piston engine. As a result of gasification of the precipitate, a one tone of about 1450 m3 of gas with a calorific value generator is in the range 2.5-3.5 MJ/m3. Under continuous operating hour installation gasifying cooperating with the test engine was able to gasify about 1.8 t of sludge per day and prepared at the time of about 0,9 MWh of electrical energy for this purpose while consuming about 50 kg of diesel fuel.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
9016--9023
PL
W artykule przedstawiono krótkie opisy autorskich układów hydraulicznych wykorzystanych w ciągu technologicznym wielkoseryjnej produkcji strunobetonowych żerdzi wirowanych dla elektroenergetyki. Układy te obok pneumatycznych układów sterowania, sterowania i napędu elektrycznego stanowią niezbędny element produkcji elementów wirowanych z betonu sprężonego. Układy te zostały zaprojektowane, wykonane, uruchomione i wdrożone przez autora publikacji w ramach zawartej umowy o współpracę między Politechniką Częstochowską Instytutem Maszyn Cieplnych a Firmą Strunobet-Migacz. Projekt o numerze BZ-1-103/2013 i tytule: „Projekt, montaż i testowanie urządzeń do seryjnej produkcji strunobetonowych i żelbetowych elementów dla energetyki”, realizowany był w latach 2013/2014 na terenie firmy w Lewinie Brzeskim w nowo powstającym zakładzie. Układy te są obecnie eksploatowane w ciągu technologicznym zakładu a w dalszym etapie projektu będą zoptymalizowane i ewentualnie poddane modernizacji lub wymianie zastosowanych elementów hydraulicznych.
EN
This article includes short descriptions of author’s hydraulic systems used in technological line for large-lot production of spun pretensioned concrete poles for electrical power engineering. These systems, along with pneumatic control systems, control and electric drive, are a necessary element in the production of spun elements made of prestressed concrete. These systems were designed, manufactured, started and implemented by the author of this publication within a framework of the cooperation agreement concluded between the Institute of Thermal Machinery, Częstochowa University of Technology and Strunobet-Migacz company. The project no. BZ-1-103/2013, titled: “Project, assembly and testing of devices for serial production of pretensioned concrete and reinforced concrete elements for electrical power engineering”, was completed in the years 2013/2014, on the company’s premises in Lewin Brzeski, in newly constructed factory. At present, these systems are used in the factory’s technological line and at the further stage of the project they will be optimized and, if need be, subjected to modernization or applied hydraulic elements will be replaced.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących korelacji pomiędzy niepowtarzalnością pracy indykowanej (jednym z głównych parametrów pracy silnika spalinowego), a fluktuacjami prądu elektrycznego wytwarzanego w agregacie prądotwórczym zasilanym LPG. Omówiono stanowisko badawcze, metodykę pomiarów oraz przedstawiono wyniki badań korelacji fluktuacji pracy indykowanej z fluktuacjami natężenia prądu. W przypadku jednocylindrowego agregatu prądotwórczego stwierdzono bardzo wyraźny związek między pracą indykowaną silnika spalinowego, a energią elektryczną obliczoną w przedziale czasowym odpowiednio przesuniętym kątowo względem początku cyklu pracy silnika. Nieco gorsza jest korelacja między amplitudą prądu elektrycznego i pracą indykowaną.
EN
The results of investigation of the correlation between fluctuation of indicated work (one of the main parameters of the work internal combustion engine) and fluctuation of electric current from generating set fueled LPG gas are presents. The test stand, measurement methodology and the results of the correlation between fluctuations of indicated work and current fluctuations are showed. A clear relationship between engine indicated work and an electric energy calculated in time interval angularly shifted regarding the beginning of engine cycle was stated in the case of single-cylinder generating set. A little worse correlation between amplitude of electric current and indicated work was achieved.
EN
The paper presents the results of investigation conducted by the Institute of Internal Combustion Engines and Control Engineering under the research project R10 019 02 entitled "The internal combustion piston engine combined with the sewage sludge gasification system" sponsored by the Ministry of Science and Higher Education. Legal conditions concerning the storage and utilization of sewage sludge are outlined in the paper. The complete gasification system for power generation is discussed. Several issues concerning the gasification reactor, the gas treatment system, the power generator and the IC engine are described. The results of tests carried out on both the gasification reactor and the engine fueled with the obtained producer gas are also reported.
PL
W referacie przedstawiono wyniki zrealizowanego w latach 2007-2010 w Instytucie Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Politechniki Częstochowskiej projektu badawczego rozwojowego R10 019 02 nt." Tłokowy silnik spalinowy w instalacji zgazowania osadu ściekowego" sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Omówiono uwarunkowania prawne dotyczące składowania i utylizacji osadu ściekowego, omówiono zaprojektowaną i zbudowaną w IMTiTS PCz instalację zgazowania osuszonego osadu ściekowego i oczyszczania gazu generatorowego, agregat prądotwórczy z doładowanym silnikiem tłokowym oraz wyniki badań tej instalacji i doładowanego silnika tłokowego zasilanego pozyskiwanym gazem generatorowym.
EN
In the paper the results of testing of the intake port of an IO-320B1A-type LYCOMNIG naturally aspirated aircraft engine used in the EM-11C-type Orka aircraft for the resistance to the effects of accidental ignition and the occurrence of a backfire have been presented. The tests were carried out under extreme conditions (with the intake system closed) and in conditions similar to normal operation using fuels with different combustion rates. It was found that the positive pressure caused by such accidental ignition under normal operating conditions did not exceed 0.08 bar and did not pose any hazard of damage to the intake port system of the IO-320B1-type TEXTRON -LYCOMNIG naturally aspirated aircraft engine, as designed by the aircraft manufacturer.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności układu dolotowego wolnossącego tlokowego silnika lotniczego LYCOMNIG typu IO-320B1A stosowanego w samolocie typu EM-11C Orka na skutki przypadkowego zapłonu i powstanie tzw. płomienia wstecznego (back-fire). Przeprowadzono próby w warunkach ekstremalnych (zamknięty układ dolotowy), jak i w warunkach zbliżonych do normalnej eksploatacji z wykorzystaniem paliw o różnej szybkości spalania. Stwierdzono, iż maksymalne wartości ciśnienia wywołane takim przypadkowym zapłonem w warunkach normalnej eksploatacji układu dolotowego nie przekraczają wartości 0,08 bar i nie grożą rozerwaniem zaprojektowanego przez producenta samolotu układów dolotowych wolnossących silników typu TEXTRON-LYCOMNIG IO-320B1.
14
PL
Od wielu lat w ośrodkach naukowych na całym świecie prowadzone są badania nad zasilaniem wodorem silników pojazdów mechanicznych. Prowadzone są także próby spalania wodoru w silniku dwupaliwowym zasilanym dodatkowo olejem napędowym. W Instytucie Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Politechniki Częstochowskiej zbudowano stanowisko badawcze umożliwiające spalanie wodoru w silniku wysokoprężnym, który był dodatkowo zasilany olejem napędowym wtryskiwanym bezpośrednio do cylindra. Natomiast wodór doprowadzany był do silnika poprzez układ wtryskowy zamontowany na kolektorze dolotowym lub poprzez mieszalnik. Stanowisko zbudowano na bazie silnika wysokoprężnego firmy DEUTZ typ FL511 napędzającego prądnicę synchroniczną o mocy 20 kVA. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki eksperymentalne badań silnika zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym i wodorem o proporcji 50/50% pod względem udziału energetycznego oraz silnika zasilanego wyłącznie wodorem, którego zapłon inicjowany był samoczynnie. Wyniki badań przedstawiają przebiegi ciśnienia w cylindrze, składową zmienną tego ciśnienia, rozkłady statystyczne położenia 10, 50 i 90% spalonego ładunku (MFB) oraz charakterystykę spalania stukowego.
EN
Investigation on a hydrogen fuelled engine has been conducted all over the world for several years. Hydrogen-diesel bi- fuelling application to a compression ignition (CI) engine is also of the interest. A test bed, which provides opportunities for both hydrogen combustion and diesel-hydrogen co-combustion research in the CI engine, has been built in the Institute of Internal Combustion Engines and Control Engineering of Czestochowa University of Technology. A classic direct injection system has been applied for fuelling the engine. Hydrogen can be delivered to the engine combustion chamber in two different ways: by a port fixed hydrogen injector or by a mixer, installed in the inlet manifold just pass the injector. Main parts of the test bed are as follows: 2 in-line air-cooled compression ignition (CI) engine FL511 made by Deutz and a synchronous generator of power output of 20 kVA. Tests were carried out for the hydrogen fuelled engine. Hydrogen was self-ignited due to high compression ratio of the engine. Additionally, there were tests of combustion of hydrogen, ignited by a diesel dose directly injected into the cylinder under proportion of 50/50% concerning energy share of the ach fuel. The research, presented in the paper, contains results of in-cylinder pressure analysis with respect to combustion knock intensity and mass fraction burnt (MFB) location against crank angle. There is also comparison made between these two tests and the test conducted for an original diesel engine.
PL
W pracy zaprezentowano rozwiązanie sterowania napędu hydraulicznego wtryskarki pionowej z wykorzystaniem przemiennika częstotliwości oraz omówiono wpływ tego typu sterowania na jakość uzyskanych wyprasek. Podstawowe parametry procesu wtryskiwania - temperatura, ciśnienie i czas zależą od trzech grup czynników, które mogą się zmieniać w szerokim zakresie. Do tych czynników zalicza się właściwości wtryskarki, właściwości tworzywa oraz cechy konstrukcyjne formy. Sposób sterowania napędem hydraulicznym wtryskarki ma istotny wpływ na jakość wyrobu poprzez odpowiednie zapewnienie parametrów procesu, jak również wpływa na mniejszą energochłonność układu napędowego, mniejsze skomplikowanie maszyny a co za tym idzie niższe koszty wytworzenia.
EN
In the paper, the solution of the steering of the hydraulic drive of the perpendicular injection moulding machine with the utilization of the converter of the frequency were presented and over the influence of this type of the steering on the quality obtained moulded piece, were discussed. Basic parameters of the process of the injection - the temperature, the pressure and the time are relative to three groups of factors which can change over a wide range. To these factors it is numbered the property of the injection moulding machine, the property of the material and the feature constructional forms. The manner of the steering with the hydraulic drive of the injection moulding machine has an essential influence on the quality of the article across the suitable assurance of parameters of the process, as well as bears on smaller energy-consuming of the driving arrangement, the smaller maziness of the machine and what to these is going lower costs of producing.
16
PL
W układach sterowania napędów hydraulicznych z wykorzystaniem pomp o stałej wydajności, siłowników i silników o stałej chłonności bardzo często występuje potrzeba regulacji prędkości liniowych czy obrotowych elementów wykonawczych. W przypadku konieczności płynnej zmiany np. prędkości przesuwu siłownika lub prędkości obrotowej silnika hydraulicznego najczęściej stosowaną metodą jest regulacja dławieniowa strumienia przepływającego oleju (przy założeniu stałej wydajności pompy hydraulicznej zastosowanej w układzie).
PL
Opisano automatyczny układ do zasilania kotłowni ekologicznej opalanrj biomasą. Pokazano interesujące rozwiązanie zasilania z krajowymi elementami hydraulicznymi. Wskazano na oszczędnościowe zalety układu.
EN
Automatic system designed for the feeding of an ecological boiler using biomass fuel is presented. An interesting feeding system fitted with domestic hydraulic components is discussed. Economical capabilities of the discussed system are emphasized.
PL
W procesie kształtowania ciśnieniowego w podwyższonych temperaturach materiałów plastycznych występuje konieczność zamknięcia formy i utrzymanie docisku zamka formy przez kilka godzin cyklu nagrzewania. Docisk musi być skuteczny, aby zapewnić szczelność gazowej części formy. Istnieje bardzo wiele rozwiązań układów stałego docisku (np. prasy hydrauliczne, uchwyt mocujący), które zapewniają poprawne działanie. W przedstawionym układzie przyjęto założenia: - prostota budowy, - niezawodność działania, - dostępność użytych elementów, - możliwość wykonania układu w niewyspecjalizowanym zakładzie, - koszt.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.