Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmienne warunki pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Uproszczony model skraplacza energetycznego w zmienionych warunkach pracy
PL
W artykule przedstawiono charakterystyki skraplacza energetycznego w zmienionych warunkach pracy oraz zaprezentowano pełny i uproszczony model skraplacza przydatnego w analizach układu cieplnego bloków energetycznych.
EN
The article presents the characteristics of an steam condenser in off-design conditions and a full and simplified model of a condenser useful in the analysis of the steam cycle of power units.
PL
Efektywność skraplacza jest funkcją współczynnika przenikania ciepła, powierzchni wymiany ciepła i strumienia pojemności cieplnej czynnika ogrzewanego. W literaturze można też znaleźć inne aproksymacyjne zależności, które są funkcją parametrów wlotowych i zawierają stałe współczynniki, które trzeba określic na podstawie danych pomiarowych. W artykule przedstawiono zależność na efektywność skraplacza w funkcji parametrów wlotowych i odpowiadających im parametrów dla stanu odniesienia. Proponowana zależność ma prostą postać i zawiera tylko parametry wejściowe i parametry w stanie odniesienia. Z analizy proponowanej zależności wynika, że efektywność skraplacza w otoczeniu parametrów odniesienia można przyjąć jako stałą, równą efektywności skraplacza dla warunków odniesienia. Przyjęcie stałej wartości efektywności skraplacza pozwala na przykład w prosty sposób określic temperaturę wylotową wody chłodzącej z zadowalającą dokładnością dla zmiennych warunków pracy dla szerokiego zakresu zmian parametrów wejściowych. Słuszność przyjętego założenia sprawdzono na podstawie danych uzyskanych z symulatora skraplacza dla bloku 200 MW i danych pomiarowych.
EN
Condenser effectiveness is a function of an overall heat transfer coefficient, heat transfer area, and the heat capacity rate of the heated fluid. In the literature, other approximate equations can be found being functions of inlet parameters and containing constant coefficients which have to be established based on measurement data. The present paper provides an equation for the condenser effectiveness being a function of parameters at the condenser inlet and ones that correspond to the inlet parameters and are relevant in a reference state. The proposed equation has simple form and contains only the inlet and reference parameters. An analysis of the proposed equation shows that the condenser effectiveness in the neighborhood of the reference parameters can be considered constant and equal to the condenser effectiveness in reference conditions. By using a constant value of the condenser effectiveness one can, for instance, easily determine cooling water outlet temperature with satisfactory accuracy for variable operating conditions and a wide range of changes in inlet parameters. This assumption was verified to be true based on data obtained from a simulator of a 200-MW unit condenser and on measurement data.
EN
The paper describes the basic components and the principle of operation of a turboprop engine of the C-130 Hercules aircraft. The paper also includes an extensive analysis of the aircraft flight profile (departing from the Powidz airfield, Poland to Bagram Afghanistan). Following the flight log, the paper contains many calculations, to show the influence of the changing meteorological conditions on the aircraft performance, particularly temperature, altitude and ambient pressure. The results of the investigation constitute the foundations to create further steps of the research for the optimization of a flight profile that balances the amount of fuel and mass of the cargo. Finally, the authors suggest a development of specific software to simulate a flight prior to departure, based upon available data before the mission.
PL
W pracy przedstawiono podstawową budowę i zasadę działania silnika samolotu C-130 Hercules jak również analizę uproszczonego profilu lotu z lotniska w Powidzu do Bagram (Afganistan). Zrealizowano zbiór obliczeń dla poszczególnych etapów lotu w celu przedstawienia wpływu zmiennych warunków atmosferycznych na osiągi samolotu, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury i ciśnienia atmosferycznego. Wysunięto wnioski stanowiące podstawę do nakreślenia kolejnych kierunków badań w celu optymalizacji profilu lotu dla odpowiedniej ilości paliwa oraz załadunku. Ostatecznie autorzy, na podstawie syntezy wyników badań, wnioskują o opracowanie programu komputerowego dla dokonywania symulacji lotu przed jego wykonaniem, posiadając dane dostępne przed każdą misją.
4
Content available remote Możliwości neuronowej klasyfikacji stanu w zmiennych warunkach pracy obiektu.
PL
Celem było sprawdzenie możliwości wykorzystania metody LVQ - Learning Vector Quantization - algorytmu samoorganizacji adaptacyjnego kwantowania wektorowego Kohonena sieci neuronowych do syntezy symptomów pozwalających diagnozować stan wybranej klasy obiektów przy zmiennych warunkach pracy: prędkości obrotowej i obciążeniu. Dla uczenia sieci wykorzystano wybrane składowe widma synchronicznego prędkości drgań składające się z prążków odpowiadających wybranym częstościom harmonicznym prędkości obrotowej oraz zazębienia przekładni, a także punktowych estymat bezwymiarowych. Wybór typu sieci neuronowych umożliwił klasyfikowanie wektorów stanu w sposób nadzorowany. Dzięki wykorzystanej w metodzie LVQ warstwie rywalizującej można było w obecności zadanych załóceń dokonać adekwatnej klasyfikacji stanu urządzenia w zakresie zakładanych zmian warunków pracy. Maksymalna sprawność, jaką uzyskano dla sygnałów testujących wyniosła 95%. Większość błędnych rozpoznań związana była ze stanem niesprawnym. Stwierdzono zdolność badanej sieci do uogólniania - prawidłowego rozpoznania stanu przy odmiennych niż w trakcie treningu warunkach pracy urządzenia.
EN
In this paper the ability of Learning Vector Quantization NN training algorithm to identifying the disjoint states of rotating machinery in the case of variable operating conditions (VOC) has been examined. Measured signal was the vibration velocity of model gear. A set training data was based on the selected components of amplitude synchronous spectrum. In active identification experiment the setting states has been influenced by loading and rotation speed changes. Max. 95% classification efficiency of state recognition seemed to be possible and the NN ability to generalise the knowledge has been influenced by VOC, especially in the absence of failures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.