Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Relacje między dowodzeniem a zarządzaniem są skomplikowane i niejednoznaczne. Analiza tych zależności prowadzi jednak do wniosku, że w ostatnich dziesięcioleciach zaszły w tym zakresie daleko idące zmiany. Współczesne, nowoczesne armie NATO w dużym zakresie implementują w swoim działaniu rozwiązania stosowane w sektorze biznesowym. W konsekwencji czego od dowódców oczekuje się nie tylko wiedzy i umiejętności czysto wojskowych, ale także kompetencji z zakresu zarządzania. Zjawisko to jest widoczne szczególnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Ten aspekt zarządzania jest obecnie wspierany różnego rodzaju rozwiązaniami informatycznymi. W wojsku, podobnie jak w organizacjach cywilnych, istnieje możliwość i potrzeba ich stosowania, po to by usprawnić procesy w tym zakresie i zapewnić jak najlepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego. Przy czym w wojsku zarówno można stosować wiele rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w organizacjach cywilnych, jak i konstruować rozwiązania specyficzne, które uwzględniają np. specyfikę działań bojowych.
EN
Relationship between commandment and management is very complicated and ambiguous. The analysis of this relationship leads to conclusion that in last decade in that area there have appeared sweeping changes. To a large extent, present-day, modern NATO armies implement solutions which are already used in business sector. As a consequence from commanding officers it is expected not only to have knowledge and military skills but also to have competences in management. This phenomenon is visible especially in area of human capital management. This aspect of management is widely supported by different IT solutions. In the army, similarly to civil organizations there exist possibility and need to use them to improve processes in these areas and to assure taking advantage of human capital as best as it is possible. In the army it is not only possible to apply many technological solutions that are used in civil organizations but also create specific solutions, which take into consideration military operations.
PL
Technologie informacyjno-komunikacyjne wywierają istotny wpływ na wszystkie wymiary życia gospodarczego, a w tym także na problematykę przedsiębiorczości. Prawie we wszystkichjej aspektach dostrzec możemy konsekwencje rozwoju technologii cyfrowej, a zwłaszcza jej aktualnej wersji określanej mianem Web 2.0. Z tego powodu w tym artykule podjęto próbę wyjaśnienia istoty przedsiębiorczości funkcjonującej w warunkach gospodarki cyfrowej oraz wskazano na podstawowe rozwiązania, jakie w tym zakresie ostatnio się pojawiły. W szczególności scharakteryzowano start-upy, jako podmioty szczególnie typowe dla tego nowego typu innowacyjnej przedsiębiorczości.Zaprezentowano także ich specyficzne cechy oraz przedstawiono potencjalne obszary ich aktywności.
EN
Information and communication technologies (ICT) affect all the aspects of economic life and also have an impact on entrepreneurship issues. In almost all its aspects we could notice the consequences of digital technology development, especially its current version named Web 2.0. Hence, in this article the explanation of entrepreneurship essence which functions nowadays in conditions of digital economy has been undertaken as well as there are shown basic solutions which have recently appeared in this matter. Particularly, the start-ups have been characterized, as the examples of business, typical for this new kind of innovative entrepreneurship. Their specific characteristics and potential area of activity have been presented.
3
Content available remote E-administracja w Polsce : główne założenia, stan aktualny i kierunki rozwoju
PL
Technologia teleinformatyczna przekształca obecnie wszystkie wymiary życia prywatnego, społecznego, ekonomicznego i publicznego. W tym artykule podjęto próbę przedstawienia, jak ta technologia wpływa, lub może wpływać, na funkcjonowanie współczesnej administracji. Przed przystąpieniem do badań autorzy sformułowali dwie podstawowe hipotezy badawcze: 1. Technologia teleinformatyczna dostarcza narzędziowych możliwości doskonalenia działalności urzędów administracji publicznej. 2. Aktualny stan wykorzystania technologii teleinformatycznej przez polską administrację nie odzwierciedla ani możliwości technologicznych, ani potrzeb zgłaszanych przez zainteresowane podmioty. W artykule wyjaśniono istotę e-administracji oraz wskazano podstawowe korzyści, jakie można osiągnąć, wdrażając nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne w jednostkach administracji publicznej i samorządowej. Przedstawiono także założenia dotyczące rozwoju e-administracji zawarte w planach działań Unii Europejskiej i powiązane z nimi strategiczne założenia programu informatyzacji państwa, który jest obecnie realizowany w Polsce. Artykuł kończy analiza case study, w której przedstawiono wykorzystanie technologii teleinformatycznej w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Bemowo
EN
Nowadays, ICT Technology (Information and Communication Technologies) is omnipresent in every part of the private, social, economic and public life and keeps on its transforming. The article presents the ICT’ impact on functioning public administration. Before doing the research, authors formulated two basic hypotheses: 1. ICT provides a tool capabilities to improve working activities of public administration offices. 2. Current status of the use of ICT by polish administration neither reflects the technological capabilities nor needs reported by interested holders. The article explains the essence of e-administration and identifies the basic benefits that can be achieved by implementing modern ICT solutions in units of public administration and local government. Furthermore, the article presents the assumptions (regarding the development of e-administration) which are included in the action plans of the European Union and which are related to strategic assumptions of the state computerization program which is currently being implemented in Poland. The article concludes with the analysis of the case study, which shows the use of technology ICT in Warsaw Bemowo District Office.
4
Content available remote O przydatności francuskich inspiracji w teorii współczesnego zarządzania
EN
This article is a polemic with the stands which proclaim that everything valuable in the management theory can be found in English-speaking literature. The author tries to prove that, nowadays in this globalized world, the inspirations about developing management science can come from any place of the world. The basic aim of this article is to point out the potential of French thought concerning area of management theory and, what is more, to emphasize its field of methodology and new management conceptions. Presentation of this topic has been followed by the assessment of polish publications about development methodology.
EN
In 21th century, running organizations needs using digital technology, practically in all of organizational processes. Using advanced IT Systems is the proof of novelty (modernity) of management. Their lack in the organization suggests that it merely exists on periphery of modern market. The basic goal of this article is to present the results of survey studies, whose purpose was to research into way how the employees judge the use of IT technology in their organizations. As a consequence the knowledge about using digital technology in polish organizations was obtained.
6
Content available remote Studenci jako egzemplifikacja pokolenia Y
EN
In this article there was made an effort - from the point of view of management - to explain the essence and characteristics of generation Y. The most important criterion identifying this generation, people born after 1980, is direct and permanent connection with digital technology, especially with the Internet. As presented analysis show, the best representatives of this generation are current students. Surveys, which were carried out on two universities in Warsaw and of which results were presented in the article seem to confirm that ascertaining.
9
Content available remote Funkcje menedżerskie oficera-dowódcy
PL
Przekształcenia jakie zachodzą w Polsce od 1989 r. oraz członkostwo w NATO wywołują konieczność przeprowadzenia zmian w wielu aspektach funkcjonowania wojska. Zabiegiem, który może pomóc w usprawnianiu funkcjonowania armii jest szersze niż dotychczas praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu zarządzania. Zarządzanie nie ma jednak zastąpić dowodzenia lecz wzmocnić go nowoczesnymi rozwiązaniami. Włączenie zarządzania do rutyny życia wojskowego może być utrudnione, gdyż niektórzy dowódcy w dość stereotypowy sposób postrzegają armię. Faktem jest jednak, że znaczna część oficerów wypełnia, bądź wypełniać powinna zadania, które w literaturze przedmiotu określane są funkcjami zarządzania. Z tego też względu oficerów tych można określić mianem menedżerów.
EN
Reformations which take place in Poland since 1989 and NATO membership results the need to make changes in many aspects of the army functioning. The broader than up to date application of management knowledge can help the army functioning. Management should not tend to eliminate the command but should enforce it using the modern solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.