Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cykl życia produktu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze zmianami klimatu w odniesieniu do prowadzonej polityki, oczekiwań rynku i konsekwencji, jakie niosą one dla biznesu. Wyjaśniono, jak analizowanie śladu węglowego organizacji i produktu w całym łańcuchu wartości pomaga w redefiniowaniu dotychczasowych modeli biznesowych w celu poszukiwania przewagi konkurencyjnej. Przedstawiono praktyki liderów globalnych rynków i nastawienie polskich przedsiębiorstw do zagadnień klimatycznych. Omówiono ponadto wytyczne KE dotyczące raportowania niefinansowego w odniesieniu do klimatu, a także dobrowolne inicjatywy liderów rynku wykraczające daleko poza wymagania prawne.
EN
Setting and communicating ambitious goals – even challenges, reporting effects achieved as well as sharing ideas drive pro-climate activity on a global scale. Sooner or later we will have to join and take action on climate change, too. Without specific actions in business strategies and models, it may be impossible to take advantage of the opportunities that have arisen. The European Commission’s guidelines for reporting on non-financial information in relation to the climate not only encourage, but also help in practical way to prepare for a change in the way of thinking about the business. We should be aware that it is a derivative of actions taken by market leaders who set global trends. On the occasion of transformation, they not only strengthen their positive image, promote corporate social responsibility, but also achieve economic success. The newly defined business models that they are gradually implementing, assume a continuous improvement to reduce greenhouse gas emissions, a significant increase in the use of renewable energy and further improvement of energy efficiency throughout the entire value chain. The savings, which are already valued in billions of euros, should be an inspiration for those who still with uncertainty and lack of conviction approach better understanding of their impact on the climate, not to mention disclosing this information to the market. It is up to the managers to decide whether they want to stand in line with the best or just watch how they strengthen their market position.
EN
Presented considerations of this work includes selected issues in the area of statistical procedures use in vibration measures study and modal analysis methods to assess the machines state. The indicated statistical procedures are particularly important in vibration and modal research, where the multidimensionality of diagnostic signals requires a wide application of various statistical procedures at the stage of processing and decision-making. This paper presents the MATLAB program for determination of the Symptoms matrix, software tools for reading and exporting files to the unv format, the OPTIMUM computer algorithm, the Singular Values Decomposition (SVD) computer algorithm and the state matrix analysis program using the MAC theory.
3
Content available remote The environmental aspect of recycling end-of-life vehicles
EN
In Poland every year, about 600,000 cars are processed by the vehicle dismantling stations, which entails the necessity of utilizing a significant mass of waste. Entrepreneurs running the disassembling stations are required to obtain a 95% recovery rate and 85% recycling of the weight of vehicles brought into the company during the year. The article presents the results of the ecobalance analysis of utilizing waste from end-of-life vehicles (ELV). The calculations were carried out in accordance with the assumptions of the LCA method, based on the ReCiPe2016 procedure. The potential level of environmental impacts is analyzed in 23 environmental categories, included in three groups, defining affects on the human health, ecosystems and resources. The results were presented as environmental points [Pt], which reflect the potential level of environmental burdens exerted by the analyzed object. The limits of the tested system include utilization processes of the waste from vehicles. One end-of-life vehicle was assumed as a functional unit. Particular attention has been paid to the emissions into the air that adversely affect human health and climate change. The results of the analysis showed that the properly conducted cars utilization process brings environmental benefits above all in terms related to human health.
PL
Co roku w Polsce oddawanych jest do stacji demontażu pojazdów około 600 tysięcy samochodów, co niesie za sobą konieczność zagospodarowania znacznej masy odpadów. Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu, mają obowiązek uzyskać 95% poziom odzysku oraz 85% recyklingu masy pojazdów przyjętych do przedsiębiorstwa w ciągu roku. W artykule przedstawiono wyniki analizy ekobilansowej zagospodarowania odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE). Obliczenia przeprowadzono zgodnie z założeniami metody LCA, w oparciu o procedurę ReCiPe2016. Potencjalny poziom oddziaływań środowiskowych analizowany jest w 23 kategoriach środowiskowych, ujętych w trzy grupy, określające wpływa na: zdrowie ludzkie, stan ekosystemów oraz wyczerpywanie zasobów naturalnych. Wyniki przedstawiono jako punkty środowiskowe [Pt], które odzwierciedlają potencjalny poziom obciążeń środowiskowych wywieranych przez analizowany obiekt. Granice badanego systemu obejmują procesy zagospodarowania odpadów pochodzących z pojazdów. Jako jednostkę funkcjonalna przyjęto 1 pojazd wycofany z eksploatacji. Szczególną uwagę zwrócono na emisję do powietrza, która niekorzystnie wpływa na zdrowie ludzkie i zmiany klimatyczne. Wyniki przeprowadzonej analizy, wskazały, że prawidłowe przeprowadzony proces zagospodarowania samochodów, przynosi korzyści środowiskowe przede wszystkim w kategoriach związanych ze zdrowiem ludzkim.
PL
W publikacji przedstawione zostało teoretyczne podejście do zarządzania środowiskowego oparte na ocenie aspektów środowiskowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych, produktów i usług w pełnym cyklu ich życia. Stosowanie tego podejścia na wczesnym etapie kreowania rozwiązań innowacyjnych, jest bardzo przydatne w ocenie ich jakości środowiskowej. Zostało ono sprawdzone w praktyce na przykładzie oceny technologii produkcji bardzo wytrzymałego kompozytu posiadającego podwyższone własności przewodzenia termicznego. Wykorzystanie tego podejścia pozwoliło na określenie oddziaływań środowiskowych nowej technologii w odniesieniu do istniejących rozwiązań oraz zidentyfikowanie kluczowych czynników wpływających na jakość środowiskową zaprojektowanego materiału kompozytowego.
EN
The publication presents the theoretical approach to environmental management based on the assessment of environmental aspects of innovative technological solutions, products and services in their full life cycle. Applying this approach at an early stage of technologies development is very useful in assessing their environmental quality. The Life Cycle Approach has been tested in practice on the example of assessment of the production of innovative, very durable composite material with increased thermal conduction properties. The use of this approach allowed to determine the environmental impacts of new material in relation to existing technological solutions and to identify key factors affecting environmental quality of composite material.
PL
Celem artykułu jest określenie kierunków reformy systemu gospodarowania odpadami w Polsce w następstwie implementacji systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Przyjęty przez UE pakiet na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego ma stać się czynnikiem rozwoju gospodarczego, wzrostu bogactwa i liczby miejsc pracy. Jednym z narzędzi urzeczywistniających koncepcję gospodarki cyrkularnej jest zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W artykule scharakteryzowano pojęcie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz jej rodzaje sklasyfikowane w oparciu o wyznaczone kryteria. Szczególną uwagę poświecono analizie umocowania zasady w teorii ekonomii. Omówiony został problem odpowiedzialności producenta w istniejącym w Polsce porządku prawnym. W ramach rozważań nad implementacją systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta scharakteryzowane zostały obszary wymagające uregulowania, wykraczające poza zakres regulacji prawodawstwa unijnego. Przedstawione zostały propozycje instrumentów ekonomicznych urzeczywistniających system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Koncepcja ma charakter wariantowy. Przewiduje kształtowanie pożądanych postaw producentów poprzez rozwój systemu opłaty produktowej oraz stosowanie preferencji podatkowych.
EN
The aim of this article is to identify directions for the reform of the waste management system in Poland in the wake of the implementation of extended producer responsibility systems. The Circular Economy Package adopted by the EU is supposed to become the factor that influences economic development, supports prosperity and increases the number of jobs. One of the tools implementing the circular economy concept is the principle of extended producer responsibility. In this article the notion of extended producer responsibility and its types classified based on the established criteria have been characterised. Special emphasis has been put on the analysis of embedding this principle in the theory of economics. The problem of producer responsibility in the existing Polish legal order has been discussed. As part of the reflections about the implementation of extended producer responsibility systems, the areas that need to be regulated and that are beyond the scope of the regulation of the EU legislation have been characterised. The suggestions for economic instruments to implement the extended producer responsibility system have been presented. This concept is optional. It assumes shaping the desired producer attitudes through development of the product fee system, and using tax preferences.
PL
Od 2005 roku w resorcie obrony narodowej dokonano kilku prób doskonalenia wdrożonych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego (SpW), stawiając za cel w szczególności jego uproszczenie, a przez to poprawę efektywności. Zasadniczym mankamentem podejmowanych działań naprawczych był jednak brak wskazywania wymiernych celów doskonalenia systemu pozyskiwania SpW oraz sposobu oceny ich stopniowego osiągania. Pomimo, że nastąpiła istotna zmiana jakościowa w zakresie funkcjonowania sytemu pozyskiwania SpW jednak nadal ten obszar wymaga doskonalenia i wprowadzania kolejnych zmian.
EN
Since 2005, in the Ministry of National Defense, several attempts have been made to improve the acquisition system, aiming in particular at simplifying it and thus improving efficiency. However, the main drawback of the corrective actions taken was the lack of indicating quantifiable goals of improving the acquisition system and the method of assessing their gradual attainment. Although there has been a significant qualitative change in the functioning of the acquisition system, this area still needs improvement and subsequent changes.
EN
Presented considerations of this work includes selected issues in the area of statistical procedures use in vibration measures study and modal analysis methods to assess the building structures and machines state. The indicated statistical procedures are particularly important in vibration and modal research, where the multidimensionality of diagnostic signals requires a wide application of various statistical procedures at the stage of processing and decision-making. This paper presents the MATLAB program for determination of the Symptoms matrix, software tools for reading and exporting files in the .unv format, the OPTIMUM computer algorithm, the Singular Values Decomposition (SVD) computer algorithm and the state matrix analysis program using the MAC theory.
PL
Przedstawione rozważania tej pracy obejmują wybrane zagadnienia z obszaru wykorzystania procedur statystycznych w badaniu miar drganiowych oraz metod analizy modalnej do oceny stanu zużycia konstrukcji budowlanych i maszyn. Wskazane procedury statystyczne są szczególnie istotne w badaniach drganiowych i modalnych, gdzie wielowymiarowość sygnałów diagnostycznych wymaga szerokiego stosowania różnych procedur statystycznych na etapie przetwarzania oraz podejmowania decyzji. W tej pracy przedstawiono program MATLAB do wyznaczania macierzy Symptomów, narzędzia programowe do odczytu i eksportu plików w formacie .unv, algorytm komputerowy OPTIMUM, algorytmu komputerowej analizy rozkładu (SVD) i programu do analizy macierzy stanu z wykorzystaniem teorii MAC.
8
Content available Koszty bezpieczeństwa jako produktu usługowego
PL
We współczesnej rzeczywistości bezpieczeństwo otrzymało pierwszeństwo. Obecna sytuacja na świecie skłania do rozważań, czy ludzie czują się bezpiecznie, czy jako naród żyją w poczuciu, że państwo jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwo i utrzymać je na akceptowalnym przez obywateli poziomie. Nasuwają się kolejne pytania o to, czy w przypadku prowadzonej polityki, nakładającej na samorządy lokalne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa swoim mieszkańcom, posiadają one wystarczające środki na ten cel. Czy ponoszone koszty są mierzone i poddawane analizom? Jedną z metod analizy kosztów wykonywaną w ramach zarządzania finansami jest metoda ABC – rachunek kosztów działań. Niniejsze opracowanie jest propozycją zaadaptowania tej metody na potrzeby identyfikacji kosztów działań na rzecz bezpieczeństwa. W kontekście podnoszenia efektywności alokacji środków, bezpieczeństwo zostało zdefiniowane jako produkt wytwarzany przez władze publiczne, co umożliwia zaimplementowanie tej metody. Teoretyczne studia nad etapami analizy rachunku kosztów działań stanowią wprowadzenie do procesu planowania zadań w obszarze bezpieczeństwa.
EN
In contemporary reality the security has received the priority... The current situation of the world forces us to consider whether we, as a nation, feel safe. Is the state able to provide us safety and keep it at an acceptable level by citizens? There are further questions as to whether, with the policies imposing the local government obligations on the security of their citizens, they have sufficient resources for this purpose. Whether they are rationally used, considering the limited access. Whether the costs incurred are measured and subjected to analysis. One of the cost analysis methods, used in financial management, is the ABC method – activity cost accounting. This study is a proposal to adapt the method for the identification of the safety actions cost. In the context of increasing the efficiency of resource allocation, the security is defined as a product produced by the public authority, which makes it possible to implement this method. Theoretical studies on the steps of activity cost analysis are the introduction to the security planning process.
PL
Pojazdy wycofane z eksploatacji ze względu na skalę występowania i zagrożenie dla środowiska naturalnego, stanowią poważny problem współczesnej gospodarki. Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, nakładająca na producentów obowiązek przyjęcia wyeksploatowanych samochodów, rozpoczęła nową erę w zakresie gospodarowania produktami trwałego użytkowania. Celem artykułu jest określenie przesłanek dla rozwoju recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz identyfikacja podstawowych elementów strategii producentów samochodów w tym zakresie.
EN
Due to their volume and environmental risk, end-of-life vehicles are a significant problem of today's economy. The European Union's Directive on end-of-life vehicles, which binds car producers to accept used cars, started a new chapter in the management of durable goods. The goal of the article is to determine the premise for the recycling of end-of-life vehicles and identify the basic elements of car producer's strategy in this respect.
10
Content available remote Retrofit układu napędowego - przykład filozofii utrzymania ruchu
PL
Artykuł omawia zagadnienia związane z retrofitem, czyli planowaną wymianą pracującego wciąż prawidłowo urządzenia na nowe. Autor wykazuje, jakie korzyści może przynieść takie rozwiązanie.
EN
In this article we examine the dynamics of Mergers and Acquisitions (M&A) from the perspective of Project Management (PM). The concept of lifecycle model has been around for many years now, yet much is to be gained by applying the same concept and analysis to retrieve and shed the light on key factors and dependencies of M&A strategy within the Market Life Cycle (MLC), the Firm Life Cycle (FLC) and the Product life cycle (PLC) model. Firstly, we will revisit these three life cycles that M&A strategy depends on. The M&A strategic project is easier to implement if these cycles are in similar phases where PM plays an essential role in the M&A process. Then we will present the comparative literature of both PM and M&A success factors where we have found a substantial overlap between the two. The main contribution of this article is to reinforce the existing studies on M&A related studies while emphasizing the importance of PM processes to undertake M&A venture with focus on some of the critical factors deemed relevant in lifecycle approach when extrapolated to M&A project. The article draws upon an empirical database of M&A activity in the hi-tech sector developed by post-graduate students over several years.
PL
W tym artykule analizujemy dynamikę fuzji i przejęć (ang. Mergers and Acquisitions, M & A) z punktu widzenia zarządzania projektami (ang. Project Management, PM). Koncepcja modelu cyklu życiowego istnieje już od wielu lat, ale wiele można uzyskać dzięki zastosowaniu tej samej koncepcji i analizy w celu otrzymania i uwydatnienia kluczowych czynników i zależności strategii M & A w ramach cyklu życia rynku (ang. Market Life Cycle, MLC), cyklu życia przedsiębiorstwa (ang. Firm Life Cycle, FLC) i cyklu życia produktu (ang. Product Life Cycle, PLC). Po pierwsze, ponownie przyjrzymy się trzem cyklom życia, od których zależy strategia M & A. Projekty strategiczne M & A są łatwiejsze do wdrożenia, jeśli te cykle są w podobnych fazach, w których PM odgrywa zasadniczą rolę w procesie fuzji i przejęć. Następnie przedstawimy literaturę porównawczą zarówno czynników sukcesu PM i M & A, w których stwierdziliśmy ich znaczne pokrywanie się. Głównym wkładem tego artykułu jest wzmocnienie istniejących studiów nad badaniami związanymi z analizą finansową, podkreślając znaczenie procesów PM w celu podejmowania przedsięwzięć w zakresie M & A, koncentrując się na niektórych czynnikach uznanych za istotne w podejściu do cyklu życia w przypadku ekstrapolacji projektu M & A. W artykule przedstawiono empiryczną bazę danych o działalności M & A w sektorze technologii hi-tech opracowanych przez studentów studiów podyplomowych w ciągu kilku lat.
PL
W warunkach wzrastającej konkurencji i zmienności otoczenia zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Z uwagi na pogłębiającą się specjalizację i złożoność procesów produkcyjnych zarządzanie ryzykiem coraz częściej analizuje się w kontekście branżowym. Nie zawsze jest to jednak podejście wystarczająco szczegółowe, dlatego też głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie współczesnych trendów w zakresie zarządzania ryzykiem z perspektywy cyklu życia produktu. Takie ujęcie umożliwia tworzenie indywidualnych charakterystyk ryzyka dla danego produktu i dostosowanie adekwatnych narzędzi zarządczych do tak zidentyfikowanych źródeł ryzyka. Artykuł opracowano na podstawie krajowych i zagranicznych studiów literaturowych, obejmujących lata 2013-2016.
EN
In the conditions of increasing competition and changing environment, risk management is one of key activities carried out in a company. Due to increasing specialization and complexity of production processes risk management is more often considered in a context of the industry. However, this approach is not always detailed enough, therefore, the main objective of the paper is to present the contemporary trends concerning risk management from the perspective of product lifecycle. Such depiction allows creating the individual risk characteristics for the particular product and adjust the adequate management instruments for risk sources identified in this way. The paper was developed on the basis of domestic and foreign literature review encompassing the years 2013-2016.
PL
Węgiel kamienny jest znanym i powszechnie wykorzystywanym surowcem energetycznym. Znajduje się w bilansach energetycznych wielu krajów europejskich. W Polsce jest kluczowym nieodnawialnym źródłem energii. Niemniej z uwagi na rosnącą presję dekarbonizacji rozwój alternatywnych nośników energetycznych oraz technologii energooszczędnych jego znaczenie systematycznie maleje. W fazie schyłkowej cyklu życia produktu z reguły maleją zyski, dlatego też głównym celem niniejszego artykułu jest analiza efektywności w polskim górnictwie węgla kamiennego z perspektywy cyklu życia produktu oraz wskazanie potencjalnych możliwości optymalizacji tej efektywności.
EN
Hard coal is known and widely used energy resource. It is present in the energy balance in many European countries. In Poland hard coal is a key non-renewable source of energy. However, due to the growing pressure of decarbonization, development of alternative energy sources and energy saving technologies its importance has been steadily decreasing. In the declining phase of product life cycle the profit decreases and therefore the main aim of this article is to analyse the efficiency in Polish coal mining industry from product life cycle perspective and to identify the potential opportunities to optimize the efficiency.
14
Content available remote Czujniki przemysłowe XXI wieki. Kierunki rozwoju a oczekiwania klientów
PL
Współczesny rynek automatyki przemysłowej związany z produkcją czujników przemysłowych rozwija się bardzo dynamicznie. Przedstawiciele tej gałęzi przemysłu, przy bliskiej kooperacji z odbiorcami końcowymi, prześcigają się w patentowaniu nowych rozwiązań technicznych, wzorów użytkowych czy oprogramowania. Czy spełniają one oczekiwania klientów? Kiedy warto zacząć inwestować w nowe technologie? Jakie obrać strategie rozwoju dla własnej firmy?
PL
Systemy gospodarki o obiegu zamkniętym pozwalają możliwie jak najdłużej zachować wartość dodaną produktów i wyeliminować odpady. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce wykorzystuje się ponownie, tworząc kolejną wartość.
17
Content available remote Wspomaganie komputerowe w zarządzaniu cyklem życia produktu
PL
Sytuacja współczesnej gospodarki powoduje silną tendencję do skracania cyklu życia produktów na rynku. Rosnąca konkurencja oraz zmieniające się potrzeby konsumentów wymagają szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw. Celem referatu jest omówienie możliwości wykorzystania wspomagania komputerowego w różnych etapach zarządzania cyklem życia produktu w celu zwiększenia jego konkurencyjności.
EN
The conditions of modern economy causes a strong tendency to shorten the life cycle of products on the market. Increasing competition and changing consumer needs require a rapid response to changes in the companies environment. The aim of this paper is to discuss the possibilities of using computer assistance at different stages of the management of product life cycle to improve its competitiveness.
18
PL
4. rewolucja przemysłowa wymaga od specjalistów szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej z dziedziny mechatroniki, automatyzacji, technologii produkcji i informatyki, połączonej z wysokim poziomem umiejętności praktycznych. Proponowana przez FESTO platforma edukacyjna umożliwia kształcenie przyszłych inżynierów i dokształcanie obecnych kadr inżynieryjnych w warunkach idealnie oddających realia fabryki przyszłości, już dziś szeroko obecnych w obszarach produkcji.
EN
This article presents Festo multiperspective approach to professional qualifications for the 4th industrial revolution. The concept introduces into the latest technological solutions in the field of flexible manufacturing engineering. Since Festo was founded it has made a great effort to the dissemination of the latest technical knowledge through the access to the latest industrial applications in the professional education of the young generation of future employees.
PL
W niniejszym artykule podsumowano wyniki badań dotyczących znajomości i praktycznego stosowania środowiskowej oceny cyklu życia produktu (LCA) w grupie przedsiębiorstw uczestniczących w jednej z dobrowolnych inicjatyw ekologicznych - Polskim Programie Czystszej Produkcji. Badanie oparto na takich zagadnieniach, jak m.in. znajomość oceny cyklu życia produktu, doświadczenia w ramach jej wykorzystania oraz plany w tym zakresie.
EN
This article summarises results of a research on knowledge and practical use of Life Cycle Assessment. The study was carried out on group of companies participating in one of voluntary environmental initiatives - the Polish Cleaner Production Programme. It was based on issues such as knowledge, experience and plans concerning LCA.
20
Content available remote Kiedy warto wdrożyć strategię PLM?
PL
Jednym ze skutecznych sposobów budowania przewagi konkurencyjnej przez firmę produkcyjną jest wdrożenie strategii PLM. Choć nie w każdej sytuacji jest ona optymalna, warto ją rozważać, gdy w organizacji występują charakterystyczne symptomy.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.