Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  micro
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The research object consists study of simplified turbojet engine known as a Schreckling design. Simplified layout is related to single centrifugal compressor and single axial turbine design (1R-1T). Presented design is favoured in model gasturbines that uses common compressor rotor from automotive turbochargers. Input data for further calculations was obtained from Garret turbo systems compressor performance maps. Total pressure and total to static stage efficiency was assumed from map of contours at maximum stage efficiency. Additional data from database allowed determining outer diameter and rotational speed of the compressor rotor. Collected data was applied to gasturbine thermogasdynamics model. Decision variables: mass flow rate from 0.1-0.8 [kg/s] range, and exhaust gas temperature from 800-1200 [K] range was taken into account. Turbine expansion ratio was calculated with thermo-mechanical coupling conditions for engine continuous operation. Calculated engine thrust and specific fuel consumption was presented in reference to AMT Netherlands microgasturbine range. Presented results allow to rapid identification of design parameters at early stage of design Obtained results allow to omit thermogasdynamics calculations and focus on the design of the individual engine components. Number of computational models is reduced by 20-30% in reference to given assumptions.
PL
Podejmowanie działalności gospodarczej stanowi istotny przejaw przedsiębiorczości motywowany w głównej mierze potrzebą samodzielności i niezależności działania w warunkach konkurencyjnego rynku, przy jednoczesnym nastawieniu na uzyskiwanie ponadprzeciętnych wyników finansowych. Jest to jednocześnie jedna ze ścieżek potencjalnej kariery zawodowej ludzi młodych, korzystna szczególnie dla osób z wyższym wykształceniem w kierunkach ekonomicznych, biznesowych oraz technicznych. Biorąc to pod uwagę, jako cel artykułu wyznaczono określenie poziomu i zakresu skłonności oraz stopnia przygotowania studentów Politechniki Łódzkiej do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Realizacji celu pracy poświęcono badania ankietowe przeprowadzone na próbie 1108 studentów w ramach międzynarodowego projektu GUESSS (ang. Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey).
EN
Taking up economic activity is an important expression of entrepreneurship motivated mainly by autonomy and independence needs to operate on a competitive market while setting to achieve superior financial performance. It is also one of the potential career paths of young people, especially beneficial for people with higher education in the fields of economic, business and engineering. Taking this into account, the aim of this article it to determine the level and scope of tendency and the degree to prepare students of Lodz University of Technology to take up their own business. To achieve this aim, empirical research was conducted in the form of a survey on a sample of 1108 students within the global research project GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey).
PL
Artykuł analizuje etapy powstawania i etapy tworzenia rynku papierów wartościowych w Europie. Analizie poddano główne etapy procesu prywatyzacji przemysłu węglowego na Ukrainie, zbadano podstawowe typy rynków papierów wartościowych i ich uwarunkowania przestrzenne, informacyjne i technologiczne. Opisano podstawowe obszary stosowania innowacyjnych technik zarządzania niestandardowym rozwojem infrastruktury rynku akcji.
EN
The article examines the stages of formation and milestones of monocentric stock markets formation in Europe. The main stages of the privatization process in Ukraine as the foundation infrastructure of the stock market are analized. The basic types of fragmentation stock market infrastructure: spatial, informational, technological are studied. The basics fields of application of innovative management techniques nonstandard infrastructure development of the stock market are described.
PL
Elektroforeza kapilarna (CE) to metoda analityczna o bogatej historii. Jest popularna w laboratoriach ze względu na swój ekologiczny charakter, niezawodność, wygodę, możliwość zastosowania w skali mikro. Jest systemem badawczym komplementarnym i alternatywnym w stosunku do wysokosprawnej chromatografi i cieczowej (HPLC).
EN
Capillary electrophoresis (CE) is an analytical method with a rich history. It is popular in laboratories due to its ecological character, reliability, convenience and possibility of micro-scale use. This is a technique that is complementary alternative to high performance liquid chromatography (HPLC).
EN
Presented paper consists detailed analysis of the turbine to micro gasturbine. Calculatios was made for axial turbine with given mass flow rate m=0.15 [kg/s] and total inlet temperature T3*=950 [K]. The results of Design-Point, Off-Design Meanline Performance analysis and CFD computation are presented. The differences between typical size gasturbine turbines and turbines to micro-gasturbines are highlighted and some guidelines for designers of microgasturbines are given. As a major conclusions for designers of microgasturbines there is a considerations that require to be very carefull and forewarn that typical corelations for commercial gas turbines could't be take it as granted. In particular, compression ratio — solution possibility, micro gasturbine rotor speed,turbine expansion ratio Pi T as a function of compressor and turbine efficiency, efficiency of turbine as a function of reynolds number for constant specific speed coefficient and constant specific diameter coefficient,turbine to micro gasturbine performance map for different normalized rotational speed, 2D and 3D contour plots of entropy, relative Mach number at middle cut of the blade, static pressure at middle cut of the blade are presented in the paper.
PL
W artykule zaprezentowano stanowisko do automatycznego nawiercania otworów w płytkach drukowanych sterowane przy pomocy mikrokontrolera AVR i komputera PC, które zostało zaprojektowane i zbudowane w Katedrze Automatyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni. Automat umożliwia nawiercenie płytek drukowanych zgodnie ze schematem przygotowanym w programie Eagle. Stanowisko to można wykorzystać do wykonywania pojedynczych płytek drukowanych.
EN
This paper presents the automation for drilling hole in printed circuit boards controlling by microcontroller AVR, which has been designed in Department of Ship Automation in Gdynia Maritime Academy. Automation enables preparation the printed circuit boards according to scheme prepared in Eagle environment. It is possible to used it for creation of single printed circuit board.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.