Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań eksperymentalnych aktywnych filtrów do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI (Electromagnetic Interference), gdzie źródłem tych zaburzeń jest falownik. Na wstępie omówiono ideę działania filtrów oraz parametr określający skuteczność ich działania czyli tłumienność wtrąceniową IL (insertion losses). Następnie przedstawiono struktury filtrów ze sprzężeniem zwrotnym (feedback-type), z których zostały wybrane dwie do eksperymentu. W dalszej części zostały pokazane układy pomiarowe oraz schematy ideowe wraz z widmami częstotliwościowymi uzyskanych tłumienności. Na koniec wskazano wady i zalety badanych filtrów.
EN
The article presents the results of experimental studies of active EMI filters where the noise source is a frequency inverter. Firstly, the idea of active EMI filters is presented. Then, feedback–type filter structures are introduced, with two of them selected for further experiments. Measurement system and schematic diagram of inspected structures are presented, along with the characteristics of noise spectrum in the function of frequency. The article concludes with the summary of positive and negative properties of the subject filters.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia związane z projektowaniem sterownika mikroprocesorowego dedykowanego do obsługi modułowego dwukierunkowego przekształtnika prądu stałego z izolacją galwaniczną w postaci podwójnych mostków aktywnych (DAB). W zależności od potrzeb, układ ten może pracować w konfiguracji równoległej lub szeregowo-równoległej zapewniając jednocześnie większą niezawodność, dzięki możliwości pracy z redundancją n+1. Realizacja pełnej funkcjonalności tego przekształtnika wymaga dużej liczby sygnałów cyfrowych i odpowiedniej mocy obliczeniowej, dlatego do jego obsługi opracowano sterownik w układzie programowalnym (FPGA). W rezultacie uzyskano bardzo ciekawe możliwości kontrolera, nieosiągalne w klasycznych układach mikroprocesorowych.
EN
In this paper a design process of digital controller dedicated to bidirectional modular DC//DC converter with galvanic isolation with dual active bridge (DAB) was presented. Depending of the application, proposed system may work as parallel (IPOP) or series-parallel (ISOP) configuration and provide higher reliability – thanks to redundancy n+1. Realization of all features of this converter needs the large number of control signals and a huge performance, therefore digital controller was implemented in programmable logic array (FPGA). Finally, a very good performance of the controller was obtained, which was unable to reach by other microcontrollers.
PL
W artykule przedstawiono badania oraz wyniki pomiarów filtrów pasywnych i aktywnych do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI. W pierwszej części artykułu przedstawiono wybrane struktury filtrów pasywnych, które przebadano pod względem uzyskiwanej tłumienności wtrąceniowej IL. Następnie przebadano struktury z filtrami aktywnymi, których celem było poprawienie skuteczności tłumienia w stosunku do filtrów pasywnych, w tych samych warunkach pomiarowych. W końcowej części artykułu zostały porównane wyniki oraz przedstawione wnioski z pomiarów dla obydwu typów filtrów dla redukcji zaburzeń wspólnych CM.
EN
The article presents the results of experimental studies of passive and active EMI filters to reduction conducted noise. Firstly, the article presents selected structures of passive filters, that have been tested in terms of insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, active filters were used to improve the efficiency of insertion loss of passive filters under the same measuring conditions. Finally, the results and conclusions are drawn from the measurements of both types of filters for the reduction of conducted noise.
PL
Przemysł rybny to jedna z branż sektora spożywczego wytwarzających największe ilości surowców ubocznych. Odpady najczęściej poddawane są utylizacji i kompostowaniu. Produkuje się z nich mączki rybne lub karmę dla zwierząt, ale rzadko produkty spożywcze. Surowce odpadowe przemysłu rybnego zawierają dużo białka o najwyższych wartościach odżywczych i funkcjonalnych. Dlatego coraz częściej podejmowane są próby odzyskiwania m.in. białek w postaci preparatów, które mogą przyczynić się do poprawy właściwości żywieniowych, sensorycznych, a także większej wydajności masy produktów spożywczych. Jedną z bardziej skutecznych metod odzyskiwania białek z odpadów jest strącanie izoelektryczne, polegające na rozpuszczeniu białka w kwaśnym lub zasadowym roztworze, a następnie wytrąceniu białka w punkcie izoelektrycznym. Najważniejsze zalety to wysoka wydajność i niskie koszty metody pH-shift oraz czystość i dobre właściwości funkcjonalne izolatów. Dlatego metoda ta sprawdza się również w przypadku odzyskiwania białek z surowców mięsnych i roślinnych. Otrzymywane izolaty są stosowane także w produktach spożywczych specjalnego przeznaczenia lub w przemyśle opakowaniowym i branży medycznej.
EN
The fish industry is one of the food sectors, producing the highest quantities of by-products. The by-products are most often recycled and composted, followed by fishmeal or animal feed, and the least often, the products for human consumption. Fish by-products contain high amounts of protein with the highest nutritional and functional values. Therefore, more and more attempts are undertaken to recover the protein in a form of preparations, which are then used for improving the nutritional and sensory properties and yield mass of products in the food industry. One of the better methods for recovering proteins from by-products is iso-electric precipitation, which consists in dissolving the protein in acid or alkaline solution, and then precipitating the protein at an iso-electric point. The main advantages include high efficiency and low cost of pH-shift method, as well as high purity and good functional properties of isolates. Therefore, this method is good for the recovery of proteins in the meat and vegetable industries. The isolates obtained are also used in special-purpose foods or in the packaging and medical industries.
PL
W artykule przeprowadzono badanie oraz ocenę aktywnego filtru do tłumienia zaburzeń przewodzonych, gdzie źródłem tych zaburzeń jest przekształtnik podwyższający napięcie (boost converter). W pierwszej części artykułu przedstawiono zarys filtrów aktywnych oraz podano ich podstawową właściwość, którą jest tłumienność wtrąceniowa IL. W drugiej części artykułu został przedstawiony układ pomiarowy oraz wyniki pomiarów przy redukcji zaburzeń różnicowych DM (differential mode) generowanych przez przekształtnik boost. W podsumowaniu zostały podane wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
The article presents the results of experimental studies of active EMI filter where the noise source is a boost converter. Firstly, the idea of active EMI filters is presented, with the insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, feedback–type filter structures are introduced, with one of them selected for further experiments. Measurement system and schematic diagram of inspected structure is presented, along with the characteristics of noise spectrum in the function of frequency. The article concludes with the summary of positive and negative properties of the subject filter.
6
Content available Innowacyjne rozwiązania w dystrybucji alkoholi
PL
Dynamizm zachodzących w handlu zmian jest między innymi rezultatem wprowadzania innowacji, z jednej strony determinujących sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, z drugiej tworzących nowe możliwości dokonywania zakupów. Źródeł innowacji jest wiele, a sposób ich wdrożenia zależy od inwencji menedżerów. Dlatego różny może być zakres wprowadzonych do systemu dystrybucji zmian, jak również sposób ich oddziaływania na rynek i konsumentów. Najczęściej istota innowacji odnosi się do nowości i oryginalności przynoszących określoną korzyść. W tym drugim przypadku trzeba mieć na uwadze potrzeby – nierzadko specyficzne – konsumentów czy raczej smakoszy alkoholi. Tak też autorzy rozumieją innowację w niniejszym artykule, którego celem jest zaprezentowanie oryginalnych rozwiązań w dystrybucji alkoholi, z uwzględnieniem zmian po stronie procesów, jak i wartości, jaką generują one dla klienta. Konstrukcja tekstu pozwoli zaprezentować wybrane obszary, w których dokonują się wzmożone przeobrażenia. Związane są one bardzo często z postępem technologicznym, który uwalnia inwencję menedżerów i czyni możliwym realizację wielu dotąd nierealnych modeli biznesowych. Szczególna uwaga będzie zwrócona ku coraz śmielej rozwijającej się idei smart convenience oraz zintegrowanym kanałom sprzedaży (ang. omnichannel).
EN
Dynamism of changes taking place in trade is, among others, the result of innovation. They alter the mode of operation of enterprises on the one hand, and create new shopping possibilities. Sources of innovation are many, and the way they are implemented depends on the creativity of managers. Therefore, they may result in a different range of changes made to distribution system, as well as they may differently impact market and consumers. Innovation most often refers to the novelty and originality bringing a certain benefit. In the latter case, you have to have in mind consumer needs that are often unique in case of connoisseurs of spirits. So the authors understand innovation in this paper, the aim of which is to present original solutions in the distribution of spirits, taking into account process changes and the value that they generate for the customer. The structure of the text will present some of the areas which exhibit increased transformation. They are very often connected with the technological advances that releases managers’ creativity and makes possible new business models. Particular attention will be paid to the idea of smart convenience and omnichannel sales which are boldly expanding now.
PL
Przedstawiono możliwości wynikające z wykorzystania biomasy – roślin bobowatych – jako alternatywnego źródła energii. Spalanie biomasy stanowi najprostszy i zarazem najstarszy sposób pozyskiwania energii. Na wybór technologii i techniki spalania ma wpływ rodzaj biomasy oraz jej stopień rozdrobnienia. Ziarna roślin spala się w celach uzyskania energii cieplnej i elektrycznej, zaliczanej do źródeł odnawialnych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wartości energetycznej ziarna i zawartości popiołu w badanych nasionach soi, soczewicy i łubinu.
EN
Described are possibilities arising from the use of Fabaceae biomass as an alternative energy source. Burning of biomass is the simplest and at the same time the oldest way of generating energy. Type of biomass and its grinding degree affects the selection of technology and combustion techniques. Plant grains are burned for the purpose of obtaining heat and electricity and they are ranked as a source of renewable energy. Presented are results of grain energy value and ash content measurements of tested soybean, lentil and lupine seeds.
8
Content available Wysuszony osad ściekowy jako paliwo alternatywne
PL
W artykule przedstawiono sposób termicznej utylizacji wysuszonego osadu ściekowego o zawartości 90% suchej masy, w procesie współspalania i zgazowania w postaci luźnej. Wysuszony osad może stanowić rodzaj paliwa odnawialnego, który można wykorzystać w gospodarce cieplnej i energetycznej. Stosowanie techniki zgazowywania i pirolizy w procesach termicznych konwersji energii chemicznej paliw odnawialnych w tym wysuszonego osadu ściekowego spowodował podjęcie badań nad jego zastosowaniem i wykorzystaniem, jako paliwa alternatywnego. Wytworzony gaz powstały w wyniku procesu ulega spalaniu w komorze spalania kotła, a uzyskane ciepło w wyniku procesów termicznych, wykorzystywane może być do celów grzewczych. Stosowanie paliw odnawialnych w energetyce i ciepłownictwie może przyczynić się do wdrożenia recyklingu odpadów. Zastąpienie węgla kamiennego w ciepłownictwie zmniejszy emisję pyłów, szkodliwych związków do atmosfery przez zastosowanie bezodpadowego i nisko emisyjnego spalania. Nowe technologie przetwarzania i spalania paliw odnawialnych, szczególnie technologia zgazowywania jest bezpieczna dla środowiska ze względu na niski stopień zanieczyszczenia spalin szkodliwymi związkami siarki i azotu. Wysoka sprawność konwersji energii zapewnia opłacalność inwestycji związanych z wytwarzaniem paliw z biomasy i spalania gazu generatorowego w celu wytworzenia energii cieplnej lub elektrycznej. Spalając wysuszony osad ściekowy powstaje znaczna ilość popiołu, który może być wykorzystywany, jako nawóz. Zastosowanie takiego rodzaju paliwa ma na celu zwiększenia możliwości uzyskania dodatkowych odnawialnych źródeł energii. Zamieszczono wyniki badań w postaci tabel i rysunków.
EN
The article shows a method of thermal utilization of the dried sludge with a content of 90% by dry weight of co-firing and gasification in a loose form. The dried sludge can provide fuel renewable, which can be used in the economy of heat and energy. The use of techniques of gasification and pyrolysis processes of thermal conversion of chemical energy of fuels including renewable dried sludge caused undertake research on its use and use as an alternative fuel. The product gas resulting from the process is burned in the combustion chamber of the boiler, and the heat generated by thermal processes, can be used for heating purposes. The use of renewable fuels in power generation and heat can contribute to the implementation of waste recycling. Replacement of coal for heating will reduce emissions of dust, harmful compounds into the atmosphere through the use of waste-free and lowemission combustion. New technologies of processing and combustion of renewable fuels, especially gasification technology is safe for the environment because of the low level of contamination of harmful exhaust compounds of sulfur and nitrogen. High efficiency power conversion provides a return on investment associated with the production of fuels from biomass and combustion of the gas generator to produce heat or electricity. Burning dried pellet path-cancer arises a significant amount of ash, which can be used as an on-car. The use of such fuel is to increase the possibility of additional renewable energy sources. Presents the results of research in the form of tables and figures.
EN
This paper presents the development of a methodology for the identification of possible intentional threats and key ship operations that may be significant for a ship’s security assessment, carried out by a Company Security Officer. The applicable international and domestic legal regulations regarding ship security systems are here analysed. Key factors and parameters that may provide support for the proper identification of realistic threats are also identified, giving practical relevance to this paper. The information reported here may be of support to those responsible for the development and revision of a ship’s security assessment as it addresses an important part of the maintenance of navigational safety of ship operations under the provisions of the International Ship and Port Facility Security Code – ISPS Code.
EN
Municipal sewage sludge are a by-product of waste water treatment. The problems of sludge associated with the development of sludge require urgent solutions. Municipal sewage sludge may be used in agriculture in two forms: processed and unprocessed if they are stabilized and comply with acceptable levels of heavy metals and sanitation indicators and include the relevant product quantities of organic compounds and fertilizing nitrogen, phosphorus and potassium. Composition and quantity of sludge produced in the wastewater treatment process is different and depends on several parameters such as quality of waste water and processes for their purification. The presents shows an assessment of the physical and chemical sludge from sewage treatment plants selected and the results of research and analysis for the sludge collected from said object. Analysis of the results was carried out for possibilities to use sewage sludge for agricultural purposes. Sewage sludge derived from a sewage treatment plant mechanical-biological stabilization of sludge anaerobic digestion with a capacity of 26,400 m3. per day. The sediment samples were collected in the period from January to September 2015 year with a two-month interval. Attempts were subjected to microwave mineralization in a closed system in aqua regia. The heavy metal concentrations determined with a spectrophotometer Coupled Plasma emission ICP-OES Perkin-Elmer Optima 8000 detecting elements P, Ca, Mg, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu, Cr. The collected sediment were determined: pH, dry weight of sediment, organic matter (marked as loss on ignition at 550 ° C), total nitrogen (Kjeldahl) and ammonium nitrogen. The results were compared with the limit values according to the law. It has been shown that the predominant heavy metals present in the sludge was copper and zinc, mercury was not detected. The value of organic matter sludge tested ranged from 49.36 to 63.15% of dry matter. The content of heavy metals in sediments was measured by reference to the existing provisions governing the use of natural sewage sludge. The contents of heavy metals were low and did not exceed the limit values in sewage sludge for their use in agriculture and land reclamation. The studied sediments were stable nature. The results indicate the good properties of the sludge, which can be used as organic fertilizer. It has been shown that the sludge produced in the study treatment did not exceed in any case permissible concentrations of heavy metals specified for sewage sludge used for agricultural purposes. The annual average content of heavy metals in the study period remained at a similar level. Understanding the composition of the physico-chemical sludge waste is the basis for the decision over their processing, use or disposal. The precipitate may be disposed by using thermal methods for combustion of solid comprising 90% of dry matter.
PL
W artykule opisano wartości odżywcze ryb, których spożycie w Polsce i na świecie stale rośnie. Są to głównie łatwo strawne białka i lipidy oraz duża zawartość witamin i składników mineralnych. Wiele składników odżywczych ryb, które są zaletą dla konsumentów, jednocześnie jest przyczyną psucia się ryb oraz problemów z ich przetwórstwem. Wymieniono i scharakteryzowano osiem najważniejszych przyczyn szybkiego psucia się ryb. Przyczyny te związane są głównie z dużą zawartością wody, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz związków azotowych o małej masie cząsteczkowej, a także z metodami przetwarzania ryb. Przedstawiono przykłady i negatywne skutki fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne spowodowane nieprawidłowo prowadzonym obrotem i przetwórstwem.
EN
The article describes the nutritive qualities of fish, the consumption of which in Poland and in the world is constantly increasing. They include mainly easily digestible proteins and lipids, and a high content of vitamins and minerals. Many of the advantages of raw fish which attract the consumers are simultaneously the cause of fish spoilage and problems with their processing. In this paper, we list and characterize the eight most important reasons for a rapid spoilage of fish, mainly related to their chemical composition, but also to the methods of their processing. In addition, the paper provides examples and negative physical, chemical and microbiological effects resulting from incorrect trade and processing. It was observed that little knowledge and preferences of consumers during choosing fish products encourage the use of processes that reduce the value of these products.
PL
Koncentrując się na sferze fizycznej życia w mieście, związanej z przemieszczaniem się ludzi i rzeczy - idea smart odnosi się w szczególności do usług świadczonych przez infrastrukturę miasta i do jej elementów obejmujących m.in. drogi, miejsca postojowe, przystanki, terminale oraz urządzenia obsługi ruchu.
EN
The paper presents simulation studies on the synthesis of new fractional-order elements, using classic fractional-order components, such as supercapacitors and real coils with ferromagnetic cores. These new fractional-order elements have been realized using a generalized impedance converter GIC. Firstly, a new method for fractional-order elements modeling in PSpice has been described, which involves the use of controlled voltage E or current G sources, defined in Analog Behavioral Modeling (ABM). An equivalence of the classic and proposed description of the fractional-order capacitor have been presented. For the GIC structure, two cases of the have been analyzed in the PSpice: first, with models of ideal operational amplifiers, modeled as controlled voltage sources, and the second with models of the real operational amplifiers, of type OPA549. The obtained frequency characteristics of an exemplary GIC structure with one fractionalorder element show big similarity for both types of models. The impact of different values of the parameter α and the type of the used real amplifier on the solution has been analyzed too.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań eksperymentalnych aktywnych filtrów do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI (Electromagnetic Iterference). Na wstępie omówiono ideę działania filtrów oraz parametr określający skuteczność ich działania czyli tłumienność wtrąceniową IL (insertion losses). Następnie przedstawiono struktury filtrów ze sprzężeniem zwrotnym (feedback-type), z których zostały wybrane dwie do eksperymentu. W dalszej części zostały pokazane układy pomiarowe oraz schematy ideowe badanych struktur wraz z charakterystykami częstotliwościowymi uzyskanych tłumienności. Na koniec wskazano wady i zalety badanych filtrów.
EN
The article presents the results of experimental studies of active EMI filters. Firstly, the idea of active EMI filters is presented, with the insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, feedback-type filter structures are introduced, with two of them selected for further experiments. Measurement systems and schematic diagrams of inspected structures are presented, along with the characteristics of insertion loss in the function of frequency. The article concludes with the summary of positive and negative properties of the subject filters.
Logistyka
|
2016
|
nr 1
134--136, CD1
PL
Internet rzeczy stanowi bardzo ważny trend w rozwoju technologii teleinformatycznej. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju technologii fenomen Internetu rzeczy może odcisnąć wyraźne piętno na współczesnej logistyce szybciej niż się tego spodziewamy. Celem artykułu jest podjęcie dyskusji nad zakresem możliwości, jakie Internet rzeczy tworzy w obszarze realizacji procesów logistycznych oraz nad tym, jak wpłyną one na funkcjonowanie systemów logistycznych.
EN
The Internet of Things (IoT) is a very important trend in the development of ICT. Given the pace of technology development the IoT phenomenon can imprint its mark on modern business logistics sooner than we can expect. The objective of the paper is to discuss a variety of opportunities IoT creates within the execution of logistics processes and to examine the potential impact this will have on logistics systems.
EN
In this study the question of innovation and information management in supply chain is addressed. We assume that innovation and information management are interrelated in supply chains and that the relationship is crucial for their success on the market. Considerable attention was given to the issue of outsourcing which is now a commonplace in supply chain management. In particular, we examined how approaches to managing information and knowledge in the supply chain differ according to ICT outsourcing. The deduction is based on a data set of 426 companies located in Poland, representing a variety of industry sectors. Two stages of the research were realised. The rationale behind this was to identify enterprises that utilise a welldeveloped system of information and knowledge management to determine the scope of possible in-depth analyses. This helped to receive valuable responses. We find what information and knowledge management is mainly driven by. We show the similarities and differences in information and knowledge management between entities that use ICT outsourcing and those that do not. We discuss the research results and draw conclusions.
PL
W artykule przeprowadzono analizę teoretyczną oraz badania symulacyjne różnych struktur filtrów aktywnych, służących do tłumienia zaburzeń przewodzonych. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe struktury filtrów aktywnych, dzieląc je ze względu na sposób detekcji i kompensacji zaburzeń oraz rodzaj zastosowanego w nich sprzężenia. Dla każdej ze struktur zostały wyprowadzone podstawowe właściwości, takie jak: tłumienność wtrąceniowa IL oraz współczynnik zmiany impedancji ΔZn. W drugiej części artykułu przedstawione zostaną wyniki analizy teoretycznej oraz badania symulacyjne opisanych struktur, mające na celu porównanie ich właściwości oraz wskazanie warunków poprawnej pracy.
EN
The main goals of this paper are an analysis and a simulation of selected basic structures of active EMI filters. The first part contains a presentation of selected structures of active filters, along with categorization by their properties in the field of detection and compensation of EMI noise and by the kind of feedback. Each structure's description is accompanied by an analytical discussion of their properties such as insertion loss (IL) and the impedance increase (ΔZn). The second part contains results of simulations of the presented structures, with the aim being a comparison of their characteristics and determining proper operation conditions.
PL
W artykule przeprowadzono analizę teoretyczną oraz badania symulacyjne różnych struktur filtrów aktywnych, służących do tłumienia zaburzeń przewodzonych. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe struktury filtrów aktywnych, dzieląc je ze względu na sposób detekcji i kompensacji zaburzeń oraz rodzaj zastosowanego w nich sprzężenia. Dla każdej ze struktur zostały wyprowadzone podstawowe właściwości mianowicie tłumienność wtrąceniowa IL oraz współczynnik zmiany impedancji ΔZn. W drugiej części artykułu zostały pokazane wyniki badań symulacyjnych dla opisanych struktur w części pierwszej artykułu. Badania symulacyjne mają na celu porównanie ich właściwości oraz wskazanie warunków poprawnej pracy.
EN
The main goals of this paper are an analysis and a simulation of selected basic structures of active EMI filters. The first part contains a presentation of selected structures of active filters, along with categorization by their properties in the field of detection and compensation of EMI noise and by the kind of feedback. Each structure's description is accompanied by an analytical discussion of their properties such as insertion loss (IL) and the impedance increase (ΔZn). The second part contains results of simulations of the presented structures, with the aim being a comparison of their characteristics and determining proper operation conditions.
PL
Obserwacja światowych trendów w zarządzaniu łańcuchami dostaw produktów żywnościowych pozwala wskazać wiele ciekawych rozwiązań zorientowanych na dostarczenie dodatkowej wartości konsumentowi. Największa w tym rola przedsiębiorstw handlowych, a niezwykle inspirująca jest obserwacja wprowadzanych przez duże sieci handlowe rozwiązań, które mają zwiększyć wygodę kupowania. Mówi się już nie tylko o żywności wygodnej, sklepach typu convenience store, ale o znacznie szerszej idei smart convenience, która ostatnio zyskuje na znaczeniu. Z pewnością – jako składnik ludzkiej diety – produkty żywnościowe stanowią specyficzną grupę nabywanych przez konsumentów dóbr, a ci mają specyficzne oczekiwania w procesie zakupów. W artykule omówiono, na czym polega ta specyfika, jakie są oczekiwania klientów i wreszcie – na czym polega idea smart convenience. Podano także przykłady wdrożenia tej idei przez znanych na świecie detalistów.
EN
Observation of trends in food supply chain management shows a number of interesting solutions oriented to provide an additional value to the consumer. In this regard, the greatest is the role of retailers. Solutions introduced by large retail chains designed to enhance the convenience of buying may be extremely inspiring. At present we are dealing not only with convenience food and convenience stores, but with a much broader concept, namely smart convenience which has recently gained in importance. Certainly, as the subject of human nutrition, foodstuffs is a very special commodity group customers can buy. In addition, food shoppers exhibit specific expectations within the purchasing process. The article takes a view of exactly what are these expectations, and finally - what lies under the idea of smart convenience. It also provides examples of the implementation of this idea by the world’s famous retailers.
20
Content available Big data w zarządzaniu łańcuchem dostaw
PL
Zmaganie się z konkurencją na rynku globalnym oraz rywalizacja w warunkach nietrwałych przewag konkurencyjnych wymagają od przedsiębiorstw i ich łańcuchów dostaw znacznie większego niż dotąd zaangażowania w zakresie analityki biznesowej. Oznacza to konieczność analizy dużych zbiorów danych o niejednorodnym charakterze, co jest niezbędne dla szybkiego odczytywania (często słabych) sygnałów nadchodzących zmian. Na tym gruncie wyrosła koncepcja big data, która wskazuje, że nie wystarczą już dzisiaj dotychczasowe narzędzia analityczne, że trzeba stosować bardziej zaawansowane metody matematyczne i znaczną moc obliczeniową. Celem artykułu jest wskazanie na potrzebę stosowania zaawansowanych metod analizy danych w zarządzaniu łańcuchem dostaw w warunkach nietrwałej przewagi konkurencyjnej.
EN
Coping with competition on the global market and competing under conditions of transient competitive advantage require much more engagement of companies and their supply chains in the field of business intelligence. This indicates the need for analyzing large, heterogeneous data sets which is necessary for fast reading of upcoming changes signals (often weak). On this basis the concept of ‘big data’ grew up. It indicates that already existing analytical tools are not sufficient today. There’s an urgent need to use more advanced mathematical methods and substantial computing power. The objective of this paper is to indicate the need to use advanced data analytics in supply chain management under transient competitive advantage.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.