Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway station
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych założeń fi nansowania utrzymania dworców kolejowych ze środków publicznych. Wskazano, że jest to kwestia wymagająca rozstrzygnięcia, co wynika z systemu opłat istniejących w całym sektorze transportu. Jest również istotna w kontekście rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w odniesieniu do opłat pobieranych od przewoźników kolejowych przez zarządców infrastruktury i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. W artykule opisano istniejącą sytuację operatorów stacji kolejowych w odniesieniu do źródeł fi nansowania ich działalności, struktury właścicielskiej operatorów oraz kategorii pociągów zamawianych przez różnych organizatorów. Przedstawiono również kierunki unijnej polityki transportowej dotyczącej zasad kreowania systemu opłat wyrównujących warunki konkurencji międzygałęziowej. W artykule zaprezentowano rozwiązania dotyczące fi nansowania utrzymania obiektów stacyjnych (w tym dworców) w państwach Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią) o najdłuższej sieci linii kolejowych (Niemcy, Włochy, Francja). W podsumowaniu zaprezentowano zaś propozycje kierunkowych rozwiązań tego problemu na gruncie polskim.
2
Content available remote Stacja Warszawa Zachodnia : rewolucja transportowa?
PL
Za 1,9 mld zł netto zostanie gruntownie przebudowana stacja kolejowa Warszawa Zachodnia. To największy pasażerski węzeł w kraju – każdej doby przyjmuje około 1 tys. pociągów. Za trzy lata ma się stać hubem komunikacyjnym stolicy.
EN
The main function of railway stations is to serve travelers and enable them to travel by rail. However, even from the first years of the railway's existence, railway stations were accompanied by additional functions. Railway stations are functionally complex structures – transport nodes and multifunctional buildings. The possible solutions of the functional and spatial layouts of the railway stations were analyzed.
PL
Główną funkcją dworców kolejowych jest obsługa podróżnych i umożliwienie im odbycia podróży koleją. Jednak już od pierwszych lat istnienia kolei dworcom towarzyszyły funkcje dodatkowe. Dworce kolejowe są złożonymi funkcjonalnie strukturami – węzłami komunikacyjnymi i obiektami wielofunkcyjnymi. Przeanalizowano rozwiązania układów funkcjonalno-przestrzennych dworców kolejowych.
EN
The problem of effective management of the railway freight flows in the conditions of the multiplicity of operators requires the rationalization of the transportation process. The further development of the authors’ research on creating the mathematical model of the railway freight flows in the region transportation and technological system is presented. For the first time, the theory of algebraic curves of higher orders is used to create a territorial model of the oligopolistic market of freight traffic. The algorithm for creating a model of freight transportation is based on the analysis of the qualitative and quantitative indicators of the operator company in the considered region with the use of analytical, heuristic, and graphic capabilities of math software. The theoretical substantia-tion of the territorial picture, the freight transportation market in the region is obtained. The carried-out research allows to specify possible ways of optimization of freight traffic distribution.
PL
Artykuł poświęcony jest procesowi przekształceń, jakich doświadcza jeden z większych dworców Paryża wraz ze swoim otoczeniem. To największy od czasów urbanistycznej rewolucji Haussmanna projekt przebudowy i rewitalizacji urbanistycznej w stolicy Francji, będący przykładem tworzenia inteligentnego miasta na miarę XXI wieku.
EN
The article is devoted to the process of transformation that is experienced by one of the larger of Paris’ train stations, along with its surroundings. It is the largest redevelopment and urban regeneration project in the capital of France since Haussmann’s urban-planning revolution, constituting an example of the creation of a smart city fit for the twenty-first century.
PL
Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury bądź nieopłacalność przewozów dostępność transportu kolejowego jest ograniczona. Dlatego też podstawą sprawnego systemu transportu zbiorowego jest uzupełnianie sieci kolejowej komunikacją autobusową. Z punktu widzenia pasażera ważnym elementem jest możliwość sprawnej przesiadki, stąd niezbędna wydaje się integracja tych dwóch systemów, głównie w wymiarze przestrzennym. Celem artykułu jest ocena integracji głównych dworców kolejowych i autobusowych. Badanie oparte zostało o miasta wojewódzkie, które ze względu na swoją funkcję pełnią rolę najważniejszych węzłów przesiadkowych w kraju. Uwaga zostanie zwrócona na lokalizację dworców w przestrzeni miasta, ich odległość, ale również bariery przestrzenne, które mogą utrudniać ewentualną przesiadkę.
EN
Availability of rail transport is limited, due to lack of infrastructure or unprofitable. Therefore the linkage between rail and bus network are the basis of an efficient public transport system. From a passenger's perspective, the most important role plays spatial integration (in thecontext of transfer). The aim of the article is toe valuate the integration of the main railway and bus stations. The study is based on the voivodship cities, which are the most important transport nodes in this country. Author focus on the location of stations in the city space, their distance, but also the spatial barriers that may hinder a possible transfer.
PL
W 2013 roku oddano do użytku nowo zbudowane tzw. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne (ZCK) w Poznaniu, obejmujące dworzec kolejowy i autobusowy, znajdujące się na granicy centrum miasta. Nowy układ komunikacyjny spotkał się jednak z krytyką zarówno mieszkańców, jak i stowarzyszeń inżynierskich. W niniejszym artykule przeanalizowano zastosowane rozwiązania, zaproponowano nowe oraz porównano je ze sobą. Wzięto pod uwagę nie tylko czas i długość dojścia do dworców, ale również łatwość przesiadania się na inne środki komunikacji miejskiej. Uwzględniono problem powiązania ZCK z oddalonym o 600 m Rondem Kaponiera, uznanym za główny węzeł przesiadkowy miejskiego transportu publicznego w Poznaniu.
EN
In 2013 a newly built so-called Integrated Transport Centre (ZCK) in Poznań was opened. The centre, located on the border of Poznań's city center, connected railway and long-distance bus station with local transport. The new hub received a high criticism both from users and from engineers' clubs. The paper analyses the implemented solutions and proposes additional with a comparison. The analysis takes into account not only the time and distance to the hub's main buildings, but also comfort of changing transport modes, including local transport. Taken into account was also a problem of connecting the hub to a major interchange point for local transport, located 600 m away from the hub.
PL
Tematyka artykułu obejmuje kształtowanie integracji pasażerskich połączeń kolejowych wykonywanych w służbie publicznej. Omówiono zadania organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych. Przedstawiono warunki i zasady skomunikowań pociągów określonych w Planie transportowym oraz stosowaną metodę obliczeń wskaźnika średniosieciowego czasu skomunikowania i średniosieciowego czasu oczekiwania. Na podstawie porównania zapisów zawartych w Planie transportowym przed i po jego nowelizacji, wykazano różnice odnoszące się do integracji połączeń kolejowych, realizowanych przez różnych przewoźników. Na przykładzie dwóch stacji węzłowych charakteryzujących się różnym potencjałem przewozowym: Krakowa Głównego i Zbąszynka, przedstawiono analizę skomunikowań pociągów pasażerskich jako elementu integracji przewozów. Przegląd danych historycznych z poprzednich rozkładów jazdy pociągów (edycja: 2013/14, 2014/15, 2015/16 i 2016/17) umożliwił ewaluację podstawowych parametrów, takich jak: liczba pociągów międzywojewódzkich i regionalnych, liczba połączeń skomunikowanych na kierunkach określonych w Planie transportowym, średni czas skomunikowania i średni czas oczekiwania dla tych stacji. Przedstawienie trendów zmian umożliwiło ocenę kolejowej oferty przewozowej, świadczonej jako służba publiczna. W podsumowaniu zwrócono uwagę na istniejące mankamenty obecnej wersji Planu transportowego oraz przedstawiono propozycję uzupełnień w zakresie określenia udziału pociągów skomunikowanych.
EN
The subject of the article includes shaping the integration of passenger rail connections performed within the public service. The tasks of organizers and operators of public mass transport as well as the functioning of passenger rail transport are discussed. The conditions and principles of train connections specified in the Transport Plan as well as the methodology used for calculating the ratio of medium-distance connection time and average-duration waiting time are presented. On the basis of a comparison of the provisions contained in the Transport Plan before and after its amendment, there were shown differences relating to the integration of railway connections made by various operators. On the example of two node stations characterized by different transport potential: Kraków Główny and Zbąszynek, the analysis of passenger train connections as an element of transport integration is presented. A review of historical data from previous train timetables (2013/14, 2014/15, 2015/16 and 2016/17) enabled to evaluate the basic parameters such as the number of inter-regional and regional trains, the number of connections in the directions specified in the Transport Plan, average waiting time and average connection time for stations and for individual directions. The presentation of the trends of changes in basic parameters, allowed evaluating the railway transport offer, provided as a public service. In the summary, attention is drawn to the existing shortcomings of the current version of the Transport Plan and a proposal for additions in the scope of determining the share of connection trains.
PL
Omówiono podstawowe cechy japońskich stacji kolejowych, ze szczególnym nawiązaniem do konstrukcji obiektów ze stali i szkła. Nawiązano do przymiotów japońskiej kultury. Zarówno w odniesieniu do dworców Shinkansenu, jak i stacji pociągów regionalnych, istnieje w Japonii duże zapotrzebowanie na wielofunkcyjną i estetyczną infrastrukturę. Konstrukcje łączące stal i szkło odzwierciedlają najnowszą generację dworców kolejowych.
EN
With regard to the qualities of Japanese culture, the basic features of Japanese railway stations have been discussed, with particular reference to the structures made of steel and glass. Both in relation to Shinkansen and regional stations, there is a need for multifunctional and aesthetic infrastructure in Japan. Structures that successfully connect steel and glass reflect the latest generation of railway stations.
EN
The authors discuss the problem of customer service at the rail sta tion buildings and its influence on the customer satisfaction. The authors define the idea and role of customer service. They indicate the necessity to innovatively approach the construction of modern station buildings and the need to implement innovative solutions directed at functionality and economy in order to improve the customer service. To support their theses, the authors present customer satisfaction survey results. They also present the customer service policy and the role of quality standards of services provided at station buildings. The conclusions indicate trends in macro-environment and the role of relations in developing customer satisfaction.
EN
The author proposes to develop special models that are built based on finite-state machine, Mealy, in order to display information about technological processes at railway stations. The input alphabet of such machines is represented by the real signals (from the floor equipment, the related information systems and the dispatch office personnel). This representation allows one to formalize the software design process of real-time information management systems for these technological processes. The article demonstrates the possibility of formal transition from the automaton model to the software algorithms. The proposed approach was tested when designing the information system for Nizhnedneprovsk junction railway yard.
EN
Efficient movement of blind people at the railway station is associated with knowledge of the facility, location of important architectural elements as well as knowledge about hazards and dangerous places. The source of information in this field are tactile graphics being a plan of the facility. To fulfil their role, the tactile graphics must be made according to the same principles and allocated at appropriate and accessible places of the station. The article presents an analysis of this topic based on the conducted studies and evaluations. Final conclusions on the tactile guide system were clarified and they are addressed mainly to the station infrastructure managers and designers.
PL
Sprawne poruszanie się osób niewidomych po dworcu kolejowym jest związane ze znajomością obiektu, położeniem jego ważnych elementów architektonicznych, jak również wiedzą o istniejących zagrożeniach i niebezpiecznych miejscach. Źródłem informacji z tego zakresu są tyflografiki, będące planami obiektu. Aby spełniały swoją rolę, muszą być wykonane według jednakowych zasad i prezentowane w odpowiednich, dostępnych miejscach dworca. W artykule zamieszczono rozważania na ten temat na podstawie przeprowadzonych analiz i oceny oraz sprecyzowano wnioski adresowane głównie do zarządców infrastruktury dworcowej i projektantów.
PL
W artykule przedstawiono ocenę dostosowania dwóch losowo wybranych dworców kolejowych do osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Oba te obiekty przeszły prace modernizacyjne w ciągu ostatnich lat. W celu sprawdzenia dostępności dworców kolejowych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, opracowano metodę oceny, w której zastosowano autorski algorytm. Kryteria oceny sformułowano na podstawie przyjętych wytycznych. Wyniki z oceny zaprezentowano dla wybranych przez Autorów elementów infrastruktury tzn. parkingów, podjazdów, schodów ruchomych, wind, chodników ruchomych, kładek dla pieszych oraz przejść podziemnych.
EN
The article presents the evaluation of two randomly selected railway stations in terms of adapting to people with limited mobility. Both buildings have been modernized in recent years. In assessing the accessibility of stations was used authorial algorithm. The evaluation criteria were created in accordance with the regulations in force in Poland. The article presents the selected results of the evaluation for such infrastructure elements as parking lots, ramps, escalators, elevators, moving walkways, footbridges and subways for pedestrians.
PL
1,75 mld brutto kosztowała przebudowa dworca Łódź Fabryczna. Inwestycja ruszyła w grudniu 2011 r. i trwała pięć lat. Z nowego obiektu pierwsi pasażerowie skorzystali 11 grudnia minionego roku. Obecnie dworzec może odprawić nawet 200 tys. pasażerów dziennie. To aż 20 razy więcej niż miało to miejsce przed wielką modernizacją.
PL
W dzisiejszych czasach coraz bardziej rośnie deficyt środków publicznych i jednocześnie narastają potrzeby związane ze świadczeniem usług w oparciu o infrastrukturę, co jest kluczowym przesłaniem do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i sposobów finansowania nowoczesnych inwestycji . Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi partnerstwo publiczno-prawne, które jest szczególną formą sieci współdziałania sektora prywatnego z publicznym. Celem niniejszej pracy jest określenie korzyści i ryzyka partnerstwa publiczno-prywatnego. Cel ten zrealizowano w oparciu o ocenę projektu podjętego w ramach inicjatywy JESSICA „Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów z udziałem podmiotów prywatnych”.
EN
In the era of today increasingly growing shortage of public funds and at the same time grow needs related to the provision of services based on the infrastructure, which is the key message to look for innovative solutions and modern ways of financing investment. Meet these challenges goes public-private partnership, which is a special form of cooperation network of private and public sectors. The aim of this study is to determine the benefits and risks of public- private partnerships. This object is achieved based on an assessment of the project undertaken under the JESSICA initiative ,,Development of the railway station in Sopot and adjacent areas with the participation of private entities”.
EN
A methodology for the classification of railway passenger stations was developed in this study. Four groups of factors are defined to study the characteristics of the station: potential of the town, importance of the town, infrastructural factors, and characteristics of passengers. In the research we investigated 18 factors and studied 98 passenger stations of railway network in Bulgaria. The method of principal components has been applied for grouping the factors and cluster analysis has been applied to classify the stations. The factors have been classified into 4 components by the method of principal components. The stations have been classified into 6 groups using hierarchical cluster analysis. The methods, Average linkage between group and Within-groups linkage, and distance-type measures Euclidean distance and Squared Euclidean distance were compared to verify the results of cluster analysis. The grouping of the stations has been used for the determination of the stops for categories intercity passenger trains. The main groups of stations for servicing express trains are the first, second, third, fourth and fifth groups. In the sixth group are stations for servicing fast passenger trains. The methodology can be applied to the study of all stations and stops in the rail network.
FR
Dans cette étude est élaborée la méthodologie de classification des gares de passagers. On a déterminé 4 groupes de facteurs pour l’étude des caractéristiques des gares: le potentiel de la ville, importance de la ville, facteurs infrastructurels et caractéristiques des passagers.18 facteurs sont étudiés au total. On a étudié 98 gares de passagers du réseau de fer de la Bulgarie. On a appliqué les méthodes des composantes générales pour le groupement des facteurs et une analyse de cluster pour le classement des gares. D’après la méthode des composantes générales les facteurs sont classifiés en 4 groupes. D’après la méthode de l’analyse hiérarchique les gares sont classifiées en 6 groupes. Les méthodes de liaison moyenne entre le groupe et les intra-groupes de liaison et la distance de type Euclidienne au carré ont été comparées à la verification des résultats de l’analyse de cluster. Le groupement des gares est utilize pour déterminer les arrêts des cathégories des trains de passagers interurbains. Les groups de gares essentiels concernant le service des trains express sont premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupe. Le sixième groupe comprend les gares pour le service des TGV. La méthodologie peut être appliquée pour l’étude de toutes les gares et stations dans le réseau de chemin de fer.
PL
Rewitalizacja w swoim podstawowym znaczeniu jest procesem, który ma na celu ożywienie obszarów zdegradowanych (materialnie i społecznie). Problem degradacji przestrzeni nie ominął terenów komunikacyjnych, w tym tych otaczających dworce kolejowe w Polsce. W ostatnich latach wiele obiektów kolejowych wraz z kwartałami je otaczającymi zostało poddanych procesowi rewitalizacji, w celu przywrócenia ich do użytkowania oraz nadania im nowego programu funkcjonalnego. Podstawowym problemem badawczym jest pytanie: jakie podmioty lokowane są w zespole dworca kolejowego i jego bezpośrednim sąsiedztwie w wyniku procesu rewitalizacji? Prezentowane w opracowaniu badanie objęło 5 dworców kolejowych wraz z terenami sąsiednimi, zlokalizowanych w dużych polskich miastach, zrewitalizowanych po 2010 roku. Każdy z obiektów jest innej wielkości i znajduje się w innym mieście. Wyniki badań zaprezentowano w postaci rycin i typogramów struktury programu usługowego nowego użytkowania zrewitalizowanych obiektów. W konkluzji zidentyfikowano cechy tego zróżnicowania oraz wyjaśniono jego uwarunkowania.
EN
Revitalization in its basic meaning is a process that revives degraded areas (materially and socially). The problem of degradation of space did not spare areas of communication, including those surrounding train stations in Poland. In recent years, a number of railway facilities with quarters surrounding them have been subjected to the process of revitalization, in order to restore them to use and give them a new functional program. The basic research problem is the question: what institutions are located near the railway station and its immediate neighboring as a result of the revitalization process? Presented in the development of study included 5 railway stations with neighboring areas, located in big Polish cities, revitalized after 2010. Each object is a different size and is located in another city. The results of the research presented in the form of figures and diagrams structure the program of the new use of revitalized buildings. In conclusion, the identified features of this differentiation and explains its conditions.
PL
Przedstawiono podstawowe założenia inwestycji w aspekcie jej realizacji w głębokim wykopie. Omówiono sposób wykonania tunelu dojazdowego pod istniejącym wiaduktem, w bardzo ograniczonej przestrzeni, bez wstrzymywania ruchu. Poruszono również zagadnienie kontroli prowadzonych prac.
EN
The basic assumptions of investments Nowa Łódź Fabryczna Station in the aspect of execution in a deep excavation were presented. The method of making of access tunnel under the existing viaduct, in a very limited space, but without stopping traffic was also showed. The issue of monitoring of the works was touched as well.
PL
Przystanki, stanice, a następnie dworce zielonogórskie historycznie były lokowane na obrzeżach terenu zabudowanego. Reguła ta była zachowana przy konstruowaniu linii kolejowej i dworca w 2. połowie XIX w. – linia ta została zbudowana ok. 1 km na północ od Ratusza i ok. 600 m od gra-nic zwartej zabudowy miejskiej. W pobliżu dworca kolejowego powstały duże zakłady przemysłowe, bazy przeładunkowe i zakłady usługowe. W toku rozwoju tego sektora, został on uzupełniony o zabudowę mieszkalną, usługową i tereny zieleni. Współcześnie zabudowa ma w dużej mierze charakter chaotyczny, co jest wynikiem mieszania się różnych wizji urbanistycznych. W wyniku znacznego rozwoju przestrzennego miasta, zarówno transport kolejowy, jak drogowy przebiegają przez jego środek. Przeszkodą wynikającą z tego faktu jest utrudniona przez torowisko komunikacja części miasta, które rozwinęły się po obu jego stronach. W pracy przedstawiono koncepcję przebudowy przestrzeni przylegającej do dworców PKP i PKS, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i użytkowania terenu. Założeniem jest także ułatwienie komunikacji między sektorami miejskimi rozdzielonymi przez torowisko.
EN
Stops, stations, and then the railway station in Zielona Góra, historically have been located on the outskirts of built-up area. This rule was retained in the construction of the railway line and station in the 2nd half of the XIXth century – this line was built approx. 1 km north of City Hall and approx. 600 m from the boundaries of urban built-up area. Near the railway station a large industrial plants, depots and service plants were built. During the development of this sector, it has been supplemented by residential development, services and green areas. Today, building has large-lychaotic lay-out as a result of the mixing of different visions of urban planning. In a consequence of the significant growth of the city, both rail-road and roads for wheeled vehicles have been running through its center. The obstacle resulting from this fact is hindered communication between the both parts of the city that have developed on the both sides of the tracks. The paper presents the concept of remodeling the space adjacent to the railway and bus stations, in accordance to the principle of sustainable development and land use. The idea is also to facilitate communication between the urban sectors separated by track.
PL
Celem głównym opracowania było przedstawienie metody oceny atrakcyjności przestrzeni publicznej oraz oferowanych usług wybranych dworców kolejowych wraz z weryfikacją metody na wybranym obiekcie badawczym. W tym celu opracowano wskaźniki, mierniki oraz zasady prowadzenia oceny. Ocenie poddano następujące elementy: oddalenie obiektu od centrum miasta; dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych; rozkłady jazdy pociągów; kasy biletowe z obsługą; punkt informacji kolejowej; wyświetlacz oczekiwanych połączeń i ich opóźnień; informacja dźwiękowa; wi-fi; dostępność toalet; monitoring obiektu; czystość obiektu; sąsiedztwo miejsc postojowych; sąsiedztwo postoju taksówek; zegar ścienny; zadaszenie peronów; bankomaty; tablice informacji turystycznej; plan miasta; punkty gastronomiczne; punkty handlowe. Metodę poddano weryfikacji oceniając 2 wybrane dworce kolejowe zlokalizowane na terenie miasta Olsztyna.
EN
The main aim of this study was to develop and present a method for evaluating the attractiveness of public space and services offered at selected railway stations. The proposed method was verified in a selected research site. The indicators, measures and principles of evaluation were developed. The following elements were assessed: distance between the evaluated railway station and the city center, accessibility of the evaluated railway station for disabled passengers, timetables, ticket offices and ticket windows, passenger help and assistance point, display boards showing predictive departure times and status update, audio announcements, Wi-Fi, toilets, monitoring system, cleanliness on the premises, car parks, taxi ranks, wall clock, roofs over the platforms, cash machines, tourist information boards, city map, catering services, shops and stores. Two railway stations located in the city of Olsztyn were evaluated to validate the proposed method.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.