Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gelation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The EPY® epoxy system applied for the production of machine foundation chocks was isothermally cured at varying cure temperatures and times. The thermal behavior during the curing of the system was monitored by means of the glass transition temperature (Tg) and conversion degree (α) measured using differential scanning calorimetry (DSC) and rotational viscometry (ARES). Also, the thermal decomposition was measured by thermogravimetry and differential thermal analysis ­(TG-DTA). The results were analyzed and summarized in the generalized phase diagram, as well as in the Tg-cure temperature-transformation (TgTT) cure diagram. The phase diagram has reference to the transformations (in liquid, ungelled glass, gelled glass and rubber state) encountered at time to gelation and vitrification. Whereas the TgTT diagram shows that there are three types of behavior related to the temperature of cure and makes a useful framework for understanding and analyzing the relations and interdependencies during the curing process of the epoxy system.
PL
Próbki układu epoksydowego EPY®, używanego do wytwarzania podkładek fundamentowych maszyn, sieciowano izotermicznie stosując różne temperatury i różny czas sieciowania. Metodami różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i wiskozymetrii rotacyjnej (ARES) zbadano przemiany tak przygotowanych układów pod wpływem zmian temperatury wyznaczając temperaturę zeszklenia (Tg) i stopień konwersji (α). Badano także rozkład termiczny próbek za pomocą symultanicznej termograwimetrycznej i różnicowej analizy termicznej (TG-DTA). Wyniki pomiarów analizy zestawiono w postaci uogólnionego diagramu fazowego oraz diagramu Tg-temperatura sieciowania-przemiana (TgTT). Pierwszy z diagramów wskazuje odniesienia do transformacji (stan ciekły, szklisty całkowicie nieutwardzony, szklisty niecałkowicie utwardzony i zżelowany) występujących w czasie do momentu żelowania i zeszklenia układu, a diagram TgTT pokazuje trzy rodzaje zachowań układu w zależności od temperatury sieciowania. Stanowi przydatne narzędzie do zrozumienia i analizowania relacji ujawniających się w procesie sieciowania układu epoksydowego.
PL
Pojedyncze dwucząsteczkowe asocjaty oligoamidu opartego na naftalenie, zawierające wzajemnie niekomplementarne sekwencje wiązań wodorowych przekształcano w organożele w procesach samoorganizacji zarówno w rozpuszczalniku niepolarnym (chlorobenzen), jak i polarnym (metanol), czego nie dało się osiągnąć w przypadku asocjatów oligoamidów opartych na benzenie, zawierających komplementarne (dopasowane) sekwencje wiązań wodorowych. Metodą skaningowej mikroskopii elektronowej wykazano, że samoorganizujące się struktury były splątanymi sieciami o rozmiarach nanometrycznych.
EN
Single naphthalene-based oligoamide strands were arrayed in a non-complementary sequence self-assembling into organogels in either non-polar solvent (PhCl) or polar solvent (MeOH), what was otherwise impossible with the PhH-based oligoamide strands with complementary H-bonding sequences (R.K. Cao et al., 2010). The selfassembled structures of the compds. revealed nano-sized entangled networks when examd. by scanning electron microscopy.
EN
Pectins are important polysaccharide structure constituents of plant middle lamellae and primary cell walls ensuring their water retention performance and the pH stability [1, 11]. Due to the high gelling, stabilising and thickening properties they are widely used in the food and pharmaceutical industry [3, 9]. Commercial pectin substances are extracted from the waste material, especially citrus peels (from orange, grapefruit, lemon and lime fruit), apple pomace and sugar beet pulp. The high concentration of pectins is found also in other fruits and vegetables, mainly soy hull, mango peels and sunflower heads [3, 11, 12, 14]. The properties of pectins result mainly from their chemical structure. The pectin backbone is primarily composed of homogalacturonan (Fig. 1), which is a linear polymer consisting of α-1→4-linked d-galacturonic acid units, partially methylesterified or O-acetylated [3, 9]. Other structural elements of pectins are rhamnogalacturonan type I (Fig. 2) and type II (Fig. 3), xylogalacturonan (Fig. 5), arabinan (Fig. 6), arabinogalactan type I (Fig. 7) and type II (Fig. 8) [3, 5, 8]. The gelling property of pectins depends on the degree of methyl esterification of their carboxyl groups (DE). According to this parameter there are high ester pectins (DE > 50) and low ester pectins (DE < 50). The high ester pectins form gels in the presence of high sugar concentrations exceeding 55% and pH lower than 3.5, while in the case of low ester pectins the gelation process occurs even at low concentrations of sugar but the presence of divalent ions is required (e.g. calcium) [18, 21]. The aim of this study was a review of the available literature regarding the sources of pectins, their types, chemical structure and physicochemical properties.
4
Content available remote Reologia żeli stosowanych w przegrodach ognioodpornych
PL
Reologia jest dziedziną nauki zajmującą się odkształceniami oraz płynięciem materiałów. Jednym z jej zadań jest pomiar lepkości badanych płynów w różnych warunkach otoczenia. W szczególności interesujący jest pomiar lepkości w układach żelowych, gdyż w zależności od czasu i temperatury można ustalić przebieg reakcji żelowania. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu temperatury na szybkość oraz sposób żelowania mieszaniny krzemoorganicznej opartej na bazie szkła wodnego sodowego z dodatkiem polimeru organicznego. Badano także wpływ dwutlenku węgla na przebieg reakcji żelowania. Badania starzeniowe, przeprowadzone w różnych odstępach czasu, miały na celu ocenę stabilności żelu. Powyższe testy dostarczyły informacji w zakresie reologicznego charakteru zawiesin krzemoorganicznych przydatnych do celów aplikacyjnych. Badania przeprowadzono na wiskozymetrze marki Brookfield, model DV-III.
EN
Rheology is the science dealing with deformation and flow of materials. One of its tasks is to measure viscosity of fluids for determining the influence of temperature and time on the course of gelation of the suspension. The basic aim of this study was to examine the effect of temperature on the rate and way of gelation of a silicaorganic mixture based on sodium water glass with the addition of polymer. The influence of other modifiers, such as carbon dioxide, on properties of the tested suspension was also examined. Aging tests, conducted at different intervals, were designed to check the stability of the gel. These measurements provided information on the rheological nature of silicaorganic suspensions. The study was conducted by using a Brookfield viscometer, model DV-III.
EN
The final stage of PVC gelation during kneading until the moment of equilibrium state of the torque has been discussed. The processing of unplastified PVC compounds was carried out in the Brabender mixing chamber at chamber temperature (Tch) 150, 160, 170, 175, 180, 185 or 200° and at rotational speed of the blades: 5, 10, 20, 30 or 40min-1 (for the temperature 150° also rotational speed 50 or 60min-1 was used). The shear rate values from 2.18 to 26.04s-1 corresponded with the range of rotational speed mentioned above. The change of the real temperature of the compound during kneading (TE) and its effect on PVC gelation degree (G) were analyzed. A progress of gelation was studied using MFR measurements and SEM observations. It was found that TE value affects the degree of gelation at the last stage of kneading while the effect of residence time of the compound in the chamber (tE) appeared to be insignificant. Apart from the high gelation level, revealed by DSC and MFR results, the processing at high shear rate leads to significant inhomogenenity confirmed by SEM method.
PL
Przedstawiono wyniki badań przebiegu procesu żelowania (ugniatania) nieplastyfikowanej mieszanki poli(chlorku winylu) (PVC) do chwili osiągnięcia równowagi momentu obrotowego (punktu E na plastogramie). Ugniatanie prowadzono w komorze plastografometru Brabendera (Plasti-Corder PI 2200-3) w przedziale temperatury komory (Tch) od 150° do 200°, w warunkach szybkości ścinania (?) od 2,18s-1 do 17,38s-1, z wyjątkiem Tch=150°, kiedy to stosowano również ?=21,72s-1 i 26,04s-1. Powyższym wartościom ? odpowiadała szybkość obrotowa rotorów od 5min-1 do 60min-1. Analizowano wartość odchylenia rzeczywistej temperatury ugniatanej mieszanki PVC (TE) od Tch (czyli ?TE) w różnych warunkach ugniatania (rys. 1, tabela 1). Stopień zżelowania (G) określano na podstawie termogramów DSC (tabela 1). Postęp żelowania charakteryzowano na podstawie pomiarów wskaźnika szybkości płynięcia (MFR, rys. 2) i obserwacji elektronomikroskopowych (SEM, rys. 3). Stwierdzono, że stan zżelowanej mieszanki PVC na końcowym etapie ugniatania w istotny sposób zależy od wartości TE, natomiast wpływ czasu tego procesu jest pomijalnie mały. Niezależnie od dużych wartości stopnia zżelowania wyznaczonych metodą DSC, przetwarzanie PVC w warunkach dużych wartości powoduje znaczną niejednorodność struktury obserwowaną metodą SEM.
EN
A random step grow polymerization of two-functional (A2) and three-functional (B3) monomers was studied using a computer simulation method. The focus was on the effect of dividing the process into stages onto the weight-average polymerization degree (Pω) of the resulting polymeric product. It was found that by applying the procedure one can bring to gelation a system that does not form a network when polymerized in a single stage. Such an effect known previously as a result of changes in stoichiometry of a system, can also be observed when the ratio of monomers is the same throughout the whole process. Then, the gelation stems from the growth history of macromolecules.
PL
Metodami symulacyjnym badano przebieg polimeryzacji stopniowej monomeru dwufunkcyjnego (A2) z monomerem trójfunkcyjnym (B3). Określano jaki wpływ na wagowo-średni stopień polimeryzacji układu (Pω) ma dzielenie procesu polimeryzacji na etapy. Stwierdzono, że dzięki etapowemu prowadzeniu polimeryzacji można uzyskać żelowanie układu, podczas gdy w procesie jednoetapowym nie zauważa się tendencji do tworzenia sieci polimerowej. Efekt taki, obserwowany wcześniej w procesach przebiegających ze zmianą składu stechiometrycznego podczas procesu, może zatem występować także w układach o stałym podczas całego procesu wzajemnym stosunku ilościowym substratów. W tym przypadku żelowanie układu wynika z historii wzrostu makrocząsteczek.
EN
The analysis of the plastograms obtained during kneading of poly(vinyl chloride) (PVC) compound in the Brabender mixing chamber (Plasti-Corder Pl 2200-3) in temperature range 160-200°C, and rotation speed of the rotors from 5 to 40min-1 has been presented in this paper. From the analysis of characteristic values of the torque at equilibrium state (ME), the time necessary to reach equilibrium (tE) and the real temperature of the compound at this state (TE) it results that the mechanical charge decreases with the rise of chamber temperature (Tch). It has been found that the shear rate (?) and Tch values, within the tested range, influence the time of the occurrence of the final stage of gelation namely since time of reaching of maximum torque and the real temperature of PVC compound.
PL
Przedstawiono wyniki badań ugniatania nieplastyfikowanej mieszaniny poli(chlorku winylu) (PVC) w czasie potrzebnym do osiągnięcia równowagi momentu obrotowego (punkt E na plastogramie). Ugniatanie prowadzono w komorze plastografometru Brabendera Plasti-Corder Pl 2200-3 w zakresie temperatury 160-200°C z prędkością obrotową rotorów 5-40min-1. Z analizy zmian wartości momentu obrotowego w stanie równowagi (ME), czasu potrzebnego do osiągnięcia równowagi (tE) i rzeczywistej temperatury mieszanki w tym stanie (TE) (rys. 1) wynika, że obciążenia mechaniczne maleją wraz ze wzrostem temperatury komory (Tch) (rys. 2) o czym świadczy gwałtowny spadek momentu obrotowego. Stwierdzono, że szybkość ścinania (?) i wartość Tch wpływają jednocześnie na czas trwania ostatniego etapu żelowania mieszaniny PVC tzn. od chwili osiągnięcia maksymalnego momentu obrotowego (rys. 3) oraz na rzeczywistą temperaturę żelującej mieszaniny (rys. 4). Wpływ ? na wartość TE mieszaniny PVC w stanie równowagi momentu obrotowego jest szczególnie istotny przy najniższej nastawionej temperaturze komory i najwyższej szybkości ścinania w zakresie stosowanych w pracy.
9
Content available remote Starch polysaccharide hydrocolloid gels
EN
Studies on the formation of gels from 5 % w/w suspensions of potato, cassava, corn, and oat starches in 0.05 or 0.2 % w/w aqueous solutions of one of Arabic, carob, guar, karaya, or xanthan gum, and ?-carrageen shed light on the rules governing rheological properties of resulting gels. Avoiding phase separation in a plant gum - starch solution is crucial for a high viscosity of gels formed. Partner of anionic starch in the gel should be nonionic unless the partnering plant gum has low Mw and/or high polydispersity (e.g. karaya gum). Nonionic starches combine with gums regardless they are anionic or neutral. Usually, Arabic and xanthan gums and ?-carrageen provided less viscous mixed gels with starches. Amylose and exceptionally high lipid contents in starches could also be essential factors influencing gelation. Admixture of plant gums into starch gels reduced elasticity of the mixed gels.
PL
Przeprowadzono żelowanie 5 % mas. zawiesin skrobi ziemniaczanej, tapiokowej, kukurydzianej i owsianej (tabela 1) w 0,05 i 0,2 % mas. wodnych roztworach gumy arabskiej, karob, guarowej, karaja i ksantanowej oraz ?-karagenu. Uzyskane wyniki pozwoliły na lepsze zrozumienie roli czynników rządzących reologicznymi właściwościami powstających żeli. W celu uzyskania żeli o większej lepkości, w roztworach gum ze skrobią istotne jest unikanie rozdzielenia faz. Zatem, partnerem anionowej skrobi, jaką jest skrobia ziemniaczana, powinna być guma niejonowa, chyba że guma charakteryzuje się małym ciężarem cząsteczkowym i/lub wysokim stopniem polidyspersyjności (co umożliwia odpowiednie dopasowanie termodynamiczne partnerów). Właściwości takie ma np. guma karaja i, do pewnego stopnia, także guma arabska (tabela 2). Pozostałe badane niejonowe skrobie mieszają się z gumami bez względu na ich anionowy bądź obojętny charakter. Zazwyczaj, gumy arabska i ksantanowa oraz ?-karagen ze skrobiami dają mieszane żele o mniejszej lepkości (tabele 3-6). Zawartość amylozy w skrobiach oraz wyjątkowo duża zawartość lipidów również mogą okazać się istotnymi czynnikami wpływającymi na przebieg żelowania. Dodatek gum roślinnych do żeli skrobiowych zmniejsza elastyczność takich żeli w stosunku do elastyczności kleiku z samej skrobi (rys. 1 i 2).
PL
Metodą termicznej analizy dynamicznych właściwości mechanicznych (DMTA) badano zmiany modułu zachowawczego (E') i modułu stratności (E'') z postępem konwersji (rys. 3, 4 i 5) napełnionego układu epoksydowego EPY® (Epidian 6 z trietylenotetraaminą). Materiał ten jest stosowany do produkcji podkładek fundamentowych maszyn. Wyniki tych badań razem z wynikami uzyskanymi wcześniej za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) (tabela 1) i wiskozymetrii rotacyjnej pozwoliły na wyznaczenie diagramu temperatura zeszklenia-temperatura-właściwość (TgTP) tego układu (rys. 1, 2 i 6), gdzie Tg jest bezpośrednią miarą postępu konwersji, a P oznacza rozpatrywaną właściwość - moduł stratności. Użycie Tg jako bezpośredniej miary postępu konwersji w tym diagramie umożliwia linearyzację zależności między wartościami temperatury odpowiadającymi maximum i minimum właściwości fizycznych a postępem sieciowania. Linie na diagramie TgTP odzwierciedlają przebieg przemian strukturalnych materiału: zeszklenie (Tg), ß-przejście (Tß) i żelowanie (gelTg). Linie te wyznaczają również podobszary, w których materiał, w miarę postępu konwersji, wykazuje różne właściwości fizyczne. Opracowany diagram TgTP tworzywa EPY® umożliwia lepsze zrozumienie zależności między przemianami zachodzącymi w układzie a właściwościami materiału.
EN
Evolution of storage and loss moduli during conversion progress of the filled epoxy system EPY® (Epidian 6 with triethylenetetramine), applied for the production of machine foundation chocks, was studied using dynamic mechanical thermal analysis (DMTA). The results obtained and the results previously reached by differential scanning calorimetry (DSC) and rotational viscometry made possible to determine the diagram glass transition temperature-temperature-property (TgTP) for the investigated system, where Tg is the direct measure of conversion and P denotes property under investigation - loss modulus. This way of using Tg in this diagram makes possible the linearization of the relationships among the temperatures corresponding to the maxima and minima of the physical properties and the extent of cure. The lines within TgTP diagram show the courses of structural transformations during cure i.e. glass transition (Tg), ß-transition (Tß) and gelation (gelTg). The diagram lines separate several regions which are dependent on the extent of cure and the material shows different physical properties within each of them. TgTP diagram calculated for the EPY® material can facilitate understanding of the relationships among transitions and material properties.
PL
Przedstawiono wyniki badań pIastografo metrycznych i termicznych nieplastyfikowancj mieszaniny PVC S6I. Stwierdzono, że rzeczywista temperatura mieszaniny wyznaczona z plastogra-mów (TE) różni się od temperatury wyznaczonej na podstawie termogramów DSC (TB), która wg danych literaturowych określać może maksymalna temperatur? przetwarzania próbki Analiza DSC może być techniką pozwalającą na ocenę temperatury żelowania PVC, ale jedynie w określonych warunkach obciążeń mechanicznych.
EN
The results of plastographic and thermal investigations of unplastified PVC S61 compound arc presented. It was found that the real temperature of PVC compound determined during gelation in Brabender kneader (TE) differs from the temperature revealed from DSC thermograms (TB). According to literature this temperature presents the maximal processing temperature. Therefore, the DSC analysis may be used as a method which allows to set the PVC processing temperature , but only in definited condition of mechanical charges.
12
Content available remote Time-temperature-transformation (TTT) cure diagram for EPY® epoxy system
EN
Curing reactions of the EPY® epoxy system (Epidian 6+TETA) applied for machine foundation chocks were studied to determine time-temperature-transformation (TTT) isothermal cure diagram for this system. Differential scanning calorimetry (DSC) and rotational viscometry were used to obtain the experimental data. Empirical models based on dependence between conversion degree and glass transition temperature, as well as reckoning of times to gelation and times to vitrification were used and compared to the experimental data. The investigation was made in the temperature range 23-100°C, which is considered to be optimum for the isothermal curing of the epoxy system studied. The experimental results obtained in this range are in fair agreement with the calculations. The presented curing diagram provides a considerable insight into the thermo-mechanical behavior of the EPY® system during its curing and can be a useful tool for analyzing and designing manufacturing processes of foundation chocks suitable for various practical applications.
PL
Badano reakcję sieciowania napełnionego układu epoksydowego EPY® (Epidian 6+TETA), stosowanego na podkładki fundamentowe maszyn, w celu utworzenia wykresu izotermicznego sieciowania czas-temperatura-przemiana (TTT) dla tego układu. Do sporządzenia takiego wykresu posłużyły dane eksperymentalne uzyskane za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) i wiskozymetrii rotacyjnej oraz wyniki obliczeń z odpowiednio przetworzonych modeli empirycznych zależności między stopniem konwersji, czasem do żelowania i do zeszklenia a temperaturą zeszklenia. Badania eksperymentalne wykonano w optymalnym dla izotermicznego sieciowania tego układu epoksydowego zakresie temperatur 23-100°C i stwierdzono dobrą zgodność wyników eksperymentalnych z wynikami obliczeń. Sporządzony wykres sieciowania umożliwia pełny wgląd w termomechaniczne zachowanie się tworzywa EPY® podczas jego utwardzania i może być użytecznym narzędziem do analizowania i projektowania technologii wytwarzania podkładek fundamentowych, do różnych praktycznych zastosowań.
13
Content available remote Conversion-Temperature-Transformation (CTT) cure diagram for EPY® epoxy system
EN
Thermal decomposition of the filled epoxy system EPY® (“Epidian 6” with triethylenetetramine), applied for the production of machine foundation chocks, was studied using thermogravimetry and differential thermal analysis (TG-DTA). The results obtained and the results previously reached by differential scanning calorimetry (DSC) and rotational viscometry as well as by empirical model of the dependence of glass transition temperature on conversion degree let determine the cure diagram conversion - temperature - transformation (CTT) for the system studied. The cure diagram obtained makes possible the general insight into thermo-mechanical behavior of EPY® system during its curing and this way can be the useful tool for the assessment of curing quality of the material, required especially in the use for foundation chocks in their various applications.
PL
Metodą termograwimetrii i różnicowej analizy termicznej (TG-DTA) badano rozkład termiczny napełnionego układu epoksydowego EPY® (Epidian 6 z trietylenotetraaminą) stosowanego do produkcji podkładek fundamentowych maszyn (tabela 1, rys. 3). Wyniki tych badań razem z uzyskanymi wcześniej za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), wiskozymetrii rotacyjnej oraz zastosowanie modelu empirycznego zależności między temperaturą zeszklenia a stopniem konwersji pozwoliły na wyznaczenie diagramu sieciowania konwersja-temperatura-przemiana (CTT) tego układu (rys. 1 i 2). Otrzymany diagram sieciowania (rys. 4) umożliwia ogólny wgląd w termomechaniczne zachowanie się tworzywa EPY® podczas jego utwardzania i może być użytecznym narzędziem do oceny jakości utwardzania tego materiału, jakości wymaganej zwłaszcza przy produkcji podkładek fundamentowych do różnych zastosowań.
PL
Omówiono zmiany w budowie ziaren i krystalitach PVC, zachodzące w procesach jego przetwarzania. Scharakteryzowano metody oceny stopnia zżelowania oraz przeprowadzono krytyczną analizę interpretacji wyników. Zaproponowano pro-gram badań zmierzających do wyjaśnienia wpływu czynników morfologicznych na żelowanie PVC-U.
EN
Changes in grains and crystallites during PCV processing were presented. The methods of estimation of PVC gelatin level were characterized with critical analysis of measurement results. The experimental methods, necessary to explain the influence of morphological factors on gelation of PVC, were proposed.
15
Content available remote Wieloparametrowa analiza żelowania poli(chlorku winylu)
PL
Przedstawiono wyniki badań plastografometrycznych nieplastyfikowanej mieszaniny PVC. Stwierdzono, że charakterystyczne wielkości na plastogramach związane z żelowaniem mieszaniny zależą jednocześnie od temperatury ścian komory, którą zmieniano w zakresie od 150 °C do 200 °C i prędkości obrotowej rotorów (5-40 min-1). Uzyskane zależności opisano modelami wieloczynnikowymi opracowanymi metodą statystyczną regresji liniowej i regresji drugiego stopnia.
EN
The results of plastometric tests of unplastified compound of suspension PVC were presented. It was found (Table 1) that characteristic values at plastograms, related to the compound gelation, depended simultaneously on temperature of the chamber wall (T, range investigated 160-200 °C) and on rotational speed of rotors (n, range investigated 5-40 min-1). Dependence found was described with use of multifactorial models elaborated with a statistical method of linear or square regression. From the analysis of linear regression it results the greatest agreement of the model proposed with experimental data was found for the temperature of a compound at torque equilibrium state. What concerns square regression the better agreement between the model and experimental data has been found. The results of the tests are described the best way by the model describing dependence of work WB-X to reach the maximum torque as well as real temperature TE at torque equilibrium state on chamber temperature and rotational speed of rotors.
16
Content available remote The universal temperature parameter of rigid PVC gelation in Brabender kneader
EN
Course of gelation of rigid PVC Polanvil S of K-value 52, 58, 61, 67 or 70, in the chamber of Brabender kneader at temperature range 160- 185 °C and rotation speed of the rotors 10-50 min(-1), has been investigated. On the basis of torque and temperature changes as functions of process time the curves of torque changes versus real temperature of gelating blend were received. It has been observed that maximal torque value always occurred in the narrow temperature range, independently on chamber wall temperature or shear rate, and was dependent on PVC K-value. It was found that temperature related to torque maximum (T(EG)) could be universal parameter characterizing PVC gelation. The proposed new way of analysis facilitates more precise comparison of torque curves obtained at various set temperature and rotational speeds of rotors.
PL
Zbadano przebieg żelowania nieplastyfikowanych mieszanin suspensyjnego PVC "Polanvil S" o liczbie K 52, 58, 61, 67 lub 70 w komorze plastografu Brabendera w zakresie temperatury 160-185 °C i prędkości obrotowej rotorów 10-50 min(-1). Na podstawie zmian momentu obrotowego i temperatury w funkcji czasu trwania procesu (rys. 1) sporządzono krzywe zmian momentu obrotowego w funkcji rzeczywistej temperatury żelującej mieszaniny (rys. 2-4). Zaobserwowano, że maksymalna wartość momentu obrotowego występuje zawsze w wąskim zakresie temperatury, niezależnie od nastawionej wartości temperatury komory (rys. 3a) i prędkości ścinania (rys. 3b), natomiast zależy ona od liczby K przetwarzanego PVC (rys. 4). Stwierdzono, że temperatura odpowiadająca maksimum momentu obrotowego (T(EG)) może stanowić uniwersalny parametr charakteryzujący żelowanie PVC. Zaproponowany nowy sposób analizy ułatwia dokładniejsze porównanie plastogramów otrzymanych w różnych warunkach zadanej temperatury i prędkości obrotowej rotorów.
17
Content available remote Właściwości reologiczne białek miofibrylarnych sonifikowanego mięsa wołowego
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena właściwości termoreologicznych białek miofibrylarnych otrzymanych po 2, 24, 48 i 72 godzinach od uboju, z mięsa poddanego bezpośrednio po uboju (do 2 godzin) obróbce falami ultradźwiękowymi o niskiej częstotliwości i średnim natężeniu drgań, a następnie przechowywanego w warunkach chłodniczych przez 72 godziny. Roztwory zawierające wyizolowaną frakcję białek miofibrylarnych poddawano obróbce termicznej w zakresie od 20 do 80°C. Pomiaru lepkości dynamicznej dokonano przy użyciu reotestu rotacyjnego Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że sonifikacja mięsa bezpośrednio po uboju zmienia właściwości termoreologiczne białek miofibrylarnych w badanym zakresie temperatury.
EN
It was the purpose of investigations to estimate the rheological properties of myofibril protein gels obtained 2, 24, 48 and 72 hours after slaughter, from the meat directly taken from the slaughter (up to 2 hours) subjected to the ultrasonic wave treatment at a low vibration frequency and a medium vibration intensity, and then kept in cold store for 72 hours. Solutions containing the isolated fraction of myofibril proteins were subjected to thermal treatment within 20 to 80°C. Measurements of absolute viscosity were taken by rotary rheostat. It was concluded from the experimental results that the sonification of meat directly after slaughtering affects the thermo-rheological properties within a given scope of temperatures.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące zwiększenia reaktywności mas klejowych z żywic PF przy użyciu octanu etylu lub odpadów garbarskich. Wyznaczono parametry kinetyczne (stała szybkości oraz rzędowość reakcji) procesu żelowania żywic z udziałem podanych modyfikatorów. Na podstawie rezultatów przeprowadzonych badań stwierdzono m.in., że uwzględnione w pracy substancje podwyższają reaktywność polikondensatów.
EN
This paper presents research results concerning reactivity intensification of glue mixtures prepared from PF adhesive resins. In investigations, ethyl acetate as well as waste left after leather leveling after chromic tanning were used. The basic kinetics parameters of gelation process such as: constant rate and reaction order were determinated.
EN
The rate of gel-growth for spherical ionotropic metal alginate gel droplets has been studied. Experimental observations have shown that the relaxation time of the metal alginate ionotropic gel complexes of the droplet shapes decreased in the order Hg > Cd > Sn > Pb-alginates, whereas the velocity of sinking under gravitational acceleration decreases in the same order. The factors which affect the relaxation time and velocity of acceleration, such as the concentration and viscosity of the alginate sol, the nature and radius of the metal ion as well as the density and pH of the electrolyte solution have been examined. The activation energies indicated that the stability of these metal alginate gel complexes follows the order Hg > Cd > Pb ~ Sn alginates. A mechanism consistent with the experimental results has been discussed.
EN
The kinetics of gelation between Zn(II), Cd(II) and Pb(II) metal ion electrolytes and sodium alginate polysaccharide sol have been studied complexometrically at temperatures between 35 and 65°C. Using a large excess of alginate sol concentration, the pseudo first-order plots of exchange between Na+ counter ions of the macromolecular chains of alginate sol and the metal ions give sigmoidal curves with two distinct regions. The initial part was relatively fast and curved significantly at early times, followed by a slow decrease in the rates at longer times. The rate constants of gelation were found to show second-order overall kinetics and first-order in the concentration of both reac-tants. The kinetic parameters have been evaluated and a consistent gelation mechanism is suggested.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.