Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametric model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Architektura i budownictwo długo pozostawały poza obszarem ścisłej, naukowej analizy. Teoria dyscypliny rozwijała się przede wszystkim w obszarze historii oraz krytyki. Metodykę projektowania kształtowano na bazie praktycznych doświadczeń: obserwacji, śledzenia procesów użytkowych, sukcesów konstrukcyjnych i katastrof. Ewolucja technik architektonicznych wiąże się ściśle z rozwojem konstruowanych modeli. Dzięki nim sztuka kształtowania przestrzeni zyskała szansę prowadzenia badań empirycznych. Początkowo modele odzwierciedlały wąski wycinek rzeczywistości, głównie jej formę geometryczną. Wraz z rozwojem nauk przyrodniczych stawały się w coraz większym stopniu reprezentatywne. W artykule przedstawiono główne etapy rozwoju modeli architektoniczno-budowlanych. Na tym tle zarysowano zmiany w metodyce prowadzące ku coraz ściślejszym formom rozumowania. Dokładnie przeanalizowano znaczenie cyfryzacji warsztatu dla poprawy jakości modeli. Ten ostatni etap ewolucji zinterpretowano w świetle funkcji cyfrowego medium, nowego elastycznego nośnika informacji o budynku.
EN
Architecture and civil engineering have long remained outside the scope of strict, scientific analysis. The theory of discipline developed primarily in the area of history and criticism. The design methodology was established on the base of practical experience: observation, tracking processes of use, construction successes and disasters. The evolution of architectural techniques is closely related to the development of constructed models. Thanks to them, the art of shaping space gained a chance to conduct empirical research. Initially, models reflected a narrow scope of reality, mainly its geometric form. With the development of natural sciences, models became increasingly representative. The paper presents the timeline of development of architectural and engineering models. On that ground, changes in methodology have been outlined, leading to strict forms of reasoning. The significance of workshop digitization for improving the quality of models was thoroughly analyzed. This last stage of evolution has been interpreted considering the function of the digital medium, a new flexible form of information about the building.
EN
This article discussed the determination of a metro vehicle’s door forces acting on its coarse structure. With previous articles addressing this issue, a definition of a specific reference vehicle was provided together with the collection of the normative requirements for metro vehicles. These form a basis for addressing the issue. The main objective hereof was to design a technical solution of a door system for the reference vehicle and create a parametric model of the door's forces acting on the vehicle’s rough structure. This model would serve to approximate and operatively quantify these force effects of the door to the vehicle’s structure by modifying the various input parameters. Therefore, it was necessary to create a mathematical model of the equilibrium conditions of the proposed door system and to quantify them using a developed software. Subsequently, these results served as inputs for the FEM analysis of the load-bearing components between the door and the vehicle’s structure.
EN
The purpose of a car jack is lifting the car and maintaining it at a certain height during different repairs. This paper focuses on the design of car jack, which belongs to the basic equipment of cars. Cars jacks are used mainly for changing tires and small repairs of a car. The aim of this paper was to create a parametric CAD model of a car jack and carry out numerical structural analysis of the car jack using the created parametric CAD model. The development of the parametric CAD model and structural analysis was performed using the CATIA V5 system. This paper describes the modern way of creating more complex mechanisms, which support quick modification of its parameters, and thus the entire design. The whole model of the car jack was parametrized. The stresses obtained by finite element method (FEM) analysis were confirmed with the analytical calculation in characteristic parts of the design, with some exceptions. At the end of the paper, an analysis of the obtained results was performed, on the basis of which specified conclusions were made.
PL
Opisano autorską metodę pozyskiwania danych antropometrycznych ręki, przydatną np. w modelowaniu obiektów ergonomicznych. Jest ona skuteczniejszą alternatywą wobec obecnie stosowanej metody, gdzie proces modelowania jest realizowany ściśle według zasad inżynierii odwrotnej.
EN
Described is the author’s method of obtaining anthropometric data of hand, useful in modeling of ergonomic objects. This method is the preferred alternative to the currently used reverse engineering in the modeling process.
EN
This work contains selected results of research on modelling identification of Polish Power Exchange (TGEE) on the example of the figures quoted on the Day Ahead Market (DAM) on TGEE in Poland. In order to obtain a model of the TGEE system on the beginning it was conducted to identify the figures for the period 01.01.2013-31.12.2015 obtaining discrete parametric model arx in MATLAB and Simulink environments using System Identification Toolbox (SIT). The resultant model was converted to a continuous parametric model, and that one on a continuous model in the state space. On the basis of obtained equations of state and outputs, there was interpreted a state variables and parameters of the selected model, i.e. selected elements of the matrix A and matrix B. Research continues.
PL
W efekcie różnorodnych uwarunkowań planowania przestrzennego powstają linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, które bardzo często przecinają granice katastralne. W ten sposób pojedyncze nieruchomości gruntowe mogą znaleźć się w obszarach o różnym przeznaczeniu. Ponieważ przeznaczenie jest jedną z tych cech, która ma znaczny wpływ na wartość rynkową nieruchomości, zasadne wydaje się sprawdzenie, czy niejednorodne przeznaczanie nieruchomości powinno być uwzględniane w wycenie nieruchomości w sposób szczególny. Jedną z możliwości specjalnego postępowania w takim przypadku jest rozdzielenie cen transakcyjnych otrzymywanych za nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej, która jest położona w obszarach o różnym przeznaczeniu, na składowe cen odpowiadające fragmentom nieruchomości o konkretnym przeznaczeniu. Postępowanie takie umożliwia część modeli statystycznych, które mogą być wykorzystywane w podejściu porównawczym. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości zastosowania modelu parametrycznego do wyceny nieruchomości gruntowych objętych obszarami o różnym przeznaczaniu oraz sprawdzenie, czy zasadne jest uwzględnianie niejednorodności w przeznaczeniu nieruchomości gruntowych podczas określania ich wartości.
EN
Various spatial planning conditions result in the establishment of lines delimiting specific land-use classes. These lines often cross cadastral boundaries. In this way, individual land properties may be located in different land-use zones. Since the land-use class is one of the attributes that significantly influences the market value of real estate, it seems reasonable to verify whether the non-homogeneous land use of a property should be included in its valuation procedure in a special way. One of the options of special procedure in this case is dividing the transaction prices obtained for real properties similar to the one being valued (covered by different land-use zones) into components of those prices that correspond to fragments of the property that have different land uses. This procedure is made possible by some statistical models that can be used in a comparative approach. This paper aims to present the possibility of using a parametric model for the valuation of land properties located in different land-use zones and to verify whether it is reasonable to consider non-homogeneity in land-use classes when determining the value of land.
EN
The article presents methodology of creating a model of human ear for the purposes of finite element analysis. Following steps of building geometry and mesh are shown. There is listed number of geometry variables which allows to fit the model to the individual anatomical characteristics connected with hearing system. Model created enables application various types of hearing implants as well as investigation of mechanical and electrical interactions between human ear tissues and applied implants. Number of material properties of human ear elements which have a significant impact on its performance are shown.
PL
W artykule przedstawiono metodykę tworzenia modelu ucha ludzkiego dla symulacji numerycznej stopnia oddziaływania wprowadzanych implantów usznych na jego akustykę metodą elementów skończonych. Wyszczególniono główne jego zmienne geometryczne umożliwiające dopasowanie modelu do indywidualnych cech anatomicznych układu słuchowego człowieka. Opracowany model ucha umożliwia aplikację różnego rodzaju implantów słuchowych oraz realizację badania interakcji mechanicznych i elektrycznych pomiędzy tkankami ucha ludzkiego i implantami. Przedstawiono charakteryzację właściwości fizycznych elementów ucha ludzkiego mających istotny wpływ na jego działanie.
8
Content available remote Komputerowy system wspomagający projektowanie zabudów wywrotek
PL
W pracy przedstawiono opracowany system wspomagający projektowanie, analizę wytrzymałościową i optymalizacje wariantową zabudów wywrotek na samochody ciężarowe. System napisano w języku PHP z wykorzystaniem bazy danych MySQL oraz serwera witryn internetowych Apache i jest on dostępny dla użytkownika jako strona internetowa. Zadaniem systemu jest dobór rodzaju, liczby i wymiarów elementów konstrukcyjnych, jak również tworzenie dokumentacji technologicznej produktu. System umożliwia użytkownikowi edycję otrzymanych wyników w celu dopasowania projektu do konkretnych wymagań. Opracowany model konstrukcji jest weryfikowany wytrzymałościowo przy wykorzystaniu oprogramowania MES. Możliwa jest również optymalizacja konstrukcji ze względu na wybrane kryteria.
EN
The paper presents an developed computer aid system for design, strength analysis and variant optimization of dump body for trucks. The system is written in PHP using MySQL database and Apache server web sites and it is available to the user as a web page. The purpose of the system is the choice of the type, number and dimensions of structural elements, as well as creating technological documentation of the product. The system allows the user to edit the results in order to design for specific requirements. The model is verified using FEM software. It is also possible to optimize the structure due to the selected criteria.
9
Content available remote High-Level Programming Language Decomposition Parametric Model
EN
The paper proposes a new software development life cycle model. A generalized high-level programming language decomposition parametric model is considered it has to decrease problems connected with fuzzy technical task compilation. It’s also proposed an affiliation graph for the high-level programming language C++ based on developed model.
10
Content available Evaluation of a Garment Fit Model Using AHP
EN
Garment fit on a body model is an important factor for designing comfortable, functional and well fitting garments. Nowadays the virtual prototyping of garments provides high potential for design, product development and marketing processes. Previous examinations of garment fit to the body in a real and virtual environment were merely focused on expert evaluation by way of a descriptive comparison of proper and improper areas for fitting. Therefore the problem area in our research was to examine the fit of a skirt on a live model and on virtual models such as parametric and scanned body models in order to propose which virtual human body is the most suitable where garment fit is concerned. The paper also discusses the fit of a skirt on an individual part of the human body with respect to predefined areas. A numerical study with a questionnaire survey database was conducted with the aim of selecting the best model to assess the fit of a skirt to the human body, and the Analytic Hierarchy Process (AHP) was used to evaluate the questionnaire results. The results obtained confirm that the design is most important factor when evaluating a skirt’s fit to the body. Furthermore results confirmed that the hips and abdomen areas were the most important for evaluators when assessing as kirt’s fit to the body.
PL
Dopasowanie ubrania do modelu ciała jest ważnym czynnikiem przy projektowaniu komfortowej, funkcjonalnej i dobrze dopasowanej odzieży. Tworzenie wirtualnych prototypów ubrań otwiera nowe możliwości w projektowaniu, przygotowaniu i wprowadzaniu produktu na rynek. Poprzednie badania dopasowania odzieży do ciała w realnym i wirtualnym środowisku koncentrowały się jedynie na ocenie i porównaniu obszarów prawidłowego i nieprawidłowego dopasowania. W celu uzyskania najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia dopasowania odzieży wirtualnego modelu ciała ludzkiego badano i porównywano dopasowanie spódnicy na żywej modelce oraz na wirtualnych modelach. Ponadto omówiono dopasowanie spódnicy do poszczególnych partii ludzkiego ciała w stosunku do wcześniej określonych obszarów. W celu wybrania najlepszego modelu do oceny dopasowania spódnicy do ciała ludzkiego przeprowadzono badania matematyczne z użyciem danych ankietowych ocenionych analitycznym procesem hierarchicznym. Uzyskane wyniki potwierdzają, że projekt jest najważniejszym czynnikiem przy ocenie dopasowania spódnicy do ciała. Ponadto wyniki potwierdziły, że biodra i brzuch są najważniejszymi obszarami dopasowania spódnicy do ciała.
PL
Współczesna charakterystyka geologiczna obszarów złożowych opiera się na szeregu danych pochodzących z analiz przeprowadzonych w różnych skalach: od skali nanometrów, przez skalę próbki (wielkości kilku centymetrów), aż do skali całego obiektu złożowego. Tak duża rozpiętość zarówno rozmiarów badanego ośrodka, jak i zastosowanych metod badawczych (badania petrofizyczne, petrologiczne, analizy sedymentologiczne, interpretacja krzywych geofizyki otworowej oraz przekroi sejsmicznych) wymusza uwzględnienie zjawiska tzw. efektu skali we wszelkich poczynionych interpretacjach. Wynika to z faktu, że najczęściej dane uzyskane podczas np. analiz próbek o wielkości kilku centymetrów nie mogą być wprost przeniesione do interpretacji obiektów złożowych wielkości kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. Kluczową kwestią jest tutaj pozyskanie wiedzy o wzajemnych relacjach pomiędzy uzyskiwanymi danymi oraz ich wielokrotna kalibracja na praktycznie każdym etapie pracy nad złożem węglowodorów, zarówno konwencjonalnym, jak i niekonwencjonalnym. Efekt skali w światowej literaturze jest rozpatrywany dla bardzo konkretnych problemów. Na potrzeby przemysłu naftowego istnieje wy raźna konieczność uzyskania rozwiązań bardziej ogólnych, które tym samym będą mieć szersze zastosowanie. Eksperyment obliczeniowy przeprowadzono na danych modelowych wyprowadzonych w wyniku interpretacji rzeczywistego obiektu złożowego. Różnorodność pomierzonych i analizowanych parametrów, w których uwzględniono efekt skali, symulowano za pomocą stosunkowo prostych funkcji matematycznych. Wyniki obliczeń modelowych poddano analizom statystycznym ukierunkowanym na ujawnienie istniejących prawidłowości związanych z charakterystyką złoża.
EN
Modern geological characteristics of reservoir areas are based on data from a number of studies carried out at different scales – from the scale of nanometers, through the scale of samples (a few centimeters in size) to the scale of the entire reservoir. Such a large range of both sizes of an investigated area and analitical methods used (petro physical, petrological, sedimentological analysis, well logs and seismic cross-sections interpretations) results in pressure to take so called “scale effect” into account. This is due to the fact that the data obtained during the analyses of samples (size of a few cm) often cannot be directly transferred to the interpretations of the whole reservoir area (several km 2 in size). The key issue here is to obtain knowledge of the relations between the different sets of data and to calibrate them at every step of reservoir investigation (both conventional and unconventional). Scale effect in literature is examined for very specific problems. For the purpose of the oil and gas industry there is a clear need for more general solutions, which will therefore have wider application. A computational experiment on the deduced model data was conducted as a result of the interpretation of the real reservoir rocks. Diversity in measured and analyzed data (where scale effect was used) was stimulated with relatively simple mathematical functions. The results of model calculations were statistically analyzed and focused on the disclosure of existing regularities connected with field characteristics.
EN
This paper deals with models of air pollution inside a tunnel tube. Various gases are emitted by combustion engines. They consist largely of oxides of nitrogen, carbon monoxide, steam and particles (opacity). Since each tunnel is unique, the design of the model must be realized for the particular road tunnel. Data measured in the control center of the tunnel is used to create various models and to realize them in the program environment MATLAB. It is possible to describe this system by description of the equations of physical dependences. These physical dependencies are between the speeds, piston effect, traffic density, quantity produced pollution, etc. Next we plan to show how fuzzy sets can be used to represent a real system. Finally, we are going to describe this system by the parametric model. For the purpose of parametric identification it is interesting to describe the sought process using input-output relations. The general procedure for estimation of the process model consists of several steps: determination of the model structure, estimation of parameters and verification of the model.
13
EN
For the tuning of servo controllers as well as for monitoring functions, significant parameters of the controlled system are required. In contrast to identification methods with determined input signals, the paper focuses on the problem of identification with regular process movements (non-invasive identification), leading to a lack of power density in some frequency ranges. A nonlinear Least Squares (LS) approach with single mass system and friction characteristic is investigated regarding the accomplishable accuracy and necessary constraints. The proposed method is applicable on industrial motion controllers and has been carried out with a multitude of input sequences. To verify the performance of the approach, achieved experimental results for the model parameters are exposed.
EN
This paper considers a method for indirect measuring the vertical displacement of wheels resulting from the road profile, using an inverse parametric data-driven model. Wheel movement is required in variable damping suspension systems, which use an onboard electronic control system that improves ride quality and vehicle handling in typical maneuvres. This paper presents a feasibility study of such an approach which was performed in laboratory conditions. Experimental validation tests were conducted on a setup consisting of a servo-hydraulic test rig equipped with displacement, force and acceleration transducers and a data-acquisition system. The fidelity and adequacy of various parametric SISO model structures were evaluated in the time domain based on correlation coefficient, FPE and AIC criteria. The experimental test results showed that inverse models provide accuracy of inversion, ranging from more than 70% for the ARX model structure to over 90% for the OE model structure.
EN
Today, a cascaded system of position loop, velocity loop and current loop is standard in industrial motion controllers. The exact knowledge of significant parameters in the loops is the basis for the tuning of the servo controllers. A new method to support the commissioning has been developed. It enables the user to identify the moment of inertia as well as the time constant of the closed current loop simultaneously. The method is based on the auto relay feedback experiment by Aström and Hägglund. The model parameters are automatically adjusted according to the time behaviour of the controlled system. For this purpose, the auto relay feedback experiment is combined with the technique of gradual pole compensation. In comparison to other existing methods, this approach has the advantage that a parametric model for the open velocity loop is derived directly.
PL
We współczesnych przemysłowych układach sterowania ruchem standardowo wykorzystuje się kaskadowe systemy z pętlą sterowania położeniem, prędkością i pętlą prądową. Dokładna znajomość istotnych parametrów pętli jest podstawą dla optymalizacji działania serworegulatorów. Autorzy opracowali nową metodę wspomagającą pozyskiwanie tych danych. Umożliwia ona jednoczesną identyfikację momentu bezwładności i stałej czasu w zamkniętej pętli prądowej. Metoda jest oparta na eksperymencie Aströma i Hägglunda z automatycznym przekaźnikowym sprzężeniem zwrotnym. Parametry modelu są dobierane automatycznie, biorąc pod uwagę właściwości sterowanego systemu w dziedzinie czasu. Wykorzystano w tym celu eksperyment z automatycznym przekaźnikowym sprzężeniem zwrotnym w połączeniu z techniką stopniowej kompensacji biegunów. W porównaniu do innych istniejących metod, zaletą takiego podejścia jest możliwość bezpośredniego wyznaczenia modelu parametrycznego dla otwartej pętli sterowania prędkością.
PL
W pracy został przedstawiony sposób modelowania dynamicznych właściwości procesu z wykorzystaniem parametrycznych modeli rozmytych. Podejście to zostało zaprezentowane na przykładzie badania dynamiki sztucznej protezy serca POLVAD, przeprowadzonego na podstawie licznych eksperymentów testowych. We wstępie opisano badany proces i podkreślono pewne właściwości o charakterze nieciągłego działania, których występowanie ogólnie ogranicza zastosowanie opisu transmitancyjnego. Wyprowadzono podstawowe zależności do prowadzenia obliczeń parametrycznych modeli dynamicznych drogą oszacowań statystycznych dla modeli liniowych parametrycznych oraz modeli rozmytych. Przedstawiono wyniki badań optymalnego modelu liniowego i modelu rozmytego oraz przeprowadzono obszerną dyskusję uzyskanych modeli. Uzyskany opis dynamiki badanego procesu odtwarza wszystkie istotne zachowania badanego procesu w sposób całkowicie wystarczający do prowadzenia badań analizujących różne algorytmy sterowania lub regulacji, jak również umożliwia wprowadzenie np. optymalizacji pracy zaworów sterujących.
EN
The aim of paper was to describe an effective approach to modelling of dynamics an artificial heath chamber - ventricular assisting device (POLVAD). The precise model of this component is very important in proper design of supply and control system, that have to be safe and have long autonomic operation time. In the introduction a short presentation of parametric and fuzzy models was made, together with some aspects of good conditioning of numerical calculations. Next results of fuzzy identification of POLVAD were presented and discussed. Obtained model is very precise and can be used in fast prototyping mode at design of proper control.
EN
Purpose: This paper deals with a method for the parametric system identification of a nonlinear system to obtain its parametric representation using a linear transfer function. Such representation is applicable in off-line profile correction methods minimizing the error between a reference input signal and a signal performed by the test rig. In turn, a test signal can be perfectly tracked by a servo-hydraulic test rig. This is the requirement in massive production where short test sequences are repeated to validate the products. Design/methodology/approach: A numerical and experimental case studies are presented in the paper. The numerical study presents a system identification process of a nonlinear system consisting of a linear transfer function and a nonlinear output component, being a static function. The experimental study presents a system identification process of a nonlinear system which is a servo-hydraulic test rig. The simulation data has been used to illustrate the feasibility study of the proposed approach, while the experimental data have been used to validate advanced model structures under operational conditions. Findings: The advanced model structures confirmed their better performance by means of the model fit in the time domain. Research limitations/implications: The method applies to analysis of such mechanical and hydraulic systems for which measurements are corrupted by residual harmonic disturbances resulting from system nonlinearities. Practical implications: The advanced model structures are intended to be used as inverse models in off-line signal profile correction. Originality/value: The results state the foundation for the off-line parametric error cancellation method which aims in improving tracking of load signals on servo-hydraulic test rigs.
18
Content available remote Load Reconstruction Based on a Parametric System Identification Approach
EN
The aim of many techniques on the diagnostics of mechanical structures is to determine their technical state and, if found to be unsatisfactory, to localize faults and assess their severity. Conventional diagnostic systems provide techniques that use parameter-based or output-based approaches to detecting structural changes in a system. This paper considers a method for the reconstruction of sine-wave excitation using an inverse data-driven model. Model inversion is feasible if the model structure is known, if its parameters have already been identified, and if the system is time-invariant and linear. Numerical simulations and experimental investigations have been performed to show the feasibility of the proposed approach. Various system identification and inversion scenarios have been carried out for SISO and MIMO models to examine the selected model structures and to reconstruct the load. Examples are provided to illustrate issues that may affect potential application, e.g. the sensitivity of the inversion method to sensor location, model structure, and the system identification method.
19
EN
This paper deals with a method for the parametric system identification of a nonlinear system consisting of a linear transfer function and a nonlinear output component, being a static function. The aim of this paper is to discuss and illustrate the case of identifying such a nonlinear system using various linear model structures. The method applies to modal analysis of such mechanical structures for which measurements are corrupted by residual harmonic disturbances resulting from system nonlinearities. The paper considers transfer function model structures that ensure low computational cost and are suitable for hardware implementation, that is, for cases where pure or hybrid nonlinear system identification methods, like neural network models or the Hammerstain-Wiener model, are too time consuming and thus not practical. Simulation data has been used to illustrate the feasibility and numerical performance of the proposed approach.
20
Content available remote Support for plant design with a modular concept
EN
Cost estimation of various project variants (process-synthesis) and the subsequent quotation demands accurate, rapid and inexpensive estimating. Modularization and the use of parametric models correspond to these requirements. Kept together by a knowledge management system a framework with following characteristics is provided: estimating relies on historical data (accessible through mapping technology) and it is consistent and repeatable.
PL
Szacowanie kosztów dla alternatywnych rozwiązań projektowych (synteza procesu) oraz przygotowanie oferty wymagają dokładnej, szybkiej oraz niedrogiej kalkulacji wstępnej. Tym wymogom odpowiadają modularyzacja i zastosowanie parametrycznych modeli. Wraz z systemem zarządzania wiedzą przygotowano strukturę o odpowiedniej charakterystyce, a szacowanie oparte na danych historycznych (dostępne poprzez technologię mapowania) jest spójne i powtarzalne.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.