Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport multimodalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest wskazanie i określenie ról głównych in- teresariuszy mających wpływ na rozwój multimodalnego transportu towarowego. Podstawę wnioskowania stanowią wyniki Projektu ChemMultimodal zrealizowanego w latach 2016–2019 w regionie Europy Środkowej. W Projekcie wyko- rzystano ilościowe i jakościowe metody badawcze: badanie ankietowe, pogłębione wywiady indywidualne oraz studia przypadków. Wyniki badań na przykładzie branży chemicz- nej doprowadziły do konstatacji o konieczności holistyczne- go podejścia w dążeniu do wzrostu znaczenia transportu multimodalnego w przewozach ładunków. Wymaga ono in- tegracji strategii, celów i działań kluczowych interesariuszy. Do interesariuszy tych należą: instytucje określające strate- gie i regulacje w zakresie polityki transportowej oraz planu- jące i finansujące inwestycje na poziomie Unii Europejskiej, krajowym i regionalnym, ogniwa łańcuchów dostaw, przed- siębiorstwa produkcyjne i handlowe oraz uczestnicy rynku usług TSL, a także klastry i izby przemysłowe.
EN
The aim of the article is to identify and define the roles of the main stakeholders that influence the development of multimodal freight transport. The conclusions are based on the results of the ChemMultimodal Project implemented in 2016–2019 in the Central Europe region. The Project team used quantitative and qualitative research methods: survey, in-depth individual interviews and case studies. The research findings on the example of the chemical industry led to the conclusion of the need for a holistic approach in the pursuit of increasing the significance of multimodality in cargo transportation. It requires integration of strategies, objectives and activities of key stakeholders. These stakeholders include: institutions that define strategies and regulations in the field of transport policy, plan and finance investments at the EU, national and regional level, links of supply chains, manufacturing and trade companies, logistics service providers as well as clusters and chambers of industries.
4
EN
Background: To fight against climate change, the EU is committed to the world's most ambitious climate and energy targets, i.e. CO2 reduction at least 20% by the year 2020 and 80-95% by 2050, in reference to 1990. This paper aims to look at the problem of freight transport emissions' measurement and management in order to reduce CO2. The focus is on the chemical industry itself. The authors try to answer following research questions: (i) Do chemical and logistics companies in Poland measure and manage freight transport emissions? (ii) Where do they see the biggest challenges to emissions' management and how do they address them? (iii) Is a toolbox facilitating modal shift able to increase the usage of multimodal transport by chemical and logistics companies? Methods: The research problem is investigated using a two-stage effort. Stage one is structured, in-depth interviews conducted among chemical and logistics companies operating in Poland. The results of this stage have provided the base for the toolbox developed to facilitate the modal shift in chemical transports. Stage two presents the results of the toolbox's beta-version tests conducted among chemical companies in Poland in 2017. Results: Within the findings, the authors diagnose the obstacles which prevent companies from multimodal transport, and present toolbox consisting of: consulting services, multimodal planning guidelines, IT visualization, and CO2 calculator. The toolbox facilitates transport partners' cooperation on shifting chemical freight from road to multimodal. Conclusions: With technological developments, which strongly influence shippers and transport providers and offer improvement opportunities in efficient transport management, the topic of freight transport emissions' measurement and management in order to reduce CO2 should be investigated in more detail.
PL
Wstęp: Chcąc walczyć ze zmianami klimatycznymi, UE zobowiązała się do realizacji ambitnych celów klimatycznych i energetycznych, tj. redukcji CO2 o co najmniej 20% do 2020 roku i 80-95% do 2050 roku, w odniesieniu do 1990 roku. Celem tego artykułu jest spojrzenie na problem pomiaru i zarządzania emisjami w transporcie towarów w celu ograniczenia emisji CO2. Artykuł koncentruje się na przemyśle chemicznym. Autorzy starają się odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: (i) Czy firmy chemiczne i logistyczne w Polsce mierzą i zarządzają emisjami transportu towarowego? (ii) Gdzie widzą największe wyzwania związane z zarządzaniem emisjami i jak je adresują? (iii) Czy zestaw narzędzi ułatwiających zamianę gałęzi transportu, przyczyni się do zwiększenia wykorzystania transportu multimodalnego przez firmy chemiczne i logistyczne? Metody: Problem badawczy jest analizowany dwustopniowo. Pierwszy etap to ustrukturyzowane, pogłębione wywiady przeprowadzone wśród firm chemicznych i logistycznych działających w Polsce. Wyniki tego etapu posłużyły do przygotowania narzędzia ułatwiającego zamianę gałęzi transportu chemicznego. Drugi etap prezentuje wyniki testów beta wersji narzędzia wspierającego zamianę transportu drogowego chemii na transport multimodalny, które to testy przeprowadzono wśród firm chemicznych w Polsce w 2017 roku. Wyniki: Autorzy dokonali diagnozy przeszkód uniemożliwiających firmom transport multimodalny oraz przygotowali i przedstawili narzędzie obejmujące: usługi konsultingowe, wytyczne do zmiany gałęzi, wizualizację IT rozwiązania multimodalnego oraz kalkulator CO2. Celem narzędzia jest ułatwienie współpracy partnerów w zakresie zamiany transportu drogowego towarów chemicznych na transport multimodalny. Wnioski: Ze względu na zmiany technologiczne, które mają znaczny wpływ na załadowców i dostawców usług transportowych oraz oferują możliwości usprawnienia zarządzania transportem, należy bardziej szczegółowo zbadać kwestię pomiaru i zarządzania emisjami transportu towarowego w celu ograniczenia emisji CO2.
PL
Tematyka dostępności coraz częściej staje się tematem dyskusji i prac na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej. Wpływ na popularność tematu mają przede wszystkim ogłoszenie rządowego projektu Dostępność Plus wraz z Porozumieniem na rzecz dostępności oraz przewidywane zmiany w prawie na szczeblu unijnym – projektowane wdrożenie Europejskiego Aktu Dostępności oraz planowana nowelizacja Rozporządzenia 1371/2007, będącego odpowiednikiem rozporządzenia 181/2011 w sprawie praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Prezentacja tych zagadnień jest przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
Availability of transport is becoming the topic of discussion and thesis on the various levels. Impact on the popularity of the topic are result of announcement of governmental projects „Dostępność Plus” and „Porozumienie na rzecz dostępności”, and also expected changes in EU law – project of European Accessibility Act and novelization of Regulation (EU) No 1371/2007, equivalent of Regulation (EU) No 181/2011, passenger rights in bus and coach transport. The issues has been presented in this article.
EN
The main goal of this paper is to provide an original model of selecting multimodal technologies for the transport of perishable goods. The model in particular refers to the transportability of cargoes. The features of cargoes that have the most impact on transportability were specified. Formal representations of the key elements of the model were presented and characterized, including: perishable cargoes, form of transported goods (solid, liquid, etc.), means of handling (including loading devices and transport means), transport routes, categories of human labor, multimodal technologies and transportation tasks. A formal representation of decision variables, as well as constrains and a criterion function were provided. The model bases on two main solution assessment criteria: cost criterion and cargo safety criterion. A cargo safety criterion in the model is composed of 18 partial criterion functions. Each of these functions directly affects one safety aspect of the transported cargo. The exemplary partial criteria of cargo safety included in the model are: acceptable transport time, minimum or maximum temperature in the cargo’s direct surroundings, resistance to mechanical damage. In order to present a practical application of the presented mathematical model the paper shows also an example of selecting one of the multimodal technologies for the transport of perishable goods from the set of pre-defined types of multimodal transport technologies. The developed method uses different elements of the mathematical model provided in the paper, depending on the considered problem (including characteristics of cargo and their transport forms). For a significant group of perishable cargoes, it is not required to consider all defined criteria associated with cargo safety. The developed model allows for the accurate selection of transport technology for perishable cargoes for most transportation tasks. It should help to increase the efficiency of selection of multimodal transport technology for perishable products. The selected technology will then be characterized by the lowest transport cost and will ensure the safety of transported cargoes, as well as will meet other requirements determined by the transport task. As part of further work, it is possible to develop proposed method by considering additional characteristics of perishable cargoes.
8
Content available remote Efektywne planowanie transportu multimodalnego
EN
Background: In the last decade, the total volume of freight transport has grown, partly due to the transportation of consumer goods. Multimodal transportation has been named in various publications as a solution. As a landlocked country in the middle of Europe, Austria has to bear more negative consequences of freight transport than other European countries. This study analyses the present situation of Austria's freight transport systems and compares it with the other 27 EU countries. This paper also looks for new methods in logistics, to get the problem of increasing demand for transport under control. On this basis, this paper tries to make recommendations for strategic future transportation development in the country. Methods: This study is based on the analysis of both scientific literature, and on official publications of the logistics sector in Austria. Publications of European and Austrian statistical material have been used to compare the transport situation in the other European Union member states and Austria. Results: Austria's usage of railways is already above average in the EU. On the other hand, waterway transport is below average. Intelligent exploitation of the River Danube could induce an important shift from road transport to cheaper and more environmental friendly river transport. New ways of managing traffic flow and increasing road safety are under development in logistics, although their implementation depends on the costs incurred. Conclusion: By shifting a proportion of road transportation onto Austria's main waterway, the River Danube, pressure on the environment and traffic flow could be improved to a certain extent. The digitalization of logistics and the introduction of computer-driven road transportation systems, such as platooning and autonomous driving, and multimodal transportation may be useful ways to relieve the situation on the main roads, and to prevent an increase in traffic jams, exhaust emissions and the risk of accidents. Further research and practical tests will be necessary to reach market readiness and cost efficiency.
PL
Wstęp: W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost przewozu dóbr, głównie konsumpcyjnych. Jak rozwiązanie tego zagadnienia w wielu publikacjach wskazuje się transport multimodalny. Austria, będąca krajem śródlądowym, szczególnie dotkliwie odczuwa negatywne skutki transportu lądowego w porównaniu do pozostałych krajów europejskich. Praca obejmuje analizę aktualnej sytuacji austriackiego transportu dóbr materialnych w porównaniu do 28 krajów UE. Poddano również analizie nowe rozwiązania transportowe, służące lepszej kontroli sytuacji transportowej. Na bazie tej analizy wysunięto rekomendacje dla rozwoju strategicznego transportu w tym kraju. Metody: Podstawą analizy był przegląd porównawczy literatury fachowej dotyczącej sektora logistycznego w Austrii. Materiały statystyczne autorstwa austriackiego i europejskiego posłużyły dla analizy porównawczej sytuacji transportowej w Austrii i Unii Europejskiego. Wyniki: Użytkowanie dróg kolejowych w Austrii jest wyższe od średniej UE28. Z drugiej strony użytkowanie dróg wodnych jest poniżej tej średniej. Odpowiednie użytkowanie do celów transportowych rzeki Dunaj mogłoby istotnie odciążyć transport lądowy jako tańszy oraz bardziej zrównoważony. Nowe rozwiązania transportowe umożliwiając poprawę bezpieczeństwa na drogach, aczkolwiek realizacja proponowanego rozwiązania zależy od kosztów, jakie będą one generować. Wnioski: Poprzez przesunięcie części transport drogowego na główną drogę wodną Austrii, rzekę Dunaj, zmniejszą się w pewnym zakresie problemy zatłoczenia na drogach i jego wpływu na środowisko. Digitalizacja logistyki, wprowadzenie systemów transportowych opartych na rozwiązaniach komputerowych typu platooning, samochody autonomiczne czy transport multimodalny, mogą się pozytywnie przyczyniać do polepszenia sytuacji na drogach, obniżenia poziomu zatłoczenia oraz emisji spalin, jak również zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Należałoby kontynuować te badania w celu doprecyzowania gotowości na nie rynku oraz efektywności kosztowej proponowanego rozwiązania.
10
Content available remote Systemy transportowe dla rowerzystów
PL
W ostatnich latach, w krajach średnio- i wysokorozwiniętych, wzrasta znaczenie transportu multimodalnego. Obok komunikacji publicznej, rower stanowi jego istotne ogniowo. Pociąga to za sobą rozwój infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów, a także ich udział w przestrzeni miejskiej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i przeanalizowanie nowych projektów oraz koncepcji rowerowych systemów transportowych. Analiza przeprowadzona została pod kątem korzyści dla rowerzystów, a także związanych z tymi inwestycjami korzyści i zagrożeń dla transportu publicznego i pieszego. Przeprowadzone studia mają za zadanie wskazać kierunki przekształceń rowerowej infrastruktury korzystne dla większości uczestników ruchu w mieście, co powinno być pomocne przy świadomym projektowaniu.
EN
In the recent years, increasing popularity of multimodal transport is observed in high and medium developed countries. Besides public transport, bicycles are the key element in that form of communication mobility through urban areas. Their growing importance brings development infrastructure for cyclists and their more visible participation in public space activities. The main aim of this paper is presentation and analysis of new projects and concepts of bicycle transport systems. This analysis includes reveal the benefits for cyclists and points advantages and disadvantages for pedestrians and public transport. Proposed studies will show directions of future transformation of bicycle infrastructure favorable for the most of city's users.
PL
Podczas gdy samo zagadnienie dotyczące integracji transportu rowerowego i szynowego jest dosyć dobrze opracowane, wciąż brak usystematyzowanej wiedzy na temat wpływu obecności roweru na kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym tych w okolicy dworców kolejowych. Wybrane przykłady pokazują, że mariaż roweru z pociągiem lub metrem w ujęciu urbanistyczno architektonicznym może stać się czynnikiem popularyzującym transport łączony. Możliwe jest łączenie utylitarnej funkcji trans portowej z atrakcyjną przestrzenią placu, a infrastruktura rowerowa często znacząco się do tego przyczynia.
EN
The main aim of this paper is to analyse forms of chosen bicycle parks in the context of railway station plazas. When many scientific texts deal with integration rail and bicycle transport, there is still lack in knowledge about creating urban spaces by bicycles. It turns out that it is possible to linking utilitarian transport function with attractive plaza space, and bicycle infrastructure have important role in this transformation. Investigated examples show that bicycle dedicated facilities can enrich and improve stations forecourts. They make station plazas not only functional and nice place to go, but also a kind of entertaining playground for travellers (e.g. Groningen, Lillestrøm). Moreover, exposed, large bicycle parks (up to 3 000 spaces) can act like an attractive and interactive part of fore courts (Copenhagen, Amsterdam). Cyclist dedicated facilities can also create plaza frontages by filling in difficult plots or give character to the entire place (Asker, Alphen aan den Rijn). Bicycle parks occupy less precious urban space than car ones and are easier and more affordable. As a result, it can contribute to the raise of quality of sometimes grim station surroundings and above all, promote multimodal transport by their extravagant architectural form.
14
Content available remote Determinanty projektowania zrównoważonego rozwoju transportu
PL
Zrównoważony rozwój transportu stanowi ważny element wspierający realizację polityki podejmowania działań na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego w Unii Europejskiej. W ramach realizacji kolejnego etapu projektu ChemMultimodal przeprowadzono analizę czynników kształtujących elementy systemu logistycznego w przemyśle chemicznym w Polsce. Uwzględniono tu wykorzystanie transportu multimodalnego jako gałęzi wspierającej zrównoważony rozwój transportu. Respondenci wskazali odległość pomiędzy sprzedającym a kupującym, wielkość ładunku oraz odległość od terminali przeładunkowych jako najważniejsze elementy podlegające weryfikacji w przypadku wyboru tego rodzaju transportu. Przedsiębiorcy oceniają jednak te elementy z perspektywy ich potencjału wpływu na konkurencyjność, czyli koszty i czas. Przyjmując takie podejście transport multimodalny jest wciąż rozwiązaniem przyszłościowym. Respondenci preferują transport drogowy kierując się przede wszystkim czynnikami ekonomicznymi.
EN
Sustainable development of transport is an important element in supporting the implementation of the policy of taking action to improve the quality of the environment in the European Union. Within the framework of the next stage of the ChemMultimodal project an analysis was made of the factors determining the elements of the logistic system. The respondents indicated the distance between the seller and the buyer, the size of the load and the distance from the intermodal terminals as the most important items to be assessed for multimodal transport. Entrepreneurs evaluate these elements from the perspective of their potential for impact on competitiveness, i.e. costs and time. By adopting this approach, multimodal transport is still a future solution for chemical sector in Poland.
EN
Background: The development of international freight corridors, as the Trans European Network and new rail and inland shipping corridors in Asia and Africa, require efficient logistics centres along these corridors which serve as intermodal interfaces and provide a variety of different logistics service functions. The definition of the term logistics centre differs between countries and implies different functionalities. Locations are often selected randomly and business models are opportunity driven, especially in highly dynamic and less regulated new emerging economies. In particular Freight Villages as a special form of logistics centres have a high impact on regional development and serve as cargo generator for freight corridors. Consideration of general principles how to establish Freight Villages could improve the effectiveness of these logistics centres along freight corridors. Methods: Based on a literature review a comprehensive and hierarchical definition of logistics centres will be discussed and applied. From experiences in the development of logistics centres in several countries, especially in Germany and Lithuania, challenges and concepts concerning regulatory framework, determination of location and business and financing models are discussed. Results: Concerning the definition of logistics centres a hierarchical definition is applied which comprises different levels of logistics centres depending on the scope of the value adding and the functionality. As general principles for the development of Freight Villages the active role of the state, master planning, objective location finding, participation and co-operation of different stakeholders in the business model and a stepwise scheme for financing are introduced. Major trends for the future development of Freight Villages are the digitalization of supply chains, the application of new intermodal technologies and of innovative telematics systems, solutions for low emission and electro mobility, especially in connection with city logistics, and the collaboration of Freight Villages.
PL
Wstęp: Rozwój międzynarodowych korytarzy transportowych, typu Trans European Network oraz nowych korytarzy kolejowych i wewnątrzkrajowych w Azji i Afryce, wymaga istnienia efektywnych centrów logistycznych wzdłuż tych korytarzy, służących jako intermodalne interfejsy, dostarczające całej palety usług logistycznych. Definicja pojęcia centrum logistycznego jest różna w różnych krajach i obejmuje różne funkcjonalności. Lokalizacje są wybierane często przypadkowo i kształtowane przez działalność gospodarczą, szczególnie w dynamicznie i mniej uregulowanych dopiero powstających gospodarkach. Szczególnie koncepcja wioski transportowej jako typu centrum logistycznego ma duży wpływ na regionalny rozwój i służy jako generator ładunków dla korytarzy transportowych. Poznanie głównych zasad tworzenie i funkcjonowanie wiosek transportowych wpływa na efektywność centrów logistycznych zlokalizowanych wzdłuż korytarzy transportowych. Metody: W oparciu o przegląd literatury, poddano dyskusji ogólną i hierarchiczną definicję centrów logistycznych. Przedyskutowano wybór lokalizacji, wyzwania i koncepcje zasad prawnych oraz biznesowy i finansowy model w oparciu o doświadczenia w rozwoju centrów logistycznych w kilku krajach, szczególnie w Niemczech oraz Litwie. Wyniki i wnioski: Odnośnie definicji centrum logistycznego zastosowano hierarchiczną definicję, która obejmuje różnie poziomy centrum logistycznego w zależności o zakresu wartości dodanej oraz funkcjonalności. Ogólnymi zasadami rozwoju wiosek transportowych są: aktywna rola państwa, planowanie odgórne, obiektowe szukani lokalizacji, uczestnictwo i współpraca różnych współudziałowców w modelu biznesowym oraz schemat stopniowy finansowania. Podstawowymi trendami przyszłości rozwoju wiosek transportowych jest digitalizacja łańcuchów dostaw, zastosowanie nowych intermodalnych technologii oraz innowacyjnych telepatycznych systemów, rozwiązań o niskiej emisji oraz elektro-mobilnych, w szczególności w połączeniu z logistyką miejską oraz we współpracy z wioskami transportowymi.
16
Content available remote Dobra praktyka w zakresie tworzenia dokumentacji mocowania ładunku w kontenerach
PL
Wykorzystanie kontenerów w transporcie wiąże się nie tylko z uproszczeniem i przyspieszeniem operacji przeładunkowych ale również z zapewnieniem bezpieczeństwa przewożonego ładunku. Pomimo, że sam kontener często stanowi wystarczające zabezpieczenie dla transportowanego w nim ładunku, to jednak umieszczone w nim poszczególne jednostki ładunkowe powinny być właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami załadowca kontenera jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa ładunku. W artykule przedstawione zostały, wynikające z praktyki, przykłady sporządzania dokumentacji fotograficznej kontenera przygotowywanego do transportu.
EN
The use of containers in transport is not only associated with the simplification and acceleration of transshipment operations but also with the security of the cargo carried. Although the container itself often provides sufficient protection for the cargo it transports, the individual load units placed therein should be adequately protected against damage. In accordance with the regulations in force, the container loader is responsible for ensuring the safety of the load. The article presents practical examples of preparing photographic documentation of a container prepared for transport.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu jako krajowych i regionalnych (bałtyckich) węzłów transportu multimodalnego oraz śródlądowego transportu wodnego jako dostawcy i odbiorcy ładunków z tych portów. Wskazano na aspekty ekonomiczne i ekologiczne transportu wodnego oraz aktualne możliwości wykorzystania polskich śródlądowych dróg wodnych.
EN
The article presents the importance of sea ports of Gdansk, Gdynia, Szczecin and Świnoujście as national and regional (Baltic) multimodal transport nodes and inland water transport as a supplier and recipient of goods from these ports. They pointed to the economic and ecological aspects of water transport and the current possibilities of using Polish inland waterways.
18
Content available Projekt terminalu kontenerowego
PL
W artykule omówiony został projekt terminalu kontenerowego, którego zadaniem jest przeładunek oraz składowanie Zunifikowanych Jednostek Ładunkowych. Wskazano proponowane miejsce lokalizacji inwestycji oraz obliczono podstawowe parametry terminalu.
EN
The article discussed the project of a container terminal, whose task is handling, and storage containers. Indicated the proposed location of the investment and calculated the basic parameters of the terminal.
EN
Multimodal Transport Systems ensure flexibility by enabling transport users to select the most appropriate transport mode within the speed pyramide. The real advantage of multimodality appears in situations of unattended disturbances (machine failure, onset of winter, floodwater, strike or risk of penalty for late deliveries). No single transport mode can pretend to have the optimal solution for all types of transport tasks. And no transport object can bear transport costs to an unlimited height. The Annex deals with a widespread misunderstanding: the interchangeable use of the terms 'transport needs' and 'transport demand'.
20
Content available Modele zarządzania bezpieczeństwem w transporcie
PL
W artykule opisano wymagania prawne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem we wszystkich rodzajach transportu, oraz przeprowadzono analizę porównawczą tych wymagań. Biorąc pod uwagę pojęcie transport multimodalnego sformułowane jako przewóz osób lub towarów, przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transportu można zauważyć że dotyczy on obecnie dominującego obszaru transportu. Celem tego systemu transportowego jest minimalizacja kosztów i czasu transportu, usprawnienie przewozu, a przede wszystkim maksymalizacja bezpieczeństwa. Bardzo często analizuje się więc kryteria stawiane transportowi multimodalnemu (w tym w zakresie bezpieczeństwa) łącznie, wiążąc wszystkie rodzaje transportu.
EN
Taking into account the concept of multimodal transportation formulated as the transport of persons or goods, using two or more modes of transport may be noted that it concerns currently the dominant transport area. The objective of the transport system is to minimize the time and costs of transport, improving transport and maximization of safety. Very often it analyzed so the criteria required multimodal transport (including safety) together, linking all modes of transport. The publication describes the legal requirements in the management of safety in all modes of transport, and a comparative analysis of these requirements.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.