Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyładowanie piorunowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano zagrożenia dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych związane z wyładowaniem piorunowym oraz przepięciami. Na podstawie koncepcji stref ochronnych przedstawiono przykład kompleksowej ochrony przepięciowej (instalacji elektrycznych oraz linii przesyłu sygnałów) punktów ładowania umieszczonych na zewnątrz i wewnątrz budynku.
EN
The article presents the hazards that lightning strikes and surges pose for electric vehicle charging stations. An example of comprehensive surge protection (for electrical installations and signal transmission lines) of charging points located outside and inside the building is demonstrated on the base of the concept of protection zones.
PL
W artykule przeanalizowano najważniejsze czynniki wpływające na skuteczność zwodów pionowych w przechwytywaniu odgórnych wyładowań atmosferycznych. Określono wpływ m.in.: parametrów lidera skokowego, wytrzymałości dielektrycznej powietrza oraz ukształtowania terenu wokół obiektów naziemnych. Rozważania oparto przede wszystkim na danych uzyskanych z literatury, ale także badań laboratoryjnych i komputerowych badań symulacyjnych.
EN
The article analyzes the most important factors influencing the effectiveness of vertical air terminals in intercepting downward lightning strikes. The impact of, among others, the parameters of the step leader, air dielectric strength and the shape of the terrain around ground objects was examined. The considerations were based primarily on the data obtained from the literature, as well as laboratory tests and computer simulation tests.
PL
Przewody o izolacji wysokonapięciowej coraz częściej stosowane są w ochronie odgromowej celem zmniejszenia wymaganego odstępu separacyjnego. W artykule przedstawiono wyniki badań przewodów o izolacji wysokonapięciowej stosowanych do odprowadzania prądu piorunowego dostępnych w Polsce w zakresie deklarowanych odstępów separacyjnych stosownie do wymagań IEC TS 62561-8:2018.
EN
Cables with high voltage insulation are increasingly used in lightning protection in order to reduce the required separation distance. The article presents the results of tests on high-voltage cables used to discharge lightning current available in Poland in the scope of the declared separation distances in accordance with the requirements of IEC TS 62561-8: 2018.
PL
Niniejszy artykuł zawiera przegląd aktualnych kierunków badań w zakresie stochastycznych metod symulacji wyładowań elektrycznych, opublikowanych w ostatnich latach w wiodących światowych czasopismach technologiczno-badawczych. Przedstawiony w niniejszej pracy aktualny stan badań ma umożliwić wytyczenie programu dalszych badań, mogącego wspomóc rozwój tego obszaru badawczego poprzez zwiększenie wiedzy o zjawiskach podstawowych istotnych dla eksploatacji i dalszego rozwoju systemu elektroenergetycznego.
EN
Present publication contains review of current research in stochastic methods of numerical simulations of electrical discharges published in leading technological journals in recent years. Aim of the presented state-of-the-art research in modeling of electrical discharges is determining course of further research in simulations of electrical discharges, especially in range of fundamental research crucial for further development of protection systems of power lines and equipment.
PL
Podczas wyładowań piorunowych system zwodów i przewodów odprowadzających jest źródłem wysokiego napięcia i stanowi istotne zagrożenie dla samego obiektu, jak i pracujących w nim urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przewody o izolacji wysokonapięciowej coraz częściej stosowane są w ochronie odgromowej w celu zmniejszenia wymaganego odstępu separacyjnego. Niestety, bardzo często błędnie interpretowane, wyznaczane i badane parametry przewodów o izolacji wysokonapięciowej zamiast ograniczać, zwiększają zagrożenie piorunowe chronionych obiektów. W artykule przeanalizowano problemy związane z przewodami o izolacji wysokonapięciowej stosowanymi do odprowadzania prądu piorunowego.
EN
During lightning discharges, the system of air-termination rods and conductors are source of high voltage and poses a significant threat to the building itself as well as the electrical and electronic devices working in it. Cables with high voltage insulation are increasingly used in lightning protection in order to reduce the required separation distance. Unfortunately, very often, incorrectly interpreted, determined and tested parameters of high-voltage cables, instead of limiting them, increase the lightning risk of the protected objects.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych na systemy magazynów energii. Na podstawie aktualnych norm z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej przedstawiono zasady doboru środków ochrony przed wyładowaniem bezpośrednim dla magazynów energii zlokalizowanych w metalowych kontenerach oraz budynkach murowanych. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowej ochrony przepięciowej linii zasilających i sygnałowych wprowadzanych do wnętrza obiektu. Podkreślono konieczność ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych wewnątrz magazynu. Zaprezentowano specjalistyczne ograniczniki przepięć do ochrony obwodów prądu stałego (systemy akumulatorów DC).
EN
The article depicts hazards related to lightning strikes to battery storage systems. It presents the principles of selection of direct lightning protection measures for battery storage systems located in metal containers and brick buildings in accordance with the latest lightning and surge protection standards. The necessity of comprehensive surge protection of incoming supply and signal lines was pointed out. The emphasis was also put on the importance of surge protection of electrical and electronic devices inside a storage facility. Finally, the author mentioned specialized surge arresters for DC systems (DC battery systems).
PL
Obecnie oprawy LED są powszechnie stosowane do oświetlania ulic, dróg i terenów zielonych. Montowane są one na otwartym terenie, na pewnej wysokości, przez co są narażone na skutki doziemnych wyładowań piorunowych, jak również przepięć różnego pochodzenia. Cechą wspólną nowoczesnych diod LED jest niskie znamionowe napięcie pracy, co wymusza stosowanie specjalnych zasilaczy. Obniżając znamionowe napięcie pracy relatywnie zwiększa się ich podatność na przepięcia, stąd też właściwa ochrona nowoczesnego oświetlenia ulicznego przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych zyskuje na znaczeniu. W artykule przedstawione zostaną podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oświetlenia ulicznego.
EN
Currently LED lamps are widely used to illuminate streets, roads and green areas. They are mounted on open ground, at a certain height, which means that they are exposed to the effects of lightning strikes as well as surges of various origin. A common feature of modern LEDs is the low rated operating voltage, which forces the use of dedicated power supplies. By lowering the rated operating voltage, their susceptibility to overvoltage increases relatively, hence the proper protection of modern street lighting against the effects of overvoltages and lightning discharges is gaining importance. The article presents the basic principles of lightning and surge protection for street lighting.
PL
Coraz wyższa podatność współczesnych urządzeń na powstawanie szkód w wyniku przepięć skłoniła do opracowania prostego eksperckiego systemu oceny ryzyka strat piorunowych. Przeznaczony jest on dla przedsiębiorców i osób zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i likwidację szkód oraz dla pośredników ubezpieczeniowych. Pozwala na szybką jakościową ocenę ryzyka wystąpienia zniszczeń powodowanych przez wyładowania piorunowe, nakreślając równocześnie kroki, które należy przedsięwziąć w celu minimalizacji tego ryzyka. W artykule przedstawione zostaną zalecenia Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.
EN
The increasing susceptibility of modern equipment to damage caused by overvoltages has led to the development of a simple expert system for assessing the risk of lightning losses. It is designed for entrepreneurs and property managers, employees of insurance companies responsible for risk assessment and claims handling and insurance intermediaries. It allows rapid qualitative assessment of the risk of lightning damage while outlining the steps that must be taken to minimize this risk. The article will present some recommendations of the Polish Insurance Association on lightning and overvoltage protection.
9
Content available remote Hazardous step voltage nearby pole exited by high voltage surge
EN
This paper presents a ground potential rise (GPR) and voltage difference measurement results. Measurements were made for a model of a pole installed in homogeneous ground. The test stand was built in high voltage lab. It allows safe high voltage testing of different types of ground systems. During measurements current and voltage surges were produced by the UCS 500M impulse generator. The prepared physical model makes it possible in the future to investigate different methods of reducing the value of touch and step voltages in the vicinity of earth systems.
PL
W artykule przestawiono wyniki pomiarów wzrostu potencjału ziemi i różnicy napięć dla modelu słupa zainstalowanego w jednorodnej ziemi. Specjalnie zbudowane stanowisko badawcze umieszczono w laboratorium wysokich napięć. Konstrukcja i lokalizacji umożliwiła prowadzenie badań różnych typów systemów uziomowych w sposób bezpieczny z wykorzystaniem generatorów prądów udarowych wysokiego napięcia. Podczas badań udary prądowo-napięciowej wytwarzał generator udarowy UCS 500M. Zbudowane stanowisko badawcze umożliwi w przyszłości badanie różnych metod ograniczania poziomów napięć krokowych i dotykowych w pobliżu elementów systemu uziomowego.
EN
The article presents the results of studies on the effects of lightning current through various types of lightning cross connectors forming a comprehensive lightning protection system. The tests were conducted to demonstrate that the H class current described in EN 62561-1 for protection level I is insufficient to adequately assess the suitability of the connector for use in an explosive atmosphere where it may be a source of ignition of the explosive atmosphere.
PL
W artykule przestawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju złącza odgromowe łączące elementy tworzące kompleksowy system ochrony odgromowej. Badania przeprowadzono celem wykazania, iż prąd według klasyfikacji H opisanej w normie PN-EN 62561-1 dla poziomu ochrony I jest niewystarczający celem właściwej oceny przydatności złącza do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem, gdzie może stanowić źródło zapłonu atmosfery wybuchowej.
PL
Coraz większa podatność współczesnych urządzeń na powstawanie szkód w wyniku przepięć skłoniła do opracowania prostego eksperckiego systemu oceny ryzyka strat piorunowych. Przeznaczony jest on dla przedsiębiorców i osób zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i likwidację szkód oraz dla pośredników ubezpieczeniowych. Pozwala on na szybką jakościową ocenę ryzyka wystąpienia zniszczeń powodowanych przez wyładowania piorunowe, nakreślając równocześnie kroki, które należy przedsięwziąć w celu minimalizacji tego ryzyka.
12
PL
Coraz wyższa podatność współczesnych urządzeń na powstawanie szkód w wyniku przepięć skłoniła do opracowania prostego eksperckiego systemu oceny ryzyka strat piorunowych. Przeznaczony jest on dla przedsiębiorców i zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i likwidację szkód oraz dla pośredników ubezpieczeniowych. Pozwala on na szybką jakościową ocenę ryzyka zniszczeń powodowanych przez wyładowania piorunowe nakreślając równocześnie kroki, które należy przedsięwziąć w celu minimalizacji tego ryzyka. W artykule przedstawione zostaną zalecenia Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.
EN
The increasing susceptibility of modern equipment to damage caused by overvoltages has led to the development of a simple expert system for assessing the risk of lightning losses. It is designed for entrepreneurs and property managers, employees of insurance companies responsible for risk assessment and claims handling and insurance intermediaries. It allows rapid qualitative assessment of the risk of lightning damage while outlining the steps that must be taken to minimize this risk. The article will present some recommendations of the Polish Insurance Association on lightning and overvoltage protection.
EN
The factors affecting the selectivity of lightning discharges by air terminations are analyzed in the paper. For this aim the simulations of electric field distribution around the surface of conductive structures have been performed. The need for correction of normative methods for air termination dimensioning has been confirmed and the way for this correction depending on the lightning polarity has been proposed.
PL
W artykule analizowane są czynniki mogące mieć wpływ na wybiórczość wyładowań piorunowych przez zwody. Dokonano symulacji rozkładu natężenia pola elektrycznego wokół przewodzących struktur naziemnych. Stwierdzono potrzebę i zaproponowano sposób korekty normatywnych metod wymiarowana stref chronionych w zależności od biegunowości piorunów.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenie pożarowe związane z wyładowaniami atmosferycznymi trafiającymi w budynki lub ich bezpośrednie sąsiedztwo. Zwrócono uwagę na skutki oddziaływania pioruna na obiekt oraz ocenę ryzyka zgodnie z zapisami normy EN 62305. Omówiono też podstawowe błędy projektowe i wykonawcze, które mogą zwiększyć zagrożenie pożarowe obiektu.
EN
The article presents a fire hazard related to atmospheric discharges to a building or in its immediate vicinity. Attention was paid to the effects of lightning on a structure and risk assessment in accordance with the provisions of the EN 62305 standard. Also discussed were basic design flaws and workmanship defects which may increase the fire hazard of a structure.
15
Content available remote Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane brakiem instalacji odgromowej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób, które chcą „zaoszczędzić” podczas budowy nowego obiektu unikając wyposażenia go w stosownie dobrane urządzenia piorunochronne.
EN
The article presents the effects of the lightning current flow through all kinds of roof planting. The study was conducted as a warning for people who want to "save" money during the construction of the new facility construction equipment avoiding appropriate set of the lightning protection system.
16
Content available remote Fire Hazard in Ex zones Caused by Faulty Connectors in Lightning Installations
EN
The article presents the results of the effects of the lightning current flow through all kinds of lighting connectors. The study was conducted as a warning for investors who want to "save" during the construction of the new facility by avoiding the purchase of appropriate lighting protection system. Those connectors can initiate an explosion in potentially explosive atmospheres.
PL
W artykule przestawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju złącza odgromowe łączące elementy tworzące kompleksowy system ochrony odgromowej. Badania przeprowadzono ku przestrodze inwestorów chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego obiektu poprzez unikanie wyposażenia go w poprawnie dobrane urządzenia piorunochronne. Może to być źródłem zapłonu atmosfery wybuchowej.
17
Content available remote Problem standardów ograniczników przepięć na rynku polskim
EN
On the Polish market, there is a very large discrepancy between declared and actual parameters of surge arresters. Paper presents measurement test results of surge arresters for lighting current. It gives practical examples of the devastation caused by the widespread use of arresters for less than the declared current surge immunity.
PL
Na polskim rynku istnieje bardzo duża rozbieżność deklarowanych i faktycznych parametrów ograniczników przepięć. W artykule przestawiono wyniki badań wytrzymałości udarowej ograniczników. Przedstawiono praktyczne przykłady zniszczeń powstałych w wyniku powszechnego stosowania ograniczników o mniejszej niż deklarowana wytrzymałości udarowej.
EN
The paper presents a vision of a modern lightning protection system based on the method of calculation of the electric field in the lightning protection zones. Considerations are based on the studies of model and simulation of electric field distribution. The results of the research presented in this paper rely on many case studies dependent on various geometry of earth placed objects, step leader charge or its placement in space. All calculations were made with a PC computer and the software called Comsol Multiphysics and were based on electrostatic method (3D).
PL
W artykule przedstawiono wizję nowoczesnego systemu ochrony odgromowej opartego na metodzie obliczania pola elektrycznego w piorunowych strefach ochronnych. Rozważania oparto na badaniach modelowych i symulacjach rozkładu pola elektrycznego. W badaniach rozpatrzono wiele przypadków uwzględniając między innymi geometrię obiektów naziemnych, ładunek lidera skokowego oraz jego położenie w rozpatrywanej przestrzeni. Wszystkie obliczenia zostały wykonane przy użyciu komputera PC i programu do obliczeń polowych Comsol Multiphysics.
PL
Stacje paliw płynnych są szczególnie narażone na negatywne skutki oddziaływania rozpływających się prądów doziemnych wyładowań piorunowych. W artykule zestawiono podstawowe wytyczne dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej stacji paliw płynnych na podstawie przepisów polskiego prawa i zaleceń przywołanych norm technicznych.
EN
Due to Petrol Station size and often exposed location, they are at special risk of lightning strikes and surges. Paper presents fundamental guide-lines for lighting and surge protections for Petrol Stations based on Polish set of regulations as well as technical standards.
20
EN
The paper presents one of the most important question relating to the protection of buildings against the effects of lightning namely the efficiency of air terminals used for lightning discharge interception. Considerations based on studies of model and simulation of electric field distribution.Results of examinations presented in this paper rely on many case studies, depends on various geometry of earth placed objects, step leader charge or it’s placement in space. All of the calculations where made with computer PC with installed software called Comsol Multiphysics, based on electrostatic method (3D).
PL
W referacie przedstawiono jedną z najważniejszych kwestii dotyczących ochrony obiektów budowlanych przed oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych, a mianowicie skuteczność wybiórczości tych wyładowań przez stosowane w tym celu zwody. Rozważania oparto na badaniach modelowych i symulacyjnych rozkładu natężenia pola elektrycznego. W badaniach rozpatrzono wiele przypadków uwzględniając między innymi geometrię obiektów naziemnych, ładunek lidera skokowego oraz jego położenie w rozpatrywanej przestrzeni. Obliczenia zostały wykonane przy użyciu komputera PC i programu do obliczeń polowych Comsol Multiphysics.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.