Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 285

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metrology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available remote Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych - NLPQT
PL
Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych - NLPQT to projekt inwestycyjny, którego celem jest budowa infrastruktury pozwalającej na prowadzenie badań i prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii wykorzystujących światło i zjawiska kwantowe. Infrastruktura jest budowana przez zespoły badawcze pracujące w siedmiu polskich jednostkach naukowych. Po zakończeniu inwestycji będzie ona dostępna zarówno dla pracowników naukowych z innych ośrodków, jak i dla zainteresowanych przedsiębiorców działających w obszarze nowych technologii. W artykule przedstawiamy założenia dotyczące budowanej infrastruktury i opisujemy przykładowe stanowiska badawcze, których konstrukcja została już prawie ukończona.
EN
The National Laboratory of Photonics and Quantum Technologies - NLPQT is an investment project aimed at building an infrastructure that will allow research and development work in the field of technologies that use light and quantum phenomena. The infrastructure is built by research teams working in seven Polish research institutions. After the investment is completed, it will be available both to researchers from other research centers and to interested entrepreneurs operating in the field of new technologies. In the article, we present the assumptions regarding the NLPQT infrastructure and describe example research stations, the construction of which has already been almost completed.
2
Content available remote Informatic tool for autogenerating elements of the pipe geometry checking station
EN
The aim of the scientific research was to accelerate the process of creating pipe geometry checking stations by creating a tool for auto-generating its elements.
PL
Celem badania było przyspieszenie procesu tworzenia stacji kontroli geometrii rur poprzez stworzenie narzędzia do automatycznego generowania jej elementów.
3
Content available remote Hob’s optical and coordinating methods of measurement
EN
The article presents selected issues of measurement and identification of hobs using optical and coordinates metrology methods. The outline of the hob is an indicator of the tool class and has a decisive influence on the accuracy of the gears made with it. The conducted research is the basis for drawing conclusions about the principles and methods of measuring hobs.
PL
Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia pomiaru i identyfikacji frezów ślimakowych z użyciem metod metrologii optycznej i współrzędnościowej. Zarys frezu ślimakowego jest wyznacznikiem klasy narzędzia i ma decydujący wpływ na dokładność wykonywanych z jego użyciem kół zębatych. Przeprowadzone badania są podstawą do wnioskowania o zasadach i metodach pomiaru frezów ślimakowych.
4
Content available Quantum Europe, Quantum Poland
EN
QIT–Quantum Information Technologies promises are very serious, greatly exceeding only technical and market levels. Development of QIT in Europe, treated as building a new infrastructural civilization level, requires a broader view of coordination, funding and priority-setting policy. Simple measures used in the case of the development of new technologies, but not creating a significant ecosystem, are insufficient in this case. Quantum technologies are poised to create a new information layer of knowledge-based society. In this essay, the author subjectively addresses some of the issues such as: what we already know and what we don't know, and what efforts are being made in Europe. Polish version of this paper was published in Przegl.Telekom.2.23.
EN
Europe has to face strong competitive challenges in the field of QIT from other regions of the world. The tools for the effective implementation of the challenges related to the start, we hope, of building a quantum civilization are both common and individual in particular European countries. Joint projects in the field of QIT, usually narrowly focused, are announced by large European Agencies and are related to their activities. Large-scale collaborative projects are of course the domain of the EC. National projects depend heavily on the capabilities of individual countries and vary greatly in size. The most technologically advanced European countries invest hundreds of millions of Euros in national QIT projects annually. The largest European FET class project currently being implemented is the Quantum Flagship. Although the EQF is basically just one of the elements of a large and complicated European scene of development of quantum technologies, it becomes the most important element and, in a sense, a dominant one, also supported from the political level. There are complex connections and feedbacks between the elements of this quantum scene. National projects try to link to the EQF. Here we are interested in such connections and their impact on the effectiveness of QIT development in Europe, and especially in Poland.
6
Content available remote Wyzwania metrologii w kontekście przemysłu przyszłości
PL
Będąc młodym pracownikiem naukowym (parafrazując młodą lekarkę ze znanej swego czasu audycji radiowej), znalazłem się w gabinecie naszego uczelnianego szefa, profesora Jana Chajdy, który rozmawiał z raczkującym podówczas przedsiębiorcą, deklarującym wytwarzanie kół zębatych w bardzo wymagającej klasie. Zachwycał się obrabiarką i narzędziami, aż w końcu profesor spytał: – A skąd wiesz, jaka to klasa, czym to mierzysz? W odpowiedzi usłyszał, że producent maszyny tak deklaruje i czy w związku z tym trzeba mierzyć? Szef zadumał się chwilę i odpowiedział: – Produkujesz, ale nie mierzysz, więc nie wiesz, co produkujesz, bo tak się mówi, że jeśli żyjesz, ale nie mierzysz, to nie żyjesz...
EN
As a young researcher (to paraphrase the young doctor from a well-known radio show of yore), I found myself in the office of our university boss, Professor Jan Chajda, who talked to a fledgling entrepreneur at the time, declaring the production of gears in a very demanding class. He marveled at the machine tool and tools, until finally the professor asked: – How do you know what class it is, what do you measure it with? In response, he heard that the machine manufacturer declares this and therefore is it necessary to measure? The boss wondered for a moment and said: – You produce, but you don’t measure, so you don’t know what you produce, because it’s said that if you live but don’t measure, you’re dead...
PL
Zlecanie prac badawczych akredytowanym laboratoriom stanowi podstawę w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem. Badania prowadzone przez akredytowane laboratoria zapewniają wiarygodne wyniki, otrzymane zgodnie z najlepszą praktyką, co wpływa na ograniczenie liczby wadliwych wyrobów, obniża koszty kontroli i produkcji, a także umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Jakość wyrobów potwierdzona przez akredytowane laboratoria umożliwia przedsiębiorstwom dostęp do rynków zewnętrznych zgodnie z zasadą „badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”.
EN
Outsourcing of research to accredited laboratories is the basis for decision- making and risk management. Research conducted by accredited laboratories ensures reliable results, obtained in accordance with the best practice, which reduces the number of defective products, reduces inspection and production costs, and enables the implementation of innovative solutions. The proven quality of products confirmed by accredited laboratories enables companies to access external markets in accordance with the principle of „tested or certified once – accepted everywhere”.
PL
Konferencje, kongresy i wszelkiego rodzaju sympozja organizowane w świecie rzeczywistym mają różne cele i efekty. Oprócz niezaprzeczalnych wartości naukowych wynikających z prezentowanych dokonań i świadomości, w którą stronę zmierza nauka, są też doskonałą okazją do spotkań w mniejszym gronie, wymiany doświadczeń w rozmowach kuluarowych i burzy mózgów powodującej koncepcje nowych badań i projektów. A zatem cofnijmy się do 2019 roku, kiedy nikomu jeszcze nie śniło się o pandemii, i przywołajmy wspaniałą atmosferę VIII Kongresu Metrologii, zorganizowanego w Augustowie przez Politechnikę Białostocką.
EN
Conferences, congresses and all kinds symposia organized in the real world have different goals and effects. In addition to the undeniable scientific values resulting from the presented achievements and the awareness in which direction science is heading, they are also an excellent opportunity to meet in a smaller group, exchange experiences in unofficial conversations and brainstorm the concepts of new research and projects. So let’s go back to 2019, when no one even thought that a pandemic was possible, and recall the wonderful atmosphere of the 8th Metrology Congress, organized in Augustów by the Białystok University of Technology.
EN
The article presents summaries of works which have resulted in the presentation of a formula making it possible to determine an approximate transmittance of an IR window used in thermographic measurements of electric device temperatures. The equation was formulated after analysing components of the IR radiation reaching the camera lens in case when an IR window was not used and when an IR window was used. Conditions prevailing in course of the thermographic temperature measurement of electric devices contained in the switchgear were recreated in the performance of the works. The measurement system which was used in the experiment has been presented. Components of the IR radiation reaching the camera lens in case when the IR window was used and when the IR window was not used have been discussed. The obtained transmittance results of windows VPFR-75 FRK100-CL have been compared against data from literary sources.
PL
W artykule przedstawiono streszczenie prac, w wyniku których uzyskano wzór umożliwiający wyznaczenie przybliżonej transmitancji okna transmisyjnego wykorzystywanego w termograficznych pomiarach temperatur urządzeń elektrycznych. Równanie zostało sformułowane po przeanalizowaniu składowych promieniowania podczerwonego docierającego do obiektywu kamery w przypadku, gdy nie zastosowano okna transmisyjnego oraz w przypadku, gdy zastosowano okno transmisyjne. W trakcie wykonywania prac odtworzono warunki panujące podczas termograficznego pomiaru temperatury urządzeń elektrycznych znajdujących się w rozdzielnicy. Przedstawiono system pomiarowy zastosowany w eksperymencie. Omówiono składowe promieniowania podczerwonego docierającego do obiektywu kamery w przypadku, gdy okno transmisyjne było używane oraz w przypadku , gdy okno transmisyjne nie zostało zastosowane. Uzyskane wyniki transmitancji okien VPFR-75 FRK100-CL porównano z danymi pochodzącymi z literatury.
EN
The paper deals with the design of equipment for verification and calibration of axle and crane weighing instruments. In its introduction, it discusses the basic concepts of axle and crane weighing instruments, their calibration, and verification. The paper briefly describes the original technical design solution used in the calibration and verification of these weighing instruments. Subsequently, the article describes the legislative, technical and functional requirements for metrological equipment being developed. The paper presents two design solutions for handling calibration weights. In both solutions, the construction and individual functional parts of the equipment are described. Both of these solutions were designed and tested in practical measurements in the Laboratory for Testing of Weighing Instruments of the Slovak Legal Metrology n.o. Finally, the paper presents the results of the development of a new measuring system at the University of Žilina.
PL
W artykule przedstawiono czynniki konstrukcyjne i eksploatacyjne wpływające na dokładność pomiaru temperatury metodami dotykowymi. Dokonano przeglądu czujników pomiarowych i ich właściwości metrologicznych. Opisano typy połączeń czujników z miernikami temperatury. Uwzględniono również wpływ wyznaczenia charakterystyki odwrotnej termoelementów na niepewność pomiaru temperatury.
EN
This article presents the design and operational factors influencing the accuracy of temperature measurement using tactile methods. The measurement sensors and their metrological properties were reviewed. The types of connections between sensors and temperature meters are described. The influence of determining the inverse characteristics of thermocouples on the uncertainty of temperature measurement was also taken into account.
PL
W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące doboru okresu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych. Pokazano zarówno wpływ samego przyrządu, jak i czynników zewnętrznych, przedstawiono metody pozwalające na adaptacyjny dobór okresów między wzorcowaniami. Przedstawione rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładami dla przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia.
EN
This article presents practical guidelines for the selection of the calibration interval of measuring instruments. The influence of the device itself as well as external factors was shown, methods allowing for adaptive selection of calibration interval were presented. The presented theoretical remarks ware illustrated with examples for temperature, humidity and pressure measure instruments.
14
Content available remote Unowocześniony czterokanałowy tensometryczny miernik odkształceń
PL
W latach 90-tych XX wieku został zrealizowany czterokanałowy miernik odkształceń współpracujący z tensometrami elektrorezystancyjnymi funkcjonujący według oryginalnej, autorskiej metody pomiarowej. Obecnie jego parametry metrologiczne nie są wystarczające do badań właściwości mechanicznych próbek skalnych prowadzonych w Pracowni Odkształceń Skał Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. Dlatego zdecydowano się na modernizację tego urządzenia. Dzięki niej zrealizowano urządzenie charakteryzujące się zwiększoną prędkością wykonywania pomiarów i rozszerzoną pamięcią danych pomiarowych. Ulepszenia te osiągnięto przez wprowadzenie zmian zarówno układowych jak i programowych. Ponadto dotychczasowy port komunikacji zewnętrznej urządzenia zastąpiono nowocześniejszym, opracowano też nowy zasilacz sieciowy. Kompletny, nowy tensometryczny miernik odkształceń zmontowano w zwartej obudowie, przez co jego użytkowanie jest wygodniejsze niż pierwowzoru.
EN
In the 90s of the twentieth century, a four-channel strain meter-data logger cooperating with electro-resistance strain gauges was implemented. It was functioning according to the original, proprietary measurement method. Currently, its metrological parameters are not sufficient to test the mechanical properties of rock samples conducted in the Rock Deformation Laboratory of the Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences. Therefore, it was decided to modernize this device. Thanks to it, a device with increased measurement speed and extended measurement data memory was created. These improvements were achieved by introducing both system and software changes. In addition, the existing external communication port of the instrument was replaced with a more modern one, and a new power supply was also developed. The complete, new strain meter-data logger is assembled in a compact housing, which makes its use more convenient than the original.
EN
The radon issue has been known worldwide for dozens of years. Many scientifi c (ICRP Publication No. 137), technical (ICRU Report No. 88), and legislative (Council Directive 2013/59/EURATOM (EU-BSS)) documents have been published in the last decade. More and more attention is being paid to precise quantification to determine the concentration and consequent effects of various pollutants on human health worldwide. The quality of measurement and the variety of measurement techniques increase the need to unify measurement procedures and metrology continuity. Countries around the world are beginning to unify metrological procedures for determining different quantities based on international recommendations and standards. Not only for these reasons, it became more actual a need for more accurate radon activity concentration measurement and radon metrology unification. This paper summarizes the main remarks and technical aspects to the historical development of radon metrology.
16
Content available remote Analiza błędów aparatury pomiarowej wykorzystującej metody FAM-C i FDM-A
PL
W artykule omówiono błędy zbudowanej w ITWL elektronicznej aparatury pomiarowej wykorzystującej metody FAM-C i FDM-A, dedykowane do monitorowania stanu technicznego lotniczych zespołów napędowych. Przedstawiono podstawowe elementy składowe i warianty zastosowania zbudowanej aparatury elektronicznej: zagadnienie optymalizacji doboru parametrów konstrukcyjnych i zmianę poziomu błędów przy doborze różnych typów konstrukcji danego układu. Opisano także wpływ czynników zewnętrznych na błędy układu pomiarowego, m.in.: zmiany amplitudy sygnału wyjściowego prądnicy i wpływ częstotliwości nośnej w zależności od konfiguracji fazowej układu pomiarowego. Przedstawiono sposób kompleksowego sprawdzania elektronicznej aparatury pomiarowej dla metod FAM-C i FDM-A w warunkach laboratoryjnych.
EN
The article discusses the errors of the electronic measuring apparatus built at AFIT using the FAM-C and FDM-A methods, dedicated to monitoring the technical condition of aircraft power units. The basic components and variants of the use of the built electronic apparatus are presented: the optimization of the selection of construction parameters and the change of the error level in the selection of various types of construction of a given system. The influence of external factors on errors of the measuring system was also described, including changes in the amplitude of the electrical power generator output signal and the influence of the carrier frequency depending on the phase configuration of the measuring system. The method of comprehensive checking of electronic measuring equipment for FAM-C and FDM-A methods in laboratory conditions was presented.
EN
The paper deals with geodetic and metrological activities in the field of length parameter, on the basis of which the uniformity and accuracy of measurements and gauges are ensured also in international extent. The historical role of surveyors in determining the basic unit of length is briefly described. Furthermore, the impact of the application of the laser tracker on the accuracy of determination of the characteristics of the geodetic length standard Koštice (Czech Republic) is evaluated. Based on laboratory tests performed in VUGTK and interlaboratory comparative tests with a leading laboratory in the length parameter in Veisala (Finland), the declared uncertainties of measurement of the VUGTK laboratory were confirmed. These are applied in the metrological traceability of the geodetic length base in Javoriv (Ukraine).
PL
Artykuł dotyczy badań geodezyjnych i metrologicznych w zakresie określenia parametru długości, na podstawie których zapewniona jest równoważność i dokładność pomiarów w wymiarze międzynarodowym. Opisano krótko historyczną rolę geodezji w określaniu podstawowych jednostek długości. Omówiono wpływ zastosowania analizy laserowego na dokładność oznaczania długości geodezyjnej w miejscowości Koštice (Republika Czeska). Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w VUGTK i międzylaboratoryjnych testów porównawczych z wiodącym laboratorium pod względem parametru długości w Veisala (Finlandia), potwierdzono deklarowaną niepewność pomiaru w laboratorium VUGTK. Przedstawiono wyniki pomiarów geodezyjnych w analizie metrologicznej pomiarów geodezyjnych w Jaworowie (Ukraina).
PL
W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych. Uwagi poprzedzone zostały krótkim wstępem teoretycznym dotyczącym podstaw działania termometrów radiacyjnych oraz podstawowymi informacjami o przyrządach pomiarowych do zdalnego pomiaru temperatury.
EN
This article presents practical guidelines for calibrating of pyrometers and infrared cameras. Remarks were preceded by short theoretical introduction regarding the basics of radiation thermometers and basic information about measuring instruments for remote temperature measurement.
EN
he article discussed aim to introduce readers to the problem matter in connection with the changestaking place within the area related to the issue of metrology in the Armed Forces of the Polish Republic. The article depicts the current situation along with the changes, which took place over the recent years, in the structures of Military Metrology, and it presents the major directions of its development, with particular emphasis on the automation of the calibration process.
PL
Artykuł jest wprowadzeniem w zagadnienia związane z metrologią w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono w nim aktualną sytuację metrologii wojskowej wraz ze zmianami, jakie zaszły w ostatnich latach. Zaprezentowano także główne kierunki jej rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji procesu kalibracji.
EN
The paper is focused on the main problems of modern metrology in the context of the Fourth Industrial Revolution “Industry 4.0”, particularly in the field of qualimetry. The dominant issues of the methodology of qualimetrical measurement, as the interrelation between metrology and qualimetry, are considered. The following questions are raised and analysed: determination of the measurand in the qualimetrical measurement, creation of the virtual product quality pattern, determination of the product quality level by using the theory of multidimensional scaling, assurance of the metrological traceability of the qualimetrical measurement results. A procedure of performing the qualimetrical measurement is described.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.