Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  statistical methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Projektując roboty i badania geologiczne złoża kopaliny zakłada się uzyskanie pożądanej dokładności (kategorii) rozpoznania budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i innych, określanych hasłowo warunkami geologiczno-górniczymi. Chociaż dokładność rozpoznania złoża w takim zakresie da się przedstawić głównie w formie opisowej i graficznej, prowadzi to jednak do odpowiednio dokładnego obliczenia zasobów kopaliny i średnich parametrów złoża, a niekiedy także liczbowo przedstawianej charakterystyki zmienności parametrów złoża i cech kopaliny. Obliczając zasoby i średnie parametry złoża podczas sporządzania dokumentacji geologicznej złoża kopaliny na lądzie opieramy się na populacji danych uzyskanych bezpośrednio z profili geologicznych otworów i odsłonięć oraz z badań próbek pobranych z tych profili. Dane te pozwalają w prosty sposób na obliczenie błędów oszacowania średnich parametrów złoża i zasobów, co jest wymagane przez stosowne przepisy. Obliczone wielkości błędów wskazują na rozpoznanie złoża w określonej kategorii. Jest to szczególnie ważne w kategorii rozpoznania C1, która pozwala na opracowanie projektu zagospodarowania złoża, niezbędnego dla ubiegania się o koncesję na wydobycie kopaliny. Metodyka badań złóż kruszywa naturalnego położonych na dnie Morza Bałtyckiego jest nieco inna. Podstawowymi są badania geofizyczne, sejsmoakustyczne oraz sonarowe. Wiercenia wykonuje się w mniejszej liczbie, niż na lądzie i do maksymalnych głębokości wynikających z możliwości technicznych oraz ograniczeń środowiskowych. Położenie naturalnego spągu złoża nie ma praktycznie wpływu na głębokość wierceń. Strop złoża stanowi zawsze powierzchnia dna morskiego dająca się odwzorować na mapie z dokładnością niemal rzeczywistą. Powierzchnię naturalnego spągu serii złożowej obrazują głównie dane z gęstej siatki profili sejsmoakustycznych. Rdzenie profili wykonanych wierceń służą przede wszystkim do opisu litologii kopaliny oraz do poboru próbek do badań laboratoryjnych. Większość złóż kruszywa udokumentowanych na dnie Bałtyku, w jego części będącej we władaniu Rzeczpospolitej Polskiej, jest rozpoznana w kategorii C2, mniej dokładnej, niż kategoria C1. Analizy dokładności oszacowania średnich parametrów złoża i zasobów nie były wykonane, ponieważ nie było to formalnie wymagane. Niniejszy artykuł jest próbą znalezienia sposobu dokonania takiej analizy metodami matematycznymi, uwzględniającymi specyfikę metodyki badań morskich.
EN
When planning geological research and exploration of a mineral deposit, it is assumed to obtain the desired accuracy (category) of recognition of the geological structure, hydrogeological, geological-engineering and other conditions, which are referred to as ‘geological-mining conditions’. Although the accuracy of deposit recognition in such range can be presented mainly in descriptive and graphical form, it leads to appropriately precise calculation of mineral resources and average parameters of the deposit, sometimes also numerically presented characteristics of variability of deposit parameters and mineral characteristics. When calculating resources and average parameters of a deposit during preparation of geological documentation for terrestrial deposits, we rely on the population of data obtained directly from geological profiles, exposures and analyses of samples taken from these profiles. These data allow for simple calculation of uncertainty estimation of deposit average parameters and resources, which is required by relevant legislation. The calculated error indicates recognition of a deposit in a given category. This is especially important in the case of the C 1 recognition category, which allows for drawing up a ‘deposit development plan’, a document required when applying for a exploitation license. Methodology of investigating natural aggregate deposits located offshore, at the seabed (including Baltic Sea) is slightly different. Geophysical, seismic-acoustic and sonar surveys are basic. Drilling is carried out in lesser amounts than on land and to maximum depths resulting from technical possibilities and environmental constraints. The location of the deposit natural base has practically no influence on the drilling depth. The seabed is always the top surface of the deposit, which can be mapped with almost real accuracy. The surface of the deposit natural base is represented mainly by data derived from a dense net of seismic-acoustic profiles. The sediment cores are used mainly for lithology description of the mineral and for laboratory tests. Most of the mineral deposits documented on the seabed of the Polish part of the Baltic Sea are classified as C 2, less precise than C1 category. Accuracy analyses of deposit average parameters and resources estimation, were not carried out because it was not formally required. This article is an attempt to find a way of making such analysis using mathematical methods, taking into account specificity of offshore exploration methodology.
EN
Whereas approximately 96.3% of the steel produced worldwide is made by continuous casting, great emphasis is put on the superior efficiency of this process. The water model of the tundish and mathematical modeling is often used for the simulation of the steel flow during continuous casting. The experiments were performed on a model of the tundish with two outlets, at two casting speeds (0.8 m.s-1 and 1.2 m.s-1). Eight setups of the tundish were evaluated, which differed in the design of the dams (with or without drainage holes), in their distance from the center of the tundish, and their height. The contribution of the work is the analysis of phenomena in the tundish water model in conditions of repeatability (ten repetitions). The goal is to find the setup providing the most symmetrical flow, with the minimum difference in the residence times Δτ on the two outlets. Taking into account the results obtained at both casting speeds, the most preferred is setup 2 with the 87 mm high dams placed 587 mm from the center of tundish (Δτ = 0.5). The setup 3 (Δτ = 8.25) appears to be the least appropriate. The higher the casting speed, the higher the number of unsuitable arrangements.
3
Content available remote Zarządzanie zasobami chemicznymi poprzez zastosowanie metod statystycznych
PL
Dokonano oceny systemu gospodarowania zasobami surowców chemicznych w firmie produkującej puszki aluminiowe w celu optymalizacji zarządzania tymi zasobami. Dane statystyczne dotyczące przechowywania i zużycia trzech (z czternastu) surowców chemicznych podczas 5-letniego okresu działalności firmy uznano za statystycznie przydatne bez jakichkolwiek zgrupowań nielosowych. Po usunięciu wartości skrajnych za pomocą parametrycznego testu Grubbsa, włączono do badań dodatkowe 4 substancje chemiczne i zaproponowano środki naprawcze. Na przykładzie jednej z tych substancji opisano szczegółowo całą procedurę i zalecono ją do praktycznego wykorzystania.
EN
The system of chem. raw materials inventory in an Al can-producing company was assessed to optimize its management. The statistical data on storing and consumption of 3 (from 14) chem. raw materials during a 5-years period of the company operation were considered statistically managed without any non-random groupings. After removal of the extreme values by the Grubbs parametric test, the addnl. 4 chemicals were included into the study. Corrective measures were proposed. The procedure was explained on example of one of the chemicals in detail and recommended for practical use.
EN
Presented considerations of this work includes selected issues in the area of statistical procedures use in vibration measures study and modal analysis methods to assess the machines state. The indicated statistical procedures are particularly important in vibration and modal research, where the multidimensionality of diagnostic signals requires a wide application of various statistical procedures at the stage of processing and decision-making. This paper presents the MATLAB program for determination of the Symptoms matrix, software tools for reading and exporting files to the unv format, the OPTIMUM computer algorithm, the Singular Values Decomposition (SVD) computer algorithm and the state matrix analysis program using the MAC theory.
EN
The environmental pressures and accompanying market trends require chain managers to reorient their approach to chain construction and management. New business models are gaining popularity, but interesting from a research point of view is whether organizations are aware of the greening of the environment in which pro-environmental aspects are implemented, or whether there is a difference between the assessment of supply chain performance depending on the extent of the environmental aspects being implemented. The results of the research indicate that there is a gap in both research and practical aspects. The difficulty is ignorance of how the chain can be assessed, in terms of its greening, often the awareness of the importance of problems is not used in relation to the environment. It is important to pursue further research in this area and implement solutions to economic practice, since only in this way will environmental aspects really change the supply chain.
6
Content available remote Zastosowanie ilościowych metod statystycznych do śledzenia jakości surowców
PL
Do śledzenia procesów dotyczących oddzielania magnezytu od zanieczyszczeń w przemysłowym hydrocyklonie wykorzystano karty kontroli zaproponowane przez L. L. Ho i F. Aparisi (2016). Za pomocą statystycznych metod zarządzania jakością oceniono 25 próbek mineralnych (testy Pearsona oraz Kołmogorowa i Smirnowa, wykresy regulacji, wskaźnik jakości) w celu pomiaru wydajności zakładu produkcyjnego. Jakość działania hydrocyklonu okazała się niezadowalająca, dlatego zalecono stosowne środki zaradcze.
EN
Control cards proposed by L. L. Ho and F. Aparisi (2016) were used for monitoring the processing magnesite raw material in an industrial hydrocyclone. Twenty-five mineral samples were evaluated by statistical quality management methods (Pearson and Kolmogorov-Smirnov tests, regulation diagrams, index of quality) to measure the efficiency of the production facility. The quality of the hydrocyclone operation was found unsatisfactory and respective corrective measures were recommended.
EN
The presented research presents a method of using the smallest angles regression algorithm to solve the inverse problem in electrical impedance tomography in relation to a damp wall. Highly correlated predictors in linear models make it difficult to precisely determine the influence of these predictors on the output variable. The standard application of the least-squares method to estimate unknown parameters may lead to a poor forecast. Adding a penalty parameter depending on quantities of parameters to the least square criterion allows us to determine the biased estimators but also to reduce the variance of estimators.
PL
Przedstawione badania dotyczą sposobu wykorzystania algorytmu regresji najmniejszego kąta (LARS) do rozwiązania problemu odwrotnego w elektrycznej tomografii impedancyjnej w odniesieniu do wilgotnej ściany. Wysoce skorelowane predyktory w modelach liniowych utrudniają precyzyjne określenie wpływu tych predyktorów na zmienną wyjściową. Standardowe zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do oszacowania nieznanych parametrów może prowadzić do złej prognozy. Dodanie elementu kary w zależności od ilości parametrów do kryterium najmniejszego kwadratu pozwala nam określić estymatory obciążenia, a także zmniejszyć wariancję estymatorów.
EN
Presented considerations of this work includes selected issues in the area of statistical procedures use in vibration measures study and modal analysis methods to assess the building structures and machines state. The indicated statistical procedures are particularly important in vibration and modal research, where the multidimensionality of diagnostic signals requires a wide application of various statistical procedures at the stage of processing and decision-making. This paper presents the MATLAB program for determination of the Symptoms matrix, software tools for reading and exporting files in the .unv format, the OPTIMUM computer algorithm, the Singular Values Decomposition (SVD) computer algorithm and the state matrix analysis program using the MAC theory.
PL
Przedstawione rozważania tej pracy obejmują wybrane zagadnienia z obszaru wykorzystania procedur statystycznych w badaniu miar drganiowych oraz metod analizy modalnej do oceny stanu zużycia konstrukcji budowlanych i maszyn. Wskazane procedury statystyczne są szczególnie istotne w badaniach drganiowych i modalnych, gdzie wielowymiarowość sygnałów diagnostycznych wymaga szerokiego stosowania różnych procedur statystycznych na etapie przetwarzania oraz podejmowania decyzji. W tej pracy przedstawiono program MATLAB do wyznaczania macierzy Symptomów, narzędzia programowe do odczytu i eksportu plików w formacie .unv, algorytm komputerowy OPTIMUM, algorytmu komputerowej analizy rozkładu (SVD) i programu do analizy macierzy stanu z wykorzystaniem teorii MAC.
EN
The paper presents the results of the application of a statistical analysis to evaluate the effect of the chemical composition of the die casting Al-Si alloys on its basic mechanical properties. The examinations were performed on the hypoeutectic Al-Si alloy type EN AC-46000 and, created on its basis, a multi-component Al-Si alloy containing high-melting additions Cr, Mo, W and V. The additions were introduced into the base Al-Si alloy in different combinations and amounts (from 0,05% to 0,50%). The tensile strength Rm; the proof stress Rp0,2; the unit elongation A and the hardness HB of the examined Al-Si alloys were determined. The data analysis and the selection of Al-Si alloy samples without the Cr, Mo, W and V additions were presented; a database containing the independent variables (Al-Si alloy's chemical composition) and dependent variables (Rm; Rp0,2; A and HB) for all the considered variants of Al-Si alloy composition was constructed. Additionally, an analysis was made of the effect of the Al-Si alloy's component elements on the obtained mechanical properties, with a special consideration of the high-melting additions Cr, Mo, V and W. For the optimization of the content of these additions in the Al-Si alloy, the dependent variables were standardized and treated jointly. The statistical tools were mainly the multivariate backward stepwise regression and linear correlation analysis and the analysis of variance ANOVA. The statistical analysis showed that the most advantageous effect on the jointly treated mechanical properties is obtained with the amount of the Cr, Mo, V and W additions of 0,05 to 0,10%.
10
Content available remote O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu
PL
W artykule omówiono problematykę uogólniania wyników analiz ilościowych z próby na populację, szczególną uwagę kierując na wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego w naukach o zarządzaniu. Dyskusji poddano uwarunkowania i specyfikę procesu uogólniania wyników, losowe i nielosowe schematy doboru próby oraz różnice pomiędzy wynikami z próby oraz wynikami z populacji. Wyjaśniono źródło ryzyka popełnienia błędu na etapie wnioskowania statystycznego oraz omówiono jego prawdopodobieństwo. Zwrócono uwagę na możliwość uogólniania wyników z próby nielosowej na populację, ale w oparciu o prawdopodobieństwo subiektywne. Omówiono również problematykę uogólniania wyników w przypadku analiz mechanizmów ekonomicznych.
EN
The paper addresses a very important topic of the inference from a sample to population, with a special attention paid to the application of statistical methods of inference in management science. The conditions and specifies of inference. Random and non-random sampling techniques, the difference between results obtained from the population or from the sample as well as inference in the case of the studies on economic mechanisms are discussed. The source of an error corresponding to statistical inference as well as its probability are explained. The author addresses also the problem of the inference from a non-random sample to population with the application of subjective probability.
EN
Production engineering is the term given to the issues of planning, designing, implementing and managing production systems, logistics systems and securing their functioning (IIE, 1989). According to this definition, production engineering is focusing on the decisions aiming at maintaining the decision processes within the organization. Therefore, decision makers use different tools to ensure the accuracy and efficiency of this process. One group of methods than can be useful in production engineering are statistical methods organizing data collecting, presentation an processing. The article presents samples of statistical methods used in production engineering.
PL
Inżynieria produkcji jest dyscypliną, która swoją uwagę skupia na kwestiach planowania, projektowania, wdrażania i zarządzania systemami produkcyjnymi, logistycznymi, w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania (IIE, 1989). Zgodnie z tą definicją, inżynieria produkcji koncentruje się na decyzjach mających na celu utrzymanie procesów decyzyjnych w organizacji. Dlatego decydenci stosują różne narzędzia, aby zapewnić dokładność i efektywność tego procesu. Jedną z grupy metod która może być przydatna w inżynierii produkcji są metody statystyczne bazujące na zbieraniu danych, ich prezentacji, przetwarzaniu. W artykule przedstawiono propozycję metody statystycznej która może znaleźć zastosowanie w inżynierii produkcji.
EN
We identified 209 species of algae and cyanobacteria at 4 sites in the Kabul River. Green algae, diatoms, and charophytes dominated in the river, which reflects regional features of agricultural activity. Species richness and algal abundance increased down the river. The Water Quality Index characterizes the quality of water down the river as medium to bad. The index of saprobity S reflects Class III water quality. The Water Ecosystem Sustainability Index (WESI) shows contamination with nutrients. According to the River Pollution Index (RPI), waters in the river have low alkalinity and low salinity, and are contaminated with nutrients. Pearson coefficients showed that water temperature plays a major role in the total species richness distribution (0.93*) and in the green algae distribution (0.89*), while cyanobacteria were stimulated also by water salinity (0.91*). Stepwise regression analysis indicated water temperature as the major regional factor that determines riverine algal diversity. Surface plots and Canonical Correspondence Analysis (CCA) showed that salinity, nitrates, temperature, and Biochemical Oxygen Demand (BOD) can be defined as major factors affecting algal diversity. Dendrites mark the upper site of the Warsak Dam as the source of the community species diversity. Bioindication methods can give relevant and stable results of water quality and self-purification assessment that can be employed to monitor the regional water quality.
EN
To achieve better precision of features generated using the micro-electrical discharge machining (micro-EDM), there is a necessity to minimize the wear of the tool electrode, because a change in the dimensions of the electrode is reflected directly or indirectly on the feature. This paper presents a novel modeling and analysis approach of the tool wear in micro-EDM using a systematic statistical method exemplifying the influences of capacitance, feed rate and voltage on the tool wear ratio. The association between tool wear ratio and the input factors is comprehended by using main effect plots, interaction effects and regression analysis. A maximum variation of four-fold in the tool wear ratio have been observed which indicated that the tool wear ratio varies significantly over the trials. As the capacitance increases from 1 to 10 nF, the increase in tool wear ratio is by 33%. An increase in voltage as well as capacitance would lead to an increase in the number of charged particles, the number of collisions among them, which further enhances the transfer of the proportion of heat energy to the tool surface. Furthermore, to model the tool wear phenomenon, a regression relationship between tool wear ratio and the process inputs has been developed.
EN
The paper presents the possibility of using statistical methods to automate the selection of explanatory variables to balance the daily load of the National Power System (NPS). With automation, the cost of input forecast purchase may be optimized by minimizing their number, and the results also allow for a reduction in the effort required to select input parameters (explanatory variables) for later forecasting of NPS daily loads.
PL
Artykuł prezentuje możliwość skorzystania z metod statystycznych automatyzujących dobór zmiennych objaśniających na przykładzie dobowego obciążenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Automatyzacja pozwala na optymalizację kosztów zakupu prognoz wejściowych dzięki minimalizacji ich liczby, a uzyskane wyniki pozwalają dodatkowo na zmniejszenie nakładów pracy związanych z wyborem parametrów wejściowych (zmiennych objaśniających) na potrzeby późniejszego opracowywania prognoz dobowego obciążenia KSE.
EN
The evaluation process of measured data in terms of vibration diagnosis is problematic for timeline constructors. The complexity of such an evaluation is compounded by the fact that it is a process involving a large amount of disparate measurement data. One of the most effective analytical approaches when dealing with large amounts of data is to engage in a process using multidimensional statistical methods, which can provide a picture of the current status of the flexibility of the machinery. The more methods that are used, the more precise the statistical analysis of measurement data, making it possible to obtain a better picture of the current condition of the machinery.
PL
W pracy przedstawiono analizę profilowań geofizyki otworowej w kilku otworach z rejonu zapadliska przedkarpackiego, pod kątem wydzielenia elektrofacji. Korzystając z oprogramowania firm Paradigm i Schlumberger wykonano analizy wykorzystujące wielowymiarowe metody statystyczne, m.in. analizę skupień i algorytm oparty na sztucznych sieciach neuronowych. W efekcie uzyskano podział analizowanego interwału na jednorodne grupy – elektrofacje. Rezultaty dowiązano do wyników standardowej interpretacji profilowań geofizyki otworowej oraz wykonano korelację międzyotworową.
EN
Electrofacies analysis was performed for several wells in the Carpathian Foredeep region. Paradigm and Schlumberger software were used for analysis and multivariate statistical methods were applied e.g. cluster analysis and neural networks algorithms. As a result electrofacies diversification of analyzed intervals was achieved. Results were tied to well logging interpretation and a well cross-correlation was done.
EN
Conducting reliable and credible evaluation and statistical interpretation of empirical results related to the operation of production systems in foundries is for most managers complicated and labour-intensive. Additionally, in many cases, statistical evaluation is either ignored and considered a necessary evil, or is completely useless because of improper selection of methods and subsequent misinterpretation of the results. In this article, after discussing the key elements necessary for the proper selection of statistical methods, a wide spectrum of these methods has been presented, including regression analysis, uni- and multivariate correlation, one-way analysis of variance for factorial designs, and selected forecasting methods. Each statistical method has been illustrated with numerous examples related to the foundry practice.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących możliwości prognozowania generacji wybranej farmy wiatrowej (FW), realizowanych za pomocą zróżnicowanych metod predykcyjnych, wykorzystujących odmienny zakres danych pomiarowych i prognostycznych, dostępnych na farmie i w jej otoczeniu. Analizy koncentrowały się na ocenie błędów uzyskiwanych prognoz oraz doborze danych wejściowych do modeli prognostycznych i ocenie ich wpływu na poprawę jakości predykcji.
EN
The article presents the results of analyzes refer to the capabilities of wind generation forecasting in selected case study, implemented by means of different methods of prediction, using a different range of measurement and forecasting data available Analyses focused on the evaluation of forecasts generated errors, input data of forecasting models selection and evaluation of the impact on the quality of prediction.
19
Content available remote Metoda pomiaru efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa
PL
Zastosowanie metod statystycznych w połączeniu z usystematyzowaną wiedzą na temat restrukturyzacji w istotny sposób wzmacnia efektywność przeprowadzanych procesów restrukturyzacji. Celem niniejszego opracowania jest porównanie kilku metod statystycznych oraz pokazanie możliwości ich zastosowania w mierzeniu efektów przeprowadzanych restrukturyzacji w przedsiębiorstwach. Przykłady podane odnoszą się do bardzo dokładnej analizy studium przypadku Volkswagena, gdzie wyniki kwartalne obejmujące zostały zbadane w okres 10 lat. Statystyczna metoda regresji wielorakiej została zastosowana w obliczeniach, a dodatkowo przeprowadzono obliczenia z wykorzystaniem IBM wersji 20) do dziesięciu modeli, w trzech przedziałach czasowych na kwartał (48 okresów). Uzyskane wyniki potwierdziły hipotezę badawczą. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem danych finansowych, które są ogólnie dostępne. Kluczowa w tym badaniu jest wykorzystana statystyczna metoda oceny.
EN
The application of statistical methods in connection with the systematized knowledge of the restructuring program in a significant way reinforces the efficiency of the implemented restructuring processes. The objective of this paper is to compare several statistical methods and to reveal the possibilities of their application in measuring the effects of the implemented restructuring programs in firms. The examples shown refer to a very thorough analysis of the case study of Volkswagen, where quarterly results covering the period of 10 years were examined. Statistical method of multiple regression was applied in the calculations and additionally there were performed calculations with the use of the IBM feature version 20) for ten models, for three time intervals on a quarterly basis (48 periods). The obtained results confirmed the results that were acquired when studying regression. The research were conducted by using generally available financial data. In this research key fact is used statistical evaulation method.
PL
Trend to stała tendencja cen (wzrostowa lub spadkowa), obserwowana na rynku nieruchomości. Artykuł przedstawia metodę wyznaczania trendu, jeśli na rynku występują zmiany tendencji. W wyniku zastosowania tej metody zostają wskazane punkty czasowe, w których wystąpiły zmiany zachowań rynku. Punkty te dzielą cały analizowany okres na przedziały. W poszczególnych przedziałach dopasowuje się do danych proste regresji ważoną metodą najmniejszych kwadratów. Opisaną metodę zastosowano do rynku nieruchomości w Krakowie, do wyznaczenia wskaźnika zmian cen w czteroletnim okresie, dzieląc go na dwa przedziały.
EN
Trend it is a constant tendency, increasing or decreasing, observed in the real estate market. This paper presents a method to determine the trend if there are changes in tendencies in the market. By employing this method, the time points, at which the change of the market behavior occurs, are determined. These time points divide the analyzed period into intervals. In each interval regression lines are fitted to the transaction data using weighted least squares method. The presented method was applied to the real estate market in Cracow to determine the rate of change of prices in the four years period by dividing it into two intervals.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.