Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złoże ruchome
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Phosphorus scarcity is no longer a distant future, therefore the idea of phosphoru recovery is currently widely adopted and developed. Technologies based on the struvite precipitation are consider to address the future P challenges in the optimum way. This paper presents the results of the pilot scale implementation of fluidized bed reactor for struvite precipitation at the wastewater treatment plant. The test was carried out to assess the applicability of the technology in terms of robustness and final product quality, operating at low pH level (7,5-7,8). Obtained struvite pellets were characterized by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) with an energy dispersive spectrometer (EDS). The presence of foreign ions and particulate impurities in the feed source, affected the uniform growth of the crystal structure, resulting in highly porous structure of the pellets. Despite the varying physiochemical conditions, typical for wastewater, obtained pellets were determined with 95% struvite purity.
PL
Kurczące się zasoby fosforu kopalnego jak i ich niekorzystny rozdział geopolityczny, powodują iż koncepcja odzysku fosforu z różnego rodzaju odpadów staje się rozwiązaniem niezbędnym dla zapewnienia dalszego, sprawnego funkcjonowania ludzkości. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, opracowany został cały szereg technologii, dostosowanych do pracy w układach oczyszczania ścieków. Biorąc pod uwagę możliwości wdrożeniowe jak i właściwości agronomiczne uzyskanego produktu w danym procesie odzysku fosforu, technologie oparte o proces wytrącania fosforu w postaci fosforanu magnezowo-amonowego/struwitu (MgNH4PO4 •6H2O), uznane są powszechnie za jedno z najlepszych rozwiązań. W artykule scharakteryzowano granulat uzyskany w reaktorze o złożu ruchomym zasilanym odciekami z komory fermentacji. Reaktor wykonany był w technologii Ostara PEARL. Ciecz procesową utrzymywano w przedziale pH 7,5-7,8, tym samym ograniczając ilość dozowanych chemikaliów. Jako źródło magnezu wspomagające proces krystalizacji struwitu wykorzystano chlorek magnezu. Pomiary składu chemicznego i morfologii uzyskanego materiału wykonano przy użyciu technik dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM-EDS). Uzyskane wyniki wykazują wysoką (95%) zawartość struwitu w granulacie oraz śladowe ilości zanieczyszczeń organicznych wbudowanych w strukturę przestrzenną materiału. Obecność jonów Ca oraz kwasów humusowych, zaburzyła równomierny rozrost sieci krystalicznej, powodując wysoką porowatość materiału. Badanie potwierdziło potencjał wdrożeniowy technologii produkcji struwitu, w szczególności w odniesieniu do odporności procesu na występujące wahania składu chemicznego cieczy procesowej.
2
Content available remote The efficiency of the aeration process in airlift reactors with moving beds
EN
The current work consisted of performing tests on the prototype airlift reactor, examining the efficiency of oxygenation in an airlift reactor equipped with an airlift pump and an additional nozzle to aerate and mix water in the tank. In particular, the objective was to find the optimal submergence of the nozzle which would allow achieving the best possible oxygenation of water with adequate lift efficiency. The testing was performed in two series: with a tank fully filled with water; with a tank filled with 80% water and 20% moving bed. The use of a moving bed with a high specific surface area significantly improved aeration conditions and decreased mixture flow velocity thus causing an increase of gas and liquid contact time. The research has shown the effect of nozzle position on the aeration and circulation conditions in the reactor.
PL
Praca polegała na wykonaniu serii doświadczeń na modelu fizycznym prototypowego reaktora barbotażowego. Badano skuteczność natleniania wody w reaktorze barbotażowym wyposażonym w podnośnik powietrzny, zaopatrzony w dodatkowy króciec napowietrzający i powodujący cyrkulację cieczy w zbiorniku. Celem było znalezienie optymalnego zagłębienia króćca, które pozwoliłoby na osiągnięcie jak najlepszego natlenienia cieczy przy odpowiedniej wydajności podnośnika. Badania wykonano w dwóch seriach: dla zbiornika napełnionego wyłącznie wodą i dla zbiornika wypełnionego w 20% objętości złożem ruchomym. Zastosowanie złoża o dużej powierzchni właściwej znacznie poprawiło warunki napowietrzania, zmniejszyło prędkość cyrkulacji mieszaniny, co pozwoliło zwiększyć czas kontaktu cieczy i gazu. Badania wykazały wpływ położenia króćca na warunki tlenowe i cyrkulację mieszaniny w reaktorze.
PL
W artykule przedstawiono prototypowe urządzenie do denitryfikacji – reaktor ze złożem ruchomym (ang. Moving Bed Biofilm Reactor – w skrócie MBBR). Urządzenie zastosowano do procesu denitryfikacji wtórnej w ściekach po zraszanych złożach biologicznych typu Bioclere®. Przeprowadzono analizy stężeń azotanów V i stężeń biomasy w czasie rozruchu reaktora i podczas stabilnej pracy. Określono zależność szybkości denitryfikacji od dostępnego węgla organicznego wyrażonego w ChZT i dokonano oceny urządzenia w kontekście zastosowania w inżynierii środowiska.
EN
This paper presents a prototype device for denitrification – moving bed biofilm reactor (in short: MBBR). The reactor was used for post denitrification in wastewater after Bioclere® trickling filters. Nitrate concentration and biomass concentration analyzes were performed at start-up phase and stable operation. It was found relationship between the denitrification rate and the available organic carbon expressed in COD. The device was assessed in the context of the use in environmental engineering.
PL
Celem artykułu było pokazanie drogi doboru warunków pracy sekwencyjnego reaktora porcjowego (czas trwania faz, stężenie tlenu, charakterystyka ścieków, strategia mieszania ścieków), które pozwalają na wykształcenie na złożu ruchomym (EvU) błony biologicznej, charakteryzującej się dużą aktywnością bakterii nitryfikacyjnych. Badania prowadzono w laboratoryjnym modelu SBR o objętości czynnej 28l w warunkach stałej temperatury 18°C. Wykazano, że biofilm wykszatłcony na ruchomych elementach zawierał taką ilość bakterii nitryfikacyjnych, która zapewniała uzyskanie wysokiej efektywności utleniania azotu amonowego. Po wykształceniu błony na ruchomych nośnikach uzyskano następującą średnią efektywność usuwania zanieczyszczeń: usuwanie związków organicznych – 97% (średnia wartość ChZT w ściekach oczyszczonych 19,9 mg O2/l), nitryfikacja – 96,8% (średnia wartość stężenia azotu amonowego w ściekach oczyszczonych 0,84 mg N-NH4/l), denitryfikacja – 88,8% (średnia wartość stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych 6,11 mg N/l).
EN
The objective of this paper was to establish such operating conditions (the duration of the phases, oxygen concentration, wastewater characteristic, wastewater mixing strategy) in sequencing batch reactor which will enable to achieve biofilm growth (with high share of nitrifying bacteria) on EvU carrier elements. The experiment was performed in a laboratory reactor operating at a maximum fill of 28 Litres and a constant temperature of 18°C. It has been demonstrated that the biofilm growing on the carrier elements was rich in nitrifying bacteria and this in turn guaranteed highly efficient oxidation of ammoniacal nitrogen. After the full growth of biofilm had been established, average removal efficiencies were as follows: organic C removal – 97% (average COD concentration in the effluent 19,9 mg O2/l), nitrification – 96,8% (average ammoniacal N concentration in the effluent 0,84 mg N-NH4/l), denitrification – 88,8% (average total N concentration in the effluent 6,11 mg N/l).
EN
The objective of this paper was to establish such operating conditions (the duration of the phases, oxygen concentration, wastewater characteristic, wastewater mixing strategy) in sequencing batch reactor which will enable to achieve biofilm growth (with high share of nitrifying bacteria) on EvU carrier elements. The experiment was performed in a laboratory reactor operating at a maximum fill of 28 Litres and a constant temperature of 18°C. It has been demonstrated that the biofilm growing on the carrier elements was rich in nitrifying bacteria and this in turn guaranteed highly efficient oxidation of ammoniacal nitrogen. After the full growth of biofilm had been established, average removal efficiencies were as follows: organic C removal – 97% (average COD concentration in the effluent 19,9 mg O2/l), nitrification – 96,8% (average ammoniacal N concentration in the effluent 0,84 mg N-NH4/l), denitrification – 88,8% (average total N concentration in the effluent 6,11 mg N/l).
PL
Celem artykułu było pokazanie drogi doboru warunków pracy sekwencyjnego reaktora porcjowego (czas trwania faz, stężenie tlenu, charakterystyka ścieków, strategia mieszania ścieków), które pozwalają na wykształcenie na złożu ruchomym (EvU) błony biologicznej, charakteryzującej się dużą aktywnością bakterii nitryfikacyjnych. Badania prowadzono w laboratoryjnym modelu SBR o objętości czynnej 28l w warunkach stałej temperatury 18°C. Wykazano, że biofilm wykszatłcony na ruchomych elementach zawierał taką ilość bakterii nitryfikacyjnych, która zapewniała uzyskanie wysokiej efektywności utleniania azotu amonowego. Po wykształceniu błony na ruchomych nośnikach uzyskano następującą średnią efektywność usuwania zanieczyszczeń: usuwanie związków organicznych – 97% (średnia wartość ChZT w ściekach oczyszczonych 19,9 mg O2/l), nitryfikacja – 96,8% (średnia wartość stężenia azotu amonowego w ściekach oczyszczonych 0,84 mg N-NH4/l), denitryfikacja – 88,8% (średnia wartość stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych 6,11 mg N/l).
PL
W artykule, na podstawie dotychczasowej wiedzy popartej wybranymi własnymi doświadczeniami badawczymi, a także w oparciu o materiały informacyjne producentów złóż ruchomych i jednej z firm mających największy udział we wdrażaniu technologii złoża ruchomego, omówiono 3 zagadnienia związane z wykorzystaniem tej technologii w biologicznym oczyszczaniu ścieków: 1) charakterystykę, różnorodność i uwarunkowania stosowania nośników biomasy, 2) wybrane aspekty technologiczno-technicz-ne stosowania złóż ruchomych, 3) skalę dotychczasowego wykorzystania technologii złoża ruchomego w oczyszczalniach ścieków w Polsce i na świecie. Możliwości technologiczne i niekorzystne uwarunkowania metody zilustrowano wynikami badań własnych. Pokazano dlaczego technologia złoża ruchomego wpisuje się w trend działań wspomagających w najbliższej przyszłości samowystarczalność energetyczną dużych oczyszczalni ścieków.
EN
Basing on current knowledge supported by own research experience, informations obtained from moving beds' producers and a company taking the greatest part in implementation of this technology in biological wastewater treatment, three issues have been discussed in the article: 1) characteristics, diversity and terms of usage of biomass carriers, 2) selected technological and technical aspects of moving beds' application, 3) range of current use of moving bed technology in wastewater treatment plants in Poland and worldwide. Technological potentials and disadvantages of the method have been illustrated by own results. It was shown why the moving bed technology is in line with activities supporting energy self-sufficiency of big wastewater treatment plants.
PL
Reaktory z ruchomymi nośnikami zapewniają dobry kontakt biomasy z substratem, dzięki czemu są wydajne i skuteczne. Czym różni się ta technologia od osadu czynnego i dlaczego jeszcze warto ją stosować?
9
Content available remote Moving bed technology as an alternative solution for reducing bioreactor volume
EN
Impact of the amount of moving bed in the continuous flow bioreactor on the required bioreactor volume has been investigated with respect to conventional activated sludge bioreactors preceded with primary sedimentation or chemical precipitation. The investigation has been carried out for a fictitious plant of the size of 1999 people equivalent (PE). It was found that for the systems designed for removal of organic matter: the volume of the integrated fixed film activated sludge (IFAS) reactor with the 15% filling ratio is similar to the volume of the activated sludge reactor (ASR) preceded with primary settlement tanks operating at 2.0 h hydraulic retention time (HRT). The volume of the IFAS reactor with the 30% filling ratio is comparable with the volume of the ASR reactor preceded with an upstream chemical precipitation stage assumed to achieve 60% removal of organics.
PL
Porównanie dwóch metod wymiarowania reaktorów hybrydowych. Przedstawiono również wpływ wyboru metody wymiarowania na uzyskiwane wielkości komór przy założonych obciążeniach ładunkiem zanieczyszczeń i wieku osadu dla nośników EvU Perl Typ 1. Uzyskane wyniki wykazały, że uwzględnienie kubatury nośników nie jest konieczne przy wyznaczaniu wymaganej objętości reaktora ze względu na obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń.
EN
Comparison of two methods of sizing the hybrid reactor. Presented also influence the choice of method of dimensioning the size of cham ber obtained from the assumed loads and loads of pollutants to the sludge age Perl EVU Media Type 1. The results showed that the inclusion of volume of media is not necessary in determining the required reactor volume due to the pollution load.
PL
Korzyści technologiczne jakie niesie wykorzystanie w technologii oczyszczania ścieków reaktorów ze złożem ruchomym, które stanowią podłoże dla rozwoju dodatkowej (poza osadem czynnym) biomasy biorącej udział w oczyszczaniu ścieków. Możliwości technologiczne reaktorów z biomasą immobilizowaną na ruchomych nośnikach dowodzą konkurencyjności tej technologii w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych wykorzystujących albo tylko osad czynny, albo złoże biologiczne.
EN
Benefits offered the use of technology in wastewater treatment reactors, moving bed, which are the basis for the development of additional (outside the activated sludge) of biomass involved in wastewater treatment. Technological capabilities of reactors with biomass immobilized on mobile carriers show the competitiveness of this technology compared to conventional solutions that use either only the activated sludge or biological system.
PL
W pracy dokonano przeglądu nowoczesnych rozwiązań sekwencyjnych reaktorów porcjowych z błoną biologiczną (Sequencing Batch Biofim Reactor), pod względem ich wykorzystania do zintegrowanego usuwania węgla, azotu i fosforu ze ścieków. Przedstawiono reaktory z błoną biologiczną w postaci złoża ruchomego, stałego i zanurzanego. Przegląd piśmiennictwa wykazał, że sprawność systemów SBBR kształtuje się na różnym poziomie, w zależności od zastosowanego wypełnienia, i uwarunkowana jest odpowiednią strategią pracy reaktora porcjowego. Analiza literatury przedmiotu wskazała na znaczny potencjał systemów SBBR w usuwaniu związków biogennych. Spośród zaprezentowanych systemów zdecydowanie najwyższą efektywność zintegrowanego usuwania C, N i P zapewniają reaktory porcjowe ze złożem zawieszonym MBSBBR.
EN
The paper presents literature review of new types of sequencing batch biofilm reactors in respect of integrated removal of carbon, nitrogen and phosphorus from wastewater. The article contains a extensive review of biofilm reactors with moving bed, fixed bed and periodically submerged fixed bed operated as a sequencing batch reactor. On basis of information analysis contain in literature it was been possible to affirm that efficiency of SBBR systems on different level were obtained. A literature analysis demonstrated a high potential of wastewater treatment in SBBR systems.
EN
Use of porous carrier of a mobile bed allows to conduct integrated removal of carbon, nitrogen and phosphorus compounds from communal sewage in batch reactors of MBSBBR type with proper system working strategy.
14
Content available remote Wpływ ph na usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków w bioreaktorze hybrydowym
PL
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń metodami biologicznymi zależy w dużym stopniu od warunków panujących w reaktorze. Reaktor hybrydowy pozwala wykorzystać jednocześnie zalety technologii osadu czynnego i złoża biologicznego. Wykonano badania procesu oczyszczania ścieków w reaktorze hybrydowym w układzie przepływowym ze zmiennym napowietrzaniem. Równolegle pracowały trzy reaktory o pojemności 75 dm³ każdy, z osadnikami wtórnymi o pojemności 30 dm³. W reaktorach umieszczono nośniki biomasy z tworzywa sztucznego, o średnicy i wysokości 13 mm i powierzchni właściwej 560 m²/m³. Badania wykonano w trzech seriach. W dwóch reaktorach podwyższono pH do wartości 8,0 ÷ 8,8, a w poszczególnych seriach zmieniano stopień wypełnienia reaktora nośnikami od 60 do 20% (z uwzględnieniem objętości nasypowej złoża). Czas retencji ścieków wynosił 0,5 doby. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepsze efekty usuwania zanieczyszczeń uzyskano w reaktorze z wypełnieniem i pracującym przy podwyższonym pH. Zawartość związków azotu i związków organicznych w ściekach oczyszczonych w tym reaktorze we wszystkich seriach badań odpowiadała wymaganiom dla oczyszczalni do 2000 RLM. Maksymalna skuteczność wynosiła odpowiednio 85 i 99%. Wraz ze wzrostem stopnia wypełnienia reaktora wzrastała skuteczność usuwania azotu. Stwierdzono, że w warunkach podwyższonego pH zachodził proces symultanicznej nitryfikacji - denitryfikacji (SND), co istotnie zwiększyło skuteczność usuwania azotu całkowitego. Jako wystarczający do uzyskania żądanego efektu dla systemów oczyszczania do 2000 RLM uznano stopień wypełnienia reaktora wynoszący 20% przy pH w zakresie 8,0 ÷ 8,8.
EN
Hybrid reactors combine advantages of activated sludge and biofilm technologies. Removal of nitrogen compounds in such reactors can be enhanced thanks to the moving bed, intermittent aeration and a proper pH value. A hybrid reactor with continuous flow, recirculation and intermittent aeration was investigated. Three parallel reactors of volume 75 dm³ with a secondary settler (30 dm³) were operated. The sewage was preliminary treated in a septic tank. The moving bed was consisted of biomass carriers made of polypropylene cylinders of diameter 13 mm and height 13 mm. The specific surface was 560 m²/m³. The investigations were realized in three series. Factor pH in reactors and the degree of packing were diversified in series. Raw and treated sewage was monitored by measuring concentration of nitrogen compounds and carbon compounds (as BOD5 and COD). In the reactors the following parameters were measured: pH, concentration of dissolved oxygen and concentration of suspended and attached biomass. Concentrations of pollution in raw sewage were: BOD5 = 96 ÷ 101 gO2/m³, COD = 177 ÷ 201 gO2/m³, TN = 48 ÷ 55 gN/m³. Retention time was equal to 12 hours. The number of moving bed carriers in two reactors was 6000, 4000 and 2000 in the subsequent series; one reactor was operated without carriers. Lime solution was added to two reactors (with - carriers and without - carriers) to increase pH value up to 8.0 ÷ 8.8. On the basis of the studies it was found that the best quality of the treated sewage was provided by the reactor with carriers and at higher pH. Contents of nitrogen compounds in the effluent in all research series met Polish standard requirements for up to 2000 p.e. Maximum efficiency of N removal was equal to 85%. Contents of carbon compounds in all reactors also met the standards. Maximum efficiency of COD removal reached 99%. The higher number of carriers the better efficiency of nitrogen compounds removal was observed. That relationship was confirmed by statistical tests. The study revealed that under conditions of high pH, simultaneous nitrification - denitrification (SND) was proceeding; the efficiency of total nitrogen removal was increased. These research results were obtained for low BOD/N on average 1.8:1. In the study it was observed, that 2000 carriers were enough to obtain a good efficiency of treatment for systems up to 2000 p.e. in a reactor with high pH. The effect of nitrogen removal depends on aeration time and frequency, biomass carriers' number and pH value.
EN
Technology of a moving bed. Examples of different kinds of moving beds. Characteristics of different types of biological membrane carriers used in reactors with moving beds. Comparison of capacities and technological parameters values for a reactor with a moving bed and one working in a conventional system.
EN
Main assumptions of movable deposit technology. Characteristics of different types of bacterial jelly carriers used in reactors with movable deposit. Effectiveness of sewage treatment obtained in sewage treatment plants with the use of the analysed technology. Comparison of different biological processes of nitrogen removal.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.