Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Za doprowadzenie wymaganej ilości świeżego powietrza do pomieszczeń odpowiada instalacja wentylacyjna. Jej wadliwe działanie może być jedną z przyczyn powstawania tak zwanego syndromu chorego budynku. To z kolei może powodować pogorszenie warunków bytowych i komfortu wewnętrznego, negatywnie wpływając na samopoczucie i zdrowie użytkowników pomieszczeń oraz trwałość konstrukcji budynku.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przepływu powietrza przez skrzynkę rozprężną. W pomiarach wykorzystano metodę anemometrii obrazowej. Metoda ta pozwala na bezinwazyjny pomiar wektorowych pól prędkości przepływającego płynu. Wyniki pomiarowe uzyskane na stanowisku pozwalają jakościowo i ilościowo ocenić rozpływ powietrza w skrzynce rozprężnej, a przez to pomogą w próbie poprawienia kształtu strugi napływającej na element nawiewny.
EN
The article presents the measurement results of air flow through the plenum box. The imaging anemometry method has been used in the measurements. The method allows for non-invasive measurement of the velocity vector fields of the flowing fluid. The measurement results obtained in a test-bench allow to assess qualitatively and quantitatively air distribution in the plenum and thereby will help in attempt to improve the shape of the incoming air stream on the supply air element.
PL
W artykule przedstawiono aktualną ocenę rynku pomp ciepła ze szczególnym uwzględnieniem pomp typu powietrze-woda. Wskazano rosnący potencjał dla zastosowania powietrznych pomp ciepła, oraz przedstawiono politykę UE w tym zakresie. Omówiono wskaźniki efektywności COP i SPF oraz korzyści wynikające z wykorzystania pomp ciepła w instalacjach grzewczych.
PL
Przedstawiono porównanie wyników badania przepływu powietrza przez laboratoryjny model wyrobiska ślepego, przewietrzanego tłoczącą wentylacją lutniową. Wyniki te otrzymano dwoma sposobami: na podstawie badań eksperymentalnych i w wyniku modelowania numerycznego. Badania prowadzono na przeskalowanym geometrycznie oraz zawierającym uproszczenia modelu obiektu rzeczywistego. W zbudowanym modelu ściany są gładkie, przekrój kanału (wyrobiska) jest prostokątny, nie uwzględniono również maszyn i innych urządzeń stanowiących wyposażenie przodka. W badaniach eksperymentalnych zastosowano metodę cyfrowej anemometrii obrazowej (PIV) umożliwiającą pomiar składowych wektora prędkości. W analizach numerycznych rozpatrywano dwa modele turbulencji: standardowy model k-ε oraz model naprężeń Reynoldsa (RSM).
EN
This paper presents comparison between experimental and numerical results of airflow in a laboratory model of a blind channel, aired by a forced ventilation system. Investigations were made on geometry scaled and simplified model of real object. Walls are smooth, cross section of the channel (excavation) is rectangular, machinery and equipment weren't taken under consideration. PIV (Particle Image Velocimetry) was used in experimental tests. This method allows to determine velocity vector components. Two turbulent models: standard k-ε and Reynolds Stress Model were examined in numerical calculations.
5
Content available remote Eksperymentalna weryfikacja modeli CFD stosowanych w wentylacji kopalń
PL
Przedmiotem badań jest walidacja wybranych modeli CFD przy przepływie powietrza przez laboratoryjny model skrzyżowania przewodów w kształcie litery T. Stanowisko laboratoryjne przedstawia uproszczony model skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym. Uproszczenia dotyczą zarówno geometrii obiektu jak i warunków przepływu. W pracy testowano trzy modele turbulencji: standardowy model k-ε, jego modyfikację k-ε realizable oraz model naprężeń Reynoldsa (RSM). Pomiar składowych wektora prędkości wykonano metodą SPIV (Stereo Particle Image Velocimetry). Wyniki pomiarów porównano z obliczeniami. Żaden z testowanych modeli turbulentnych nie odzwierciedla dokładnie wyników eksperymentu w strefach objętych przepływem recyrkulacyjnym (rys. 2c,d÷rys. 5c,d). Największe różnice pomiędzy pomiarami i obliczeniami występują w strefie wnęki C (rys. 1). W strefie wnęki modele lepkościowe – standardowy k-ε i k-ε realizable – przeszacowują mierzone wartości składowych wzdłużnych wektora prędkości, podczas gdy model naprężeń Reynoldsa niedoszacowuje mierzone wartości prędkości. W znacznej części strefy wylotowej B (rys. 1) uzyskano zadowalającą zgodność pomiędzy pomiarami a obliczeniami, natomiast istotne różnice występują w prognozowanym i mierzonym zasięgu strefy recyrkulacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że rezultaty najbliższe do wartości mierzonych uzyskano przy stosowaniu modelu RSM.
EN
This paper presents the results of experimental and numerical study of air flow through the system of T-shape ventilation ducts. The laboratory model is a certain simplification of the real crossing of longwall and ventilation gallery (Fig.1). The simplifications refer both to the object’s geometry and the air flow conditions. An analysis has been performed to validate three turbulent models: standard k-ε, k- ε realizable and Reynolds Stress Model (RSM). Stereo Particle Image Velocimetry (SPIV) method was used to measure the velocity vector components. The experimental results have been compared with the results of numerical simulations. Neither of the tested models provided fully satisfactory results for the examined flow in the recirculation zones (Fig.2 c,d ÷ Fig.5 c,d). The large differences between the measured and calculated velocity field occurred in the cavity zone C (Fig.1). The viscosity models, the standard k-ε and k-ε realizable over-predict the measure value of streamwise components of velocity in this zone while the RSM model underestimates the measure value of velocity. Compatibility was achieved between all three turbulence model predictions and measurements in the outflow section B (Fig.1), however considerable differences were observed in the separation zone. The RSM model provides most accurate predictions in the examined flow domain.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych przepływu powietrza w modelu skrzyżowania chodnika nadścianowego ze ścianą. Obliczenia numeryczne są częścią badań nad walidacją lepkościowych modeli turbulencji. Scharakteryzowano modele wykorzystane w obliczeniach: Standard k-ε, RNG k-ε, Realizable k-ε, SST k-ω oraz model Spalarta-Allmarasa. Wyniki symulacji przedstawiono na wykresach oraz rysunkach w postaci pól prędkości.
EN
In this paper numerical calculations of air flow through the model of crossing of the mining longwall and ventilation gallery are presented. Numerical calculations are part of study under validation of turbulent viscosity models. RANS models used in researches are described: Standard k-ε, RNG k-ε, Realizable k-ε, SST k-ω and Spalart-Allmaras model. Simulation results are showed on charts and velocity fields figures.
EN
This paper presents the results of experimental and numerical investigations of air flow through the crossing of a mining longwall and ventilation gallery. The object investigated consists of airways (headings) arranged in a T-shape. Maintained for technological purposes, the cave is exposed particularly to dangerous accumulations of methane. The laboratory model is a certain simplification of a real longwall and ventilation gallery crossing. Simplifications refer to both the object’s geometry and the air flow conditions. The aim of the research is to evaluate the accuracy with which numerical simulations model the real flow. Stereo Particle Image Velocimetry (SPIV) was used to measure all velocity vector components. Three turbulence models were tested: standard k-ε, k-ε realizable and the Reynolds Stress Model (RSM). The experimental results have been compared against the results of numerical simulations. Good agreement is achieved between all three turbulence model predictions and measurements in the inflow and outflow of the channel. Large differences between the measured and calculated velocity field occur in the cavity zone. Two models, the standard k-ε and k-ε realizable over-predict the measure value of the streamwise components of velocity. This causes the ventilation intensity to be overestimated in this domain. The RSM model underestimates the measure value of streamwise components of velocity and therefore artificially decreases the intensity of ventilation in this zone. The RSM model provides better predictions than the standard k-ε and k-ε realizable in the cavity zone.
PL
Przedmiotem badań jest walidacja wybranych modeli CFD (Computational Fluid Dynamics) przy przepływie powietrza przez laboratoryjny model skrzyżowania kanałów w kształcie litery T. Stanowisko laboratoryjne przedstawia uproszczony model skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym. Przyjęto, że przepływ powietrza jest ustalony i izotermiczny. Dla tych warunków z równości liczb Reynoldsa w modelu i obiekcie rzeczywistym wynika warunek podobieństwa uśrednionych pól prędkości (przy załozeniu nieściśliwości powietrza). Pomiar składowych wektora prędkości wykonano metodą SPIV (Stereo Particle Image Velocimetry). W pracy testowano trzy modele turbulencji: standardowy model k-ε, jego modyfikację k-ε „realizable” oraz model naprężeń Reynoldsa (Reynolds Stress Model). Obliczenia numeryczne dla warunków identycznych jak w eksperymencie wykonano przy zastosowaniu programu FLUENT. Zadawalającą zgodność pomiędzy pomiarami i obliczeniami wszystkimi trzema modelami turbulencji uzyskano w kanałach zarówno po stronie dopływu jak i wypływu strumieniem powietrza ze skrzyżowania. Natomiast w strefie wnęki żaden z testowanych modeli nie wykazał pełnej zgodności z wynikami eksperymentalnymi. Do oszacowania dokładności z jaką symulacje numeryczne odwzorowują przepływ rzeczywisty w strefie wnęki wykorzystano wskaźnik charakteryzujący czas zaniku cząstek znacznikowych wprowadzonych do przepływu. Obliczenia wykonano dla dwóch modeli turbulencji: standardowego k-ε oraz modelu RSM. Czas potrzebny do rozrzedzenia początkowej koncentracji gazu znacznikowego do określonego poziomu - w przedziale koncentracji względnej od 0,3 do 0,1 - uzyskany z obliczeń standardowym modelem k-ε jest krótszy o 32%-27% od czasu wynikającego z pomiarów podczas gdy model RSM przeszacowuje wartości mierzone wartości koncentracji gazu o 18%-27%. Dwa z testowanych modeli, mianowicie standardowy k-ε i k-ε „realizable” przeszacowują mierzone wartości składowych wzdłużnych wektora prędkości. Konsekwencją tego jest sztuczne zawyżenie intensywności wentylacji we wnęce. Z kolei model RSM niedoszacowuje mierzone wartości składowych wzdłużnych wektora prędkości co powoduje zaniżenie rzeczywistej intensywności wentylacji tej strefy. Z przeprowadzonych badań wynika, że w obszarze wnęki rezultaty uzyskane modelem RSM są bliższe do wartości mierzonych niż prognozowane standardowym modelem k-ε i modelem k-ε „realizable”.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko służące do pomiaru pól prędkości powietrza w przypadku stosowania wentylacji lutniowej. Omówiono krótko zastosowanie tego typu wentylacji. Wyniki pomiarowe uzyskiwane na prezentowanym stanowisku służą ocenie jakości odwzorowania zjawisk rzeczywistych przez wybrane modele numeryczne. W swoich pomiarach autorzy wykorzystują jedną z metod anemometrii obrazowej - PIV. Artykuł przedstawia również wybrane wyniki pomiarów oraz porównania z niektórymi modelami numerycznymi.
EN
This paper presents the experimental set-up using to determine velocity flow measurements in tunnel with ventilation pipe. Briefly using the ventilation of this type was discussed. Measuring results get on the presented setup serve the quality assessment of copying real occurrences by chosen numerical models. Particle Image Velocimetry was used to determine spatial velocity fields of air flow. In this paper some of measurements and numerical calculations results are presented.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko badawcze służące do pomiaru pól prędkości powietrza przepływającego przez fizyczny model kanału wentylacyjnego. Do pomiarów została wykorzystana jedna z metod anemometrii obrazowej - PIV. Pozwala ona uzyskiwać przestrzenne pola wektorów prędkości przepływającego powietrza. Stanowisko zostało zbudowane na potrzeby walidacji modeli numerycznych opisujących badane przez autorów procesy wentylacji. Walidację tę przeprowadza się w celu oceny jakości odwzorowania zjawisk rzeczywistych przez wybrane modele numeryczne. W artykule zaprezentowano również wybrane wyniki pomiarów.
EN
This paper presents the experimental set-up using to determine velocity flow measurements by physical model of air duct. Digital Particle Image Velocimetry was used to determine spatial velocity fields of air flow. Experimental set-up was build to validate numerical models which are using in ventilation. Validation is realized to evaluate accuracy of turbulence models applied in numerical simulations. In this paper some of measurements results are presented.
EN
In this study results of the experimental and numerical research of the air flow through a system of T- -shape ventilation ducts have been presented. The laboratory model is a certain simplification of the system of the intersection of the long wall and the ventilation gallery. Simplifications refer both to the object's geometry such as the rectangular shape of the cross-section of the workings as well as the lack of elements constituting the long wall and heading equipment along with the air flow conditions such as the lack of air inflow from the goaf domain. The laboratory model consists of the inlet channel (the final part of the long wall), the cavity and the outlet channel (the ventilation gallery) at the end of which a fan has been installed. The aim of the conducted research is an attempt to evaluate the accuracy with which numerical simulations map the real flow. Velocity measurements have been conducted using the PIV method (Particle Image Velocimetry). The point of the measurement lies in the introduction of marker particles to the flowing fluid. Their movement is monitored by a CCD camera perpendicular to the illuminated plane. Digital registration and image correlation allows for the determination of the velocity vectors in the whole flow area. Numerical simulation of the air flow for identical conditions such as during experimental research has been carried out with the CFD methods (Computational Fluid Dynamics) and with the use of the FLUENT software. In the study two turbulence models have been tested: standard k-epsylon and the RNG k-epsylon model. Measurements have been conducted for an average flow velocity equal to 9,85 m/s, and so for Reynolds number equal to 148 600. The experimental results have been compared to the results of numerical simulations. The conducted research allows for evaluation of accuracy with which the numerical simulations map the real flow. The greatest differences between the measured and calculated velocity field occur in the cavity zone. In this part of the flow domain the standard k-epsylon model imitates the conditions of the real flow better than the RNG k-epsylon model. The velocity field at the beginning of the outlet channel is calculated with satisfactory accuracy, however, in the zone of the secondary flow differences between the measurements and calculations are meaningful. In this part of the flow domain the consistency of measurements and calculations is arrived at with the use of the RNG k-epsylon model.
PL
W pracy prezentowane są wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych przepływu powietrza przez układ przewodów wentylacyjnych (wyrobisk) w kształcie litery T. Model laboratoryjny jest pewnym uproszczeniem układu wyrobisk skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym. Uproszczenia dotyczą zarówno geometrii obiektu jak i warunków przepływu. Stanowisko laboratoryjne składa się z kanału dolotowego (końcowy fragment ściany), wnęki i kanału wylotowego (chodnik wentylacyjny) na którego końcu zainstalowano wentylator pracujący w trybie ssącym. Celem przeprowadzonych badań jest próba oszacowania dokładności z jaką symulacje numeryczne odwzorowują przepływ fizyczny. Pomiary prędkości wykonywano metodą PIV (Particle Image Velocimetry). Istota pomiaru polega na statystycznym oszacowaniu ruchu cząstek wskaźnikowych wymieszanych z powietrzem, których ruch rejestrowany jest przez kamerę cyfrową. Cyfrowa rejestracja i korelacja obrazów cząstek umożliwia określenie składowych wektora prędkości w całym obszarze przepływu. Symulację numeryczną przepływu powietrza, dla warunków identycznych jak w badaniach eksperymentalnych wykonano metodą CFD (Computational Fluid Dynamics) przy użyciu programu FLUENT. W pracy testowano dwa modele turbulencji: standardowy k-epsilon i jego modyfikację model RNG k-epsilon. Pomiary wykonano dla średniej prędkości przepływu równej 9,85 m/s czyli przy liczbie Reynoldsa wynoszącej 148 600. Wyniki eksperymentalne porównano z wynikami symulacji numerycznych. Wykonane badania pozwalają na ocenę dokładności z jaką symulacje numeryczne odwzorowują przepływ rzeczywisty. Największe różnice między zmierzonym i obliczonym polem prędkości występują w strefie wnęki. W tej części obszaru przepływu model k-epsilon lepiej niż RNG k-epsilon przybliża warunki rzeczywistego przepływu. Pole prędkości w kanale dolotowym jak i na początku kanału wylotowego obliczane jest z zadawalającą dokładnością jakkolwiek w strefie przepływu wtórnego różnice pomiędzy pomiarami i obliczeniami są znaczące. Dobrą zgodność pomiarów z obliczeniami w tym fragmencie obszaru przepływu uzyskuje się przy użyciu modelu RNG k-epsilon.
PL
Praca badawcza, będąca kontynuacją poszukiwań omówionych w numerze PP 3/2008. Opis stanowiska i rozkładów prędkości oraz porównanie charakterystyki sprawności pompy w różnych warunkach zawirowania. Komentarz do artykułu przywołuje wcześniejsze publikacje na temat wpływu prerotacji oraz określa warunki niezbędne dla oceny praktycznej wartości omawianej metody regulacji.
EN
Experimental work that continues the study presented in PP 3/2008. Description and comparison of pump efficiency under various conditions of vortex. Comments in the article refer to previous publications on the effect of forced pre-rotation and define conditions necessary for evaluation of the practical value of the regulation method under discussion.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących innego od dotychczas stosowanego sposobu regulacji pomp wirowych. Metoda ta, polegająca na aktywnym oddziaływaniu na pole prędkości płynu napływającego na wirnik pompy, pozwala na zmianę wydajności pompy przy stałym ciśnieniu tłoczenia.
EN
The paper features the test results of a new method to regulate impeller pumps. The method is based on the active operation on the velocity field of the fluid which flows onto the pump rotor. It allows to change the pump efficiency at a constant forcing pressure.
PL
W numerze 2(114)2008 Maszyn Górniczych autorzy przedstawili możliwość regulacji pompy wirowej poprzez efektywne oddziaływanie na pole prędkości cieczy w obszarze przedwirnikowym. W niniejszym artykule przedstawiono budowę i możliwości eksperymentalne stanowiska pomiarowego zrealizowanego na potrzeby dalszych badań w zakresie tej tematyki. Celem badań jest określenie wpływu parametrów dodatkowej strugi płynu, wprowadzanej do przestrzeni przedwirnikowej, na jakość napływu strumienia na palisadę łopatek.
EN
In Maszyny Górnicze No. 2(114) 2008 the authors presented a possibility of control of the centrifugal pump through effective control of fluid velocity in before-impeller zone. Design and testing abilities of measuring stand built for the requirements of further studies on that problem were presented. Determination of impact of parameters of additional fluid stream, introduced to before-impeller zone, on quality of stream inflow on blades is the project objective.
PL
Praca przedstawia wyniki badań eksperymentalnych dotyczących możliwości regulacji wydajności pompy wirowej przy zachowaniu stałej wartości ciśnienia. Aby uzyskać taki efekt, autorzy zaproponowali zastosowanie dodatkowego krętu zasysanej strugi, mającego kształtować pole prędkości płynu napływającego na łopatki wirnika. Metoda ta pozwoliła podnieść sprawność badanych pomp.
EN
In the thesis the experimental research results concerning possibilities of the use of the additional angular momentum of a stream under suction are presented as a factor enabling regulation of the impeller pump efficiency with maintaining a constant pressure value. This method improves the efficiency of the pumps which have been tested.
PL
W artykule przedstawiono etapy budowy głowicy prerotacyjnej skonstruowanej na potrzeby badania nowej metody stało- ciśnieniowej regulacji wydajności pomp wirowych. Metoda ta opiera się na kształtowaniu pola prędkości cieczy w obszarze przedwirnikowym pompy. Przedstawione zostały również rezultaty pomiarów uzyskane na zbudowanym stanowisku badawczym wskazujące na celowość dalszego rozwoju proponowanej metody.
EN
The article presents stages of pre-rotation head construction, built for the needs of research on the new vortex pumps performance constant pressure regulation method. The method is based on shaping velocity field of liquid in the pre-rotor area of the pump. The article also presents results of measurements obtained at a constructed research stand, indicating the purposeful- ness of further development of the proposed method.
PL
W pracy przedstawiono układ sterowania strumieniem głównym i upustowym wykonany na potrzeby stanowiska do badań nad możliwością kształtowania charakterystyk przepływowo-energetycznych pompy wirowej poprzez aktywne oddziaływanie na zasysaną strugę określoną ilością cieczy odprowadzaną z obszaru tłocznego. Przedstawione zostały również rezultaty pomiarów wskazujące na możliwość zastosowania nowej metody do przeprowadzenia stałociśnieniowej regulacji wydajności pomp w polu pracy poniżej wydajności nominalnej.
EN
In the thesis the control system of main and additional flows is presented which is realized out of the need investigation stadion for research on possibilities of formation of the energy characteristics of the impeller pump. They are created in the course of through the active influence on the suck in stream of a particular quantity of the liquid removed from the pressure area. The results of measurements have been presented which indicate a possibility of the use of a new method to execute the constant pressure control of the pumps efficiency in the field of work below nominal efficiency.
PL
Rozważa się proces przewietrzania krótkiego wyrobiska ślepego realizowany wyłącznie pod wpływem działania wentylatorów głównych. Analizowano obrazy pól prędkości w komorze przy różnych prędkościach przepływu w opływowym prądzie powietrza wynoszących od 0,65 m/s do 2,1 m/s. Obliczenia 3D pól prędkości wykonano przy użyciu metod CFD. Testowano dwa modele turbulencji: standardowy k- i RNG k- oraz dwa sposoby opisu warunków brzegowych: przy pomocy funkcji ściany oraz stosując dwuwarstwowy model warstwy przyściennej. Wyniki obliczeń numerycznych porównywano z pomiarami.
EN
Ventilation of short blind heading caused by through road air velocity is considered. A series of numerical tests was performed to determine the effect of different through air velocities on airflow patterns. The velocities ranged between 0,65 m/s and 2,1 m/s. 3D velocity fields was calculated using a finite-volume CFD computer code FLUENT 6.1. Two turbulence models (standard k- and RNG k-) as well as two near-wall models (wall function and enhanced wall treating) were tested. Numerical results were compared with experimental data.
EN
In the thesis are presented structure and potential measuring stand realized on need of investigation of influence of the additional angular momentum of a stream under suction on formation the field of velocity in space before the impeller of the impeller pump. Measurement stand will make possible the qualification of influence of parameters additional stream liquid, introduced to space before impeller, on quality of inflow of stream on stockade of blades.
PL
W pracy przedstawiono budowę i możliwości stanowiska pomiarowego zrealizowanego na potrzeby badania wpływu dodatkowego krętu strugi na kształtowanie pola prędkości w części ssawnej rurociągu tuż przed wirnikiem pompy wirowej. Badania stanowiskowe powinny umożliwić określenie wpływu parametrów dodatkowej strugi płynu, wprowadzanej do przestrzeni przedwirnikowej, na jakość napływu strumienia na palisadę łopatek.
PL
Rozwiązywanie oparto na równaniach i programach symulacyjnych stosowanych w numerycznej mechanice płynów. Warunki przyścienne modelowano przy pomocy zmodyfikowanej funkcji ściany. Temperaturę ścian wyrobiska wyznaczono z rozwiązania problemu pomocniczego, polegającego na rozwiązaniu równania przewodnictwa cieplnego dla ośrodka skalnego z warunkiem brzegowym opisującym proces wymiany ciepła między skałami a przepływającym powietrzem. Wpływ parującej wilgoci na temperaturę powietrza uwzględniono w równaniu energii w postaci objętościowych źródeł ciepła (ujemnych) rozmieszczonych w warstwie przylegającej do ściany sztywnej. Wyznaczono rozkłady prędkości przepływu i temperatury powietrza w przodku wyrobiska ślepego z kombinowanym systemem wentylacji.
EN
The solution is supported by equations and simulation programs utilizing the CFD approach. The description of wall boundary conditions utilizes the modify wall function. The temperature of side walls was obtained from the solution of a substitute problem. This temperature is a result of the solution of equation of heat conduction with boundary conditions describing the exchange of heat between the rock and the flowing air. The influence of evaporating water on air temperature was taken into consideration. The volumetric source of heat (negative) was defined in energy equation. The source terms were located in group of cells adjacent to the wall. Calculation data are presented in the form of velocity field and air temperature images in the face zone of a working with a force-exhaust overlap system of ventilation.
PL
Przedstawiono wyniki badań oddziaływania na kształt pola prędkości zasysanej strugi cieczy, które zapewniałoby zmianę wydajności pompy wirowej przy niezmiennej wysokości podnoszenia. Wykazano, że odpowiednie przekierowanie niewielkiej części strumienia tłocznego do przestrzeni ssawnej daje efekt w postaci obniżenia wydajności, oraz że proces ten powoduje znacznie mniejsze straty niż w wypadku stosowania regulacji dtawie-niowej.
EN
The article presents the results of research on affecting the speed field shape of the sucked-in stream of liquid, which would modify the capacity of the rotary pump without modifying the level of the uplift. It was demonstrated that the appropriate channeling of a small part of the pumping stream to the suction chamber reduces the capacity and that this process causes lower losses than in the event of using the throttle governing.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.