Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Continuous production process requires continuous monitoring of the quality of material produced. The high speed of the controlled product requires a specific approach to the diagnosis of the material. The article is a continuation of the discussion of the authors on this problem. The main goal of the article is the quality control of the ferromagnetic material used as a ferromagnetic core in the quality sensor. The article presents the control system with a transformer as a sensor and a controlled material as a core. In addition an analysis of the impact of the losses generated by the eddy current on the forces and torques has been performed. The calculations have been accomplished in ANSYS environment using the finite element method and Maxwell stress tensor.
PL
Ciągłe procesy produkcyjne materiałów wymagają ciągłej kontroli jakości produkowanego produktu. Duża prędkość produkowanego produktu narzuca specyficzne metody diagnostyki. Artykuł jest kontynuacją rozważań autorów dotyczącą powyższego problemu. Przedmiotem artykułu jest kontrola jakości produkowanego ferromagnetycznego materiału użytego w sensorze jakości jako rdzeń ferromagnetyczny. W artykule przedstawiono symulację układu kontroli z sensorem w postaci transformatora gdzie rdzeniem jest produkowany materiał ferromagnetyczny. Dodatkowo przeanalizowano wpływ strat powstających w produkowanym materiale na generowane siły i momenty oddziałujące na sensor. Obliczeń dokonano z wykorzystaniem środowiska ANSYS wykorzystującego metodę elementów skończonych oraz tensorów Maxwella.
PL
Praca dotyczy stacjonarnych magazynów energii elektrycznej dużej skali współpracujących z siecią elektroenergetyczną. Omówiono przyczyny magazynowania energii elektrycznej i problemy z tym związane. Przedstawiono stosowane technologie (elektrownie wodne pompowe, elektrownie gazowe z magazynowaniem sprężonego powietrza) i nowe trendy (akumulatorowe magazyny energii, technologia „Power-to-Gas” – magazynowanie energii elektrycznej w postaci energii chemicznej wodoru), a także aktualny stan magazynowania energii elektrycznej na dużą skalę w świecie. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości i ograniczenia wykorzystania zaprezentowanych technologii do magazynowania energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Stwierdzono, że podstawową formą magazynowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym są i pozostaną wodne elektrownie szczytowo-pompowe, natomiast coraz większą rolę w integracji elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych z tym systemem będą odgrywały akumulatorowe magazyny energii (zasobniki bateryjne). Produkcja wodoru przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego traktowana jest jako przyszłościowe rozwiązanie dla długoterminowego magazynowania energii słonecznej.
EN
This case study concerns big scale stationary electrical energy storages cooperating with a power grid. Discussed are reasons of electric energy storage and the related issues. Presented are applied technologies (pumped-storage power plants, gas-fired power plants with compressed air storage) and new trends (battery energy storages, „Power-to-Gas” technology i.e. electrical energy storage in the form of chemical energy of hydrogen) as well as the present-day situation concerning large scale electric energy storage in the world. Special attention is paid to possibilities and limitations to the presented technologies application for storing electric energy coming from wind and PV plants. Concluded is that the basic forms of electrical energy storage in power systems are, and will continue to be, pumped storage power plants while the increasing role in integration of wind and PV plants with power systems will be played by battery energy storages. Production of hydrogen with the use of solar radiation energy is now viewed as a future solution for a long-term solar energy storage.
PL
Wdrożenie, zarządzanie i doskonalenie procesem enauczania na wyższej uczelni jest złożonym zagadnieniem. Elearning, choć obecny w polskich i zagranicznych uczelniach wyższych już od wielu lat, wciąż wzbudza wiele dyskusji, emocji oraz kontrowersji, w szczególności w zakresie jakości procesu edukacyjnego. W artykule opisano próbę zastosowania cyklu Deminga w procesie doskonalenia jakości e-edukacji na różnych poziomach procesu e-kształcenia, począwszy od etapu przygotowania, projektowania, wdrożenia, realizacji po ewaluację i ocenę efektów kształcenia. Opisana metodologia została z sukcesem wypróbowana w doskonaleniu jakości e-nauczania na Politechnice Częstochowskiej.
EN
The implementation of e-learning in higher schools is undoubtedly a complex undertaking. Although it has been present in the Polish and worldwide education for a certain period of time, e-learning still arouses a lot of emotions, particularly in ensuring quality of the educational process. The paper presents the possibility of using a PDCA approach to improve the e-education quality at different levels of implementation of the distance learning/teaching process, from the preparation of an e-course through its implementation and realization, to evaluation and assessment of the learning outcomes. The described methodology has been successfully applied with a view to improving the e-learning process at the Czestochowa University of Technology.
PL
W pracy omówiono uwarunkowania prawne rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, a także działania przewidywane w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej mające na celu podniesienie stanu wiedzy społeczeństwa na temat elektrowni jądrowych. Zgodnie z powszechnymi opiniami poparcie społeczeństwa dla energetyki jądrowej wzrasta wraz z poziomem wiedzy na jej temat. Zaprezentowano także wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów, przede wszystkim w celu poznania źródeł ich wiedzy na temat elektrowni jądrowych, co posłużyło do wyrywkowej weryfikacji w/w rządowych działań edukacyjnych.
EN
Discussed are legal conditionings of the nuclear power engineering development in Poland as well as the measures anticipated in the Polish Nuclear Power Program having in view uplifting of a social knowledge concerning nuclear power stations. According to a popular opinion the social support for nuclear power engineering rises together with the knowledge level of this problem. Presented are also results of the author’s direct surveys conducted among students to get acquainted with their knowledge sources concerning nuclear power stations that in turn served a fragmentary verification of the government’s educational activities.
5
Content available remote Edukacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju – możliwości i bariery
PL
W pracy omówiono uwarunkowania prawne edukacji ekologicznej w Polsce, a także działania podejmowane przez różne agendy rządowe i instytucje w celu podniesienia wiedzy społeczeństwa na temat ochrony środowiska w ogóle oraz odnawialnych źródeł energii w szczególności. Zaprezentowano także wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów mających na celu weryfikację źródeł wiedzy na temat wybranych zagadnień z energetyki i ekologii.
EN
The paper discusses the legal considerations of environmental education in Poland, and the activities undertaken by various institutions in order to raise public awareness of environmental protection in general and renewable energy resources in particular. It also presents the results of a survey conducted among the students. The survey aimed to verify the sources of the students’ knowledge of selected issues from the area of power engineering and ecology.
PL
Artykuł przedstawia porównanie dwóch silników o identycznej konstrukcji mechanicznej. Jeden to silnik z przełączaną reluktancją, drugi zaś to hybrydowy silnik z magnesami stałymi. Ze względu na specyficzny wybór konstrukcji mechaniczne można łatwo porównać ich właściwości przy dodatkowym założeniu identycznego sterowania obu konstrukcji. Autorzy dokonali symulacji działania z wyliczeniem momentu statycznego obu. Porównanie wskazuje na podobne właściwości. Ze względu na wykonanie oraz eksploatację wygodniejszą konstrukcją wydaje się być silnik z przełączaną reluktancją. Ostateczną ocenę autorzy pozostawiają czytelnikowi.
EN
In the paper the comparison of two motors construction has been presented. One of it there is a hybrid stepping motor, second one is switched reluctance motor. Both of them has the same mechanical construction. When control both of them would be the same there is possible to compare their properties. All simulations for computing flux density, forces and torques have been peformed by the programs Ansys 3D. The result are presented as a diagram variability of static torque depending on the angle of rotors rotation.
PL
Materiał ciągły zastosowany do modelowania procesu rekrystalizacji oparto na dwuwymiarowej tablicy zawierającej 40000 elementów. Porównano cztery typy nukleacji: nukleację nasyconą zarodkowo, nukleację o prędkości ciągłej, o prędkości zmiennej rosnącej i malejącej. Sigmoidalny kształt krzywej objętości zrekrystalizowanej od czasu obserwowany w symulacji jest często podkreślany w literaturze i znajduje potwierdzenie w przeprowadzonym doświadczeniu. Współczynnik Avramiego n = 2 został prawidłowo odwzorowany w symulacji. Wykazano, że model odpowiada zmianom stopnia energii zmagazynowanej H/J.
EN
The continuum material has been modeled employing a 2D discrete lattice containing 200x200 elements. Four different nucleation models, i.e. site saturation, continuous, increasing and decreasing nucleation rate were com¬pared. The sigmoidal time dependence of recrystallized volume fraction observed in the simulation is often emphasized in the literature and finds its justification in the experiment. The Avrami exponent n = 2 is properly reproduced by the simulations. It has been shown that the model correctly responds to the change in the degree of stored energy H/J.
8
Content available remote Hybrydowy silnik krokowy z magnesami stałymi jako element hamujący
PL
W artykule przedstawiono analizę pracy hybrydowego silnika krokowego pracującego jako hamulec. Silnik samohamowny pełni istotną rolę we wszystkich układach elektromechanicznych gdzie występuje czynny moment obciążenia lub duży moment bezwładności. Wytracanie energii kinetycznej wiąże się z koniecznością wzbudzenia pola magnetycznego. W przypadku konstrukcji elektromechanicznej zawierającej magnesy stałe w związku ze wzbudzaniem momentu zaczepowego można częściowo zaoszczędzić energię elektryczną wykorzystując strumień generowany przez magnesy stałe.
EN
In the paper the results of analysis concerning hybrid step motor that works as a braking system Has been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations for computing flux density, forces, and torques have been performed by the program ANSYS MAXWELL. It is possible to save a part of energy using a flux from constant magnets. Especially when there is an active torque in the system, jogging torque can be useful during the process of break.
PL
W artykule przedstawiono stan obecny i perspektywy rozwoju zintegrowanych układów gazowo-parowych typu IGCC oraz PFBC wykorzystywanych w elektroenergetyce. Przeprowadzona analiza SWOT potwierdziła duży potencjał tych rozwiązań zarówno z punktu widzenia energetyki jak i ochrony klimatu.
EN
Described is the present condition and development prospects of integrated gas-steam systems of IGCC and PFBC type used in electric power industry. The carried out SWOT analysis confirmed a great potential of these solutions both from the power industry and environmental protection point of view.
PL
Przedstawiono nowe spojrzenie na odnawialne źródła energii, które poza ich wykorzystaniem do celów energetycznych mogą przyczynić się także do ożywienia gospodarczego gminy/regionu poprzez rozwój turystyki, napływ inwestorów z zewnątrz i powstawanie nowych miejsc pracy. Rozwojowi turystyki i agroturystyki sprzyja zarówno przyjazne dla środowiska naturalnego wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej, jak i pozaenergetyczne wykorzystanie zasobów energii odnawialnej. Również same obiekty wytwórcze udostępnione do zwiedzania mogą stanowić dodatkową atrakcję turystyczną. Przykłady takiego kompleksowego, dającego wielostronne korzyści wykorzystania odnawialnych źródeł energii stanowią rozwiązania zastosowane w austriackiej gminie Güssing oraz polskiej gminie Uniejów.
EN
The article presents a new approach for renewable energy sources, which in addition to their use for energy sector may also contribute to the economic recovery of municipality/region through tourism development, investors inflow and form of new jobs. The environment-friendly generation of heat and/or electricity as well as other ways to use renewable energy resources promotes tourism and rural tourism. Furthermore the generation facilities accessible to visitors may be an additional tourist attraction. Examples of such a complex multi-purpose use of renewable energy are the solutions used in the Austrian municipality Güssing and the Polish municipality Uniejów.
EN
The problem of pollution dispersion throughout atmospheric boundary layer has grown in importance since human activity has become so intense that it started having considerable impact on natural environment. The level of concentration of pollutants has escalated, particularly in urban areas and it impacts on their inhabitants. The paper presents the results of the complex research program aimed at understanding a character of the flow field in neighborhood of bluff-bodies immersed in a boundary layer and characteristics of pollutants dispersion in that area. Analysis of gas pollutants dispersion process requires in-depth identification of the structure of flow around the buildings. The analysis has been performed for the 3D case of two in-line surface-mounted bluff bodies, arranged in tandem, which were placed with one face normal to the oncoming flow. The mean concentration profiles of tracer gas (CO2) for various interobstacle gaps were measured in wind tunnel. Characteristic feature of flow field around groups of buildings in urban areas is high level the unsteady phenomena resulting from itself character of the wind or from the interference of the wake flow connected with a process of vortex shedding. This is the factor affecting process of the dispersion of pollutants in the built-up area acting more complex the mechanism of propagate of small parts explained on the basis of processes of advection and turbulent diffusion. The local characteristics of flow were obtained by the use of commercial CFD code (FLUENT).
PL
Problem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery nabrał znaczenia, gdy działalność człowieka stała się na tyle intensywna, że zaczęła wywierać istotny wpływ na stan środowiska naturalnego. Poziom koncentracji zanieczyszczeń nasilony jest zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych, oddziałując na jego mieszkańców. W pracy przedstawiono wyniki modelowych badań dotyczących procesu dyspersji zanieczyszczeń gazowych w strefie zabudowanej. Ich celem było określenie wpływu konfiguracji obiektów, stopnia ich „zanurzenia” w warstwie przyziemnej, a także położenia źródła emisji na rozprzestrzenianie się znacznika gazowego (CO2) emitowanego w ich otoczeniu ze źródła skupionego. Analiza procesu dyspersji zanieczyszczeń gazowych wymaga dokładnego rozpoznania struktury przepływu wokół elementów zabudowy. Badany układ typu tandem stanowiły dwa trójwymiarowe modele budynków o różnych wysokościach ustawione w jednej linii. Profile koncentracji gazu znacznikowego (CO2) dla różnych konfiguracji obiektów zmierzono w tunelu aerodynamicznym. Cechą szczególną pól prędkości w otoczeniu grupy opływanych budynków jest wysoki poziom niestacjonarności wynikający zarówno z samego charakteru wiatru, jak i z faktu generowania przez obiekty zjawisk periodycznych związanych z procesem schodzenia wirów. Jest to czynnik, który oddziałuje na proces dyspersji zanieczyszczeń w obszarze zabudowanym, czyniąc jeszcze bardziej złożonym mechanizm rozprzestrzeniania się cząstek, tłumaczony na podstawie procesów adwekcji i turbulentnej dyfuzji. Wykorzystywane w pracy charakterystyki aerodynamiczne opływu budynków uzyskane zostały z wykorzystaniem programu FLUENT.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję Regionalnego Centrum edukacyjnego, którego celem jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju regionalnego, przede wszystkim metod racjonalnego wykorzystania energii i zasobów naturalnych oraz nowych technologii energetycznych bazujących zarówno na odnawialnych, jak i nieodnawialnych źródłach energii. Działalność centrum wymaga zaangażowania i współpracy szeregu osób i instytucji, w tym ośrodków naukowych, lokalnych władz samorządowych, a także producentów i użytkowników energii.
EN
The article presents the conception of Regional Center for promotion of local sustainable energy and environment development. The knowledge dissemination about rational energy and environment management, as well as promotion of new heat and power technologies based on renewable energy sources is the main goal of the Center activity. In a common sense a cooperation of local authorities, scientific units and especially small and medium enterprises is needed.
EN
Simultaneous measurement of velocity and concentration in flow of two gases mixture is required at several wind tunnel experiments, e.g. modeling of pollutant dispersion. A thermoanemometer is a suitable tool for such measurements owing to it broad dynamic range for measurement of velocity and concentration fluctuations. The paper presents a measurement method by means of a special dual hot-wire probe (modification of the DANTEC t. 55P71) in a stream of the air/CO2 mixture. The in-house developed procedure of the simultaneous measurement of both the mean and the r.m.s. values of concentration and velocity was applied to investigation of a gaseous carbon dioxide round jet spreading into a collateral air flow. Performed experiments indicate that the applied measurement method might be useful for the turbulent diffusion investigations in complex conditions. They also confirm the usability of carbon dioxide as a tracer gas in modeling of gaseous pollutant spreading.
PL
Wyniki zastosowania programu IPSEpro do analizy wpływu wybranych parametrów obiegu na jego ogólną sprawność cieplną potwierdziły przydatność pakietu do tego celu. Wprawdzie program IPSEpro nie uwzględnia szeregu zmian zachodzących w rzeczywistym obiegu, ale mimo to w wyniku symulacji pracy bloku przy jego wykorzystaniu uzyskuje się wyniki zbliżone do rzeczywistych. Można podkreślić,że komputerowa symulacja pracy obiegów cieplnych jest o wiele bardziej ekonomiczna i mniej czasochłonna niż badania na obiektach rzeczywistych,dlatego też warto polecać programy narzędziowe typu IPSEpro, zarówno do projektowania jak i analizy pracy obiegów cieplnych siłowni.
EN
Results of use of the IPSEpro programme for analysis of chosen parameters of the thermal cycle efficiency. Results of the programme application has proved it usefulness for this purpose. Although the IPSEpro programme does not take into consideration many changes in the thermal cycle, nevertheless as simulation result of the power unit operation with it use achieved results are near real ones. Therefore,one can underline that computer simulation of the thermal cycles is more economic and less time-consuming than investigations at real objects,so it is worth to recommend such programmes as IPSEpro,as for designing,as for analysis of the thermal cycles of the power plant as well.
PL
Analizie eksperymentalnej poddano obszar przepływu w otoczeniu modelu prostopadłościennego usytuowanego na podłożu. W badaniach wykorzystano olejową technikę wizualizacji powierzchniowej uzupełnioną pomiarami termoanemometrycznymi.
EN
The oil visualisation technique has been used to determine the wind induced flow pattern on the ground level around the building.
PL
Przedstawiono wyniki modelowania atmosferycznej warstwy przyziemnej z uwzględnieniem zachodzących w niej zjawisk okresowych. Analizie poddano szereg podstawowych cech charakteryzujących turbulencję przyziemnych ruchów wiatrowych, do których należą m.in. profile wzdłużnych i poprzecznych składowych fluktuacji prędkości, funkcje spektralne i korelacyjne, wynikające z nich oszacowania czasowych i liniowych skał turbulencji oraz intensywność procesów dysypatywnych.
EN
The results of the experimental modelling of atmospheric boundary layer taking into consideration periodical effects were shown in the paper. The fundamental features characterising turbulence of wind motions such as: profiles of longitudinal and transverse components of velocity fluctuation, spectral and correlation functions, as well as resulting from them time and linear turbulence scales have also been analysed. The special attention has been put on the intensity of dissipation processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.