Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  isothermal conditions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ powłok SiC na właściwości żaroodporne stali zaworowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetyki utleniania w temperaturze 1173 K trzech gatunków stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9 i X53CrMnNiN20-8) pokrytych cienką powłoką SiC o grubości 2 mikrometrów. Powłoki uzyskano metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmą generowaną przy użyciu fal elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (RF CVD, 13.56 MHz). Stwierdzono, że stale z naniesioną powłoką SiC charakteryzują się większą odpornością na utlenianie od stali nie poddanych modyfikacji powierzchni. Rezultat ten jest wynikiem powstawania na powierzchni badanych materiałów pokrytych powłoką SiC zgorzeliny nie zawierającej w swym składzie tlenków żelaza (Fe3O4 i Fe2O3) o niskich właściwościach ochronnych.
EN
In this work, the results of oxidation kinetics studies performed at 1173 K are presented for three types of valve steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMn- NiNbN21-9 and X53CrMnNiN20-8) covered by a thin SiC coating with 2 micrometer thickness. The coatings were obtained via chemical vapour deposition with the help of plasma generated using electromagnetic waves with radio frequency (RF CVD, 13.56 MHz). It was determined that steels with SiC coatings exhibit greater resistance against oxidation than steels without surface modification. This is due to the formation of scales not containing iron oxides (Fe3O4 and Fe2O3) with low protective properties on the surfaces of the materials covered by SiC.
EN
The oxidation kinetics of four valve steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 and X55CrMnNiN20-8) covered by a sputter-deposited chromium layer with the thickness of 1 micrometer have been studied at 1173 K in air, using the microthermogravimetric technique. It has been found that coated steels show better oxidation resistance than uncoated ones. This phenomenon is a result of the formation of highly protective Cr2O3 scales on surfaces of coated materials. It has been also demonstrated that the better oxidation resistance of coated steels is observed during a much longer period of time than the lifetime of the chromium layers.
PL
W pracy badano kinetykę izotermicznego utleniania w powietrzu czterech stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21- 9, X53CrMnNiN20-8 i X55CrMnNiN20-8), pokrytych w procesie rozpylania jonowego warstwą chromu o grubości 1 mikrometra. Badania prowadzono metodą termograwimetryczną w temperaturze 1173 K. Stwierdzono, że stale z naniesioną warstwą chromu charakteryzują się większą odpornością na utlenianie niż stale nie poddane modyfikacji powierzchni. Rezultat ten jest wynikiem powstawania na modyfikowanych powierzchniowo stalach podczas procesu utleniania ochronnych warstw tlenku Cr2O3. Wykazano również, iż większa odporność na utlenianie modyfikowanych powierzchniowo stali trwa znacznie dłużej od okresu stabilności naniesionych warstw chromu.
PL
Amplifikacja kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych stanowi ciekawą alternatywę wobec technik tradycyjnie wykorzystywanych w badaniach naukowych i w diagnostyce. W ciągu ostatnich kilkunastu lat opracowano wiele różnych metod powielania DNA i RNA w stałej temperaturze. Techniki te nie ustępują pod względem wielu parametrów klasycznej reakcji PCR, nawet technice real-time PCR, a niekiedy nawet je przewyższają. Cele niniejszego artykułu to: prezentacja technik izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych, wyjaśnienie zasady ich działania oraz prezentacja produktów diagnostycznych działających w oparciu o te techniki.
EN
Amplification of nucleic acids in isothermal conditions is an interesting alternative for techniques traditionally used in research and diagnostics. For the last several years many different methods of DNA and RNA replication in constant temperature have been developed. These techniques does not leg behind, in terms of many parameters, the classical PCR, and even real-time PCR technique, and sometimes they are even better. The aim of the article is to present the techniques of isothermal amplification of nucleic acids, explain their basic principles and present diagnostic products operating based on these techniques.
PL
W ofercie wielu firm na całym świecie znajdziemy produkty działające w oparciu o amplifikację kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych. Wśród nich znajdują się zestawy odczynników przeznaczone do badań naukowych, a także szeroka gama testów przeznaczonych głównie do diagnostyki wirusologicznej i bakteriologicznej. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie zasady działania poszczególnych technik izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych, a także prezentacja produktów diagnostycznych działających w oparciu o te techniki.
EN
Many companies around the world have in offer products acting on the basis of nucleic acid amplification under isothermal conditions. Among them are reagent kits for scientific research and a wide range of tests intended primarily for the diagnosis of viral and bacteriological. The purpose of this article is to explain the principles of individual techniques isothermal nucleic acid amplification, as well as the presentation of operating diagnostic products based on these techniques.
PL
Współczynnik rozszerzalności liniowej alfa(T) betonów jest określany w zakresie temperatur 20-800°C w dwojaki sposób: w warunkach izotermicznych i liniowego wzrostu temperatury. Współczynnik ten jest w ogólnym przypadku szacowany jako pochodna temperaturowa odkształcenia termicznego mierzonego metodą dylatometryczną. Wyniki uzyskane w warunkach izotermicznych czy liniowego wzrostu temperatury są traktowane jako komplementarne. Podczas gdy w metodzie izotermicznego nagrzewu temperatura próbki wymaga długotrwałej stabilizacji, metoda liniowego wzrostu jest mniej czasochłonna i dostarcza sporej liczby punktów doświadczalnych. Jest to ważne z punktu widzenia właściwego oszacowania alfa(T) jako pochodnej odkształcenia termicznego, jak również z uwagi na możliwość zaobserwowania procesów zachodzących w próbkach podczas zmian temperatury.
EN
The linear thermal expansion coefficient, alfa(T), of several types of concrete is determined in the temperature range of 20-800°C using two different methods, namely, the isothermal and linear heating methods. The coefficient alfa(T) is in general evaluated as the temperature derivative of the thermal strain which is measured by a push-rod dilatometer. The pros and cons of the two methods are found to be complementary. While in the isothermal heating method sample temperatures are well established, the linear heating method is much less time demanding and provides a large number of experimental data. The latter is important for a proper evaluation of alfa(T) as a derivative of the thermal strain as well as tor the ability to observe processes that take place in samples as the temperature is changed.
PL
Przedstawiono metodykę modelowania za pomocą systemu POLYFLOW problemu kształtowania strugi tworzywa wypływającej z kanału formującego, np. głowicy wytłaczarskiej (tzw. efekt Barusa) w odniesieniu do przepływów lepkich i lepkosprężystych w warunkach izotermicznych. Z tego punktu widzenia przeanalizowano model newtonowski, uogólniony model newtonowski (Birda-Carreau) oraz dwa modele lepkosprężyste (różniczkowy Maxwella i całkowity Kaye-Bernsteina-Kearsleya-Zapasa). Określono wpływ warunków przepływu (natężenia przepływu tworzywa, charakterystyki geometrycznej kanału formującego oraz typu modelu reołogicznego materiału) na przebieg zjawiska rozszerzania strugi. Wyniki na ogół odpowiadają znanym obserwacjom doświadczalnym. W ich świetle stwierdzono, że najbardziej odpowiednim równaniem Teologicznym materiału służącym do modelowania zjawiska rozszerzania strugi jest stosunkowo proste (dwuparametrowe) równanie Maxwella. Ograniczenie w tym przypadku stanowi zakres natężenia przepływu, w którym model ten można stosować.
EN
The POLYFLOW techniques were applied to model the polymer stream (Barrus effect, free surface problem) that leaves the shaping channel, e.g., an extruder head, in an isothermal viscous and in a viscoelastic flow. The viscous Newtonian and generalized Newtonian (in terms of Bird-Carreau's model) flows and the viscoelastic flow were modeled, the latter by using the differential Maxwell and the integral Kaye-Bernstein-Kearsley-Zapas (KBKZ) models. Extrudate swell was studied in relation to polymer flow rate, shaping-channel geometry, and material model (Figs. 6-9). Results were in fair agreement with experiment tal data. The simple (two-parameter) Maxwell equation proved to be the most suitable rheological equation to model the extrudate swell, except at high flow rates where some limitations arise.
7
Content available remote Modelowanie uogólnionych przepływów newtonowskich za pomocą systemu POLYFLOW
PL
Przedstawiono metodykę modelowania za pomocą systemu Polyflow przepływów uogólnionych cieczy newtonowskich. Dla przykładu dokonano symulacji przepływów zbieżnych, nieizotermicznych cieczy Bird-Carreau, z założeniem różnych warunków termicznych na granicy przepływu (ściance kanału): izotermicznych lub adiabatycznych. Stwierdzono, że przebieg zmian ciśnienia i temperatury silnie zależy od natężenia przepływu tworzywa (Q) i jest kształtowany głównie w ostatniej sekcji kanału. Przebieg zmian temperatury jest bardzo nierównomierny zarówno w warunkach izotermicznych bardziej odpowiadających rzeczywistym warunkom wytłaczania, jak i w warunkach adiabatycznych.
EN
Polyflow techniques are described to model some gener-alized flow problems of Newtonian fluids. Convergent nonisothermal flow of a Bird-Carreau fluid was simulated under isothermal and adiabatic conditions prevailing at the channel wall. Polymer flow rate (Q) was found to affect temperature and pressure profiles; the profiles were formed mostly within the end section of the channel. Both under isothermal and adiabatic conditions the temperature profiles were found to be nonuniform, the isothermal situation likening more to that of the real extrusion conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.