Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MEMS inclinometer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The MEMS inclinometer integrates a tri-axis accelerometer and a tri-axis gyroscope to solve the perceived dynamic inclinations through a complex data fusion algorithm, which has been widely used in the fields of industrial, aerospace, and monitoring. In order to ensure the validity of the measurement results of MEMS inclinometers, it is necessary to determine their dynamic performance parameters. This study proposes a conical motion-based MEMS inclinometer dynamic testing method, and the motion includes the classical conical motion, the attitude conical motion, and the dual-frequency conical motion. Both the frequency response and drift angle of MEMS inclinometers can be determined. Experimental results show that the conical motions can accelerate the angle drift of MEMS inclinometers, which makes them suitable for dynamic testing of MEMS inclinometers. Additionally, the tilt sensitivity deviation of the MEMS inclinometer by the proposed method and the turntable-based method is less than 0.26 dB. We further provide the research for angle drift and provide discussion.
PL
Przedstawiono konieczność wyboru pomiędzy tłumieniem względnie dużych szumów sensorów MEMS (rozdzielczością pomiaru) a zużyciem energii z baterii zasilających węzły sensoryczne dla zastosowań w IoT. Zaproponowano dwa niekonwencjonalne rozwiązania tego problemu pozwalające radykalnie zmniejszyć zużycie energii przy zachowaniu parametrów filtracji (rozdzielczości pomiaru).
EN
The need to choose between the damping of relatively high noise of MEMS sensors (measurement resolution) and the energy consumption from batteries powering sensor nodes for IoT applications is presented. Two unconventional solutions to this problem have been proposed allowing to radically reduce energy consumption while maintaining filtration parameters (measurement resolution).
PL
W artykule omówiono możliwości realizacji inklinometru z czujnikiem MEMS dla systemów monitorowania obciążenia konstrukcji. Określono wartości parametrów, które powinien mieć inklinometr aby dawał jakość monitorowania obciążenia konstrukcji dachowych porównywalną z otrzymywaną przy stosowaniu dalmierzy laserowych. Określono, że wykorzystanie czujnika SCA103T w takim inklinometrze wymaga stosowania zewnętrznej kompensacji temperaturowego dryftu offsetu. Przedstawiono wyniki badań modelu inklinometru z czujnikiem SCA103T firmy Murata potwierdzające możliwość realizacji takiego inklinometru.
EN
The article discusses the feasibility study of inclinometer with MEMS sensor for monitoring systems of the structures loading. Parameters, which should have an inclinometer to give quality of roof structures load monitoring comparable to obtained by the use of laser range finders are defined. It has been determined that the use of the SCA103T sensor in such inclinometer require using of external offset temperature drift compensation. The research results of inclinometer model with Murata SCA103T sensor confirming the feasibility of such inclinometer are presented.
PL
W artykule omówiono budowę Inklinometrycznego Urządzenia Pomiarowego (czujnika inklinometrycznego) przeznaczonego do monitorowania wytężenia stalowych konstrukcji dachów obiektów wielkopowierzchniowych. Przedstawiono sposób korekcji dryftu temperaturowego czujnika oraz sposoby montażu do elementów konstrukcji. Pokazano również przykładowe wyniki pomiaru z monitorowanego obiektu.
EN
The article discusses the design of the Inclinometer Measuring Device (inclinometer sensor) designed to monitor the variable load of steel roof structures of large objects. It explaines how the correction of sensor’s temperature drift is done. It shows the ways of mounting the sensor to the structures. It also presents examples of the measurement results from the monitored structures.
5
PL
W pracy omówiono zagadnienie pomiaru lokalnych zmian kątów obrotu elementów konstrukcji, jako metody monitorowania zachowania się ustroju konstrukcyjnego. Celem prowadzonych badań i analiz jest opracowanie metody pomiarów, która mogłaby zostać wykorzystana w systemach monitoringu konstrukcji, jako alternatywa dla tradycyjnego pomiaru przemieszczeń realizowanego dalmierzami laserowymi. Zaproponowano wykorzystanie inklinometrów z czujnikami MEMS, charakteryzującymi się dobrymi właściwościami metrologicznymi przy akceptowalnych kosztach. Przeanalizowano zalety i ograniczenia tej metody w relacji do alternatywnego pomiaru przemieszczeń dalmierzami laserowymi. Omówiono możliwości zastosowania inklinometrów do monitorowania typowych ustrojów konstrukcyjnych, a także przedstawiono przykład systemu monitoringu technicznego wykorzystującego taką metodę pomiaru.
EN
The paper discusses the problem of measuring local changes of rotation angles of structural elements as a method of monitoring the behavior of structure. The purpose of the research and analysis is to develop a measurement method that could be used in structure monitoring systems as an alternative to conventional laser distance measurement. Inclinometers with MEMS sensors having good metrological properties at acceptable costs, were proposed. The advantages and limitations of this method have been analyzed in relation to the alternative measurement of displacement with laser rangefinders. The possibility of using inclinometers to monitor of typical structures is discussed, as well as an example of a technical monitoring system using such a measurement method.
PL
W artykule omówiono możliwość wykorzystania inklinometrów wykorzystujących czujniki MEMS do monitorowania poziomu wytężenia stalowych konstrukcji dachów obiektów budowlanych. Czujniki MEMS, ze względu na swoje właściwości metrologiczne i przystępne ceny, pozwalają tworzyć ekonomicznie uzasadnione systemy monitoringu dostarczające wiarygodnej informacji o wytężeniu konstrukcji dachu. W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania inklinometrów MEMS i porównano je z innymi czujnikami pozwalającymi na realizację skutecznego monitoringu konstrukcji dachów.
EN
In the following article there is discussion about using MEMS inclinometers for monitoring systems of steel roof construction. MEMS sensors due to their metrological properties and interesting prices are good choice for creating economically rational and reliable monitoring systems providing reliable information about roof straining. In this article there is description of usage MEMS inclinometers and comparison of such sensors with other type sensors, which can be used to create reliable roof monitoring systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.