Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic capacity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Traffic capacity is an important index to measure the operation efficiency of expressway toll stations. In order to provide relevant theoretical support for accurately evaluating the congestion degree and service level of toll stations, this paper establishes a traffic capacity calculation model for the square in front of expressway toll stations based on the traditional cellular transmission method. Firstly, by dividing the square in front of the station into regular cells, the process of calculating the traffic capacity is simplified; Secondly, the capacity model of the square in front of the station is established based on cellular transmission, and a large amount of data is collected through the monitoring videos of several toll stations. The theoretical capacity of the square in front of the station is calculated by using the important parameters of the model calibrated by the measured data under different lengths of the square in front of the station and the configuration of toll lanes. Then, the simulation platform of VISSIM software is used, and many experiments are carried out with relevant measured data to verify the accuracy of the model in multiple scenarios. Finally, the simulation value of the capacity of the square in front of the station is obtained, and the error is calculated by using the simulation value and the calculation value. The results show that the error of the verification result is 5.19%, and the error is within the allowable range, which shows that the model is accurate and feasible. The theoretical capacity calculated by the capacity model of the square in front of the toll station established in this paper is compared with the actual capacity, which can be used as a standard to judge the congestion degree of the square in front of the toll station and further provide a theoretical reference for evacuation of congestion.
2
Content available remote Wpływ warunków ruchu drogowego na prognozy hałasu
PL
Obecnie istnieje wiele metod i modeli prognozowania poziomu hałasu w otoczeniu dróg. Wyniki otrzymywane dzięki tym modelom różnią się dokładnością ze względu na różne podejście m.in. do parametrów ruchu drogowego. Najczęściej nie uwzględniają one warunków ruchu drogowego, co może skutkować błędami w oszacowaniu poziomu hałasu drogowego. W artykule przedstawiono wyniki pilotażowych badań wskazujących na skutki nieuwzględnienia przepustowości odcinka drogowego oraz warunków ruchu w analizach hałasu.
EN
Currently, there are many methods and models for estimating the level of road traffic noise in surrounding of roads. The accuracy of the results, obtained by using these models, differ due to different usage of traffic parameters, among others. In the majority, these methods do not take into account traffic conditions, which may result in errors in estimating the level of road traffic noise. The article presents the results of pilot studies indicating the effects of omitting the capacity and traffic conditions of a road section in estimating the level of road traffic noise.
PL
W artykule omówiona jest najczęściej stosowana na świecie metoda do oceny warunków ruchu oraz szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych, tj. najnowsza wersja amerykańskiej metody Highway Capacity Manual – HCM-6. W wielu krajach świata nieposiadających własnej metody jest ona wykorzystywana do analiz sieci drogowej, pomimo że bazuje na wynikach badań empirycznych i symulacyjnych typowych dla ruchu w USA. W literaturze spotyka się opis badań adaptacyjnych do warunków lokalnych, z których wybrane również zaprezentowano w referacie. Dotyczą one korekty współczynników stosowanych w metodzie oraz badań wpływu czynników drogowo-ruchowych na warunki ruchu panujące na drodze. W Polsce, w ramach programu RID-I/50 (Rozwój Innowacji Drogowych), konsorcjum pracowników kilku uczelni (Politechniki: Krakowska, Warszawska i Gdańska) opracowuje nową metodę oceny warunków ruchu i szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych.
EN
The article discusses the most commonly used method for estimating traffic performance and capacity of two-way twolane highway ie. the last version of the US Highway Capacity Manual – HCM-6. In many countries of the world without their own method, designers used to this method for analyzing the road network capacity, despite the fact that it was based on the results of empirical and simulation research typical for US vehicles and behaviors. The selected descriptions about others foreign research were also presented in the paper. They concern the adjustment of the coefficients used in the method and the study of the influence of roadtraffic factors on traffic performance. In Poland, a consortium of several universities (Cracow, Warsaw and Gdansk University of Technology) is developing a new method of estimating traffic performance and capacity of two-way twolane highway.
PL
W artykule omówiona jest instrukcja do oceny warunków ruchu oraz szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych, która weszła do praktyki projektowej w 1991 r. Metoda w niej zastosowana bazuje na amerykańskiej metodzie Highway Capacity Manual (HCM-85). Przedstawiono również obiektywne i subiektywne czynniki wpływające na przepływ ruchu a także miary mogące odwzorować warunki ruchu na drogach o przekroju 1 x 2. Wspomniano też o próbie opracowania polskiej metody w latach 80-tych XX wieku przez naukowców z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej i Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Zmiany polityczno-ustrojowe oraz kłopoty finansowe nie pozwoliły jednak dokończyć prac nad metodą. Obecnie w ramach programu RID-I/50 (Rozwój Innowacji Drogowych) konsorcjum pracowników kilku uczelni (Politechniki: Krakowska, Warszawska i Gdańska) opracowuje nową metodę oceny warunków ruchu i szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych
EN
Article discusses the traffic estimation method for twoway two-lane highway, which was developed in 1991. The method based on the American Highway Capacity Manual (HCM-85). The article presents factors influencing the traffic flow and measures of traffic performance. Described the work and attempt to apply first Polish method in the 1980s by scientists from the Warsaw University of Technology, Gdansk University of Technology and the University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz. Political and institutional changes and financial problems did not allow to finish this method. At present, the RID program allows to develop a method for calculation of traffic performance and estimating the capacity for two-way two-lane highways.
PL
Artykuł zawiera prezentację wyników badań przepustowości skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Sprawdzono także wpływ zmian w organizacji ruchu – wprowadzonych na czas robót – na przepustowość skrzyżowania.
EN
In the article have been presented the results of traffic capacity measure on signalized intersection. The influence of temporary traffic organization on capacity have been also examined.
6
Content available The effect of breaks on a railway line capacity
EN
Using the example of one section of a railway line, the effect of various factors on breaks in train service has been analysed. The types, number and duration of breakdowns, as well as their influence on both passenger and goods trains service have been specified. The traffic capacity of a railway line is related to the possibility of meeting the timetable, which is therefore affected by all breaks. It is very important to know the type of breakdowns, their number and influence on a railway line capacity as well as their causes.
PL
Na przykładzie jednego odcinka linii kolejowej przeanalizowano wpływ różnych czynników na przerwy w ruchu pociągów. Wyszczególniono rodzaje awarii, liczbę oraz czas ich trwania, a także ich wpływ na kursowanie pociągów osobowych i towarowych. Przepustowość linii kolejowej dotyczy możliwości zrealizowania rozkładu jazdy i dlatego wszystkie przerwy mają wpływ na jego planowość. Bardzo istotna jest również wiedza nie tylko o rodzaju, liczbie awarii i ich wpływie na przepustowość linii kolejowej, ale również przyczyny ich powstawania.
7
PL
Determinanty struktury programu sygnalizacji. Analiza przepustowości skrzyżowań przy stałoczasowych programach sygnalizacji z różną liczbą faz. Analiza sprawności skrzyżowań przy zmiennoczasowych programach sygnalizacji z różną liczbą faz ruchu.
EN
The determinants of structure of signalling programme. Analysis of crossing capacity for constant time signalling programmes for various number of phases. Analysis of crossing effectiveness for variable time signalling programmes for various number of phases.
EN
In this article there were described the main features of the existing technology of the transportation management with its drawbacks and given the analysis of the possible ways of the estimation of its effectiveness. In order to choose the optimal route through the far-flung network there was suggested the method which is based on the theory of graphs and flows in networks. The essence of this method is that the track plan is being interpreted as the graph with the corresponding traffic capacity on its bows.
PL
W referacie opisano główne cechy obecnie stosowanej technologii zarządzania transportem kolejowym na Ukrainie. Przedstawiono wady stosowanej technologii oraz zaprezentowano analizę możliwych sposobów oceny jej efektywności. W celu wybrania optymalnej trasy w rozległej sieci transportowej zaproponowano metodę bazującą na teorii grafów i przepływach w sieciach. Głównym założeniem metody jest interpretacja planu ruchu jako grafu z nadanymi odpowiednimi przepustowo ciami na łukach.
PL
Istota działania małych rond polega na wykorzystywaniu przez pojazdy dojeżdżające do linii podporządkowania wlotu luk (odstępów) czasu, występujących w potoku pojazdów na jezdni głównej. Dostępność odstępów w potoku nadrzędnym dla pojazdów na wlocie opisana jest przez rozkład odstępów w potoku nadrzędnym. Pojazdy, które po zgłoszeniu się na wlocie nie zastały luki akceptowanej zmuszone są do zwolnienia lub zatrzymania się i oczekiwania na bezpieczny odstęp. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów rozkładów odstępów czasu pomiędzy pojazdami poruszającymi się po jezdni małego ronda,' które są jednym z podstawowych elementów służących do wyznaczania przepustowości wlotów podporządkowanych.
EN
Roundabouts have a circulating roadway around a central island. All vehicles entering a roundabout must yield to circulating vehicles. The theory describing merging operations at small roundabouts is called gap acceptance theory. The availability of gaps is described by a probability distribution of headways in major stream. A gap acceptance function describes the usefulness of headways as well as queue discharge. Article has been presented measurements and analysis of gaps distributions between vehicles on main road at small roundabouts.
10
Content available remote Symulacyjne badania procesów ruchu strumieni jednostek w systemie przeładunkowym
PL
Artykuł jest kontynuacją rozważań na temat miar określających przepustowość systemów inżynierii ruchu wodnego. Dotyczy racjonalnego doboru poziomu intensywności ruchu statków kierowanych do przeładunku. Podstawy teoretyczne poparto egzemplifikacją w zakresie realnych wartości wielkości identyfikujących proces ruchu jednostek pływających. Wykazano użyteczność metody symulacyjnej do wyznaczania charakterystyk systemu IRW Wyciągnięto istotne wnioski praktyczne.
EN
This article, continuing considerations on the measures determining the capacity of water traffic engineering system, refers to a rational choice of traffic capacity for acceptable operating conditions. The theoretical foundation has been supported with examples of real values of quantities identifying the process of vessel traffic. The simulation method has proved to be useful in determining measures of choice of the capacity characteristics of a WTE system. Important practical conclusions have been drawn.
PL
Jednym z najistotniejszych czynników ograniczających przepustowość Unit komunikacji miejskiej jest przepustowość przystanków. Szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku trakcji sztywnotorowych, jak tramwajowa czy trolejbusowa. Niemniej ważne są również czynniki zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem przewozu osób. Są to miedzy innymi podporządkowanie innemu strumieniowi pojazdów na skrzyżowaniu, czy działanie sygnalizacji świetlnej. Niezależnie od charakteru czynników, w wielu przypadkach nie można brać pod uwagę pojedynczego ograniczenia. Należy rozpatrywać ograniczenia łącznie.
12
Content available remote Miary oceny przepustowości toru wodnego
PL
W artykule przedstawiono podstawowe miary określające przepustowość toru wodnego. Podstawy teoretyczne poparto egzemplifikacją w zakresie realnych wartości wielkości identyfikujących proces ruchu jednostek pływających. Wykazano użyteczność metody symulacyjnej do wyznaczania charakterystyk systemu IRM w zakresie przepustowości. Wyciągnięto istotne wnioski praktyczne.
EN
This article presents basic measures determining fairway traffic capacity. The theoretical foundation has been supported with examples of real values of quantities identifying the process of vessel traffic. It has been shown that the method is useful in determining capacity characteristics of a marine traffic engineering system. Important practical conclusions are drawn.
PL
Artykuł jest kontynuacją rozważań na temat miar określających przepustowość toru wodnego. Dotyczy racjonalnego doboru poziomu przepustowości dla akceptowalnych uwarunkowań eksploatacyjnych. Podstawy teoretyczne poparto egzemplifikacją w zakresie realnych wartości wielkości identyfikujących proces ruchu jednostek pływających. Wykazano użyteczność metody symulacyjnej do wyznaczania charakterystyk systemu IRM w zakresie eksploatacyjnego doboru poziomu przepustowości. Wyciągnięto istotne wnioski praktyczne.
EN
This article is a continuation of considerations on the measures determining fairway traffic capacity. It refers to rational choice of traffic capacity for acceptable operational conditions. The theoretical foundation has been supported with examples of real values of quantities identifying the process of vessel traffic. It has been shown that the method is useful in determining measures of choice capacity characteristics of a marine traffic engineering system. Important practical conclusions have been drawn.
PL
W referacie dokonano analizy współczynników stosowanych przy określaniu obciążenia ruchem nawierzchni drogowych. Porównano współczynniki obecnie obowiązujące przy projektowaniu dróg ze współczynnikami obliczonymi dla pojazdów dopuszczonych do ruchu zgodnie z Dyrektywą Rady 96/53/WE. Sformułowano wnioski dotyczące potrzeby zmiany przepisów oraz konieczności projektowania wszystkich dróg na obciążenie 11,5 t na oś.
EN
The analysis of factors used for assignment of traffic capacity on roads has been presented in the paper. The comparison between factors being in force at present and factors counted for vehicles permitted for traffic according to Directive 96/53/WE have been given. Some conclusions on the necessity to change the regulations and the necessity to design all road on axle-load of 11,5 t have been formulated.
PL
Prace badawcze podjęte w Katedrze Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu PK w latach 2002÷2004 stały się podstawą opracowania nowych, polskich metod obliczeniowych dla skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu, rond i skrzyżowań z sygnalizacją. Metody te umożliwiają prowadzenie analiz przepustowości oraz warunków ruchu dla większości praktycznie spotykanych rozwiązań skrzyżowań drogowych, zlokalizowanych na terenach zabudowy, jak i poza nimi. Referat przedstawia podstawowe założenia tych metod, metodologie analiz przepustowości i warunków ruchu, uwzględniane czynniki oraz kryteria oceny sprawności skrzyżowań.
EN
The research works undertaken at the Chair of Road and Traffic Engineering from 2002 to 2004 became the base in elaboration a new, Polish counting method for crossings with the right of way, roundabounds and crossings with light signalling. The methods allow to analyse the capacity and traffic conditions for the most crossings met in practice and located within any urban area and without it. The basic assumptions for this methods, methodology of capacity and traffic conditions analysis, included factors and criterions for crossing efficiency evaluation are presented in the paper.
16
Content available remote Przebudowa ronda imienia gen. Ziętka w Katowicach
PL
Nie ma kierowcy na Górnym Śląsku, który nie zna katowickiego ronda i występujących na nim dużych natężeń ruchu, które utrudniają sprawne poruszanie się w okolicach centrum miasta. Rondo te zbudowano w latach sześćdziesiątych. Początkowo przy małych natężeniach ruchu stanowiło atrakcyjne rozwiązanie zapewniające przepustowość i dobre warunki ruchu na wszystkich wlotach. Obecnie po kilkudziesięciu latach natężenie ruchu w rejonie ronda im. gen. Ziętka wzrosło do takich wartości, że na wlotach tworzą się kilkusetmetrowe kolejki pojazdów, a ruch jest niemalże niemożliwy. Sytuacja taka spowodowała rozpoczęcie prac nad modernizacją tego obiektu na skrzyżowanie dwupoziomowe. Przypomnienie podstawowych rodzajów zdarzeń drogowych na rondzie (które występują przy znacznych natężeniach ruchu) oraz wyniki przeprowadzonych pomiarów natężenia ruchu wraz z opisem planu modernizacji ronda wzbogacone o dokumentację fotograficzną z okresu przed modernizacją są tematem niniejszego artykułu.
EN
There is no driver in Upper Silesia who does not know the Katowice Roundabout and its huge traffic intensities that makes driving in the city center difficult. The Roundabout was created in sixties and at the beginning with small intensities made quite attractive solution for providing the capacity and good road traffic conditions at all inlets. Nowadays, after few decades, the traffic volume in the area of the Roundabout increased to such values, that few-hundred-meter queues form on each inlet, and traffic is almost impossible though. Such a situation has made start the modernization and reconstruction the Roundabout into a two-level intersection. Reminding the basic types of the road events occurring at the roundabouts as well as results of intensity measurements done, and a plan description of the Roundabout modernization including the photographic recording for the period of time before the reconstruction started are the subject of this article.
17
Content available remote Badania przelotowości ruchowej małych rond
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie przelotowości ruchowej małych rond oraz zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań przelotowości ruchowej na wybranych małych rondach zlokalizowanych na terenach miejskich.
EN
The paper deals with traffic capacity of the small traffic circles, and results of the traffic capacity tests applied to small traffic circles located in the urban areas.
18
Content available remote Problemy przepustowości torów wodnych
PL
Przedstawiono przykład zastosowania metody analizy deterministycznej i symulacji komputerowej w badaniach zjawisk ruchu strumieni jednostek na podejściu i torze wodnym. Model symulacyjny uwzględnia losowość zgłoszeń statków w rejonie podejścia do toru wodnego. Badania przeprowadzono dla różnych struktur i natężenia procesu ruchu strumienia jednostek podchodzących do badanego odcinka toru. Wykazano przydatność metody symulacji komputerowej do identyfikacji zjawisk i oceny parametrów procesu ruchu.
EN
This article presents an application of the deterministic analysis method and computer simulation for the research into the vessel traffic flows at an approach channel and a fairway. The simulation model used takes into consideration the random character of vessel reports at the fairway approach area. The research included various structures and intensities of traffic flows concerning vessels approaching the examined fairway section. It has been shown that the presented computer simulation method is useful in the identification and assessment of vessel traffic parameters.
PL
Procedura analizy przepustowości specyficznego rozwiązania wlotu skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, z krótkim, dodatkowym pasem ruchu w nowej polskiej metodzie obliczeniowej. Analizy funkcjonowania badanego skrzyżowania w różnych warunkach.
EN
Procedure of capacity analysis for specific solution of crossroad inlet with light signalling and short additional traffic lane in new Polish counting method. Some analysis of examined crossroad operation in various conditions.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania metody symulacji komputerowej w analizie zjawiska ruchu strumieni jednostek na podejściu i torze wodnym. Model uwzględnia losowość zgłoszeń statków w rejonie podejścia do toru wodnego i rozproszenie wartości prędkości ruchu jednostek na torze. Wykazano przydatność tej metody do identyfikacji zjawisk i oceny parametrów procesu ruchu.
EN
The paper sets forth a computer simulation method analysis of the phenomenon of traffic flow movement in an approach area and in a fairway. The model takes into consideration the probability of a vessel report in the fairway approach area and the dispersion of the speed values of fairway vessel traffic. The advantage of this method for the identification of the phenomena and parameters estimation of the movement process has been proved.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.