Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydroizolacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
2
Content available remote Przyczyny zawilgacania budynków
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia dotyczące hydroizolacji budynków. Omówiono w nim warunki gruntowo-wodne rzutujące na dobór odpowiednich do nich izolacji. Przeanalizowano magazynowanie i transport wody w materiałach porowatych, a także zjawiska sorpcji, kondensacji powierzchniowej i dyfuzji pary wodnej.
EN
This paper concerns the issues related with waterproof insulation of buildings. It also describes the soil and water conditions that affect the selection of proper insulation materials. Storage and transfer of water in porous materials, as well as sorption, surficial condensation and water vapour diffusion have been analysed.
3
Content available remote Nie ma termomodernizacji bez hydroizolacji
PL
W artykule podkreślono wagę hydroizolacji budynków w całkowitym procesie ich renowacji. Wymieniono uszkodzenia substancji budowlanej oraz szkody materiałowe powstałe w wyniku destrukcyjnego działania wilgoci. Przedstawiono warunki, które musi spełniać izolacja, aby mogła zostać uznana za skuteczną i funkcjonalną.
EN
The article emphasizes the importance of waterproofing in buildings in the overall process of their renovation. Damage to the building substance and material damage resulting from the destructive effect of moisture were pointed out. The conditions that must be met by the insulation in order to be considered effective and functional are presented.
EN
Using additives with water absorbing characteristics enables us to increase the amount of water in natural basins and significantly decrease the amount of water for agricultural usage. Despite various additives already existing, they are yet to be commonly used due to high cost price, complex technology, toxic impact and instability in biological and atmospheric conditions. However, the «Natlen» composite, which is a naturally based additive, is ecologically safe. It has a long shelf life, is cheap and provides high antifiltering rates. The composite is eruptive with dispersity of any type and is jelly when boosted. In an antifiltering layer it never cracks under static and dynamic influences. It has no seam and is resistant to aggressive liquids. It is ecologically safe. «Natlen» composite is recommended for building water basins in pastures, where it can particularly be used to satisfy the demand for drinking water for cattle.
5
Content available remote Błędy wykonawcze w izolacjach przeciwwodnych - wybrane przykłady
PL
Artykuł podejmuje tematykę związaną z hydroizolacją obiektów budowlanych. Na wstępie wyjaśniono podstawowe różnice pomiędzy izolacją przeciwwilgociową a przeciwwodną oraz wskazano zakres ich stosowania. Przygotowano diagram związany z głównymi przyczynami usterek w izolacjach przeciwwodnych. W kolejnym punkcie przedstawiono wybrane przykłady błędów wykonawczych wraz z opisem przyczyny ich powstania. Przykłady zobrazowano za pomocą licznych fotografii przedstawiających skutki błędnie wykonanych izolacji. Zaprezentowane przykłady są bezpośrednio związane z doświadczeniem zawodowym autora. Wskazano również błędy wykonawcze zamieszczając tabelę rozwiązań minimalizujących ich powstawanie. Wnioski podsumowują zakres opracowania, zwracając szczególną uwagę na koszty powstałych usterek.
EN
The article presents topics related to the waterproofing of buildings. At the outset, the basic differences between moisture and water insulation and the scope of their application are explained. A diagram was prepared related to the main causes of defects in waterproofing. An overview of selected examples of performance errors and a description of their occurrence. Examples of photos illustrated by means of analysis showing the effects of incorrectly made insulation. The examples presented are related to the author's professional experience. In the last presentation of implementation errors created tables of solutions to minimize their occurrence. The conclusions summarize the scope of the refund paying attention to the costs of defects.
7
Content available remote Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków
PL
Przedmiotem artykułu jest zabezpieczanie przyziemnych części budynków przed wilgocią za pomocą hydroizolacji wtórnej. Na początku zostaje omówiony proces poprzedzający przystąpienie do wykonania izolacji, od planowania i diagnostyki, poprzez ocenę warunków gruntowo-wodnych i innych obciążeń oraz prognozowanie związane z przyszłym użytkownikiem zabezpieczonego budynku. W następnej części zostaje scharakteryzowany proces tworzenia koncepcji uszczelniania oraz przygotowania podłoża i uszkodzonych ścian budynku, a także używanych w tym procesie materiałów.
EN
The article discusses the protection of the ground parts of buildings against humidity through the use of secondary water insulation. In the beginning, the process is discussed that precedes the commencement of execution of insulation, from planning and diagnostics, through the evaluation of the soil and water conditions and other loads as well as forecasting related to the future users of the building to be protected. In the following part, described shall be the process of establishment of the concept of insulation and preparation of the surface and the damaged walls of the building, as well as the materials used in the process.
8
Content available remote Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków
PL
W artykule omówiono kwestie projektowania i wykonania wtórnego uszczelnienia zewnętrznego przyziemnych części istniejącego budynku. Opisano materiały wykorzystywane do wtórnej hydroizolacji. Przedstawiono schemat wykonania wtórnej hydroizolacji zewnętrznej w przypadku obciążenia wilgocią gruntu lub wodą niewywierającą ciśnienia.
EN
The article discusses issues related to the design and execution of secondary outside insulation of ground portions of an existing buildings. Described are materials used for secondary water insulation. Presented is a diagram of execution of secondary outside insulation in case of the soil being burdened by humidity or standing, non-pressurised water.
9
Content available remote Nie tylko hydroizolacja - metody usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych
PL
Przedmiotem artykułu jest usuwanie nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych. Autor omawia metody osuszania budynków z wykorzystaniem metod naturalnych oraz sztuczne wymuszanie usuwania nadmiaru wilgoci za pomocą osuszaczy kondensacyjnych, osuszaczy adsorpcyjnych nagrzewnic, urządzeń mikrofalowych i promienników.
EN
The subject of the paper is the removal of excess moisture from division walls. The author discusses some methods for drying buildings with natural solutions and artificial forcing the removal of excess moisture by means of condensation dehumidifiers, adsorption dehumidifiers, heaters, microwave equipment, and radiators.
10
Content available remote Warstwowy wielofunkcyjny kompozyt tekstylny w hydroizolacji konstrukcji betonowych
PL
Tematem rozprawy doktorskiej jest Warstwowy wielofunkcyjny kompozyt tekstylny w hydroizolacji konstrukcji betonowych, który stanowi naukowe podejście do nowego rodzaju przeciwwodnego zabezpieczenia, szczególnie poziomych zewnętrznych konstrukcji betonowych z wykorzystaniem materiałów włókienniczych. Nowa metoda opiera się na materiałach włókienniczych o różnych strukturach funkcjonalnych, które są wszechobecne w zastosowaniach technicznych. Materiały włókiennicze, poza ich podstawową funkcją „odzieżową” znajdują szerokie zastosowanie w różnych obszarach techniki. Zdobyte doświadczenie i pozyskany stan wiedzy z przeglądu literatury pozwoliły na sformułowanie tezy rozprawy „Możliwe jest opracowanie nowego tekstylnego kompozytu wielofunkcyjnego o własnościach hydroizolacyjnych zapewniającego: (1) bezobsługowy proces konstytuowania betonu nowobudowanym poziomym zewnętrznym elementom architektonicznym o konstrukcji betonowej oraz (2) trwałą i niezawodną jego ochronę przeciwwodną w czasie eksploatacji”. Od kompozytu oczekuje się, aby posiadał doskonałe własności barierowe i był niezawodny w trakcie eksploatacji konstrukcji betonowych, jak również znacznego skrócenia prac budowlanych lub remontowych, co z kolei prowadzi do obniżenia kosztów inwestycji. Kompozyt włókninowy zapewnia bezobsługowy proces dojrzewania betonu, a jego własności drenażowe pozwoliły, jak wykazały badania, zapewnić realizację tego procesu wymaganą w trakcie hydratacji cementu. Z funkcji, jakie ma realizować kompozyt w tej konkretnej sytuacji wynika, że jego struktura ma zapewnić wysokoskuteczne właściwości drenażowe pozwalające odprowadzać nadmiar niezwiązanej z betonem wilgoci w czasie jego dojrzewania. Pełna barierowość jest utrzymywana z kolei przez właściwość powolnego plastycznego odkształcania (osiadania) zmniejszającego porowatość masy drenażowej, powodowanego naciskiem masy warstwy zewnętrznej (wylewki i ewentualnego podłoża). Kompozyt składa się z trzech warstw: Warstwa górna: geowłóknina, która spełnia funkcję ochronną przed uszkodzeniem warstwy barierowej podczas układania kompozytu na betonie konstrukcyjnym, jak również podczas wylewania wylewki na kompozyt. Warstwa środkowa: termoplastyczna folia polietylenowa, która po skonsolidowaniu jej z warstwami górną i dolną zapewnia całkowitą hydro-barierowość kompozytu. Warstwa dolna: geowłóknina o dobrych własnościach drenażowych uzyskiwanych poprzez nadanie jej wysokiej sprężystości i odpowiedniej porowatości. Zadaniem tej warstwy jest odprowadzenie ewentualnego nadmiaru wody, która nie została związana z cementem oraz stworzenie warunków wodnych na powierzchni betonu konstrukcyjnego podobnych jak dla betonu pielęgnowanego w okresie jego dojrzewania. Proponowana technologia skraca czas prac budowlanych o 3 do 4 tygodni. Sposób hydroizolacji z użyciem opracowanego kompozytu barierowego oraz kompozyt barierowy zostały zgłoszone do ochrony w UP RP. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że zaproponowana technologia jest całkowicie ekologiczna, gdyż eliminuje stosowanie pap, materiałów bitumicznych (smoły) oraz rozpuszczalników. Ostateczną weryfikację nowej metody hydroizolacji z wykorzystaniem warstwowego wielofunkcyjnego kompozytu tekstylnego zbadano na zbudowanym do tego celu balkonie na jednym z budynków Instytutu Technologii Eksploatacji, gdzie wykonywano badania. Otrzymane wyniki potwierdziły całkowicie barierowość kompozytu i jego niekwestionowaną przydatność w procesie dojrzewania i pielęgnacji betonu oraz niezawodne funkcjonowanie w warunkach rzeczywistego klimatu.
EN
Subject of the doctorate thesis is a “Multilayer, multifunctional textile composite for the hydro-insulation of concrete structures” which constitutes a scientific approach to novel hydro-protection textiles-employing systems primarily suitable to outer horizontal concrete structures. The new method is founded on textile materials with varied functional structures that nowadays are omnipresent in technical applications. Textile materials, aside of they grand role in apparels, have found wide avenues of application in various technical segments. My professional experience and knowledge derived from technical literature have given rise to the following formulation of my thesis: “A chance exists of preparing a novel multifunctional damp-proof composite that would provide: (1) a reliable unmanned curing of the concrete in new built horizontal, outer architecture elements, (2) a permanent, faultless anti-water protection in exploitation”. Demanded of the composite is an excellent barrier function and reliability in the exploitation of the structure as well as a substantial shortening of the construction or renovation works which in turn leads to lower costs involved. The nonwoven composite provides an unmanned curing of the concrete, while its drainage properties ensure, as shown in experiments, a proper run of the curing required in the process of concrete hydration. In the specific case the composite is expected that its structure would provide an efficient drainage which permits the evacuation of excessive unbounded moisture during the concrete maturation. Full barrier properties are maintained as well as the property of a slow plastic deformation (settlement) which causes a decrease of the composite drainage mass porosity by the pressure of outer layers (oversite, subsoil). The composite comprises three layers: Upper layer it is a geotextile nonwoven to play the role of protecting the barrier layer against mechanical damage during the spreading of the composite and casting of the oversite layer. Central layer It is a thermoplastic polyethylene film which, after its consolidation with the upper and bottom layer, constitutes a full water barrier for the composite. Bottom layer It is a geotextile nonwoven with excellent drainage properties imparted by high elasticity and adequate porosity. Role of that layer is to evacuate excessive water that remained unbounded with cement, and to provide water conditions on the surface of the concrete construction like for a cured concrete in its maturation period. The elaborated nonwoven composite provides a high hydro-insulation barrier demanded in the construction of balconies, terraces and loggias, and, at the same time, ensures the retention of water in amount indispensable for concrete maturing. In current practice, the damp-proof layers of the horizontal concrete constructions are put in place after the completion of the concrete maturing. It requires, in the construction works, a quite long time; the process is troublesome and often underestimated by the building people. The proposed composite can be laid onto the concrete construction short after casting. It is, however, recommended to do it after 24 to 48 hours after the concrete has been cast. The concrete construction shall acquire certain strength in that time to protect it against damage when the composite is spread upon it. An oversite layer may be spread promptly on the prepared composite layer. The proposed technology shortens the construction works by 3 to 4 weeks. The method for the damp-proof insulation with the use of the prepared barrier composite and the material itself have been applied for a Polish patent. Noteworthy is that the technology is genuinely environment friendly since, with the new process, the use of the hazardous tar board and solvents is abandoned. The new method of damp-proofing with the use of a multilayer, multifunctional textile composite was eventually verified on a balcony built for that purpose on one of the buildings of the Institute for Sustainable Technologies where the examination was completed. The obtained results fully confirmed the barrier properties of the composite and its unchallenged suitability to the maturing and curing of the concrete, and to a reliable functioning in real climatic conditions.
13
Content available remote Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych
PL
W artykule omówiono zagadnienie diagnostyki prac hydroizolacyjnych modernizowanych obiektów. Przedstawiono rys historyczny stosowania izolacji wodochronnych, a także opisano etapy oceny stanu technicznego budynku oraz zastosowanych hydroizolacji.
EN
The article discusses the topie of diagnostic analyses of water insulation works for upgraded buildings. A historie overview of water insulation application was provided, along with the stages of evaluation of the technical condition of a building and the applied water insulation.
Izolacje
|
2018
|
R. 23, nr 6
88, 90, 92, 94, 96--102
PL
W artykule omówiono układ warstw dachów zielonych oraz dachów odwróconych. Wymieniono zalety układu odwróconego. Przeanalizowano wymagania stawiane termoizolacji i hydroizolacji.
EN
The article discusses the arrangements of layers in green roofs and reversed roofs. Listed were the advantages of reversed roofs. Analysed were the requirements for thermal and water insulation systems.
PL
Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin, nie zbudujemy trwałego dachu zielonego – z czasem korzenie roślin przebiją izolację wodochronną i dach będzie przeciekać, powodując straty oraz zniszczenia.
16
Content available remote Przyczyny i skutki zawilgocenia pomieszczeń garaży podziemnych
PL
W artykule przedstawiono sposoby wykonywania izolacji części podziemnych budynków. Omówiono typowe błędy hydroizolacyjne popełniane w procesie projektowania i wykonywania zabezpieczeń wodochronnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich skutków w przypadku zagospodarowania pomieszczeń na garaże podziemne.
EN
This paper shows how to make waterproof insulation in underground parts of buildings. Typical waterproofing mistackes in the design and construction of waterproof protection have been discussed, with particular emphasis on the effects of the development of underground garages.
17
Content available remote Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania
PL
W artykule omówiono błędy projektowe i wykonawcze dotyczące okapu balkonów i tarasów oraz podano najważniejsze zasady poprawnych rozwiązań. Zwrócono uwagę na problemy związane z termoizolacją, hydroizolacją i korozją obróbek. Przedstawiono kluczowe materiały potrzebne do wykonania tego detalu. Przytoczono odpowiednie dokumenty i odniesienia.
EN
The article discusses the faults in design and execution of hoods over balconies and terraces, with specification of the most important rules for proper solutions. Attention was drawn to the aspects of thermal insulation, waterproofing and corrosion of detailings. The key materials needed to produce this detail are presented. Relevant documents and references are mentioned as well.
PL
Artykuł adresowany jest do projektantów i wykonawców i ogranicza się do tematu uszczelnianie stykających się z gruntem elementów budowli wg nowej normy DIN 18533. Norma objaśnia szczegółowo oddziaływania zewnętrzne, na jakie są z reguły narażone obiekty budowlane, a których odpowiednie uwzględnienie jest warunkiem zapewnienia odpowiednio trwałej i skutecznej funkcji hydroizolacji.
EN
The article is targeted at designers and contractors. Its scope is limited to the issue of sealing building components in contact with soil according to the new DIN 18533. The standard gives a detailed clarification of external impacts typically affecting buildings, which must be properly considered in order to assure adequate durability and efficiency of the waterproofing func-tion.
PL
Oba zespoły budynków miały konstrukcję projektowaną przez tych samych konstruktorów, na których współpracę zawsze można było liczyć podczas realizacji inwestycji. Wykonywanie robót budowlanych w rewitalizowanych obiektach MOCAK i Cricoteki było związane z częstym rozwiązywaniem dodatkowych problemów konstrukcyjnych. Podobnie, ze względu na wykonanie w ramach budowy głębokich wykopów w terenie zabudowanym, wymagany był udział konstruktorów w prowadzonej w sposób ciągły przez kierownika budowy i inspektora nadzoru analizie wyników geodezyjnych osiadań budynków i budowli, będących w strefie oddziaływania głębokich wykopów. Istotne było na wstępnym etapie określenie przez konstruktorów przemieszczeń dla poszczególnych obiektów. Hydroizolacja z mat bentonitowych, pozwalająca na aplikację praktycznie niezależnie od warunków atmosferycznych i wilgotności podłoża, wymagała jednak miejscami uciążliwych prac w celu przygotowania podłoża o właściwej geometrii.
EN
Both building complexes had their structural design developed by the same engineers, who were always willing to cooperate during realization of the investment. Performing construction works in revitalized MOCAK and Cricoteka facilities frequently meant solving additional structural problems. Similarly, due to deep excavations in a built-up area carried out as part of the construction process, the engineers were required to participate in analysis of geodetic results of subsidence of buildings and constructions located in the impact zone of deep excavations. Such analysis was conducted in a continuous manner by the construction manager and by the civil engineering work supervision inspector. At the initial stage it was essential for the constructors to determine movements for different facilities. Hydro-insulation with bentonite mats, allowing for application virtually regardless of atmospheric conditions and ground moisture, nevertheless required resource-consuming works to be performed, in order to prepare the ground with adequate geometry.
20
Content available remote Korozja profili okapowych
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.