Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie konstrukcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opis cyfrowego środowiska diagnostycznego przygotowanego na potrzeby realizacji Metody Pro Novum, na bloku referencyjnym w ramach Programu „Bloki 200+”. Opisano wykonaną architekturę systemu kontrolno-pomiarowego i sterowania na podstawie danych konstrukcyjnych i procesowych. Przedstawiono zastosowanie Metody Pro Novum wykorzystującej specjalistyczne oprogramowanie i moduły oparte na wirtualnych modelach elementów krytycznych i symulacji procesów.
EN
The article describe a digital infrastructure of diagnostic environment was done to realized Pro Novum Method on reference power unit, which was in "Blocks 200+" competition. The article presents infrastructure of control and measurement system based on technical and process data. Pn Method was applied using a specialized software and modules including virtual models of critical elements and process simulation.
EN
In the article deals with the European safety issues of large-panel buildings from the point of view of exceeding the ULS. The proprietary assessment method was proposed under the name: Dimensional Limit States Method, which is dedicated to the assessment of the safety level in the structures of large-panel buildings. The work was based on many years of computer research conducted by the author. In the paper uses the proprietary construction model of the Wk-70 system building, presents the results for vertical reinforcement inserts.
PL
Zorganizowano i opisano wirtualne środowisko pracy jako odpowiednio zabezpieczoną przestrzeń informatyczną, umożliwiającą zdalną komunikację z obiektami badań w trybie on-line i off-line oraz warunki dla efektywnej współpracy specjalistów pracujących w zdalnym trybie w dowolnej lokalizacji. Pracę wykonują na wirtualnych maszynach wyposażonych w oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Szczególną użyteczność wirtualne środowisko wykazuje przy realizacji zaawansowanych technicznie projektów wymagających modelowania geometrii konstrukcji i procesów oraz ich symulacji. Wirtualne środowisko diagnostyczne to idealne miejsce do konstruowania i korzystania z cyfrowych bliźniaków elementów i całych instalacji. Możliwości, jakie stwarza wirtualizacja diagnostyki zostały zidentyfikowane znacznie wcześniej niż epidemia koronawirusa uzmysłowiła ich wyjątkową atrakcyjność.
EN
A virtual work environment was organized and described as an adequately secured IT space enabling remote communication with tested objects in the on-line and off-line mode as well as conditions for effective cooperation of specialists working remotely in different locations. They work on virtual machines equipped with software tailored to individual needs. The virtual environment is particularly useful in the implementation of technically advance projects requiring modeling of the geometry of structures and processes and their simulation. The virtual Diagnostic Environment is a perfect place to construct and use digital twins of components and entire installations. The possibilities offered by virtualization of diagnostics were identified much earlier than the coronavirus epidemic made them very attractive.
EN
The paper describes the verification of the quality of the data transfer between selected software dedicated to generation of building models and for their analysis using the finite element method. For comparison, models of two typical structures are constructed: a steel truss hall and a multi-storey reinforced concrete building. Both models are created simultaneously in two programs: Autodesk Revit and Tekla Structures. Next, these models are exported to computational packages: Autodesk Robot, Dlubal RFEM and SCIA Engineer. Different options of data transfer are considered, in particular: a direct link between programs as well as via open formats. The scope and limitations of the data exchange are determined in each case. Juxtaposition of the effectiveness of different transfer methods for such typical building models are helpful at the stage of cooperation between the architect and the structural designer. In addition, pilot results of a finite element static analysis for the steel hall model are also compared.
PL
Artykuł opisuje weryfikację jakości transferu danych pomiędzy oprogramowaniem przeznaczonym do tworzenia modeli obiektów budowlanych i ich analizy za pomocą metody elementów skończonych. W celu porównania utworzono modele dwóch typowych konstrukcji, tj. stalowej hali kratownicowej i wielokondygnacyjnego budynku żelbetowego. Oba modele opracowano jednocześnie w dwóch programach: Autodesk Revit i Tekla Structures. Eksport modeli wykonano do pakietów obliczeniowych: Autodesk Robot, Dlubal RFEM i SCIA Engineer. Wybrano różne opcje transferu – poprzez bezpośrednie połączenia programów, ale także poprzez formaty otwarte. W każdym przypadku określono ich zakres i ograniczenia dotyczące wymiany danych. Zestawienia efektywności sposobów różnych metod transferu dla takich typowych modeli budynków pomagają na etapie kooperacji pomiędzy projektantami – architektem i konstruktorem. Dodatkowo porównano również podstawowe wyniki obliczeniowej analizy statycznej dla modelu hali stalowej.
EN
The work touches on the national security issues of large-panel buildings from the point of view of settlement of the building on the ground. Displacements of the structure in the level of foundation of the building structure cause the secondary distribution of stresses, thus the possibility of structural scratches of internal prefabricated plate elements. The original model FEM of the construction of the large-panel building system Wk-70, which was built for research purposes, allowed the approximation of the phenomenon contained in the title of this work. Awareness of the safety of the construction of buildings implemented in large-panel technology is very important and constitutes a significant overtone, not only structural, but also general social.
PL
W pracy poruszono ogólnokrajową problematykę bezpieczeństwa budynków wielkopłytowych z punktu widzenia osiadania budynku na podłożu gruntowym. Przemieszczenia w poziomie posadowienia konstrukcji budynku powodują wtórną dystrybucję naprężeń, co za tym idzie możliwość powstania zarysowania strukturalnego wewnętrznych prefabrykowanych elementów płytowych. Autorski model MES konstrukcji budynku wielkopłytowego systemu Wk-70, który został zbudowany do celów badawczych pozwolił na przybliżenie zjawisk zawartych w tytule niniejszej pracy. Świadomość bezpieczeństwa konstrukcji budynków zrealizowanych w technologii wielkopłytowej jest bardzo ważna i stanowi istotny wydźwięk, nie tylko konstrukcyjny, ale również ogólnospołeczny.
PL
W artykule przedstawiono przykład opracowanej oceny odporności ogniowej obiektu przemysłowego. Dla rozpatrywanej hali maszynowni o konstrukcji stalowej zaprezentowano wyniki symulacji rozwoju pożaru oraz odpowiedzi mechanicznej konstrukcji. Obliczenia przeprowadzono za pomocą zaawansowanych programów komputerowych. Omówiono wpływ takich czynników, jak nierównomierne ogrzewanie oraz sposób modelowania konstrukcji na szacowaną odporność ogniową. Wskazano także wartości temperatury krytycznej oraz prognozowane modele zniszczenia. Wykazano, że omawiana metoda może być z powodzeniem stosowana w odniesieniu do rozpatrywanej kategorii obiektów.
EN
Both fire development and mechanical response analysis of the steel turbine hall are described. Factors like non-uniform heating and way of structural modeling and their impact on the anticipated fire resistance of the structure are discussed. Moreover, values of the crictical temperature and predicted failure modes are given. As a result it is shown that described method is appropriate for the considered type of buildings.
PL
Wykorzystanie komputerowych możliwości tworzenia dokumentacji wykonawczej konstrukcji budowlanych w programach CAD, ze względu na wiele zalet, takich jak czytelność czy możliwość łatwej edycji, skutecznie wyparło dotychczasowe rysunki tworzone w sposób odręczny. Kolejnym, bardzo ważnym krokiem do usprawnienia tego procesu oraz obecnym wyzwaniem, które stoi przed inżynierami i informatykami, jest wprowadzenie do powszechnego stosowania BIM, czyli modelowania informacji o budynku. W artykule przedstawiono nowe możliwości dotyczące analizy i tworzenia dokumentacji rysunkowej konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem integracji kilku programów, których celem jest przede wszystkim skrócenie czasu wykonywania rysunków oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędów.
EN
Application of computer’s possibilities to create executive documentation of building structures on the basis of CAD solutions, because of its many advantages such as clarity and the ability of easily edition, effectively supplanted the drawings created by hand. The subsequent, very important step on the way to improve this process and present challenge for engineers and IT specialists - is the widespread introduction of technology called building information modeling BIM. The article presents new opportunities for designers within the analysis and creation of drawing documentation of reinforced concrete structures, using the integration of several programs, which aim is primarily to reduce the duration of drawing and to minimize the risk of errors.
PL
W artykule przedstawiono projekt specjalistycznego uchwytu do transportu drewna tartacznego w postaci dłużyc czy kłód. Konstrukcję uchwytu przeznaczono do zainstalowania na ładowarce. Obliczenia analityczne wsparto modelowaniem bryłowym i analizą MES.
EN
The paper presents the design of specialized grip for transportation of sawmill wood in the form of logs and logs. The construction of the handle was designed to be installed on the loader. Analytical calculations were supported solid modeling and static analysis FEM.
PL
W artykule przedstawiono projekt konstrukcyjny specjalistycznej łyżki ładowarki do prac drogowych. Do bocznego wyładunku wykorzystano innowacyjną konstrukcję przenośnika taśmowego napędzanego silnikiem hydraulicznym.
EN
The article presents the structural design of specialized loader spoon for road works. For side discharge used innovative design of a conveyor belt driven by a hydraulic motor.
PL
W artykule przedstawiono i zilustrowano problematykę strat ciepła przez dwa newralgiczne połączenia pasmowe konstrukcji w elementach budynku, które bezpośrednio mają wpływ na jakość cieplną obudowy w konstrukcyjnym systemie mieszkalnym OWT-67. Omawiane rozwiązanie problemu dotyczy nie tylko systemu OWT-67, lecz może być też stosowane w układach konstrukcyjnych nowo wznoszonych, modernizowanych oraz remontowanych budynków.
EN
The article presents and illustrates the problems related to heat loss, which occurs in two, critical connections of the building structure, which have direct impact on thermal quality of the cover of the building in the OWT-67 housing system. Considering the energy efficiency, such anomalies shall be removed. The discussed solution is not related to the OWT-67 system itself, so it may be also applied in newly erected, modernized or repaired buildings.
PL
W artykule przedstawiono proces określania nośności istniejącego obiektu mostowego oraz ustalenia zakresu i sposobu jego rewitalizacji na podstawie wyników kompleksowych badań nieniszczących i materiałowych. Ocena nośności obiektów mostowych eksploatowanych kilkadziesiąt lat lub starszych, jest zwykle utrudniona z wielu powodów: dokumentacja techniczna bywa niedostępna, wiedza o samej konstrukcji ulega zatarciu, często nieznane są przepisy, według których obiekt projektowano. Nastąpiły również zmiany fizykalnych cech materiałów wchodzących w skład konstrukcji oraz uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji, które składają się na ogólny proces degradacji konstrukcji. W tej sytuacji zdobycie informacji o rodzaju i właściwościach materiałów oraz ich rozmieszczeniu, jak również na temat stanu wewnętrznego konstrukcji, wymaga przeprowadzenia zaawansowanych badań nieniszczących oraz badań materiałowych. W opisywanym przykładzie użyto metody GPR i profometru do określenia ilości zbrojenia oraz metody impact-echo i pull-out do określenia grubości płyty i klasy betonu.
EN
The article presents the process of assessment of load bearing capacity of the existing bridge as well as determination of scope and method of its renovation on the basis of complex non-destructive testing and material examinations. The assessment of load capacity of old bridges, used for decades, is usually difficult due to several reasons: inaccessible technical documentation, loss of the structure history, unknown regulations used during the bridge designing. Moreover, physical properties of materials have changed and structural damages appeared during use, what contributes to the overall process of structure deterioration. In such situation an advanced non-destructive methods of structural testing and material examinations are required to determine the type of the used materials, their properties as well as their arrangement inside a structure. In the example shown, the GPR and profometer methods are used in order to determine the amount of reinforcement inside the bridge slab and the impact-echo and pull-out methods were used for determination of its thickness and the concrete class.
PL
Skutkiem efektów oddziaływań górniczych, pojawiających się na powierzchni terenu jest wymóg projektowania eksploatacji z uwzględnieniem zarówno ochrony powierzchni, jak i wszelkiego typu obiektów budowlanych oraz infrastruktury znajdujących się na terenach górniczych. Wymóg ten wiąże się z umiejętnością właściwej oceny zależności pomiędzy deformacjami podłoża górniczego a zachowaniem obiektu budowlanego – w tym deformacjami budowli i jej uszkodzeniami. Wraz z coraz powszechniejszym stosowaniem modelowania numerycznego przy opisie powyższych zagadnień powinno się w zasadzie mówić o ocenie zachowania interaktywnego układu: obiekt budowlany – górnicze podłoże gruntowe. Wyznaczanie w budowli wartości efektów oddziaływań górniczych są bezpośrednio sprzęgnięte ze sposobem przekazywania obciążeń z podłoża gruntowego na model obliczeniowy konstrukcji. W pracy przedstawiamy problem, w jakim stopniu ocena efektu (oraz ocena spełnienia warunku PSGU) jest zależna od : – sposobu modelowania układu budowa - podłoże górnicze, – opisu konstytutywnego podłoża gruntowego, – wyboru modelu konstytutywnego konstrukcji budowlanej.
EN
The effects of mining influences occurring on the surface area entail a requirement to plan exploitation taking into account both the protection of the surface and any type of built features as well as the infrastructure located in mining areas. This requirement refers to the skill of correct evaluation of the relationship between mining subsoil deformations and built feature behaviour, including deformations of the structure and its damage. Along with the increasingly common application of numerical modeling by description of the abovementioned issues, the essence should be evaluation of interactive behaviour of the built feature – mining subsoil system. The structure-indicated values of the mining influence effects are directly coupled with the method of transferring loads from the mining subsoil on the structure calculation model. This paper presents the issue of degree in which the effect assessment (with the assessment of meeting the serviceability limit state requirement) depends on the: - modeling method of the built feature – mining subsoil system, - description of the essential mining subsoil and - selection of essential model for a building structure.
PL
W niniejszej pracy mowa jest o zapleczu norm kominowych dotyczących wymiarowania trzonu pod względem funkcjonalności, nośności i trwałości jego konstrukcji.
EN
This article concerns the set of standards relating to the dimensioning of chimney shafts in terms of the functionality, load capacity and durability of their structure.
14
Content available remote Modelowanie i analiza konstrukcji
PL
W referacie przestawiono wybrane zagadnienia modelowania i analizy konstrukcji w nawiązaniu do eurokodów konstrukcyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia stanowiące nowe ujęcie w stosunku do dotychczasowych norm krajowych. W nawiązaniu do PN-EN 1990 przedstawiono ogólne zasady obliczania i projektowania zasadniczych układów nośnych szkieletowych konstrukcji budowlanych, uzupełniając je szczegółowymi regułami podanymi w PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8 w odniesieniu do ustrojów projektowanych jako konstrukcje stalowe. Omówiono kryteria klasyfIkacji odnoszące się do ustrojów nośnych niestężonych, a także sztywno i podatnie stężonych, uwzględniając przy tym zagadnienie podatności węzłów. Omówiono zasady budowy imperfekcyjnych modeli obliczeniowych ustrojów nośnych i układów stężających konstrukcji, a także doboru metod analizy globalnej, w odniesieniu do wymagań w zakresie uwzględnienia zarówno nieliniowości geometrycznej (analizy I rzędu, II rzędu lub III rzędu), jak i nieliniowości fIzycznej (analiza sprężysta lub niesprężysta). Na zakończenie przedstawiono wykorzystanie zaawansowanej analizy konstrukcji do projektowania na podstawie ścieżki równowagi.
EN
Aspects of structural modelling and analysis according to Eurocodes are presented. It focuses on important, general topics that are required in design of steel structures. Categories of structures are dealt with that distinguish between the design situations of modelling the behaviour of wall and slab panels, taking into account their participation in the following: a) distribution of internal forces, b) restraining the frame elements in the out-of-plane direction, and c) transfer of loads onto the frame elements. Requirements with regard to certain methods of structural analysis to be used in design are summarized and related to situations met in practice. Aspects of the evaluation of imperfections impact on the performance of frameworks and bracing systems are also briefly presented. Finally, basic requirements for design using advanced analysis are summarized.
PL
W pracy przedstawiono liczne przykłady wykorzystywania w modelowaniu płaskich konstrukcji prętowych tzw. elementów łącznikowych. Sa to elementy (translacyjne lub rotacyjne) o dwóch stopniach swobody, których jedyną cechą fizyczną jest współczynnik sztywności. Wprowadzenie do modelowania elementów łącznikowych pozwala na łatwe budowanie macierzy sztywności rozważanych ukłądów, a także badanie wpływu współczynnika sztywności tych elementów na rozwiązania problemów. Pokazano również wykorzystanie elementów łacznikowych do budowania macierzy sztywności elementów ze sprężystymi charakterystykami węzłów.
EN
The paper presents numerous examples of the so-called connecting elements applications to flat bar construction medelling. Those are translational or rotational elements with two degress of freedom, the only physical property of which is theregidity coefficient. When connecting elements are used in modelling, it is easy to build rigidity matrixes of the systems under consideration. It is also possible to investigate the impact of elements rigidity coefficient on problems solutions. The use of connecting elements in building rigidity materixes of elements with elastic characteristic of nodes is also shown.
PL
W artykule przedstawiono kierunki prac podejmowanych w poszczególnych zakładach Instytutu. Są to m.in.: badania przebiegu spalania w silniku, ocena wpływu rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów wyposażonych w silniki spalinowe na środowisko naturalne człowieka, pomiary diagnostyczne pojazdów szynowych, badania symulacyjne i optymalizacyjne lokomotyw spalinowych, modelowanie elementów maszyn z wykorzystaniem techniki trójwymiarowej. Wraz z ciągłym rozwojem konstrukcji zmianie ulegają metody badawcze, które trzeba dostosować technologicznie do obecnych i przyszłych wymagań stawianych elementom silników i konstrukcjom mechanicznym.
EN
Directions in the development works within the institute have been presented in the paper. The development works are related, to name only a few, to research on combustion processes, evaluation of the influence of new solutions on the environment, diagnostics of railway vehicles, simulation and optimalization research on diesel locomotives, modelling of machine components with the application of 3D technology. Along with continuous development of design engineering come the changes in research methodology that require some technological modifications in light of future engine requirements.
17
Content available remote Kształtowanie konstrukcji korpusu rozdzielacza za pomocą modelowania bryłowego
PL
W pracy przedstawiono model bryłowy rozdzielacza hydraulicznego wykonanego dla potrzeb modelowania konstrukcji. Przeprowadzono modyfikacje konstrukcji rozdzielacza w celu obniżenia oporów przepływu. Zmodernizowaną konstrukcję rozdzielacza poddano analizie i badaniom doświadczalnym. Uzyskane doświadczalnie wyniki potwierdziły, że poprzez odpowiednie kształtowanie kanałów przepływowych można znacznie obniżyć straty ciśnienia przez rozdzielacz.
EN
A solid model of a hydraulic distributor made with the purpose of design modelling has been presented in the paper. A design of the distributor has been modified to reduce resistances of flow. The modernized design of the distributor was subjected to analysis and experimental tests. The results obtained from experiments have proved that proper shaping of flow channels can bring about a considerable reduction of losses of pressure in the distributor.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.