Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  impulsowe pole elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Winogrona (odmiany Hibernal) podczas obróbki wstępnej poddano działaniu impulsowego pola elektrycznego przez 10 s, o częstotliwości 20 impulsów na sekundę i dwóch wartości natężenia 3,3 kV/cm oraz 5 kV/cm, następnie prowadzono fermentację winogron zgodnie z procedurami stosowanymi w przemyśle winiarskim przez 8 tygodni. W uzyskanych winach oznaczono całkowitą zawartość związków polifenolowych i flawonoidów. Wykazano, że stosując pulsacyjne pole elektryczne PEF na owoce winogron przed procesem fermentacji można modyfikować zawartość związków aktywnych biologicznie, korzystnie zwiększając ich zawartość w winie.
EN
Grapes (Hibernal variety) during pre-processing were subjected to a pulsed electric field for 10 seconds, a frequency of 20 pulses per second and two intensity values: 3.3 kV / cm and 5 kV / cm, then the fermentation of grapes was provided according to the procedures used in the wine industry for 8 weeks. In the obtained wines the total content of polyphenolic compounds and flavonoids was determined. The described method allows to modify the content of biologically active compounds, preferably increasing their content in wine.
2
Content available remote Wpływ impulsowego pola elektrycznego na barwę wina
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu impulsowego pola elektrycznego na barwę wina wyprodukowanego z winogron odmiany Hibernal. Owoce poddano działaniu impulsowego pola elektrycznego o dwóch wartości natężenia 3,3 kV/cm oraz 5 kV/cm, następnie prowadzono fermentację zgodnie z procedurami stosowanymi w przemyśle winiarskim. W uzyskanych winach oznaczono barwę metodą CIELab. Uzyskane wyniki wskazują na większą wydajność ekstrakcji związków barwnych z winogron (związków o charakterze antyoksydantów) pod wpływem PEF.
EN
The article presents the results of research on the impact of the impulsed electric field on the colour of wine produced from the grapes of Hibernal variety. The fruit was subjected to PEF with two 3.3 kV / cm and 5 kV / cm intensity values. Next, the fermentation took place in accordance to the procedures used in the wine industry. In the produced wines, the colour was determined using the CIELab method. The obtained results indicate a higher efficiency of extraction of coloured compounds from grapes (antioxidant ones) under the influence of PEF.
EN
The main purpose of this study was to examine the efficacy of the pulsed electric field (PEF) on inoculated yersinia enterocolitica ATCC 35669 in minced beef meat. The pulse frequencies ranged from 28 to 2800 MHz. The samples were examined after 3 days of storage in temperature of +4 degrees of Celsius and after 30 days of storage in temperature of - 20 degrees of Celsius. Inactivation of Y. enterocolitica increased with the pulse frequencies. The treatment of meat with the electric field with the pulse frequencies of 28 MHz occurred to be ineffective towards Y. enterocolitica. The treatment of meat with the electric field with the pulse frequencies of 280 MHz occurred to be effective only towards Y. enterocolitica contained in beef meat stored at -20 degrees of Celsius for 30 days. The treatment of meat with the electric field with the pulse frequencies of 2800 MHz occurred to be highly effective towards Y. enterocolitica contained in meat stored both +4 degrees of Celsius and -20 degrees of Celsius.
PL
Głównym celem tego badania była ocena skuteczności impulsowego pola elektrycznego (PEF) wobec Yersinia enterocolitica ATCC 35669 namnożonej w mielonym mięsie wołowym. Częstotliwość impulsów mieściła się w przedziale od 28 do 2800 MHz. Próbki badano po 3 dniach przechowywania w temperaturze +4 stopni Celsjusza i po 30 dniach przechowywania w temperaturze -20 stopni Celsjusza. Y. enterocolitica wykazała wrażliwość na zwiększenie częstotliwości impulsów pola elektrycznego. Y. enterocolitica była wysoce odporna na działanie pola elektrycznego o częstotliwości impulsów 28 MHz. Potraktowanie mięsa polem elektrycznym o częstotliwości impulsów 280 MHz skutkowało inaktywacją Y. enterocolitica obecną w mięsie wołowym przechowywanym w temperaturze -20 stopni Celsjusza przez 30 dni. Potraktowanie mięsa polem elektrycznym o częstotliwości impulsów 2800 MHz okazało się wysoce skuteczne w eliminacji Y. enterocolitica zawartej w mięsie przechowywanym zarówno w temperaturze +4 stopnie Celsjusza jak i -20 stopni Celsjusza.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów amplitudowo-czasowych impulsowego pola elektrycznego na inaktywację drobnoustrojów w ciekłych produktach spożywczych. Jako źródło pola elektrycznego użyto wysokoomowego generatora wysokiego napięcia z baterią kondensatorów na wyjściu. Do kształtowania impulsów służył iskiernik kulowy z regulowaną przerwą iskrową oraz zestaw dwójników pasywnych o dobranych impedancjach operatorowych, bocznikujących elektrody komory sterylizacyjnej.
EN
The article presents results of the research on the impact of amplitude-time parameters of impulse electric field on inactivation of microorganisms in liquid food products. A high ohmic high voltage generator with battery of condensers at output was used as the electric field source. The following were used to form the impulses: a sphere spark gap with adjustable gap, and a set of passive two-terminal networks with selected operator impedances, shunting sterilisation chamber electrodes.
PL
Celem pracy było określenie wpływu impulsowego pola elektrycznego na trwałość przechowalniczą bulw ziemniaka. Bulwy ziemniaka poddano działaniu pola elektrycznego o natężeniu 24 W/m. 30 kV/m, 40 Mini 60 kV/m, i czasach ekspozycji 100 µs, 300 µs, 600 µs. Do badań przyjęto trzy odmiany ziemniaka: Drop, lrga, Salto. Badania przeprowadzono w latach 2002-2004. Trwałość przechowalniczą określono wskaźnikami strat całkowitych, ubytków naturalnych, strat w wyniku kiełkowania i strat chorobowych podczas długotrwałego okresu przechowywania (6 miesięcy). Zastosowanie impulsowego pola elektrycznego dało pozytywny elekt w postaci zmniejszenia strat całkowitych i strat chorobowych oraz brak widocznego wpływu na proces kiełkowania bulw i ubytki naturalne.
EN
The aim of this study was to asses the effect of impulse electric field on the storage life of potato tubers. Potato tubers were subjected to an electric field of 24 kV/m, 30 W/m, 40 Min and 60 kV/m intensity and 100 µs, 300 µs, 600 µs exposure times. Three potato varieties: Drop. Irga. and Salto were studied. The study was conducted in 2002-2004. The storage life was assessed according to the ratio of total losses, natural losses, sprouting losses and disease losses during a long storage period (6 months). The application of electric field had a positive effect as it decreased total and disease losses and had no visible influence on tuber sprouting and natural losses.
EN
Pulsed electric fields (PEF) was characterized as a non-thermal preservation method of liquid foods. This method for microbial inactivation involves the application of high voltage pulses (20-80 kV/cm) to foods placed between two electrodes. Methods is more and more popular in food technology also for lower sensoric changes in food in compare to products treated with classical heat methods. The most important PEF process factors that affect microbial destruction are: electric field intensity, pulse width, treatment time and temperature. Prototype equipment for PEF treatments belonging to Dept. of Animal Products Technology was also described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.