Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceramika korundowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The results of research on grinding of pre-sustained corundum ceramics with the use of a spherical diamond head are presented. In particular, the influence of the angle α of grinding wheel axis on selected surface roughness parameters at variable feed speed have been investigated. The distribution of the effective cutting speed in the contact zone of the grinding wheel with the object for the selected grinding depth have been also determined.
PL
Przedstawiono wyniki badań szlifowania ceramiki korundowej wstępnie spieczonej za pomocą diamentowej, trzpieniowej ściernicy kulistej. Badano zwłaszcza wpływ kąta α prowadzenia osi ściernicy na wybrane parametry chropowatości powierzchni przy zmiennej prędkości posuwu. Określono również rozkład efektywnej prędkości skrawania w strefie styku ściernicy z przedmiotem dla wybranej głębokości szlifowania.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych szlifowania ceramiki korundowej trzpieniową, diamentową ściernicą kulistą. Określono wpływ kąta pochylenia osi trzpienia ściernicy oraz prędkości wzdłużnej szlifowania na parametry chropowatości Ra i Rz. Przeanalizowano również rozkład efektywnej prędkości skrawania.
EN
The article presents the results of experimental research for grinding of corundum ceramic with the use of an spherical diamond head. Article shows the influence of tilt angle and feed on roughness parameters. Authors also described influence of tilt angle and thickness of the grinding layer on effective cutting speed.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych pięcioosiowego szlifowania kulistą ściernicą trzpieniową wypukło-wklęsłej powierzchni wykonanej z ceramiki korundowej. Pokazano wpływ posuwu i głębokości skrawania na parametry chropowatości Ra i Rz oraz dokładność odwzorowania powierzchni.
EN
The article presents the results of experimental research for free form grinding of corundum ceramic with the use of an spherical diamond head. Article shows the influence of cutting depth and feed on roughness parameters and surface accuracy.
4
Content available remote Comparison of creep behaviour in alumina based ceramics densified by SPS and HP
EN
For more than a decade, the spark plasma sintering method (SPS) is an interesting alternative to classical densification processes for ceramic materials. Furthermore, SPS has recently been paid attention as an alternative method to obtain dense and fine-grained ceramics at low temperatures. SPS, also known as plasma activated sintering, is a method applicable for rapid sintering of metals and ceramics. Owing to the advantage of rapid heating, the alumina ceramics obtained by SPS have a grain size and density comparable to those of HPed ones. The increase of densification rate may be related to some difference in ion transport characteristics. In fact, if there is alteration in those transport characteristics, there may be some difference in all subsequent diffusion related to the processes such as grain growth, creep and high temperature deformation of SPS densified materials. This study describes creep behaviour and deformation mechanisms of alumina based materials densified by SPS, and compared with hot pressing (HP) to some extent. Pure alumina (SM8, Baikowski) was densified by SPS at 65 MPa (1200°C), and 45 MPa (1400°C) by hot pressing (HP).The grain size of the HP alumina was more twice bigger than the grain size of SPS sample (1000 nm versus 440 nm). The grain growth is more active during creep of SPS alumina (1300°C, σ = 30 MPa and final deformation 30 %) than during creep of HP alumina, about 70 % versus 25 %. Generally, the fineness of SPS materials microstructure shall speed up all processes related to diffusion.
PL
Od ponad dekady metoda spiekania z plazmą iskrową (SPS) jest interesującą alternatywą dla procesów klasycznego zagęszczania materiałów ceramicznych. Dalej, na SPS zwrócono uwagę jako na alternatywną metodę otrzymywania w niskich temperaturach gęstej i drobnoziarnistej ceramiki. SPS, znana też jako spiekanie aktywowane plazmą, jest metodą mającą zastosowanie do szybkiego spiekania metali i ceramiki. Korzystając z szybkiego ogrzewania, ceramika korundowa otrzymywana za pomocą SPS charakteryzuje się rozmiarem ziarna i gęstością porównywalną z odpowiednikami prasowanymi na gorąco. Zwiększenie szybkości zagęszczania może być przypisane pewnej różnicy charakterystyk transportu jonowego. Faktycznie, jeśli istnieje zmiana w tych charakterystykach transportu pojawić się może też różnica we wszystkich późniejszych cechach zależnych od dyfuzji takich jak: rozrost ziarna, pełzanie i deformacja wysokotemperaturowa materiałów zagęszczanych metodą SPS. Prezentowane badanie opisuje mechanizmy pełzania i deformacji materiałów korundowych zagęszczanych metodą SPS w porównaniu w pewnym zakresie do prasowanych na gorąco. Proszek korundu (SM8, Baikowski) zagęszczano metodą SPS przy 65 MPa (1200°C), i przy 45 MPa (1400°C) metodą prasowania na gorąco (HP). Rozmiar ziarna korundu HP był ponad dwa razy większy niż rozmiar ziarna próbek SPS (1000 nm przeciw 440 nm). Rozrost ziaren był aktywniejszy podczas pełzania korundu SPS (1300°C, σ = 30 MPa i deformacja końcowa 30 %) niż podczas pełzania korundu HP, około 70 % przeciw 25 %. Ogólnie, drobnoziarnistość mikrostruktury materiałów SPS będzie przyspieszała wszystkie procesy związane z dyfuzją.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanów naprężeń w warstwie wierzchniej ceramiki korundowej w procesie szlifowania pojedynczym ziarnem ściernym. Do tego celu wykorzystano analizę numeryczną (Metoda Elementów Skończonych) w programie ANSYS/LS-Dyna.
EN
The article presents an analysis states of stress in the surface layer of alumina ceramics grinded process a single abrasive grain. To this using the numerical analysis (finite element method) program ANSYS / LS-Dyna.
6
Content available remote Statystyka wytrzymałości ceramiki korundowej
PL
Zmierzono wytrzymałość na zginanie 307 próbek ceramiki korundowej. Były to cztery serie o różnych wymiarach. Analiza trójparametrowego rozkładu Weibulla pokazała, że naprężenie progowe jest stałą materiałową. Obliczono przedziały ufności dla naprężenia progowego. Zaproponowano nowy typ wykresu rangowego.
EN
Bending strenght of 307 samples of alumina ceramics has been measured. These were four series with different dimensions. Analysis of three parameter Weibull distribution has showed that treshold stress is a constant of materials. Confidence intervals of treshold stress has been computed. The new type of rank graph has been proposed.
PL
W artykule przedstawiono charakterystyki SGP ceramiki technicznej uzyskane w warunkach plastycznego płynięcia materiału obrabianego. Badania wykonano na stanowisku badawczym zaprojektowanym do prowadzenia procesu mikroszlifowania z dosuwem nanometrycznym. Do monitorowania procesu mikroszlifowania wykorzystano system emisji akustycznej (EA). Dosuw wgłębny uzyskano z wykorzystaniem siłownika piezoelektrycznego.
EN
This paper presents characteristics SGP of geometric surface texture of industrial ceramics after ductile-regime grinding. Investigations were carried out on the stand designed for microgrinding with nanometric feed-in. In order to realize the microgrinding process monitoring, acoustic emission (AE) system was used. Feed-in was realized using linear piezoelectric actuator.
PL
W artykule przedstawiono charakterystyki powierzchni ceramiki technicznej, otrzymanych po szlifowaniu w warunkach plastycznego płynięcia materiału obrabianego. Badania przeprowadzono na stanowisku zaprojektowanym w celu mikroszlifowania z dosuwem nanometrycznym.
EN
The paper presents characteristics of geometric surface texture of industrial ceramics subjected to grinding under conditions of plastic material-removal. Investigations were carried out on the setup designed for microgrinding with nanometric feed-in.
PL
Przedmiotem badań były płytki korundowe uformowane z proszku, spiekane i kulowane o dwóch różnych ziarnistościach i różniące się wartością naprężenia wprowadzonego do materiału poprzez kulowanie. We wcześniejszych badaniach dyfraktometrycznych, prowadzonych na tym materiale, w sposób klasyczny został stwierdzony fakt znaczącej zmiany intensywności niektórych refleksów, z czego wynika, że kulowanie stanowi źródło zmian strukturalnych. Źródła różnic w obrazie dyfrakcyjnym mogą być dwa. Może to być zarówno zmiana struktury idąca w kierunku jej przebudowy na poziomie kształtu komórki elementarnej jak i pojawienie się tekstury — czyli uprzywilejowanej orientacji. Weryfikacja obu przypuszczeń wymagała użycia testu teksturowego. Rejestracje figur biegunowych porównujące stan przed i po kulowaniu wskazują, iż materiał nie posiada preferencji orientacji. W dalszym rozpoznaniu problemu zmian struktury zachodzących na skutek kulowania — wykorzystano test teksturowy do badań strukturalnych — dających informację krystalograficzną. Jak wynika z tych testów, kulowanie zmienia parametry komórki. Zmiany te i ich charakter są nie tylko zależne i od położenia przestrzennego krystalitów, których zmiany te dotyczą, lecz również zależą od uziarnienia próbki i wielkości naprężeń wprowadzonych kulowaniem. Na podstawie przeprowadzonych testów, można z dużą dozą prawdopodobieństwa, proponować zarówno pojęcie pojemności materiału na przyjmowanie naprężeń, jak i przyjąć wyjaśnienie mechanizmu prowadzącego do skutków ujawnianych działaniami technologii uzyskiwania badanego materiału. Co też należy uznać za istotne, opisywane zmiany mają charakter kierunkowy i nie są jednakowe w przestrzeni orientacji.
EN
The object of investigations were corundum plates obtained from powder, sintered and formed by shot peening, of two different grain fines and differing in the value of stress introduced into the material by the shot peening. In earlier diffractometric investigations, carried out on this material in the classical mode, the fact of a considerable change in the intensity of certain reflexes has been observed, from whitch in follows that the shot peening is the source of structural changes. There may be two sources of the differences in diffractometric image. It may be a change in the structure in the diffraction of its rearrangement on the level of the shope of the elementary cell as well as the appearance of texture — i.e. the privileged orientation. Verification of both assumption required the use of a texture test. Registration of pole figured comparing in state before and after shot peening indicate that the material has no orientation preference. In further investigation of the problem of structural changes occurring due to the shot peening — the texture test for structural investigations providing the crystallographic information — was used. As it follows from these tests the shot peening changes the cell parameters. These changes and their characters depend not only on the spatial position of the crystallites subjected to these changes, but also on the grain fines of the sample and the value of stresses introduced by the shot peening. On the basis of the performed tests it is possible — with great probability – to propose both a concept of the material capacity to accept the stress as well as to accept the explanation of a mechanism leading to the results revealed by the actions of the production technology of the examined material. What should be also considered to be essential is that the shot peening have a directional character and are not identical in the orientation space.
PL
Zbadano zastosowanie hydrożeli otrzymanych z monomerów niskotoksycznych (metakryloamidu i N,N'-metylenobisakryloamidu) do procesu formowania ceramiki korundowej metodą odlewania z gęstwy żelującej. Główną zaletą badanego układu jest niewielki stopień toksyczności oraz mała lepkość gęstw ceramicznych o wysokim udziale fazy stałej (55% obj.). Badania dynamicznych właściwości mechanicznych (moduł zachowawczy, moduł stratności i lepkość zespolona) mokrych hydrożeli polimetakryloamidu wykazały wzrost stopnia usieciowania w funkcji stężenia inicjatora. Zbadano wpływ stężenia inicjatora na czasy inicjacji gęstw ceramicznych z udziałem monomerów na poziomie 2,5% mas. oraz na wytrzymałość mechaniczną wysuszonych kształtek uformowanych metodą odlewania z gęstwy żelującej. W zależności od stężenia inicjatora 0,3-2% mas. na masę monomerów czas inicjacji w temperaturze pokojowej malał wraz ze wzrostem stężenia inicjatora i zawarty był w granicach od 7 do 22 min. Kształtki uzyskane z gęstwy żelującej charakteryzowały się wysoką wytrzymałością mechaniczną po procesie suszenia. Przy optymalnym stężeniu inicjatora równym 1,3% mas. na masę monomerów, wartości wytrzymałości mechanicznej na zginanie i na rozciąganie próbek uformowanych metodą odlewania z gęstwy żelującej wynosiły odpowiednio 5,6 i 2,7 MPa, a ich gęstość pozorna stanowiła 57% gęstości teoretycznej korundu.
EN
Hydrogels obtained from low-toxicity monomers (methacrylamide and N,N'-methylenebisacrylamide) were studied in terms of their application to form of alumina ceramics by gel-casting method. The advantage of the system is a small degree of toxicity and simultaneously Iow viscosity of high solid loading (55 vol.%) suspensions. The dynamic mechanical properties of wet polimethacrylamide hydrogels were characterized by storage and loss moduli and complex viscosity using oscillatory rheometry. These study showed an increase of polimerisation degree of polimethacrylamide hydrogels with increasing of initiator level. The initiator effect on idle times of ceramic suspensions with fixed monomers level on 2,5 wt.% as well as on green flexural and tensile strengths of gelcasts was determined. The idle time decreased with increasing of the initiator level. Depending on the initiator concentration 0.3 - 2 wt.% (on the monomers base) the idle time varied between 7-22 min. at room temperature. For the optimum initiator concentration (1,3 wt.% on the monomers base) the green flexural and tensile strengths were 5.2 and 2.7 MPa, respectively. The apparent density of alumina gelcasts was 57% of theoretical density of corundum.
13
Content available remote Selected mechanical properties of the Al2O3-Fe composites.
EN
The present paper gives a selected mechanical properties of the Al2O3-Fe composites with various weight contents of iron. These properties was measured during the studies of fracture toughness (KIC) depends iron contains in corundum matrix. Moreover, this paper gives basic microstructure description of these composites.
PL
Przedstawiony artykuł zawiera wybrane właściwości mechaniczne kompozytów Al2O3-Fe z różnym udziałem wagowym żelaza. Właściwości te zostały zmierzone w trakcie badań nad wpływem żelaza na poprawę odporności na kruche pękanie ceramiki korundowej. Poza tym artykuł zawiera opis mikrostruktury badanych kompozytów.
PL
W pracy opisano propagację pęknięć w ceramice korundowej, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pęknięć przez fazę międzyziarnową, a także wpływ rozwoju pęknięć w tej fazie na odporność na kruche pękanie. Międzyziarnowa faza stanowi łatwą drogę propagacji pęknięć, z czym łączy się spadek twardości i wysoka wartość KIC ceramiki korundowej.
EN
In the presented paper the propagation of crack in Al2O3 ceramics with integranular phase is described. Moreover, the hardness and the fracture toughness of the ceramics is analysed. Intergranular phase, which is present at many grain boundaries is an easy path for crack propagation. As a result the hardness of the ceramic is low and the value of KIC is high.
16
Content available remote Wielkogabarytowa ceramika specjalna i technologiczne kryteria przydatności
PL
W artykule przedstawiono uzyskane w ISiC wyniki prac nad wielkogabarytową ceramiką specjalną. Na podstawie badań własnych i literatury zaproponowano podział ceramiki specjalnej na dwa typy: "sprężystokrucha" i "sprężysto-lepka", różniące się znacznie sposobem sposobem fragmentacji po uderzeniu pociskiem. Pokazano parametry różnicujące te dwa typy i zaproponowano kryteria stosowane w technologii wytwarzania ceramiki dla przybliżonego określania skuteczności balistycznej.
17
Content available remote Krzywe R w kompozytach Al2O3-SiC i (Al2O3+ZrO2)-SiC.
PL
Przeprowadzono badania kontrolowanego rozwoju pęknięć w układzie trójpunktowego zginania w próbkach z karbem ceramiki korundowej i korundowo-cyrkonowej zawierającej od 0 do 30% wag. ziaren SiC. Pęknięcie inicjowano, a następnie propagowano za pomocą powtarzającego się obciążania i zdejmowania obciążenia próbki. Długość pęknięcia mierzono in situ przy użyciu układu optycznego z kamerą. Wartości siły P odpowiedzialne za przyrost długości pęknięcia rejestrowano za pomocą komputera sterującego maszyną wytrzymałościową. Z wartości długości pęknięcia c i siły P obliczano wartości współczynnika intensywności naprężeń KI. Badania wykazały, iż dodatek SiC silnie obniża efekt krzywych R obu typów matryc. Zjawisko to zostało wyjaśnione dzięki analizie stanu naprężeń wewnętrznych w badanej ceramice na podstawie pomiarów piezospektroskopowych. Zaobserwowano wzrost odporności na inicjację pęknięcia ze wzrostem udziału SiC.
EN
The fracture behaviour of alumina and ZTA ceramics containing 0 to 30 wt. % SiC particles was investigated during tests of controlled crack growth in three point bending of single-edge-notched samples. The crack was initiated and slowly grown up by permanent loading and removing of the load. Crack length c was measured by in situ observation using a special video camera. Adequate force P responsible for crack length increase was recorded by computer steering the Zwick testing machine. From crack length c and force P the stress intensity factor KI was calculated. The tests showed that SiC addition strongly decreases the effect of R-curve in alumina and ZTA ceramics. This phenomenon was explained by analysis of residual stress state in ceramics on the base of piezospectroscopic measurements. An increase of resistance to crack initiation of the studied ceramics with increase of SiC addition was also found.
18
Content available remote Ceramika korundowa na pancerze
PL
W artykule przedstawiono metodykę prac nad technologią wytwarzania ceramiki korundowej przeznaczonej na pancerze. Omówiono parametry mechaniczne tej ceramiki i zaproponowano kryteria określania skuteczności ochronnej ceramiki.
19
Content available remote Wpływ udziału ziaren SiC na zjawisko krzywych R w spiekach Al203
PL
Przeprowadzono badania kontrolowanego rozwoju pęknięć w układzie trójpunktowego zginania w próbkach z karbem ceramiki korundowej zawierającej od 0 do 30% wag. ziaren SiC. Pęknięcie inicjowano, a następnie propagowano w wyniku powtarzającego się obciążania i odciążenia próbki. Długość pęknięcia mierzono in situ przy użyciu układu optycznego z kamerą. Wartości siły P odpowiedzialne za przyrost długości pęknięcia rejestrowano za pomocą. komputera sterującego maszyną wytrzymałościową. Z wartości długości pęknięcia c i siły P obliczano wartości współczynnika intensywności naprężeń K,. Badania wykazały, iż dodatek SiC silnie obniża efekt krzywych R ceramiki korundowej. Zjawisko to zostało wyjaśnione dzięki analizie stanu naprężeń wewnętrznych w badanej ceramice w oparciu o pomiary piezospektroskopowe. Zaobserwowano wzrost odporności na inicjacje. ze wzrostem udziału SiC .
EN
The fracture behaviour of alumina ceramics containing 0 to 30 wt% SiC particles was investigated during tests of controlled crack growth in three point bending of single-edge-notched samples. The crack was initiated and slowly grown up by permanent loading and removing of the load. Crack length c was measured by in situ observation using a special video camera. Adequate force P responsible for crack length increase was recorded by computer steering the Zwick testing machine. From crack length c and force P the stress intensity factor K was calculated. The tests showed that SiC addition strongly decreases the effect of R-curve in alumina ceramics. This phenomenon was explained by analysis of residual stress state in ceramics on the base of piezospectroscopic measurements. An increase of resistance to crack inflation of the studied ceramics with increase of SiC addition was also found.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.