Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  granular material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This paper deals with elementary geotechnical tests: triaxial and direct shear of cohesionless sand using the discrete element method (DEM). The capabilities of the numerical DEM code are shown, with a special focus on the early phenomena appearance in localization zones. The numerical tests were performed in 3D conditions with spherical grains. Contact moments law was introduced due to simulate not perfectly round sand grains. The influence of different physical parameters was studied, e.g. initial density or confining pressure. The sieve curve corresponded to the Karlsruhe sand [1]; however, in some tests, it was linearly scaled. Special attention was laid on the behaviour of the sand grains inside localization, e.g. rotation, porosity, fluctuations, etc. and forces redistribution. Emphasis was given on the pre-failure regime and early localization predictors.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu rozdrabniania materiału ziarnistego rozdrabniaczem bijakowym o tradycyjnej i innowacyjnej konstrukcji zespołu roboczego. Stwierdzono, że nowe rozwiązanie konstrukcyjne wirnika rozdrabniacza bijakowego pozwala na zmniejszenie szkodliwej zawartości frakcji pylistej do 7,7%, zmniejszenie zawartości frakcji drobnej do 9,2% oraz istotne zwiększenie zawartości frakcji grubej do 16,4% w rozdrobnionym materiale.
EN
Barley seeds were grinded in an improved beater mill under lab. conditions to det. the effectiveness of the barley grain shredding. Use of the new construction resulted in a decrease of the harmful dusty fraction content to 7.7%, the decrease of the content of the fine fraction down to 9.2%, and a significant increase of the content of the coarse fraction in the shredded material up to 16.4%.
EN
The paper provides statistical analysis of the photographs of four various granular materials (peas, pellets, triticale, wood chips). For analysis, the (parametric) ANOVA and the (nonparametric) Kruskal-Wallis tests were applied. Additionally, the (parametric) two-sample t-test and (non-parametric) Wilcoxon Rank-Sum Test for pairwise comparisons were performed. In each case, the Bonferroni correction was used. The analysis shows a statistical evidence of the presence of differences between the respective average discrete pixel intensity distributions (PID), induced by the histograms in each group of photos, which cannot be explained only by the existing differences among single granules of different materials. The proposed approach may contribute to the development of a fast inspection method for comparison and discrimination of granular materials differing from the reference material, in the production process.
EN
The article discusses issues related with storage of granular materials in silos made of corrugated sheets and reinforced with vertical ribs. Advantages and disadvantages of these structures are named, and typical technological solutions used by largest silo producers are presented. Moreover, basic assumptions of Eurocode 3 are discussed in the context of determining the buckling load capacity of a ribbed jacket. Alternative methods are indicated to determine the silo stability using analytical and FEM based methods. General conclusions are formulated with respect to designing of silos made of corrugated sheets.
EN
Article is devoted to sieve holes blocking and describes the impact of the content of blocking grains in the feed on this phenomenon. The process of screen blocking involves grains of varying size being blocked in sieve holes. This is a phenomenon that significantly decreases the screening process capacity. The screen blocking coefficient f is applied for a description of screen blocking. Blocking grains are the ones which is equal to or slightly larger than the sieve holes. Those grains do not pass through the sieve holes, remain over the sieve and may clog (block) the sieve holes, thus reducing the screen clearance coefficient. The tests were done using a laboratory vibrator and control sieves, by subsequently screening mixtures of particulate materials with a different content of blocking grains and different percentage share of the upper- and lower-size fractions. Particulate materials of three model grain shapes were used for the tests: spherical, sharp-edged and irregular. The paper also includes a statistical analysis of the results obtained through experiments and an innovative method for describing sieve holes blocking. The new blocking coefficient specifies the percentage number of blocked sieve holes in relation to the total number of sieve holes. Grain size is a parameter that determines the value of the screen blocking coefficient in time. An increase in the content of blocking grains in the mixtures results in an increase in the percentage number of blocked sieve holes. The content of individual fractions in the mixture also has a significant impact on the course of sieve holes blocking. Screening is a very common industrial practice, and various designs of screens and types of sieves are available. That is why the subject of this paper is so important.
PL
Artykuł dotyczy analizy zjawiska blokowania otworów sitowych przesiewaczy oraz określa wpływ zawartości ziaren blokujących w nadawie na to zjawisko. Proces blokowania polega na grzęźnięciu ziaren różnych wielkości w otworach sitowych. Jest to zjawisko znacznie obniżające wydajność procesu przesiewania. Mechanizm blokowania otworów sitowych jest w dużym stopniu przypadkowy. Do opisu blokowania oczek w sicie stosowany jest współczynnik zablokowania otworów sitowych. Ziarna blokujące to klasa ziaren równych, bądź nieco większych od wymiaru otworu sitowego. Ziarna te nie przejdą przez oczka w sicie, pozostając w produkcie nadsitowym mogą zatykać (blokować) otwory sitowe zmniejszając współczynnik prześwitu tego sita. Badania przeprowadzono na wstrząsarce laboratoryjnej i sitach kontrolnych, przesiewając kolejno mieszaniny materiałów ziarnistych o różnej zawartości ziaren blokujących oraz różnych procentowych udziałach klasy dolnej i górnej. Użyto materiałów ziarnistych o trzech modelowych kształtach ziaren: agalit (kształt kulisty), kruszywo (kształt ostrokrawędziowy) i piasek kwarcowy (nieregularny kształt ziaren). W ramach niniejszej pracy przeprowadzono również statystyczną analizę wyników uzyskanych na drodze doświadczalnej oraz przedstawiono nowy sposób opisu zjawiska blokowania otworów sitowych. Proponowany współczynnik zablokowania określa procentową ilość zablokowanych otworów w sicie w odniesieniu do liczby jego wszystkich otworów. Wymiar ziarna jest parametrem, który determinuje wartość współczynnika zablokowania otworów sita w czasie. Wzrost zawartości ziaren blokujących w nadawie skutkuje wzrostem procentowej ilości otworów zablokowanych. Zawartość poszczególnych frakcji w mieszaninie ma znaczący wpływ na przebieg procesu blokowania. Przesiewanie jest bardzo rozpowszechnionym procesem przemysłowym, a na rynku dostępne są różne warianty konstrukcyjne przesiewaczy i rodzaje sit. Fakt ten tłumaczy celowość podjęcia tej tematyki w prezentowanej pracy.
EN
The issues relating to the description of friction with regard to plant granular materials are fairly complicated due to a variety of factors determining the process. Considering each factor in isolation is insufficient and offers a limited insight into the phenomenon of friction. Therefore, the paper presents the research results concerning the influence of three independent factors (seed moisture content, sliding velocity, load) upon the value of friction force. The analysis showed the high statistical significance of the factors at play. The proposed mathematical model proved well fitted (considering granular materials) to the observed outcome of the measurements.
PL
Zagadnienia związane z opisem tarcia roślinnych materiałów ziarnistych są bardzo skomplikowane ze względu na wieloczynnikowe uwarunkowania tego procesu. Pojedyncze rozpatrywanie tych czynników jest niewystarczające i daje bardzo uproszczony obraz zjawiska tarcia. Dlatego w artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu trzech niezależnych czynników (wilgotność ziaren, prędkość posuwu, siła nacisku) na wartość siły tarcia. Przeprowadzona analiza wykazała wysoką istotność statystyczną tych czynników. Zaproponowany model matematyczny uzyskał dobre (jak dla materiałów ziarnistych) dopasowanie do wyników pomiarów.
7
Content available remote Nowa koncepcja młyna walcowo-płytowego
PL
Poddano analizie wzajemne relacje ruchu użytkowego, stany i przemiany cząstek rozdrabnianego surowca ziarnistego (ziarna ryżu) oraz przemieszczenia i rozdrabniania w młynie walcowo- płytowym. Wykazano, że zależą one m.in. od warunków tarcia, zderzeń, cięcia i cech konstrukcyjnych młyna. Celem pracy była analiza i ocena warunków technicznych procesu użytkowania stosowanego w przemyśle chemicznym i spożywczym młyna nowej konstrukcji (nWk) za pomocą użytkowych, granulometrycznych wskaźników jakości produktu.
EN
Rice grains were disintegrated in a newly constructed roller-plate mill. The crushing efficiency depended on conditions of friction, roller rotation rate and width of the gap between roller and plate. The increase in rotational speed resulted in an increases in the energy consumption, whereas an increase in the gap between the rolls and the plate resulted in a decrease in the unitary energy consumption.
PL
Zbadano wpływ wielkości ziarna materiału dozowanego za pomocą fluidalnej śluzy powietrznej na jej efektywność, a tym samym możliwości zastosowania takiej śluzy jako urządzenia dozującego. Do badań wykorzystano piasek kwarcowy o granulacji 300, 600 i 1000 μm. Przy wartości strumienia powietrza 9,3 m3/h wraz ze wzrostem wielkości ziaren materiału wydłużał się czas przesypu materiału przez śluzę, a przy strumieniu powietrza 12 m3/h obserwowano krótszy czas przesypu.
EN
The influence of grain size of materiał dispensed with a fluidized airlock on its effectiveness was investigated. Therefore the possibility of using such lock as a dispensing device was considered. Quartz sand with granularity of 300, 600 and 1000 μm was used in tests. For air flow rate of 9,3 m3/h flow time through the shorter discharge time was observed for 12 m3/h.
EN
The article presents the parametrisation-based methods of monitoring of the process of gravitational silo discharging with aid of capacitance tomography techniques. Proposed methods cover probabilistic Bayes’ modelling, including spatial and temporal analysis and Markov chain Monte Carlo methods as well as process parametrisation with artificial neural networks. In contrast to classical image reconstruction-based methods, parametric modelling allows to omit this stage as well as abandon the associated reconstruction errors. Parametric modelling enables the direct analysis of significant parameters of investigated process that in turn results in easier incorporation into the control feedback loop. Presented examples are given for the gravitational flow of bulk solids in silos.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia parametryczne metody rozwiązywania problemu odwrotnego w tomografii pojemnościowej na przykładzie monitorowania procesu przepływu materiałów sypkich przy użyciu tomografii pojemnościowej. Wybrane metody obejmują modelowanie probabilistyczne Bayesa, w tym przestrzenne i czasowe oraz metody Monte Carlo łańcuchów Markowa, a także parametryzację procesu z użyciem sztu cznych sieci neuronowych. W odróżnieniu od klasycznych metod opartych na algorytmach rekonstrukcji obrazu parametryzacja pozwala na pominięcie tego etapu, a co za tym idzie brak dodatkowych błędów związanych z rekonstrukcją. Parametryzacja pozwala na bezpośrednią analizę istotnych parametrów badanego procesu, przez co łatwiejsze jest użycie tych wyników w pętli sprzężenia zwrotnego sterowania. Przykłady rozpatrywane w tekście są opisane dla procesu grawitacyjnego opróżniania materiałów sypkich przechowywanych w silosach.
EN
The article presents the methods of monitoring of the process of gravitational silo discharging with aid of tomography techniques. The described methods apply to funnel and mass flow measurement. The core unit of the presented monitoring system is an image-processing module, while the images are obtained with aid of the electrical capacitance tomography. For the funnel type of flow, the outputs of image processing are parameters describing the process flow, location and material concentration in funnel area. In the case of the mass flow regime the presented method provides information about the parameters of shear zones arising by the wall region of the silo that influence the interaction between the bulk and silo construction during silo discharging.
PL
Artykuł przedstawia metody monitorowania procesu grawitacyjnego opróżniania silosu z materiałów sypkich z zastosowaniem technik tomograficznych. Opisane metody dotyczą pomiaru przepływu kominowego oraz masowego. Głównym elementem systemu monitorowania jest moduł przetwarzania obrazów uzyskanych przy pomocy elektrycznej tomografii pojemnościowej. Wynikiem przetwarzania obrazów są parametry procesu, opisujące lokalizację komina przepływu i koncentracji materiału w jego obszarze dla przepływu kominowego. W przypadku przepływu masowego przedstawiona metoda dostarcza informacji o obszarze strefy ścinania, występującej w obszarze przyściennym silosu, mającą wpływ na wynik interakcji materiału sypkiego i konstrukcji silosu podczas jego rozładunku.
EN
The results of studies on external friction concerning granular plant materials that include, among others, grains, seeds of various plants, and powdered plant material, have been applied to the design of machines and devices for transport, sorting, cleaning, and blending. A separate and equally important matter is the storage of these materials in silos. The article presents the influence the surface topography of selected granular materials has upon the force of external friction. The research was performed with a specially designed adapter attached to the testing machine MTS, which is used to determine the external friction force of granular materials rubbing against various surfaces in a function of displacement. To define the topography of the external surface, a 3D scanner and specialized software were used. The authors have attempted to develop a model of friction taking into account the topography of the surface.
PL
Wyniki badań dotyczących tarcia zewnętrznego roślinnych materiałów ziarnistych, do których zalicza się m.in. ziarna zbóż, nasiona różnych roślin i rozdrobniony materiał roślinny, znalazły zastosowanie w zagadnieniach dotyczących projektowania maszyn i urządzeń do transportu, sortowania, czyszczenia oraz mieszania. Oddzielnym, równie ważnym zagadnieniem jest magazynowanie tych materiałów w silosach. W artykule przedstawiono wpływ topografii powierzchni wybranych materiałów ziarnistych na siłę tarcia zewnętrznego. W badaniach wykorzystano specjalnie zaprojektowaną przystawkę pomiarową (do maszyny wytrzymałościowej MTS) służącą do wyznaczania siły tarcia zewnętrznego materiałów ziarnistych trących o różne powierzchnie w funkcji przemieszczenia. Do określenia topografii powierzchni zewnętrznej złoża wykorzystano skaner 3D oraz specjalistyczne oprogramowanie. Autorzy podjęli próbę opracowania modelu tarcia uwzględniającego topografię powierzchni.
12
Content available Metody oczyszczania sit przesiewaczy przemysłowych
PL
Niniejsza praca jest poświęcona metodom i urządzeniom służącym do oczyszczania sit w maszynach przesiewających. Podczas przesiewania różnych materiałów ziarnistych, w szczególności drobno i bardzo drobno uziarnionych, dochodzi do zatykania otworów sit przez tzw. ziarna trudne, których wymiar charakterystyczny jest zbliżony do wymiaru otworu sitowego. Ziarna takie grzęzną w otworach sitowych powodując ich wyłączenie z aktywnej powierzchni sitowej. W ten sposób powierzchnia odsiewu może ulegać niekiedy znacznemu zmniejszeniu. Oznaczać to będzie istotny spadek skutecznej wydajności procesu przesiewania. Dlatego zostały opracowane i nadal są rozwijane różne metody oczyszczania sit oraz urządzenia służące do tego celu, które instaluje się w maszynach przesiewających. Praca stanowi przegląd obecnie stosowanych metod i urządzeń, służących do usuwania zablokowanych ziaren z otworów sitowych.
EN
The present paper is dedicated to methods and devices used to clean sieves in screening machines. During screening of various granular materials, especially fine and very fine particles, mesh get blocked by the so called difficult particles, with characteristic size similar to the mesh size. Such particles get stuck in the mesh causing its elimination from the active sieve surface. In this way screening surface can be greatly reduced. This would mean a significant decrease of screening efficiency. So, various methods were and are still developed to clean sieves and devices used for this purpose which are installed in screening machines. The paper provides a review of methods and devices used presently to remove particles blocked in the mesh.
PL
Zastosowano układ zataczająco-śrubowy do napędu suszarki wibracyjnej. Rozwiązanie to jest elementem pośrednim między suszarką zbiornikową a suszarką fluidalną. Suszarka wibracyjna, podobnie jak suszarka fluidyzacyjna, pozwala na zmianę procesu suszenia z okresowego na ciągły. Celem pracy było określenie oporów przepływu strumienia powietrza przez warstwę granulatu mocznika w złożu wibrującym suszarki okresowej w zależności od prędkości przepływu powietrza oraz wyznaczenie średniej prędkości obwodowej warstwy mocznika dla zapewnienia mieszania złoża. Prędkość obwodowa złoża mocznika poddanego wibrowaniu jest większa niż złoża stacjonarnego i zależy od masy złoża. Jednostkowy spadek ciśnienia wzdłuż warstwy mocznika zależy od natężenia przepływu powietrza przez złoże i jest dobrze opisany równaniem Erguna. Współczynnik oporu przepływu powietrza przez warstwę mocznika w suszarce wibracyjnej jest mniejszy od współczynnika oporu przepływu powietrza złoża stacjonarnego. Zmniejszenie oporu jednostkowego i współczynnika oporu przepływającego powietrza przez złoże wibrowane jest wynikiem wzrostu porowatości złoża w efekcie jego wibrowania.
EN
A rolling-screw system was used as a drive for a vibratory dryer between a tank dryer and a fluidized bed dryer to change the drying process from a periodic to a continuous one. The air flow resistance through urea pellet layer in a periodical screw drier was studied as a function of the air flow rate to det. the circuital speed of the urea layer necessary to mixing the deposit. The circuital speed of the urea deposit submitted to vibrations was higher than that of stationary deposit and depended on the deposit mass. The unitary pressure decrease along the urea layer depended on the air flow speed through the deposit and was accurately described by the Ergun equation. The resistance coeff. of the air flowing through the urea layer inside the vibratory dryer was lower than that of flowing through the stationary deposit. The decrease in unitary resistance and in the resistance coeff. of the air flowing through the vibrating deposit resulted from the vibrations-dependent deposit loosening.
EN
The general objective of the present paper is to improve the understanding of micromechanical mechanisms in granular materials and their representation in numerical models. Results of numerical investigations on micro–macro relationships in the discrete element model of granular material are presented. The macroscopic response is analysed in a series of simulations of the triaxial compression test. The numerical studies are focused on the influence of microscopic parameters on the initial response. The effect of the contact stiffness and friction coefficient on the effective elastic moduli is investigated. Numerical results are compared with the analytical estimations based on the kinematic Voigt's hypothesis as well as with selected numerical results of other authors. The comparisons show that a better agreement between the numerical and analytical results is observed for particle assemblies with higher coordination numbers. Higher coordination numbers are related to more compact specimens and for a given specimen can be associated with low values of the contact stiffness and a higher confining pressure.
EN
This paper is devoted to drum and vibrating screens and addresses their possible application in the process of screening municipal and mineral waste. The basis for this article are conclusions from a relevant research that has been conducted for many years at the Department of Process Equipment of the Lodz University of Technology. The authors describe the principles of operation and significant parameters of the presented screening machines. They describe the deposit movement in the screen drum, specify critical velocity and rotational speed for the drum dimensions between 0.5 and 3.0 m and discuss the power and capacity of the presented machinery. The paper involves basic types of drum screens, however, new designs of the equipment are proposed. Those new designs include machines equipped with cone and cascade sieves. The advantage of such solutions is that particulate material can be screened along the sieve with a zero inclination of the sieve axis. Furthermore, drums can take the form of prisms with regular polygonal bases. Drums designs enable the use of equipment facilitating the screening process. Examples of such solutions include a movable cross used for cleaning sieve holes and, in the case of very fine particulate materials, the use of blow-in inside the screen drum. Drum screens provide for both dry and wet operation. Screening efficiency in industrial drum screens for rock is 40–60%. Another group of equipment that should be used in processing mineral waste are screens with flat sieves. They have been used for many years in the processing of minerals and the multitude of their designs provides for new opportunities for other branches of industry. A single-plane screen is a good solution for screening waste. The sieve of this screen performs a plane motion of any trajectory shape. Another type of equipment that can be used for segregating waste is an elliptical bi-axial screen. This machine enables the shaping of the screen motions trajectory in a vibrating motion. Both screens may be horizontal, as the arrangement of the power transmission system provides for the movement of the material layer on a horizontal sieve. Bi-axial vibrational screens driven with rotating (bi-axial) vibrators in various designs are currently the most common ones. An example of a modern screening machine is a membrane screen in which only the sieve, and not the entire riddle, moves. Special methods and equipment are used for the screening of fine and very fine particulate materials that are supposed to intensify the screening process. One of the examples is the use of additional sieves in a multi-deck screen. The sieves are selected according to the characteristic dimensions of sieve holes, on the basis of the feed particulate composition. Another example of the intensification of screening is the use of gradual screening (involving the use of additional sieves). There is also the sieve holes enlargement method. It involves the use of sieve holes larger than the assumed limit of classification. This method proves that sometimes it is advisable to slightly compromise the screening efficiency in order to increase capacity. All the types of screens presented in the paper may be successfully used for screening mineral and municipal waste. Furthermore, screens with flat sieves enable the construction of different process lines and they could be easily adapted to the changing waste segregation process requirements.
EN
It has recently been shown (Arroyo et al. [1]) that 3D DEM models are able to reproduce with reasonable accuracy the macroscopic response of CPT performed in calibration chambers filled with sand. However, the cost of each simulation is an important factor. Hence, to achieve manageable simulation times the discrete material representing the sand was scaled up to sizes that were more typical of gravel than sand. A side effect of the scaled-up discrete material size employed in the model was an increased fluctuation of the macro-response that can be filtered away to observe a macroscopic steady-state cone resistance. That observation is the starting point of this communication, where a series of simulations in which the size ratio between penetrometer and particles is varied are systematically analyzed. A micromechanical analysis of the penetrometer–particle interaction is performed. These curves reveal that a steady state is arrived also at the particle–cone contact level. The properties of this dynamic interface are independent of the initial density of the granular material.
17
PL
Głównym celem prezentowanej pracy jest przedstawienie opisu procesu homogenizacji materiału ziarnistego realizowanego w mieszalniku wstęgowym. Do opisu matematycznego stanu dynamicznego mieszaniny ziarnistej zastosowano charakterystyki oparte na definicji entropii informacji. Dodatkowo do oceny jakościowej uzyskanej mieszaniny zaproponowano specjalne diagramy oraz miernik będący funkcją wy standaryzowanej entropii. Zaproponowany opis może stanowić alternatywę dla znanych i stosowanych wskaźników ilościowych opisujących proces mieszania materiału ziarnistego.
EN
The main aim of this work was to describe the homogenization process of granular material in a ribbon mixer. Random process is characterized by means of a new form of entropy criterion estimating the mixture current state. The additional diagram and informational index were developed to describe variations of informational entropy during the process. The proposed informational description is a good and informative characteristic of stochastic system state.
EN
The study of the carrier transport and magnetotransport in n-Si/SiO2/Ni nanostructures with granular Ni nanorods embedded into the pores in SiO2 was performed over the temperature range 2 – 300 K and at the magnetic field induction up to 8 T. In n-Si/SiO2/Ni nanostructures at temperatures of about 25 K a huge positive MR effect is observed. Possible mechanisms of the effect is discussed.
PL
Przeprowadzono badania mechanizmu przenoszenia ładunków i magnetoprzewodzenia w nanostrukturach n-Si/SiO2/Ni z ziarnistymi nanocząstkami Ni rozmieszczonymi w porach SiO2 w zakresie temperatur 2 - 300 K oraz przy indukcji magnetycznej do 8 T. W nanostrukturach n-Si/SiO2/Ni w temperaturze około 25 K zaobserwowano bardzo wyraźny dodatni efekt MR. Omówiono prawdopodobne mechanizmy pojawienia się opisanego efektu.
19
Content available remote Determination of the effective sieve blocking coefficient
EN
This paper presents the results of considerations concerning the ratio of blocking of screen holes and the importance of particular independent variables affecting the process of blocking of sieve holes. The phenomenon of blocking the holes is unfavorable since it reduces the flow area of the lower size fraction through a sieve under scrutiny. The study was conducted, using laboratory sieves. Fine-grained materials: sand (loose sedimentary rock of irregular form) and agalite (spherical mineral) were applied as investigated mineral media.
PL
W ostatnich latach podjęte zostały badania i przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia energochłonności w sektorze budowlanym. Stosunkowo najprostszym sposobem zmniejszenia zużycia energii jest ograniczenie zapotrzebowania na ciepło użyteczne poprzez poprawę izolacji cieplnej przegród budowlanych oraz zmniejszenie strat ciepła w ogrzewanych budynkach. W pracy zostały przedstawione wyniki badań oraz wnioski dotyczące przepływu ciepła przez materiał granulowany. Wyniki te zostały dodatkowo porównane z wynikami przepływu ciepła w dwóch innych przegrodach. Jedną była przegroda wypełniona betonową płytą, natomiast druga była to przegroda dwuwarstwowa składająca się z betonowej płyty i materiału granulowanego. Analizowany był przepływ ciepła przez trzy przegrody z uwzględnieniem wpływu zmniejszającej się temperatury zewnętrznej. Rozpatrzone zostały dwa przypadki: gdy temperatura na zewnątrz spadła do 0 oraz do −15°C.
EN
In recent years research and projects focused on reducing energy consumption in the building sector have been undertaken. Relatively, the easiest way to reduce energy consumption is the reduction of the useful heat demand by improvement of thermal insulation of building bulkhead and reduction of the heat loss in heated buildings. In this paper are presented the research results and conclusions on movement of heat through granular material. These results are additionally compared with results of heat flow in other two bulkheads. One bulkhead was filled with concrete material and the second was a two - layered bulkhead consisting of concrete material and the granular material. There analyzed heat flow through three bulkheads with reference to the influence of decreasing ambient temperature. In this work are considered two cases: when the outside is decreases to 0 and −15°C.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.