Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyposażenie techniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Budynki wielkopowierzchniowe – przede wszystkim hale różnego przeznaczenia, ale też dworce czy kościoły – wymagają specjalnego podejścia do ich wyposażenia technicznego. O wyborze decyduje kilka wspólnych dla wszystkich obiektów zasad doboru i projektowania instalacji oraz wiele aspektów indywidualnych, zależnych od specyfiki danego obiektu.
2
Content available Regional structure of tractor market in Poland
EN
There are ca 1,492 thousand tractors currently used in Poland, with the average power of 45.3 kW. There are 9.8 ha of agricultural land per one tractor, their average age is ca 25 years and the degree of wear 77%. There are between 20 to 30 thousand tractors newly registered per year, however, these are both new and used tractors imported from abroad. These new registrations, which also reflect new purchases, are diverse depending on the region. Based on the 2018 records of the Central Register of Vehicles and Drivers (CEPiK), the paper establishes essential parameters of the registered tractors, such as price, power, age, depending on the region. There were 25,422 records under analysis, as some of the original records were dismissed as errors after verification. It was established that in the western part of Poland, with farms twice or three times bigger than in the rest of the country, the purchased tractors were characterized by higher power and lower age and, consequently, higher prices (81-95 kW, 14-18 years, PLN168-186 thousands). In contrast, the tractors in south-east Poland, where the dominant farms are of agricultural land below 10 ha, had worse parameters (76-86 kW, 14-18 years, PLN76-86 thousands).
PL
Obecnie w Polsce używanych jest około 1 492 000 ciągników ze średnią mocą 45,3 kW. Na jeden ciągnik przypada 9,8 ha użytków rolnych, ich średni wiek wynosi 25 lat a stopień zużycia 77%. W ciągu roku rejestrowanych jest pomiędzy 20 a 30 tysięcy traktorów, jednakże są to zarówno nowe i używane traktory przywiezione z zagranicy. Te nowe rejestracje, które odzwierciedlają także nowo zakupione ciągniki są zróżnicowane w zależności od regionu. Na podstawie rejestrów wpisanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), niniejszy artykuł określa istotne parametry zarejestrowanych ciągników, takich jak cena, moc, wiek w zależności od regionu. Analizie poddano 25 422 rejestry, ponieważ po weryfikacji część z oryginalnych wpisów zostało odrzuconych jako błędne. Ustalono, że w zachodniej części Polski, gdzie gospodarstwa są dwa lub trzy razy większe niż w pozostałej części kraju, zakupione traktory charakteryzowały się dużą mocą i młodszym wiekiem a w konsekwencji wyższymi cenami (81-95 kW, 14-18 lat, 168-186 tysięcy zł). Przeciwnie, ciągniki w południowo-wschodniej Polsce, gdzie przodujące gospodarstwa posiadały użytki rolne poniżej 10 ha, miały gorsze parametry (76-86 kW, 14-18 lat, 76-86 tysięcy).
PL
Ze względu na konieczność eksploatacji pokładów zalegających na coraz większych głębokościach istnieje konieczność rozwiązania problemu dostępu do tych złóż. Ograniczenia inwestycyjne w branży spowodowały, że wiele kopalń decyduje się na prowadzenie eksploatacji podpoziomowej. Zasadnym wydaje się jednak rozważenie możliwości tradycyjnego rozwiązania tego problemu, czyli budowy nowych szybów, lub/i pogłębiania już istniejących. Każde z wymienionych rozwiązań ma swoje zalety i wady. W artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne procesu głębienia i pogłębiania szybów. Założono bowiem, że rozwiązanie to w wielu przypadkach jest znacznie bardziej opłacalne niż eksploatacja podpoziomowa. Omówiono stosowane obecnie metody głębienia szybów, z uwzględnieniem nowoczesnych systemów urabiających, transportowych, obudowy szybowej oraz bezpieczeństwa tego procesu. Celem prezentowanego materiału jest przekonanie, że przy obecnym stanie techniki, budowa nowych szybów i pogłębianie już istniejących ma sens ekonomiczny i techniczny.
EN
Due to a necessity of exploitation of seam laying at greater depths there is a need of resolving a problem of gaining access to those deposits. Limiting of investments in the industry has led many of the mines to conduct sublevel mining. However, it seems reasonable to consider a possibility of a traditional solution to this problem, which is sinking new shafts or deepening existing ones. All of the presented solutions have their pros and cons. The article presents chosen technical aspects of sinking and deepening mine shafts. It was assumed, that this solution is in many cases much more profitable than sublevel exploitation. Currently employed methods of shaft deepening, along with coal shearing and transport systems, shaft reinforcement and safety of this process were discussed. Aim of the presented work is to reason that in current state of technology sinking new shafts and deepening existing ones makes sense economically and technically.
4
Content available Hydraulic rescue equipment for firefighters
EN
Authors deal with the topic relating to use of hydraulic extrication tools while technical interventions. They characterize the individual technical items used during extrication. They characterize material and technical equipment of rescue units emphasizing the need of systematic approach to any emergency situation relating to extrication of persons.
PL
Autor zajmuje się zastosowaniem narzędzi do wyciągania hydraulicznego w interwencjach technicznych w zakresie ratowania osób i bliżej charakteryzuje poszczególne elementy techniczne wykorzystywanych urządzeń ratowniczych. Charakteryzuje wyposażenie techniczne odpowiednich jednostek i podkreśla potrzebę systematycznego rozwiązywania każdej nadzwyczajnej sytuacji awaryjnej związanej z wydobywaniem osób.
5
Content available Modern animal production and animal welfare
EN
The aim of the paper is to discuss the links between modern livestock production, including its techniques and concentration, with animal welfare requirements. Modern livestock production is related to modern facilities, precise livestock production, as well as intensiva and high stocking density. At the same time, it requires providing the animals with minimal living conditions, i.e. the welfare set out in the relevant regulations. This in turn should guarantee a good quality of raw livestock materials and products.
PL
Celem pracy jest omówienie powiązań nowoczesnej produkcji zwierzęcej w tym techniki i koncentracji z wymogami dobrostanu zwierząt. Nowoczesna produkcja zwierzęca wiąże się z nowoczesnym budownictwem, precyzyjną produkcją zwierzęcą, intensywną i wysoką obsadą skoncentrowaną w jednym miejscu. Równocześnie wymaga zapewnienia zwierzętom minimalnych warunków utrzymania czyli dobrostanu określonego stosownymi przepisami. To zaś powinno dać gwarancję uzyskania dobrej jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.
6
Content available Analysis of technical equipment in dairy farms
EN
The paper analyses technical equipment of the selected dairy farms. Data from questionnaires carried out in 96 farms in 2015 constituted a research material. Municipalities Lszewo-Borki in Mazowieckie Voivodeship were covered by the survey. A survey questionnaire, which consisted of two parts, was a research instrument. The first concerned general information on a farm and its owner, and the other consisted of eight questions on technical equipment used for breeding dairy cows. The research allowed to determine that farmers assessed the condition of their machinery park as average (50%) or good (40%). One out of ten farmers claimed that the used machinery park in a farm is in a bad condition. Majority of respondents have allotted from PLN 20 to 50 thousand for investments related to enhancement of a machinery park within the last 5 years. On the other hand, a considerable part of farms allotted up to PLN 20 thousand for development of a machinery park. The investigated group included also farms, which allotted more than PLN 500 thousand for development of a park.
PL
W pracy dokonano analizy wyposażenia technicznego wybranych gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych w 96 gospodarstwach w 2015 roku. Obszarem badań objęto gospodarstwa położone na terenie gminy Olszewo - Borki w województwie mazowieckim. Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu, który składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła ogólnych informacji o gospodarstwie i jego właścicielu, natomiast druga składała się z ośmiu pytań dotyczących wyposażenia technicznego wykorzystywanego w chowie bydła mlecznego. W wyniku badań ustalono, że rolnicy ocenili stan swojego parku maszynowego jako średni (50%) lub dobry (40%). Co dziesiąty badany rolnik, uważał, że wykorzystywany park maszynowy w gospodarstwie jest w złym stanie. Większość badanych w ciągu ostatnich 5 lat na inwestycje związane z rozwojem parku maszynowego przeznaczyła od 20 do 50 tys. zł. Natomiast znaczna część gospodarstw na rozwój parku maszynowego przeznaczyła do 20 tys. zł. W badanej grupie były również gospodarstwa, które przeznaczyły na rozwój parku ponad 500 tys. zł.
7
Content available remote Granice wsparcia. Outsourcing maszyn i urządzeń
PL
Ze względu na fakt, że artykuł ten ukazuje się w branżowym piśmie, za rzecz oczywistą wypada przyjąć, że czytelnicy mają do czynienia z firmami, w których ruch istnieje, a wyposażenie techniczne to coś więcej niż wizytówka z szumnym tytułem i telefon komórkowy w teczce. W przedsiębiorstwach tych istnieją procesy, w których powstają produkty. Trzeba więc zarządzać strumieniem dostaw, procesem wytwórczym oraz dystrybucją produktów. Wobec tego na operacje można spojrzeć z co najmniej trzech punktów widzenia: zarządzania, kosztów i wiedzy. Oczywiście podział jest umowny, a podejścia te zarówno w praktyce, jak i w teorii muszą się przeplatać.
8
Content available Czterdzieści lat Centralnej Magistrali Kolejowej
PL
W artykule przedstawiono historię CMK, poczynając od analizy możliwych koncepcji sprawnego połączenia transportem kolejowym Śląska z centralnymi i północno-wschodnimi regionami Polski przez poprzedzające sprecyzowanie jej parametrów technicznych. Opisano studia, badania oraz wykorzystane opracowania naukowe i doświadczenia zagraniczne. Przedstawiono również osobliwości projektowania tej linii i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, mające dziś znaczenie historyczne. Opisano technologię budowy, zastosowany sprzęt, organizację robót, sposoby koordynacji wielu zróżnicowanych przedsiębiorstw wykonawczych, jak również odbiory robót i metody oceny jakości tych robót. Historię CMK przedłuża opis jej eksploatacji w następujących po sobie specyficznych okresach, okresach kończących się wdrożeniem po raz pierwszy w Polsce kursowania pociągów z prędkością 160 km/h oraz rozpoczęciem prac nad wdrożeniem prędkości do 250 km/h. W artykule wykazano, jak ważnym poligonem dla rozwoju polskiej kolei stała się Centralna Magistrala Kolejowa przez stworzenie warunków do zastosowania nowoczesnego wyposażenia technicznego dla tego rodzaju innych linii kolejowych i systemów ich utrzymania. Przedstawionemu w artykule procesowi budowy i eksploatacji CMK towarzyszył proces kompletowania, szkolenia i nabywania doświadczeń przez personel związany z tą linią z różnych poziomów zarządzania. Listę budowniczych CMK, zamieszczoną na końcu artykułu, przedłużą ich następcy, którzy swoje życie zawodowe zwiążą z tą nowoczesną linią. Oni będą kontynuować więc dalszą historię CMK.
EN
In the article a history of Central Main Line (CMK) was presented, starting from the analysis of possible concepts of efficient connection by railway transport of Silesia with Central and North-Eastern regions of Poland, throughout preceding clarification of its technical parameters. The studies, research, scientific works used and foreign experience were described. Moreover, peculiarities of designing this line were presented as well as chosen construction solutions, which have historical value nowadays. In the further part a construction technology, equipment used, works organization, coordination means of many different executing enterprises, as well as work acceptance and methods of evaluation of those works were described. The CMK line history is extended by its operation in the subsequent specific periods, which ended by implementation for the first time in Poland of trains with speed of 160 km/h and the beginning of works on the implementation of speed of 250 km/h. In the article there was presented how the CMK line became an important training ground for Polish railways throughout creation of conditions for using modern technical equipment for this type of lines and their maintenance systems. The process of construction and operations on the CMK line, presented in the article, was accompanied by the process of completion, training and gaining of experiences by the personnel related to this line from different levels of management, the list of which was placed in the final part. This list will be prolonged by their successors, who will connect their professional life with this modern line. They will be continuing the CMK story.
PL
Sprawność i skuteczność przeprowadzanej akcji poszukiwawczo - ratowniczej (SAR) zależy w znacznym stopniu od poprawnej znajomości aktualnych warunków hydrometeorologicznych w rejonie prowadzonej akcji oraz pozycji i parametrów statków znajdujących się w pobliżu jednostki wzywającej pomocy, a także od niezawodności i efektywności łączy radiokomunikacyjnych wykorzystywanych w relacjach obiekt wzywający pomocy - ratowniczy ośrodek koordynacyjny (RCC) – obiekt wzywający pomocy oraz statki – RCC – statki. Zapewnienie odpowiednich warunków w tym zakresie do przeprowadzania akcji SAR w polskim obszarze odpowiedzialności jest jednym z celów budowanego aktualnie przez polską administrację morską krajowego systemu bezpieczeństwa morskiego (KSBM). System ten ma spełniać wszystkie aktualne zalecenia Unii Europejskiej dotyczące systemu monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach (VTMIS) i współpracować z odpowiednimi systemami polskiej marynarki wojennej i straży granicznej. W referacie zwrócono szczególną uwagę na elementy systemu KSBM mające bezpośrednie znaczenie dla efektywności pracy polskiej służby SAR i skuteczności podejmowanych przez nią działań.
EN
The efficiency and effectiveness of the search and rescue (SAR) carried out operation depend largely on proper knowledge of current hydro meteorological conditions in the area of this action and the positions and characteristics of vessels in the vicinity object requesting assistance, as well as the reliability and efficiency of radio links used in relationship between object calling for help - rescue coordination centre (RCC) - an object calling for help and between ships - RCC - ships. Ensuring adequate conditions in this area to carry out SAR operations in the Polish area of responsibility is one of the objectives of the currently being built by Polish maritime administration national system of maritime safety (KSBM). This system will meet all current EU recommendations on vessel traffic monitoring and information system (VTMIS) and cooperate with the relevant Polish naval systems and border guards. The paper pays particular attention to the elements of the KSBM system of direct relevance to the efficiency of the Polish SAR service and the effectiveness of its activities.
10
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań nad wyposażeniem 53 gospodarstw rodzinnych w środki trwałe mechanizacji i elektryfikacji oraz nad wykorzystaniem tych środków w 2009 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ciągników rolniczych. Uzyskane wyniki porównano z przewidywanymi na 2015 r. w projektach modernizacji tych gospodarstw. Badano gospodarstwa o powierzchni od 8 do 150 ha UR. Ich średnia powierzchnia w 2009 r. wynosiła 44,23 ha, a przewidywana średnia powierzchnia w 2015 r. będzie wynosić 49,49 ha. W celu określania wpływu powierzchni UR na wyposażenie i wykorzystanie środków technicznych badane obiekty podzielono na 11 grup obszarowych po 5 gospodarstw w grupach od I do IX i po 4 gospodarstwa w grupach X i XI. W okresie 2009-2015 r. liczba posiadanych ciągników zwiększy się ze 157 do 161, a ich średnia moc z 43,1 do 52,5 kW. Liczba kombajnów zbożowych zwiększy się z 34 do 37, a liczba samochodów osobowych i dostawczych zmniejszy się z 59 do 55. Średnie roczne wykorzystanie ciągnika zmniejszy się z 405 do 382 cnh·szt.-1, a udział tego wykorzystania w produkcji roślinnej zwiększy się z 56,5 do 59,9%. Średnie nakłady siły pociągowej zmniejszą się z 27,1 do 23,4 cnh·ha–1 UR. Średnia wartość odtworzeniowa środków technicznych zwiększy się z 979,4 do 1127,3 tys. zł·gosp-1, a w przeliczeniu na ha UR zmniejszy się z 22,146 do 20,758 tys. zł. Oszacowana amortyzacja roczna ciągników i maszyn obniży się z 0,840 do 0,773 tys. zł·ha-1 UR. Badane gospodarstwa są zróżnicowane pod względem potrzeb i możliwości zakupów inwestycyjnych maszyn, stopnia modernizacji swoich technik i technologii, a także intensyfikacji produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dlatego nie udało się określić istotnych współzależności między wskaźnikami eksploatacyjno-ekonomicznymi środków technicznych a zwiększającą się powierzchnią UR w badanych obiektach. Uzyskane wyniki analiz będą wykorzystane do aktualizacji dotychczasowych wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych ciągników i maszyn rolniczych.
EN
Paper presents the results of investigations on the equipment of 53 family farms with the permanent assets of mechanization and electrification, as well as the use of these means in 2009 year, with particular attention paid to the use of agricultural tractors. Obtained results were compared with the data predicted for year 2015 in modernization projects for these farms. The acreage of surveyed farms ranged within 8 to 150 ha AL. Their average acreage in 2009 amounted to 44.23 ha, while the average acreage foreseen in 2015 will be 49.49 ha. In order to determine the influence of AL area on the equipment and use of technical means, the tested objects were divided into 11 acreage groups, by 5 farms in groups I–IX, and by 4 farms in groups X and XI. Within the period of 2009–2015, the number of possessed tractors will increase from 157 to 161, and their average engine power will rise from 43.1 to 52.5 kW. Number of the combine harvesters will grow from 34 to 37, whereas the number of motor cars and delivery trucks will be reduced from 59 to 55. Average annual use of a tractor will decrease from 405 to 382 tractor-hours per unit, while the share of this use in crop production will increase from 56.5 to 59.9%. The average inputs of tractor power will drop down from 27.1 to 23.4 tractor-hours per ha AL. Average reproductive value of the technical means will increase from 979.4 to 1127.3 thous. PLN per farm, whereas as accounted per 1 ha AL will decrease from 22 146 down to 20 758 thous. PLN. Estimated annual amortization of the tractors and machines will be reduced from 0.840 to 0.773 thous. PLN·ha-11 AL. Surveyed farms are differentiated in respect of the needs and possibilities of investment machinery purchasing, modernization degree of applied techniques and technologies, as well as the intensification of crop and animal production. Therefore, it was not possible to determine significant relations among the operation-economic indices of technical means and increasing AL area of the objects under study. Obtained results of analyses will be used to actualization of hitherto existing operation-economic indices for the tractors and agricultural machines.
PL
W artykule przedstawiono metodę określania granicznych, uzasadnionych ekonomicznie, nakładów inwestycyjnych na wyposażenie techniczne wyrobiska eksploatacyjnego. Jednocześnie założono postęp prac w jednostce czasu oraz graniczny (minimalny) postęp przy określonych nakładach inwestycyjnych przeznaczonych na wyposażenie techniczne. Przyjęto także, że analizę taką prowadzi się, porównując dany projekt testowany z projektem odniesienia. W przeprowadzonych badaniach zastosowano metodę dyskontowanych strumieni pieniężnych. Wartości graniczne wyliczano, zakładając jednakową wartość NPV dla projektów odniesienia i testowanego. Przyjęcie niższych od granicznych nakładów inwestycyjnych powoduje, że projekt testowany daje lepsze efekty ekonomiczne niż projekt odniesienia (także odwrotnie). Podobnie, uzyskanie w projekcie testowanym wyższych wartości postępu prac ponad wartości graniczne, daje lepsze efekty ekonomiczne niż dla projektu odniesienia (także odwrotnie).
EN
In the article a method of determining border (maximum), justified economically, of investments on the technical equipment of the exploitation excavation, at established progress of works in the time unit and border (minimal) of progress of works at established investments on this technical equipment was presented. They assumed that such analysis was being conducted comparing the given project tested with the project of reference. A method of discounted cash flows was applied. Enumerated thresholds are on the assumption that for the project of reference and the tested project they are NPV identical. Taking investments lower than border causes, that the tested project is giving better economic effects than the project of reference and on the contrary. Similarly getting maximum values of progress of works in the tested project beyond thresholds is giving better economic effects than for the project of reference and on the contrary 1.
PL
Celem pracy było określenie poziomu wyposażenia gospodarstw ekologicznych w maszyny i narzędzia rolnicze oraz budynki gospodarskie. Do badań przyjęto 12 gospodarstw ekologicznych, położonych na terenie górskiej gminy Uście Gorlickie. Głównym kierunkiem prowadzonej działalności w tych obiektach była produkcja mleka. W pracy przedstawiono stan badanych gospodarstw pod względem powierzchni, struktury użytkowania gruntów i zasiewów oraz obsady i struktury inwentarza żywego. Obliczono wydajność mleczną, odnosząc wielkość produkcji mleka zarówno do 1 sztuki krowy jak i do hektara użytków rolnych. Podano liczbę i wiek poszczególnych grup maszyn, powierzchnię użytków rolnych przypadającą na 1 sztukę maszyny oraz powierzchnię i wiek budynków gospodarskich. Osobno dokonano charakterystyki maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej. Średnio badane gospodarstwo dysponowało 24,25 szt. środków technicznych, a średni ich wiek wynosił 22 lata. Najmłodsze były maszyny do zbioru zielonek. Łączna powierzchnia budynków w gospodarstwie wynosiła 302 m2, a na 1 sztukę zwierząt przypadało 7,40 m2. Średni wiek budynków to 26 lat.
EN
The purpose of the work was to determine the equipment level of ecological farms with machinery and agricultural tools and farm buildings. Research covered 12 ecological farms located on the territory of a mountainous district Uście Gorlickie. Milk production was the main business orientation in these facilities. The work presents a condition of the researched farms in relation to surface area, structure of using lands and crops as well as livestock and its structure. Milk efficiency was calculated, relating the seize of milk production both to 1 cow as well as to 1 hectare of arable lands. Number and age of particular groups of machines , surface area of arable lands per one unit of machine and surface area and age of farm buildings were given. Characteristics of machines and devices used in animal production was carried out separately. On the average the researched farm had 24.25 units of technical means and their average age was 22 years. Green forage harvesting machines were the youngest. Total surface area of buildings in the farm was 302 m2, and 7.40 m2 per one animal. Average age of buildings was 26 years.
EN
Improvement of the quality of the produced goods, which becomes more significant nowadays, as well as the increase of production is possible through modernisation of farms. It is especially significant in ecological farming which is one of the fastest developing branches of agriculture in the world. Therefore, the aim of the paper was to determine the level of technical equipment including a machinery park and farm buildings and the size of commodity production in farms. 83 ecological farms, where animal production was carried out were accepted for analyses - out of 100 farms included in the research project. Farms were located on the territory of the south Poland. The research was carried out in the form of a guided survey with farm owners. Data concerned 2011. In order to carry out comparable analyses, the facilities were divided into groups, assuming at least 60% of the population share of the particular utility group of animals, expressed in LSU in the total number of livestock, as a division criterion. The biggest number of technical means with reference to 1 ha of arable land was reported in poultry farms and the lowest number in farms specialising in horse breeding. Simultaneously, the highest commodity production amounting to 2.25 and 4.55 in t*ha-1 was reported in those two groups of farms. The statistical analysis, which was carried out, the aim of which was to find a relation between commodity production and technical equipment of farms in particular groups, proved to be insignificant.
PL
Poprawa jakości wytwarzanych produktów, która nabiera obecnie coraz większego znaczenia, jak i zwiększenie wielkości produkcji jest możliwe poprzez modernizację gospodarstw. Jest to istotne szczególnie w systemie rolnictwa ekologicznego, które stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa na świecie. Dlatego celem pracy było określenie poziomu wyposażenia technicznego, w tym parku maszynowego i budynków gospodarskich, oraz wielkości produkcji towarowej w gospodarstwach rolnych. Do analizy przyjęto 83 gospodarstwa ekologiczne, w których prowadzono produkcję zwierzęcą - spośród 100 objętych realizacją projektu badawczego. Gospodarstwa położone były na terenie Polski Południowej. Badania przeprowadzono w formie wywiadu kierowanego z właścicielami gospodarstw. Dane dotyczyły roku 2011. W celu analizy porównawczej obiekty podzielono na grupy, przyjmując za kryterium podziału przynajmniej 60% udział liczebności poszczególnej grupy użytkowej zwierząt, wyrażonej w DJP (dużych jednostkach przeliczeniowych) w łącznej liczbie inwentarza żywego. Najwięcej środków technicznych w odniesieniu do 1 ha użytków rolnych odnotowano na fermach drobiu, a najmniej w gospodarstwach specjalizujących się w chowie koni. Jednocześnie to w tych dwóch grupach gospodarstw odnotowano największą produkcję towarową, wynoszącą odpowiednio 5,25 i 4,55 w t*ha-1. Przeprowadzona analiza statystyczna, mająca określić związek między wielkością produkcji towarowej a wyposażeniem technicznym gospodarstw w poszczególnych grupach kierunkowych, okazała się nieistotna.
EN
The objective of the paper was to determine the size of global and commodity production and analysis of mechanical tractive force equipment. The scope of work covered agricultural events in 100 ecological farms located in Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie and Świętokrzyskie voivodeship. The researched farms were divided into 4 uniform groups. Production orientation, defined on the basis of commonly used methodology of standard gross margin estimation was a division criterion. The following were detailed: single-production field plants farms, single-production fruit farms, single-production animal farms and double-production farms. A method of a guided survey was used for collecting research material. Field plants production farms and fruit production farms obtained the highest marketability amounting to 67.5%. Fruit production farms had the highest number of tractors per 100 ha of AL 48.84 items. Requirements of labour inputs in this type of farms, where harvest, care and fertilization of plantation are sources, may be the reason of such high equipment. Therefore, the highest unit power occurs in fruit production farms and amounts to 19.80 kW*ha-1. Farms may afford such high tractors equipment due to high production.
PL
Celem pracy było określenie wielkości wytwarzanej produkcji globalnej i towarowej oraz analiza wyposażenia w mechaniczną siłę pociągową. Zakresem badań objęto zdarzenia gospodarcze w 100 gospodarstwach ekologicznych, położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim. Badane gospodarstwa podzielono na 4 grupy jednorodne. Kryterium podziału stanowił kierunek produkcji, określony w oparciu o powszechnie stosowaną metodykę szacunku nadwyżki bezpośredniej. Wyszczególniono: gospodarstwa jednobiegunowe o kierunku produkcja roślinna polowa, gospodarstwa jednobiegunowe o kierunku produkcja roślinna sadownicza, gospodarstwa jednobiegunowe o kierunku produkcja zwierzęca i gospodarstwa dwubiegunowe. Do zebrania materiału badawczego wykorzystano metodę wywiadu kierowanego. Gospodarstwa o kierunku produkcji roślinnej polowej oraz sadowniczej osiągnęły najwyższą towarowość, wynoszącą średnio 67,5%. Największą liczbę ciągników przypadającą na 100 ha UR cechują się gospodarstwa sadownicze - 48,84 szt. Przyczyną tak wysokiego wyposażenia mogą tu być wymagania co do na-kładów pracy w tego typu gospodarstwach, w których źródłem są zbiór, pielęgnacja oraz nawożenie plantacji. Dlatego także najwyższa moc jednostkowa występuje w gospodarstwach o kierunku sadowniczym 19,80 kW*ha-1. Gospodarstwa te z racji wysokiej produkcji mogą sobie pozwolić na tak duże wyposażenie w ciągniki rolnicze.
PL
Celem pracy było określenie relacji pomiędzy wyposażeniem technicznym a technologią uprawy roli w gospodarstwach ekologicznych. Spośród 100 objętych badaniami obiektów, z uwagi na strukturę użytkowania ziemi i kierunek produkcji, zostały wybrane 88 gospodarstwa, w których stosowano technologię uprawy roli. Wyniki uzyskane w tych obiektach poddano analizie w poniższym artykule. Ze względu na areał użytków rolnych gospodarstwa podzielono na 4 grupy: (I) do 5 ha - 26 obiektów, (II) 5,01-10 ha - 28 obiektów, (III) 10,01-15 ha - 13 obiektów , (IV) powyżej 15 ha - 21 obiektów. W gospodarstwach ekologicznych średnich i większych (powyżej 10 ha) obserwuje się wysokie wyposażenie w brony talerzowe i glebogryzarki, przy jednocześnie malejącym wyposażeniu w kultywatory. Wskazuje to na rosnące znaczenie technologii uprawy uproszczonej i kombinowanej w tych gospodarstwach. W porównaniu do klasycznych pługów, zastosowanie bron talerzowych umożliwia także szybsze i płytsze przykrycie obornika. Ten ostatni czynnik nie jest bez znaczenia dla procesu mineralizacji substancji organicznej, która w warunkach produkcji ekologicznej odgrywa dominującą rolę. Agregaty uprawowe stanowią niewielką ilość w porównaniu do innych maszyn, szczególnie w gospodarstwach najmniejszych, co wskazuje na stosowanie jeszcze tradycyjnych oraz pracochłonnych technologii uprawy roli.
EN
The purpose of the work was to determine relation between technical equipment and cultivation technology in ecological farms. From among 100 facilities which were covered by the research, in consideration of the structure of land use and production orientation, 88 farms were selected where technology of farming was applied. The results obtained in these facilities were subjected to analysis in the following article. The farms were divided into 4 groups because of the area of arable land: (I) up to 5 ha - 26 facilities, (II) 5.01-10 ha - 28 facilities , (III) 10.01-15 ha - 13 facilities, (IV) more than 15 ha - 21 facilities. Considerable equipment of average and big ecological farms (above 10 ha) in disc harrows and soil millers is reported at the simultaneous decrease of cultivators equipment. It proves an increasing significance of the simplified and combined farming technology in these farms. Moreover, in comparison to classical ploughs, using disc harrows enables faster and shallow coverage of manure. The last factor is not insignificant for the process of mineralization of organic substance, which in the conditions of ecological production plays a dominant role. Farming aggregates constitute a small amount in comparison to other machines, especially in the smallest farms, which proves application of yet traditional and labour consuming farming technologies.
EN
Purpose: of this paper is the analysis of potential use of new materials in the electric furnace hearth lining and indication of the operating effects for the furnace resulting from their use. The impact of the application of new hearth lining materials on a total power needed to receive through air cooling system of the furnace hearth was also analyzed. Design/methodology/approach: Within the frameworks of research, electric furnace operational properties were compiled and a furnace mathematical model on the basis of the finite element method was created. Based on operational data the created model was calibrated. Analysis of the influence of new hearth lining materials on the furnace operation was performed. In analysis the change of materials properties resulting from the furnace operation over the years was taken into consideration. Findings: As a result of carried out calculations and analysis the amounts of heat flux transferred, in successive periods of operation, through hearth working layer to cooling installations were acquired. Basing on simulations and calculations, for the above mentioned heat flux, temperatures were calculated on the bottom shell of furnace, in the electrodes axes for different periods of furnace operation. Practical implications: To achieve a decrease in thermal load of hearth it is advisable to reduce thickness of filling material near the vertical wall of furnace and filling the acquired space with new graphite blocks applied to the last layer of hearth. Those information were crucial and had an actual impact on a final design of furnace lining. Originality/value: Carried out analysis have crucial meaning for furnace user, as they allow to predict the probable operation of furnace with new lining materials over the years. This will also make it easier to control the state of lining materials wear and will allow for a better process control.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań nad wyposażeniem i działalnością 53 towarowych gospodarstw rodzinnych. Prezentowane parametry wyposażenia tych gospodarstw w środki mechanizacji i budownictwa można wykorzystać do naukowo-technicznych analiz porównawczych, a także do prognozowania przemian technicznych na wsi i w rolnictwie.
EN
Paper presents selected results of studies on the equipment and activity of 53 market oriented family farms. Described parameters of the farm equipment with the means of mechanization and buildings may be useful to preparing scientific-technical comparative analyses as well as to forecasting technical transformations in the countryside and in agriculture.
PL
W pracy określona została wartość nadwyżki bezpośredniej oraz wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych. Dokonano także oceny nakładów bezpośrednich i produkcji końcowej brutto w badanych obiektach. Badania dotyczyły 30 gospodarstw powiatu miechowskiego. Średnia wartość nadwyżki bezpośredniej z produkcji roślinnej wyniosła 1,68 tys. PLN*ha-1. Natomiast z produkcji zwierzęcej jedynie 1,03 tys. PLN*ha-1 UR.
EN
The study presents the value of standard gross margin as well as technical infrastructure of agricultural farms. Assessment of direct inputs and gross final production in the researched objects was carried out. The research covered 30 farms of miechowski powiat. Average value of standard gross margin from plant production was 1.68 thousand of PLN*ha-1. Whereas, from animal production only 1.03 thousand PLN*ha-1 of arable land.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.