Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 233

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available Determination of the quality index of cars
EN
This article presents theoretical studies of methods for assessing car quality indicators in the operation stage. Important criteria for determining the quality indicators of cars during the operation phase are the following: functional stability, ecology, comfort, technical solutions, and traffic safety. The problem of converting a multicriteria quality assessment to a single criterion is proposed to be solved by the method of determining a quality index. The methodology for the practical and actual implementation of this research is based on the evaluation of the quality index established on the average vehicle speed then the basic methodological principles are formulated. The quality index of a car is significantly dependent on the operating conditions. This article presents the correction coefficients for the quality index of base, hybrid, and electric vehicles, depending on the operating conditions. The studies and the proposed car quality index provide timely information on the characteristics of operating conditions, creating the necessary conditions and opportunities for automakers to improve the design of cars, promote the image of car brands, and increase sales.
EN
The main product of the conversion of ethanol to acetone on a ZnO-CaO catalyst is acetone, the yield of which strongly depends on the composition of the reaction environment. When oxygen is present, the yield of products of destructive and complete oxidation increases greatly. In contrast, when water vapor is present, both the selectivity and conversion of ethanol increase. Therefore, the conversion of ethanol is the limiting step in the overall process, which determines the selectivity of the conversion of ethanol to acetone. In this regard, it appeared suitable to investigate the effect of introducing water to the contact zone. As experiments indicated, the addition of water caused a significant effect on the conversion, selectivity, and acetone yield on the ZnO-CaO catalyst. As the partial pressure of water vapor increases, the conversion of ethanol and the acetone yield increase, while the yield of carbon dioxide decreases. The decrease in carbon dioxide is associated not only with the inhibition of the conversion of ethanol to CO2. In this study, the adsorption of water vapor and ammonia on the surface of the ZnO-CaO catalyst was examined by infrared spectroscopy method. It has been shown that water vapor at low temperatures is adsorbed on the catalyst surface in the molecular form, while at higher temperatures it is adsorbed in the dissociative form. Co-transformation reactions of ethanol with acetic acid, acetaldehyde with ethylene, and acetaldehyde with acetic acid have been studied. The obtained results indicated that acetone is formed mainly through the stage of complexation of acetaldehyde with ethylene. The isomerization reaction of 1-butene to 2-butene has been investigated. It was found that the yield of cis-2-butene in the absence of water vapor is higher, likely attributed to the molecular adsorption of water on Lewis centers. Based on these findings, a scheme for the vapor-phase conversion of ethanol into acetone on the studied catalysts was formulated.
PL
Głównym produktem konwersji etanolu do acetonu na katalizatorze ZnO-CaO jest aceton, którego wydajność silnie zależy od składu środowiska reakcji. W obecności tlenu znacznie wzrasta wydajność produktów destrukcyjnego i całkowitego utlenienia. Natomiast w obecności pary wodnej wzrasta selektywność i konwersja etanolu. Dlatego konwersja etanolu jest etapem ograniczającym w całym procesie, który określa selektywność konwersji etanolu do acetonu. W związku z tym celowe wydawało się zbadanie wpływu domieszek wody do strefy kontaktu. Jak wykazały doświadczenia, dodatek wody miał istotny wpływ na konwersję, selektywność i wydajność acetonu na katalizatorze ZnO-CaO. Wraz ze wzrostem ciśnienia cząstkowego pary wodnej wzrasta konwersja etanolu i wydajność acetonu, podczas gdy wydajność dwutlenku węgla maleje. Spadek dwutlenku węgla jest związany nie tylko z hamowaniem konwersji etanolu do CO2. W niniejszej pracy metodą spektroskopii w podczerwieni badano adsorpcję pary wodnej i amoniaku na powierzchni katalizatora ZnO-CaO. Wykazano, że para wodna w niskich temperaturach jest adsorbowana na powierzchni katalizatora w postaci cząsteczkowej, natomiast w wyższych temperaturach jest adsorbowana w postaci dysocjacyjnej. Zbadano reakcje kotransformacji etanolu z kwasem octowym, aldehydu octowego z etylenem i aldehydu octowego z kwasem octowym. Uzyskane wyniki wykazały, że aceton powstaje głównie na etapie kompleksowania aldehydu octowego z etylenem. Zbadano reakcję izomeryzacji 1-butenu do 2-butenu. Stwierdzono, że wydajność cis-2-butenu w nieobecności pary wodnej jest większa, co prawdopodobnie wynika z molekularnej adsorpcji wody na centrach Lewisa. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano schemat przemiany etanolu do acetonu w fazie gazowej na badanych katalizatorach.
PL
W artykule podano definicje geometrycznych środków terenu i opisano metody obliczania ich współrzędnych. Podano również współrzędne geograficzne geometrycznych środków terytorium Polski i ich zmiany. W drugiej części artykułu przedyskutowano położenie środków terenu i ich znaczenie praktyczne na przykładach terenów o różnym kształcie.
EN
Definition of the geometric centers of a area are given and methods o their coordinates computations are described in this article. Geographic coordinates of the geometric centers of Poland territory are also given. Geometric centers localization and their practical significance are discussed in the second part of this article at examples of areas having a different shapes.
4
Content available Wodór jako element transformacji energetycznej
PL
W publikacji zaprezentowano dostępne i perspektywiczne procesy pozyskiwania i oczyszczania wodoru w odniesieniu do planowanych strategicznych zmian rynku wodoru. W związku z koniecznością wprowadzania zmian związanych z ograniczaniem użytkowania paliw kopalnych na rzecz zastąpienia ich mniej emisyjnymi źródłami energii, głównie odnawialnymi (OZE), nieodzowne będą zmiany zarówno w skali, jak i sposobie wykorzystania wodoru. Dokumenty strategiczne tworzone w tym obszarze pokazują, że w perspektywie lat 2025–2030 nastąpi zwiększenie wykorzystania wodoru jako paliwa transportowego (m.in. w transporcie samochodowym, ciężkim kołowym i kolejowym). Rozważane są również zmiany polegające na wykorzystaniu wodoru pochodzącego ze źródeł odnawialnych w obszarze budownictwa i energetyki, a także wytwarzania ciepła technologicznego. Perspektywy zwiększenia zapotrzebowania na wodór pochodzący z OZE powodują konieczność rozwoju nowych lub niszowych obecnie metod jego wytwarzania oraz separacji i oczyszczania. W artykule przeprowadzono analizę dostępnych metod wytwarzania i oczyszczania wodoru, która wykazała, że wodór w skali przemysłowej produkowany jest najczęściej z paliw kopalnych w procesach reformingu parowego i autotermicznego oraz częściowego utlenienia. Natomiast wodór z odnawialnych źródeł energii otrzymywany jest w procesie elektrolizy oraz w procesach biologicznych i termicznych. Wydajność pozyskiwania wodoru w znanych obecnie procesach jest zróżnicowana (0,06–80%). Także skład pozyskiwanej mieszaniny gazowej jest różny i w związku z tym zachodzi konieczność dobrania metod separacji i oczyszczania wodoru nie tylko w zależności od wymagań podczas jego dalszego zastosowania, ale również w zależności od składu mieszaniny poreakcyjnej zawierającej wodór. Do oczyszczania wodoru w skali przemysłowej najczęściej stosowane są technologie adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA), które pozwalają na pozyskanie wodoru o czystości nawet do 99,99%. Jeśli oczekiwana czystość nie przekracza 95%, istnieje możliwość zastosowania metody destylacji kriogenicznej. Trzecia grupa metod separacji i oczyszczania wodoru to technologie membranowe, stosowane od dawna m.in. do oczyszczania gazów. Do oczyszczania i separacji wodoru najczęściej stosowane są membrany polimerowe, metaliczne lub elektrolityczne.
EN
The publication presents the available and prospective processes for obtaining and purifying hydrogen in relation to the planned strategic changes in the hydrogen market. Due to the necessity to introduce changes related to the limitation of the use of fossil fuels in order to replace them with less emitting energy sources, mainly renewable ones (RES), changes in both the scale and the manner of using hydrogen will be indispensable. Strategic documents developed in this area indicate that in the 2025–2030 perspective, the use of hydrogen as a transport fuel will increase (e.g. in car, heavy road and rail transport). Changes involving the use of hydrogen from renewable sources in the fields of construction and energy as well the generation of process heat, are also considered. The prospects for increasing the demand for hydrogen from renewable energy sources generate the need to develop new or niche methods of its production, separation and purification. The article analyzes the available methods for the production and purification of hydrogen, which showed that hydrogen is produced on an industrial scale mostly from fossil fuels in the processes of steam and autothermal reforming and partial oxidation. On the other hand, hydrogen from renewable energy sources is obtained in the electrolysis process as well as in biological and thermal processes. The hydrogen recovery efficiency in the currently known processes varies (0.06–80%). The composition of the obtained gas mixture is also different, and therefore it is necessary to select the methods of hydrogen separation and purification depending not only on the requirements for its further use, but also on the composition of the hydrogen-containing post-reaction mixture. For the purification of hydrogen on an industrial scale, the most commonly used technology is pressure swing adsorption (PSA), which allows to obtain hydrogen with a purity of up to 99.99%. If the expected purity does not exceed 95%, it is possible to use the cryogenic distillation method. The third group of hydrogen separation and purification methods are membrane technologies, which have long been used for gas purification, among other things. Polymer, metallic or electrolytic membranes are most often used for hydrogen purification and separation.
EN
In this paper, a spring system symmetrically arranged around a circular plate compliant to out-of-plane oscillation is proposed. The spring system consists of single serpentine springs mutually coupled in a plane. Three theoretical mechanical models for evaluating the stiffness of the spring system are built, which are based on the flexural beam, Sigitta, and serpentine spring theories and equivalent mechanical spring structure models. The theoretically calculated results are in good agreement with numerical solutions using the finite element method, with errors less than 10% in the appropriate dimension ranges of the spring. Compared to similar spring structures without mechanical coupling, the proposed mechanically coupled spring shows advantage in suppressing the mode coupling.
6
EN
Ecosystem Services Valuation is an important tool for dialogue in the decision-making process and to highlight the society’s dependence on the biosphere for well-being. Soil is the primary source of ecosystem services such as the production of food and regulating the climate, however the methodological alternatives for valuing soil ecosystem services remain poorly studied. The aim of this paper is to demonstrate methodical aspects of ecosystem services valuation, with the special attention to soil services within agricultural context. We introduce frameworks specific for soil ecosystem services. Then, we present a case study where soil ecosystem services were evaluated within agricultural context. We conclude that such valuation represents the newest trend in soil science wherein soil resources are treated in the wider context of impacts on human well-being.
PL
Wycena Usług Ekosystemowych jest ważnym narzędziem dialogu w procesie podejmowania decyzji i podkreślania zależności społeczeństwa od biosfery dla dobrej jakości życia. Gleba jest głównym źródłem usług ekosystemowych, takich jak produkcja żywności i regulacja klimatu, ale metodyczne alternatywy wyceny usług ekosystemowych gleby pozostają słabo zbadane. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aspektów metodologicznych wyceny usług ekosystemowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług glebowych w kontekście rolniczym. W artykule przedstawiono ramy specyficzne dla usług ekosystemowych gleby. Na wstępie pokrótce zaprezentowano przegląd usług ekosystemowych. Następnie omówiono główne koncepcje wyceny usług ekosystemowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny ekonomicznej. W kolejnej części przedstawiono studium przypadku oceniające usługi ekosystemowe gleby w kontekście rolnictwa oraz zaproponowano metodologię wyceny korzyści płynących z ekosystemu glebowego. W podsumowaniu stwierdzono, że taka wycena reprezentuje najnowszy trend w gleboznawstwie, gdzie zasoby glebowe traktuje się w szerszym kontekście wpływu na dobrostan człowieka. Ponadto, niniejsze opracowanie podkreśla znaczenie badań, projektów i instytucji z z właściwym zrozumieniem definicji koncepcji usług ekosystemowych gleby (SES- z angielskiego: soil ecosystem services) i innych pokrewnych pojęć, takich jak właściwości, procesy i funkcje gleby.
EN
Purpose: The purpose of article is to perform the analysis method based on SERVQUAL method, which will allow us to analyze and asses factors connected to quality assurance of health care workers' personal protective equipment and its level. Design/methodology/approach: The main objective is to present method of data collection. It should be achieved by using a SERVQUAL method adoption to create a set of questions, which can be directed to medical and health care workers. The main method used in research is questionnaire. Scores from it can be useful for further statistical analysis. The approach on this stage of research is theoretical. Findings: The main finding is create useful questionnaire, which can be helpful to analyze and asses factors and level of quality assurance of health care workers' personal protective equipment (PPE). The other one is to use GAP method to discover 5 gaps in PPE delivery to health care workers in Polish medical facilities. Research limitations/implications: This paper presents only adopted to research in PPE quality of health care workers SERVQUAL method and the build of questionnaire (survey), which will be useful to next researches and statistical analysis It will be introduce in future, however the proposition of action path was shown in this paper. Practical implications: A useful questionnaire can be implicate in broader understood improvement of health care workers' personal protective equipment quality. This questionnaire should allow us to analyze and define, which elements of equipment are mostly limited and need in Polish health care institutions such as hospitals, clinics etc. Social implications: The main positive result is define what is necessary to improve and assure good quality and safety in COVID-19 pandemic times both for health care workers and patients. Introducing of further suggested actions can help to minimize risk of infection, which can contribute to improving the sense of security and social order in these times. Originality/value: This paper touches important in COVID-19 pandemic times issues, which are connected to health care workers safety and hence for all society.
EN
The pilot project of new light civil turboprop aircraft, called the KhAI-90, featuring a cruising speed of 350km/h, payload of 600 kg at 500 km range, and equipped with two turboprop Rolls-Royce 250-B17F engines each with power of 420 hp (alternatively, two AI-450C engines each with power of 450 hp may be installed) is presented herein. Based on the developed technical task, the concept for creating the KhAI-90 new competitive light civil aircraft, and the analysis of prototypes’ aircraft parameters and characteristics, the main tactical and technical requirements are assigned. The take-off weight of the new aircraft is determined in three approximations at the preliminary design stage of light civil turboprop aircraft, using the iterative software “CLA-TOW”, studying the influence of the wing geometric parameters and lift devices on aerodynamic performance, the power-to-weight ratio and the airplane weight parameters. The following parameters are calculated for the design: minimum takeoff weight WTO min = 3,600 kg, optimal wing loading p0 opt = 130 daN/m2 , optimal aspect ratio 9.6, taper ratio 2.25, sweep angle at leading edge 3 degrees, airfoil relative thickness 10.6%. A general view and three-dimensional parametric models of the master-geometry and passenger cabin space distribution are constructed for the KhAI-90 by means of the SIEMENS NX computer integrated system. More broadly, this pilot project has also demonstrated the viability of the method we developed and previously reported for determining light civil turboprop airplane parameters.
PL
Przedstawiono projekt pilotażowy nowego lekkiego cywilnego samolotu turbośmigłowego o nazwie KhAI-90, charakteryzującego się prędkością przelotową 350 km/h i ładownością 600 przy zasięgu 500 km, wyposażonego w dwa silniki turbośmigłowe Rolls-Royce 250-B17F, każdy o mocy 420 KM (alternatywnie w dwa silniki AI-450C, każdy o mocy 450 KM). Na podstawie ustalonego zadania technicznego, koncepcji stworzenia nowego wyczynowego lekkiego samolotu cywilnego KhAI-90 oraz analizy parametrów i charakterystyk prototypów samolotu określono główne wymagania taktyczno-techniczne. Masa startowa nowego samolotu określono w trzech przybliżeniach na etapie wstępnego projektowania lekkiego samolotu przy użyciu iteracyjnego oprogramowania „CLA-TOW” (analizując wpływ parametrów geometrycznych skrzydła i urządzeń nośnych na osiągi aerodynamiczne, stosunek mocy do masy i parametry masy samolotu). Obliczono następujące parametry projektu: minimalna masa startowa WTO min = 3600 kg, optymalne obciążenie skrzydła p0 opt = 130 daN/m2, optymalny współczynnik kształtu 9,6, współczynnik zbieżności 2,25, kąt natarcia na krawędzi natarcia 3 stopnie, grubość względna profilu 10,6%. Przedstawiono ogólny widok oraz trójwymiarowe modele parametryczne geometrii głównej i rozkładu przestrzeni kabiny pasażerskiej wygenerowane dla KhAI-90 za pomocą zintegrowanego systemu komputerowego SIEMENS NX. Niniejszy projekt pilotażowy wykazał również przydatność wcześniej opracowanej przez autorów metody określania parametrów lekkich cywilnych samolotów turbośmigłowych.
PL
Artykuł przedstawia działania związane z interwencją w strukturę miasta, wynikające z sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią. Jest to próba budowy planu naprawczego dla otoczenia przychodni w Wieliczce oparta o metody projektowania w niedługim okresie czasu. Plan uwzględnia szeroki zakres problemowy, nie tylko ten wynikający bezpośrednio ze skutków pandemii.
EN
The article presents measures related to intervention in the structure of the town, resulting from a crisis situation caused by a pandemic. This is an attempt to develop a recovery plan for the surroundings of the outpatient clinic in Wieliczka and a method of designing within a short space of time that address a wide range of problems, not only those resulting directly from the effects of the pandemic.
EN
The modern military requires professionals in its ranks. One of the many dimensions of professionalization is education and training aimed at building human capital. Modern equipment or specialized training devices are not sufficient for education to be effective; innovative teaching methods are also needed. Constantly growing needs in the field of education and professional development are determinants in the search for modern education forms, methods and tools adaptable to the military environment. As part of the education and professional development process, the military education units of the General Command of the Armed Forces concentrate their main efforts on the course training of soldiers and staff of the Ministry of National Defense, training of candidates for non-commissioned officers and specialized training of candidates for professional privates. As an organization, the Armed Forces must operate regardless of the emerging threats. Therefore, they must perform tasks in the most difficult and unpredictable circumstances. Paradoxically, the pandemic proved to be a catalyst for military education units to raise the level of teaching and enrich the ways of transmitting knowledge, including the popularization of distance learning. This paper discusses the distance learning model in operation at the Polish Armed Forces. The process of military professionals training using remote learning methods and techniques is characterized. Conclusions and experiences concerning the implementation of remote learning in the pandemic counteracting conditions are presented. The article also indicates the desired directions of transformation in the area of remote learning applied in the Polish Armed Forces.
PL
Nowoczesna armia wymaga w swoich szeregach profesjonalistów. Jednym z wielu wymiarów profesjonalizacji jest kształcenie i doskonalenie zawodowe umożliwiające budowanie kapitału ludzkiego. Aby kształcenie było efektywne nie wystarczy tylko nowoczesny sprzęt czy specjalistyczne urządzenia szkolno-treningowe, ale potrzebne są również innowacyjne metody nauczania. Stale wzrastające potrzeby w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego są determinantem w poszukiwaniu nowoczesnych form, metod i narzędzi kształcenia możliwych do adaptacji w środowisku wojskowym. W ramach realizacji procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego jednostki szkolnictwa wojskowego Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych główny wysiłek koncentrują na szkoleniu kursowym żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej, kształceniu kandydatów na podoficerów oraz przygotowaniu specjalistycznym kandydatów na szeregowych zawodowych. Siły Zbrojne są organizacją, która musi funkcjonować bez względu na pojawiające się zagrożenia oraz realizować zadania w najtrudniejszych i nieprzewidywalnych uwarunkowaniach. Pandemia okazała się paradoksalnie katalizatorem dla jednostek szkolnictwa wojskowego do podniesienia poziomu nauczania i wzbogacenia sposobów przekazywania wiedzy, w tym upowszechnienia nauczania na odległość. W artykule omówiono model nauczania na odległość funkcjonujący w SZ RP. Scharakteryzowano proces przygotowania specjalistów wojskowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego. Przedstawiono wnioski oraz doświadczenia wynikające z realizacji kształcenia w warunkach przeciwdziałania pandemii. Artykuł wskazuje również pożądane kierunki transformacji w obszarze kształcenia zdalnego stosowanego w SZ RP.
11
Content available remote Akumulacja chłodu w w systemie LHS
PL
Przedstawiono zestawienie objętości akumulatorów energii chłodniczej dla wybranych systemów produkcji chłodu i związane z tym wymagane moce urządzeń ładujących zasobniki. Opracowano autorską metodę obliczeniową umożliwiającą określenie mocy agregatu chłodniczego w poszczególnych systemach akumulacji. Umożliwia ona obliczenie systemu produkcji chłodu dla układów w postaci akumulacji pełnej, częściowej i z limitem wydajności chłodniczej. Pokazano porównanie wymaganej pojemności całkowitej zasobników w systemie akumulacji pełnej dla wybranych metod akumulacji przy wykorzystaniu różnych materiałów akumulacyjnych.
EN
Comparson of the volume of the cooling energy production for selected cooling systems and associated charging chiller power has been obtained as well as cold storage volumes. An original method of calculation developed by author allows to determine the chiller capacity in each individual accumulation system. It allows the calculation of the cold production system for such systems as full accumulation, partial and limited cooling capacity. A comparison of the total required capacity in the full accumulation systems for selected accumulated materials.
EN
In this article, the production quality control in the global company that works on the principle of World Class Manufacturing was described. The occurrence of a human error can be caused by a misunderstanding of the procedure, disregard of the instruction manual, and lack of organization in the workplace as well as lack of product or process understanding. Quality control is a wide-used managerial tool for carrying out tasks in order to provide continuity, avoid negative adjustments and retain the current state. Quality monitoring can be performed through three classic managerial procedures and it can be said that quality control is the best tool in today´s environment.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod pomiaru jakości usług. Obiektem badań są metody pomiaru jakości dedykowane przedsiębiorstwom usługowym. Do osiągnięcia założonego celu badawczego wykorzystana została krytyczna analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania jakością, marketingu i geografii usług oraz analiza wybranych czasopism. Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano rozumienie i znaczenie pojęcia „jakość usług”. Druga część zawiera zestawienie wybranych metod pomiaru jakości usług, a trzecia – przedstawia zastosowania tych metod. Czwarta część dotyczy doskonalenia jakości usług. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonych analiz.
EN
The purpose of the article is to present selected methods for measuring the quality of services. The object of research are quality measurement methods dedicated to service companies. To achieve the assumed research goal, critical analysis of the literature on the subject in the field of quality management, marketing, geography of services and selected magazines were used. The article consists of four main parts. The first section concentrates on the understanding and meaning of the term ‘service quality’. The second part contains a review of selected methods for measuring service quality, and the third part presents the use of these methods. The fourth part describes improving the quality of services. Finally, the fifth part concludes the paper.
EN
Methods and results of experimental determination of the two most important parameters for traction calculations of the DGK-type speeder are given in the article. The first parameter is the specific acceleration, i.e. acceleration from the action of unit of force per unit of weight of the train. The second one is the specific rolling resistance. The results can be used to determine these parameters for different types of OTM.
PL
W artykule podane zostały metody i wyniki eksperymentalnego określania dwóch najważniejszych parametrów do obliczeń trakcyjnych samobieżnego pojazdu typu DGK (spalinowy pojazd inspekcyjny). Pierwszym parametrem jest przyśpieszenie, tj. przyspieszenie liczone z działania jednostki siły na jednostkę masy pociągu. Drugim są opory ruchu. Wynik może być wykorzystany do określenia tych parametrów dla różnego typu OTM (on Track Machines).
15
Content available Land Assessment Techniques
EN
An assessment report may involve the assessment of unimproved land (the land that is developed for agricultural or development purposes), the land that constitutes a site (land set up and ready to be used for a specific purpose) or the land component of a built property. In each of these cases, the Valuer must describe and analyze the land in question. A description of a land or site is a detailed list that includes: legal description, other titles and information on the physical characteristics of the land. In the land or site analysis, this information is carefully studied in relation to the neighborhood characteristics that influence the usefulness and tenacity of the land or site are useful in determining the best use (considered as free) and in estimating the value of the land.
PL
Raport oceniający grunt może obejmować ocenę nieulepszonych gruntów (gruntów zagospodarowanych pod cele rolnicze lub rozwojowe), gruntów stanowiących teren (gruntów utworzonych i gotowych do wykorzystania w określonym celu) lub części gruntu zabudowanego własność. W każdym z tych przypadków Valuer musi opisać i przeanalizować dany grunt. Opis gruntu lub terenu to szczegółowa lista, która obejmuje: opis prawny, inne tytuły i informacje o fizycznych cechach gruntu. W analizie terenu lub terenu informacje te są dokładnie badane w odniesieniu do cech sąsiedztwa, które wpływają na użyteczność i trwałość gruntu lub terenu, są przydatne w określaniu najlepszego wykorzystania (uznanego za bezpłatne) i szacowaniu wartości terenu.
PL
Przedstawiono specyfikę budowy i użytkowania konstrukcji nośnych maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego. Scharakteryzowano obciążenia statyczne i dynamiczne konstrukcji nośnych. Podano przyczyny prowadzenia badań stanu technicznego konstrukcji nośnych po długoletniej eksploatacji. Opisano badania diagnostyczne aktualnego stanu technicznego oraz wskazano na rosnącą rolę badań dotyczących prognozowania trwałości. Opisano szczegółowo „System mechatroniczny ciągłej diagnostyki wytężenia ustroju nośnego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego” jako skuteczne narzędzie do prognozowania trwałości konstrukcji nośnych. Zestawiono opisane powyżej badania formułując na ich podstawie metodę oceny stanu technicznego konstrukcji nośnych maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego po długoletniej eksploatacji.
EN
Specificity of construction and use of load bearing structures in basic machines for open cast mining have been presented in the paper. The static and dynamic loads of load bearing structures have been characterized. The reasons for technical state testing of load bearing structures after many years of operation have been given. The diagnostic tests of the current technical state have been described. The growing importance of the tests aimed at predicting durability have been indicated. „The Mechatronic system for continuous effort diagnostics of load bearing structures in open cast mining machines” as an effective tool for predicting the load bearing structures durability has been described in detail. The tests described above have been set. On their basis the method of technical state assessment of load bearing structures in basic machines for open cast mining after many years of operation has been formulated
17
PL
Generalne pomiary puchu GPR realizowane są w Polsce w odstępach 5-letnich już od 1965 roku i stanowią podstawowe źródło informacji o ruchu na obejmowanej nimi sieci drogowej. W pomiarach z 2020 r. sieć dróg krajowych o długości ok. 28 tys. km została podzielona na ok. 3000 odcinków pomiarowych o jednorodnym pod względem ruchu charakterze, na których w miarodajnych lokalizacjach wyznaczono punkty pomiarowe. Stosuje się cztery rodzaje pomiarów: automatyczny, półautomatyczny, metodą wideorejestracji i ręczny. Wyniki przeprowadzonego w roku 2020 pomiaru generalnego na drogach wojewódzkich będą opublikowane w II kwartale 2021 r.
EN
General GPR traffic census have been carried out in Poland at 5-year intervals since 1965 and constitute the basic source of information on traffic on the road network. In 2020 measurements, the regional road network of approx. 28,000 km has been divided into approx. 3000 measuring sections of homogeneous character in terms of traffic, on which measuring points have been determined in authoritative locations. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual.
18
Content available remote Metoda przeprowadzania generalnych pomiarów ruchu GPR 2020 na drogach krajowych
PL
Generalne pomiary puchu GPR realizowane są w Polsce w odstępach 5-letnich już od 1965 roku i stanowią podstawowe źródło informacji o ruchu na obejmowanej nimi sieci drogowej. W pomiarach z 2020 r. sieć dróg krajowych o długości ok. 18 tys. km została podzielona na ok. 2300 odcinków pomiarowych o jednorodnym pod względem ruchu charakterze, na których w miarodajnych lokalizacjach wyznaczono punkty pomiarowe. Stosuje się cztery rodzaje pomiarów, automatyczny, półautomatyczny, metodą wideorejestracji i ręczny. Wyniki przeprowadzonego w roku 2020 pomiaru generalnego na drogach krajowych będą opublikowane w II kwartale 2021 r.
EN
General GPR traffic census have been carried out in Poland at 5-year intervals since 1965 and constitute the basic source of information on traffic on the road network. In 2020 measurements, the national road network of approx. 18,000 km has been divided into approx. 2300 measuring sections of homogeneous character in terms of traffic, on which measuring points have been determined in authoritative locations. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual.
PL
W artykule przedstawiono nowe ujęcie rozwiązywania problemów wynalazczych, wpisujące się w systemową umiejętność wspomagania wynalazczości procesów i urządzeń przetwórstwa spożywczego, poprzez postępowanie, określające dobór i kolejność działań złożonych, stosowanych świadomie z możliwością powtórzenia we wszystkich przypadkach tego samego rodzaju. Inspiracja tego systemowego ujęcia, jak i nazwanie go „metodą integrowaną”, wywodzi się z wyróżnianego od 2005 roku trzeciego rodzaju integracji wiedzy, określanego mianem konwektywizmu (integracji systemowej).
EN
The article presents a new approach to solving inventive problems, inscribing into the systemic ability to support the inventiveness of food processing processes and devices, through conduct, defining the selection and sequence of complex activities, used consciously with the possibility of repeating in the same cases in the same type. Inspiration of this systemic approach, as well as calling it an „integrated method”, originates from the third type of knowledge integration recognized since 2005, known as convectiveism (system integration).
PL
W artykule opisano aktualny obszar badań dotyczący kształtowania kultury. Wielu badaczy podkreśla, że kultura organizacyjna odgrywa bardzo ważną rolę we wspieraniu procesów innowacyjnych. Celem artykułu jest pokazanie metody modelowania zachowań społecznych w organizacjach przez odpowiednie kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. Bazując zarówno na rozważaniach teoretycznych, jak i badaniach empirycznych omówiono, charakterystykę kultury organizacyjnej, która sprzyja i hamuje innowacyjność. Następnie scharakteryzowano opracowany szkic metody kształtowania kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacyjności.
EN
This article describes the current area of research regarding the shaping of culture. Many researchers emphasize that organizational culture plays a very important role in supporting innovation. The aim of the article is to present a method of modeling social behavior in organizations by appropriately shaping a pro-innovative organizational culture. Based on both theoretical considerations and empirical studies, the characteristics of organizational culture that foster and inhibit innovation are discussed. An outline of the method for shaping an organizational culture conducive to innovation is elaborated.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.