Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 468

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik tarcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
W drugiej części artykułu zaprezentowano aparat USTER® ZWEIGLE FRICTION TESTER 5 firmy USTER TECHNOLOGIES A.G. przeznaczony do pomiaru współczynnika tarcia. Stwierdzono, że tarcie odgrywa bardzo ważną rolę w przemyśle włókienniczym, zwłaszcza w odniesieniu do zachowania przędzy podczas realizacji procesów przędzalniczych stosowanych po przędzeniu, a aparat USTER® ZWEIGLE FRICTION TESTER 5 pomaga klientowi na szybkie i niezawodne określanie i rejestrowanie współczynnika tarcia przędzy.
EN
The second part of the article presents the USTER® ZWEIGLE FRICTION TESTER 5 apparatus by USTER TECHNOLOGIES A.G. designed to measure the coefficient of friction. It has been found that friction plays a very important role in the textile industry, especially with regard to yarn behavior during post-spinning spinning processes, and the USTER® ZWEIGLE FRICTION TESTER 5 helps the customer to quickly and reliably determine and record the yarn friction coefficient.
EN
The article presents the results of friction tests conducted on EN AW-2024 Alclad aluminium alloy sheets. The lubrication efficiency of oleic acid, mineral and vegetable oils with the addition of SiO2 and TiO2 nanoparticles was determined using the strip drawing test to assess the friction conditions in the flange area in the deep drawing process. The samples in the form of sheet metal strips were pulled between countersamples with a rounded surface at a speed of 2.5 mm/s. Gear oil and oleic acid demonstrated the lowest value of the coefficient of friction (COF) in the whole range of nominal pressures investigated. The lowest efficiency in reducing the COF was shown by hydraulic oil, olive oil and machine oil. A high content of TiO2 nanoparticles (0.5-0.9%wt%) is beneficial in the friction process involving oleic acid.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tarcia blach ze stopu aluminium EN AW-2024-T3 Alclad. Efektywność smarowania za pomocą kwasu oleinowego, olejów mineralnych oraz roślinnych z dodatkami nanocząstek SiO2 oraz TiO2 została określona za pomocą testu przeciągania blachy używanego do oceny warunków tarcia panujących w kołnierzowej części wytłoczki w procesie głębokiego wytłaczania. Próbki w postaci pasów blachy przeciągano pomiędzy przeciwpróbkami o zaokrąglonej powierzchni (R = 200 mm) z prędkością 2,5 mm/s. Olej przekładniowy oraz kwas oleinowy zapewniły najmniejszą wartość współczynnika tarcia w całym zakresie analizowanych nacisków nominalnych. Najmniejszą efektywność zmniejszania współczynnika tarcia wykazały olej hydrauliczny, oliwa z oliwek oraz olej maszynowy. Najkorzystniejszy efekt zmniejszenia wartości współczynnika tarcia wynikający z dodatku nanocząstek SiO2 jest widoczny dla kwasu oleinowego przy zawartości nanocząstek 0,5% (wagowo). Wysoka zawartość nanocząstek TiO2 (0,5-0,9% wagowo) jest korzystna podczas procesu tarcia z udziałem kwasu oleinowego.
EN
This article presents the use of a specially designed flat strip drawing tester in order to assess the change in surface topography of DC04 steel sheets. The flat strip drawing test simulates friction conditions in the sheet metal-blankholder interface during deep drawing processes. Experimental tests were carried out at various nominal pressures and in dry friction and lubricated conditions. Two widely available gear and engine oils were used in the study. It was found that, in the range of pressures investigated between 3 and 12 MPa, 80W-90 gear oil provided a greater reduction in the value of the coefficient of friction (COF) than 5W-30 engine oil. Gear oil reduced the COF by an average of about 13.4 [%]. The lubrication efficiency depends on the pressure values; the greater the pressure, the lower the lubrication efficiency. A lowering of the value of the main amplitude surface roughness parameters Sa and Sq was generally observed. SEM analysis showed that even under lubrication conditions there was intense flattening of the roughness asperities of the sheet metal.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny zmian topografii powierzchni blach stalowych DC04 za pomocą specjalnie zaprojektowanego testera do realizacji testu przeciągania pasa blachy. Test ten symuluje warunki tarcia na styku blachy z dociskaczem w procesach głębokiego wytłaczania. Badania eksperymentalne przeprowadzono przy różnych naciskach nominalnych oraz w warunkach tarcia suchego i smarowania. Do badań wykorzystano dwa powszechnie dostępne oleje przekładniowe i silnikowe. W zakresie analizowanych nacisków 3-12 [MPa], olej przekładniowy SAE80W-90 zapewnił większe obniżenie wartości współczynnika tarcia w porównaniu do oleju silnikowego SAE5W-30. Olej przekładniowy zredukował wartość współczynnika tarcia średnio o około 13.4 [%]. Efektywność smarowania zależy od wartości nacisków. Im większy nacisk tym efektywność smarowania była mniejsza. Zauważono zmniejszenie wartości głównych parametrów amplitudowych chropowatości powierzchni Sa oraz Sq. Na podstawie mikrofotografii SEM zaobserwowano, że nawet w warunkach smarowania dochodziło do intensywnego wyrównywania wierzchołków nierówności blachy.
4
Content available remote Zużywanie ścierne wybranych opon samochodowych w warunkach laboratoryjnych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych wybranych opon samochodowych i podjęto próbę oszacowania wpływu kilku charakterystyk opon na tarcie i zużywanie.
EN
This article presents the results of tribological tests of three grades of deep-drawing quality steel sheets used in the automotive industry. The frictional properties of the sheets were anaysed using a strip drawing test. Friction tests were performed under dry friction and lubrication conditions using machine oil L-AN 46. Additionally, friction tests of pre-strained sheets were also carried out. Cylindrical countersamples with different surface roughness were used. Relationship between the surface roughness, pressure force, lubrication conditions and the value of the friction coefficient were evaluated. It was found that increasing the roughness of the countersamples increased the value of the friction coefficient in both friction conditions analysed. The greater the pressure force, the lower efficiency of lubrication. The effectiveness of reducing the value of the friction coefficient ranged from 20-30% and depended on the pressure force, roughness of the countersamples and the degree of specimen pre-straining.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych trzech gatunków blach stalowych głębokotłocznych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Do oceny właściwości tarciowych blach wykorzystano test przeciągania pasa blachy. Testy tarcia przeprowadzono w warunkach tarcia suchego i smarowania olejem maszynowym L-AN 46. Dodatkowo przeprowadzono badania tarcia blach poddanych odkształceniu wstępnemu. Zastosowano przeciwpróbki walcowe o różnej chropowatości powierzchni. Pozwoliło to na określenie relacji pomiędzy chropowatością powierzchni, wartością nacisku, warunkami smarowania oraz wartością współczynnika tarcia. Stwierdzono, że zwiększenie chropowatości przeciwpróbek powodowało zwiększenie wartości współczynnika tarcia w obydwu zastosowanych warunkach tarcia. Im większa siła docisku tym efektywność smarowania olejem maszynowym zmniejszała się. Efektywność zmniejszania wartości współczynnika tarcia wahała się w zakresie 20-30% i zależała od siły nacisku, chropowatości przeciwpróbek oraz stopnia wstępnego odkształcenia próbek.
EN
The presence of particles and fibers as reinforcement in a polymer matrix greatly enhances the mechanical properties. Agricultural residues and natural fibers are commonly used nowadays due to the fact that they easily decompose even after a longer period and they are eco-friendly in nature. f Fiber that was extracted from stem of Calotropis gigantea was selected as reinforcement in the present investigation. Initially the fiber was treated with a sodium hydroxide solution and CG fiber-epoxy composites were prepared. The properties of alkaline treated CG fiber-reinforced epoxy composites were further improved by the addition of particles such as chitosan, red mud and rice husk. Properties such as the tensile strength, flexural strength, impact toughness, hardness, water absorption, thickness swelling behaviour, specific wear rate and coefficient of friction were evaluated and compared. The XRD pattern of the chemically treated CG fiber-reinforced parrticle-filled epoxy composites was presented in the present study.
EN
The stir casting process was used to produce AZ91D magnesium alloy hybrid composites reinforced with boron carbide (B4C) and zirconia (ZrO2). The microstructure of the composites revealed heterogeneity in the reinforcing phase distribution. A pin-on-disc test was conducted to investigate the tribological features of the fabricated composites such as the wear and coefficient of friction under dry sliding conditions. Increased hardness was observed for the composites due to the dispersion of the reinforcement. The composite with 2 wt.% ZrO2 + 3 wt.% B4C exhibited a higher yield strength and increased tensile strength compared with the other specimens. It was observed that the addition of B4C and ZrO2 improved the wear resistance of the AZ91D alloy as reflected by the lower wear rate. Among all the specimens, the composite reinforced with 2 wt.% ZrO2 + 3 wt.% B4C has the highest wear resistance. Hence, it can be concluded from the present work that incorporating B4C and ZrO2 is a promising way to achieve better mechanical properties and wear properties of AZ91 composites.
EN
The paper presents the results of experimental studies involving the determination of the coefficient of friction (COF) of surfaces constituted by selected machining methods. The tests were carried out on a Bruker UMT2 stand using a ball made of 100Cr6 steel with a hardness of 62 HRC and a disc made of X210CR12 (NC11LV) steel with a hardness of 62 ±0.4 HRC in dry conditions. During the research, wear products were not removed from the sliding path. The paper presents methods of producing samples and corresponding surface characteristics. Significant differences in topography characterised the surfaces obtained due to various machining. The COF values at the beginning of the study and the COF values occurring after a specific route in the reciprocating cycle reached similar values, despite the significant differences in the surface topography of the tested samples. Significant COF changes as a path function were observed for samples produced with different machining methods.
PL
Praca przedstawia wyniki badań doświadczalnych obejmujących wyznaczanie współczynnika tarcia (COF) powierzchni ukonstytuowanych wybranymi metodami obróbki mechanicznej. Badania przeprowadzono na stanowisku Bruker UMT2 bez stosowania medium smarującego w skojarzeniu kulki stalowej wykonanej ze stali 100Cr6 (ŁH15) o twardości 62 HRC i dysku stalowego wykonanego ze stali X210CR12 (NC11LV) o twardości 62 ±0.4 HRC. W trakcie prowadzenia badań produkty zużycia nie były usuwane ze strefy ruchu. W pracy przedstawiono sposoby wytworzenia próbek i odpowiednio charakterystyki powierzchni. Otrzymane w wyniku różnych sposobów obróbki powierzchnie charakteryzowały się dużymi różnicami ich topografii. Wartości COF występujące na początku badania i wartości COF występujące po przebyciu określonej drogi w cyklu posuwisto-zwrotnym osiągały zbliżone wartości pomimo znacznych odrębności topografii powierzchni badanych próbek. Zaobserwowano istotne różnice przebiegu zmian COF w funkcji drogi dla próbek wytworzonych odmiennymi metodami obróbki mechanicznej.
9
Content available Tribological aspects of footwear safety
EN
The key factor, from the consumer's point of view, during the use of footwear is the safety of use, characterized, among others, by the friction coefficient. A low coefficient of friction can cause skidding, which is very dangerous for the elderly, people with motor apparatus injuries, those with impaired motor skills, and those with a high body BMI index. Fall injuries result in hospitalization, generating high costs of treatment and compensation. The article presents the results of tribological tests of typical footwear sole materials in combination with selected base materials depending on the load on the friction junction, the initial temperature, and the presence of water. The combination of the friction coefficient with the safety of footwear use for typical operating conditions is a new approach to the requirements of ergonomics and increasing comfort while walking.
PL
Kluczowym czynnikiem, z punktu widzenia konsumenta, podczas eksploatacji obuwia jest bezpieczeństwo użytkowania, charakteryzowane między innymi współczynnikiem tarcia. Mały współczynnik tarcia może powodować poślizg, który jest bardzo niebezpieczny dla osób starszych, osoby z urazami aparatu ruch, z upośledzoną motoryką oraz z wysokim indeksem BMI ciała. Urazy powstałe podczas upadku są powodem hospitalizacji generującej wysokie koszty leczenia oraz odszkodowania. W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych typowych obuwniczych materiałów spodowych w skojarzeniu z wybranymi materiałami podłożowymi w zależności od obciążenia węzła tarcia, temperatury początkowej oraz obecności wody. Powiązanie współczynnika tarcia z bezpieczeństwem użytkowania obuwia dla typowych warunków eksploatacji stanowi nowe podejście do wymogów ergonomii i zwiększenia komfortu podczas chodzenia.
EN
This paper presents the results of an analysis of the influence of the addition of various types of carbon nanoparticles on selected essential physical and operational properties of lubricating oils. Two selected oils, i.e. the mineral base oil without additives and the typical marine lubricating circulating oil Marinol RG 1240, were modified with the addition of shungite nanoparticles, graphite nanotubes, and C60 fullerenes. The mass fraction of modifiers was 0.2% wt for each of the additives. As part of the experimental tests, measurements were made of the impact of the above-mentioned modifiers on the change in the value of the ignition temperature of oils, the effect on the changes in the value of the dynamic viscosity coefficient in the aspect of changes of temperature and shear rate, as well as the impact on the changes in the friction coefficient and the size of the wear size scar. These tests were carried out on an EraFlash automatic apparatus for determining ignition temperature using the closed cup method, with a Haake Mars III research rheometer, and a T-02U tribometer with a four-ball head.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowane zostały wyniki analizy wpływu dodatku różnego rodzaju nanocząstek węgla na wybrane istotne właściwości fizyczne i eksploatacyjne olejów smarowych. Dwa wybrane oleje, tj. mineralny olej bazowy nie zawierający dodatków uszlachetniających oraz typowy morski smarowy olej obiegowy Marinol RG 1240, zostały zmodyfikowane dodatkiem nanocząsteczek szungitu, nanorurek grafitu oraz fullerenów C60. Udział masowy modyfikatorów wynosił 0,2% wt w przypadku każdego z dodatków. W ramach badań eksperymentalnych dokonano pomiarów wpływu wymienionych modyfikatorów na zmianę wartości temperatury zapłonu olejów, wpływu na zmiany wartości dynamicznego współczynnika lepkości w aspekcie zmian temperaturowych, jak również szybkości ścinania, a także wpływu na zmiany współczynnika tarcia i wielkości śladu zużycia. Badania te zostały przeprowadzone odpowiednio na automatycznym aparacie do wyznaczania temperatury zapłonu EraFlash metodą tygla zamkniętego, reometrze badawczym Haake Mars III oraz tribometrze z głowicą czterokulową T-02U. Uzyskane w badaniach eksperymentalnych wyniki zostały poddane analizie, zostały również poczynione obserwacje oraz wyciągnięte wnioski dotyczące wpływu nanomodyfikatorów węgla na wybrane właściwości olejów w szczególności w kontekście ich potencjalnego zastosowania w olejach smarujących.
11
Content available remote Modelling of the draw bead coefficient of friction in sheet metal forming
PL
W artykule przedstawiono wyniki wyznaczania wartości współczynnika tarcia na progu ciągowym w procesie kształtowania blach. Jako materiał badawczy wykorzystano blachy stalowe, mosiężne i ze stopu aluminium, które zostały wycięte w różnych kierunkach względem kierunku walcowania blachy. Pasy blachy badano w warunkach tarcia suchego oraz smarowania powierzchni blach olejem maszynowym. Wyniki eksperymentów posłużyły do zbadania wpływu parametrów procesu tarcia na wartość współczynnika tarcia za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Dane wejściowe zostały zoptymalizowane przy użyciu algorytmu genetycznego, selekcji krokowej postępującej oraz wstecznej. Celem badań było określenie wpływu wartości kary jednostkowej na istotność poszczególnych parametrów wejściowych sieci neuronowej oraz wartość błędu generowanego przez perceptron wielowarstwowy. Stwierdzono, że w przypadku wszystkich materiałów wartość współczynnika tarcia próbek zorientowanych pod kątem 90° była większa niż dla orientacji próbek 0°. Testy tarcia wykazały również, że smarowanie blach zmniejszyło opory tarcia o 12-39% w zależności od gatunku materiału blachy. Spośród wszystkich parametrów wejściowych, które istotnie wpływają na wartość współczynnika tarcia, najważniejsze z nich to warunki smarowania oraz orientacja próbki.
EN
This paper presents the results of determining the value of the coefficient of friction on the drawbead in sheet metal forming. As the research material, steel, brass and aluminium alloy sheets cut at different directions according to the sheet rolling direction were used. Sheet strip specimens were tested under dry friction and lubrication of sheet surfaces using machine oil. Results of experiments were used to study the effect of process parameters on the coefficient of friction using artificial neural networks. Input data was optimized using genetic algorithm, forward stepwise selection and backward stepwise selection. The aim of the research was to determine the effect of the value of the unit penalty on the significance of individual input parameters of the neural network and the value of the error generated by the multilayer perceptron. It was found that in the case of all materials the value of coefficient of friction for specimen orientation 90° was greater than for the specimen orientation 0°. Friction tests also reveal that sheet lubrication reduced the frictional resistance by 12-39%, depending on the grade of sheet material. Among all input parameters that significantly affect the value of the coefficient of friction the most important are the lubrication conditions and the orientation of the sample.
EN
The objective of this work is to discuss the turbulent air hydro-thermal phenomena over a rectangular microchannel with different types of baffle (rectangular, triangular, and trapezoidal) mounted on both the walls of the microchannel. The finite volume method with the second order upwind scheme has been utilized to discretize the governing equations and to study the turbulent airflow characteristics; the SST k-ꞷ turbulence model has been adopted. For nine different cases, the different characteristics of fluid flow phenomena and thermal behaviour with the variations in the Reynolds number ranging from [5,000-25,000] and for three different values of inter baffle spacing have been studied in this manuscript. Due to the presence of baffle, it is revealed that the vortex arises on the upper wall and the thermal phenomena enhances with the decrease in inter baffle spacing.
PL
W artykule przedstawiono sposób i wyniki badań współczynnika tarcia pomiędzy liną stalową okrągłosplotkową przeciwzwitą konstrukcji WK oraz współzwitą konstrukcji kompaktowanej 6×K41WS+FC a wykładzinami typu Modar R3/Mz produkcji krajowej oraz Becorit K22 i K25SB produkcji niemieckiej.
EN
The article presents a method and the results of testing the coefficient of friction between a steel round strand regular lay rope of the WK structure as well as a lang lay compacted rope of the 6×K41WS+FC structure and Modar R3/Mz linings, manufactured in Poland, as well as Becorit K22 and K25SB linings, manufactured in Germany. These linings are commonly used in the driving wheels or drums of mining winding engines. The tests were carried out with the use of lubricants for ropes manufactured by German companies: Nyrosten N113, Nyrosten N113FS, Elaskon II Star, and Elaskon III Star LM.
PL
Monitoring właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Z uwagi na ograniczenia związane ze dostępną liczbą urządzeń dynamicznych w kraju, kampania diagnostyczna o charakterze cyklicznym jest wykonywana na nawierzchniach dróg krajowych oraz nielicznych odcinkach dróg wojewódzkich. Artykuł ma na celu przedstawianie możliwości wykorzystania przenośnego urządzenia T2Go do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni dróg na przykładzie dróg gminnych o nawierzchni betonowej.
EN
Evaluation of skid resistance properties of road surfaces plays an important role in ensuring the safety of traffic users. In view of on the limitations of the available number of dynamic devices in the country, a cyclic diagnostic campaign shall be carried out on pavement of national roads and a few sections of provincial roads. The paper aims to present the possibilities of using a portable device T2Go for evaluating the skid resistance properties of road pavement on example of local roads with concrete pavement.
15
Content available remote Yarn Damage Evaluation in the Flat Knitting Process
EN
Textile yarns are subjected to numerous types of forces during knitting, usually leading to yarn damages, such as decrease in tensile, bending, shearing, and surface properties, which are closely related to different yarn properties, knitted structures/actions, and machine settings. This article comprehensively evaluated yarn damages in the computerized flat knitting process. Five different commercially available and commonly used yarns including cotton, wool, polyester, acrylic, and viscose were selected as raw materials, and the tensile, bending, shear, and frictional properties were investigated and compared before knitting and after being unraveled from plain- and rib-knitted fabrics, respectively. The results show that knitting actions/structures exhibit different damage extents for all different raw materials. It has been observed that the modulus is declined by 3–30% for bending, 2–10% for tensile, and 8–80% for shearing due to flat knitting action, respectively. The frictional coefficient of yarns also increased from 6 to 23%. As compared to yarn before knitting, the yarns unroved from plain and rib structures have been damaged to a great extent as a result of the loss of mechanical properties. The results are completely in agreement with the statistical analysis that clearly represents the significant loss in yarn properties during the knitting process. The microscopic analysis of the yarns clearly illustrates the effect of knitting action on yarn surface and mechanical properties. For yarn’s cross-sectional shearing properties testing, this article self-designed an innovative “Yarn Shear Testing Device.” The methodology and results are of great importance for improving the quality of knitted products, evaluating knitting yarns’ knittability, and in the development of high-performance technical textiles.
16
EN
Friction is defined as a force resisting a relative motion between two bodies in contact. The friction of a fabric on itself or on another fabric influences significantly a fabric’s performance and user’s utility comfort, especially the so-called sensorial comfort. Generally, the coefficient of friction is determined for a given pair of materials. The aim of the present work was to investigate the influence of the structure of the seersucker woven fabrics on their frictional properties. Three variants of the seersucker woven fabrics of different repeat of the seersucker effect were the objects of the investigations. Three measuring elements were applied: made of aluminum and steel and covered with silicone. The obtained results confirmed the influence of the pattern of the seersucker effect on the values of friction coefficient. It was also stated that there are differences between the friction coefficients measured in the warp and weft directions of the seersucker woven fabrics. Values of friction coefficient between the seersucker woven fabrics and measuring elements were the highest for the measuring element covered by silicone. These values were several times higher than the values of friction coefficient measured using the measuring elements made of aluminum and steel.
EN
Purpose: The conducted tests were aimed at determining whether the tested material meets the requirements for wear resistance in modern turbocharged combustion engines where there is an increased temperature and higher pressure. Design/methodology/approach: The tests were performed in a pin-on-disc system, according to the ASTM G 99 standard. Findings: The article presents the results of the coefficient of friction, the amount of wear, chemical analysis and surface profile of the tested material A390.0 in combination with EN GJL-350 cast iron. Research limitations/implications: The tested materials are used in the construction of pistons for internal combustion engines, therefore the test parameters were selected to take into account the operating conditions in a turbocharged engine with a power of up to 100 kW. Practical implications: After analysing the properties of the A390.0 alloy at elevated temperatures, it was found that without additional modifications, the alloy cannot be used in modern combustion engines, in particular with turbocharging. Originality/value: Presents the results of research concerning mechanical properties (HB, HV, Rm) and yield properties (R0.2, A5, Z) of the examined alloy.
EN
The article describes how different friction coefficients under certain cutting conditions and parameters affect the formation of the stress-strain and thermal states of the product when titanium alloy machining. A new research methodology is used for the study. Firstly, in the initial data for simulation, each time a different declared coefficient of friction is proposed, and every such task of the cutting process modelling is solved for various cutting parameters. The second stage analyzes how these coefficients influence the stress-strain and thermodynamic state of the workpiece and tool during cutting, as well as the tool wear dynamics. In the third stage of the study, ways for ensuring these analytically-grounded tribological cutting conditions are proposed. The analysis of different wear criteria in the simulation models of titanium alloys cutting is carried out. Experimental studies confirm simulation results.
EN
The article presents the results of modelling the friction phenomenon using artificial neural networks and analysis of variance. The test material was composed of strip specimens made of 0.5-mm-thick alpha-beta Grade 5 (Ti-6Al-4V) titanium alloy sheet. A special tribotester was used in the tests to simulate the friction conditions between the punch and the sheet metal in the sheet metal forming process. A test called the strip drawing test has been conducted in conditions in which the sheet surface is lubricated with six environmentally friendly oils (palm, coconut, olive, sunflower, soybean and linseed). Based on the results of the strip drawing test, a regression model and an artificial neural network model were built to determine the complex interactions between the process parameters and the friction coefficient. A multilayer perceptron with one hidden layer and eight neurons in this layer showed the best fit to the training data. The network training was conducted using three algorithms, i.e. Levenberg-Marquardt, back propagation and quasi-Newton. Taking into consideration both the coefficient of determination R2 (0.962) and S.D. ratio (0.272), the best regression characteristics were presented by the network trained using the Levenberg-Marquardt algorithm. From the response surfaces of the quadratic regression model it was found that an increase in the density of lubricant at a specific pressure causes a reduction in the coefficient of friction. Low density and high kinematic viscosity of the oil leads to a high coefficient of friction.
EN
This paper presents a method of determining the coefficient of friction in metal forming using multilayer perceptron based on experimental data obtained from the pin-on-disk tribometer. As test material, deep-drawing quality DC01, DC03 and DC05 steel sheets were used. The experimental results show that the coefficient of friction depends on the measured angle from the rolling direction and corresponds to the surface topography. The number of input variables of the artificial neural network was optimized using genetic algorithms. In this process, surface parameters of the sheet, sheet material parameters, friction conditions and pressure force were used as input parameters to train the artificial neural network. Some of the obtained results have pointed out that genetic algorithm can successfully be applied to optimize the training set. The trained multilayer perceptron predicted the value of the friction coefficient for the DC04 sheet. It was found that the tested steel sheet exhibits anisotropic tribological properties. The highest values of the coefficient of friction under dry friction conditions were registered for sheet DC05, which had the lowest value of the yield stress. Prediction results of coefficient of friction by multilayer perceptron were in qualitative and quantitative agreement with the experimental ones.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.