Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  predictive control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The paper introduces Extended Identification-Based Predictive Control (EIPC), which is a novel control method developed for the problem of adaptive impact mitigation. The model-based approach utilizing the paradigm of Model Predictive Control is combined with sequential identification of selected system parameters and process disturbances. The elaborated method is implemented in the shock-absorber control system and tested under impact loading conditions. The presented numerical study proves the successful and efficient adaptation of the absorber to unknown excitation conditions as well as to unknown force and leakage disturbances appearing during the process. The EIPC is used for both semi-active and active control of the impact mitigation process, which are compared in detail. In addition, the influence of selected control parameters and disturbance identification on the efficiency of the impact absorption process is assessed. As a result, it can be concluded that an efficient and robust control method was developed and successfully applied to the problem of adaptive impact mitigation.
PL
W artykule przedstawiono problem sterowania rojem robotów przy wykorzystaniu metody sterowania predykcyjnego opartej na modelu. Celem pojedynczych robotów było przenoszenie ładunków ze strefy centralnej do wyznaczonych stref bazując na kolorze ładunku. Z kolei, celem sterownika centralnego była taka koordynacja działań robotów aby wszystkie ładunki zostały przetransportowane ze strefy centralnej. Dodatkowo sterownik miał być odpowiedzialny za unikanie zakleszczeń, które miałyby negatywny wpływ na realizację zadania. W pracy skupiono się na badaniu wydajności zaproponowanego rozwiązania pod względem czasu potrzebnego na wykonanie zadania oraz maksymalnej drogi przebytej przez wszystkie roboty. Ponadto zebrano wyniki badań symulacyjnych i przeprowadzono ich analizę pod względem grupowego obciążenia jednostek podczas transportu ładunków.
EN
In this article model predictive control for robot swarm was presented. The goal of a single robot was transport payload from central zone to designated zone based on the colour of payload. In turn, the goal of central controller was to coordinate actions of all robots in order to transport all payloads from the central zone. Moreover, the controller was responsible for avoidance of deadlocks which would have negative impact on realised task. The focus of this work was put on performance analysis of proposed solution in terms of time needed to perform the task and total covered distance for all robots. What is more, results of performed simulations were collected. They were analysed in scope of group robot load during transportation process.
EN
The aim of this work is to design a robust predictive attitude controller when the disturbance is not known and it is modelled based on the stochastic theory and not directly from the environment and its laws. The paper starts with a brief introduction about the interest of attitude control, the state of the art, the limitations and the objectives of the research work. Then it moves on the control model chosen for the work. The main part is related to the modelling of the stochastic disturbance and the actuation of the controller. The results obtained match the initial idea about the capability of the controller to work under an unknown disturbance torque. Indeed, the graphical results show, for all the different conditions considered, that the required attitude is always reached, meaning that the aim of this work was achieved.
EN
The primary objective of this paper is the custom design of an effective, yet relatively easy-to-implement, predictive control algorithm to maintain normoglycemia in patients with type 1 diabetes. The proposed patient-tailorable empirical model featuring the separated feedback dynamics to model the effect of insulin administration and carbohydrate intake was proven to be suitable for the synthesis of a high-performance predictive control algorithm for artificial pancreas. Within the introduced linear model predictive control law, the constraints were applied to the manipulated variable in order to reflect the technical limitations of insulin pumps and the typical nonnegative nature of the insulin administration. Similarly, inequalities constraints for the controlled variable were also assumed while anticipating suppression of hypoglycemia states during the automated insulin treatment. However, the problem of control infeasibility has emerged, especially if one uses too tight constraints of the manipulated and the controlled variable concurrently. To this end, exploiting the Farkas lemma, it was possible to formulate the helper linear programming problem based on the solution of which this infeasibility could be identified and the optimality of the control could be restored by adapting the constraints. This adaptation of constraints is asymmetrical, thus one can force to fully avoid hypoglycemia at the expense of mild hyperglycemia. Finally, a series of comprehensive in-silico experiments were carried out to validate the presented control algorithm and the proposed improvements. These simulations also addressed the control robustness in terms of the intersubject variability and the meal announcements uncertainty.
EN
This paper proposes a different strategy of predictive torque control applied to induction motor drive. The classical Direct Torque Control or DTC is wildly widespread in the industry, because of its known advantage like robustness, simplicity and the important one is the minimal torque response time. But, it shows its limitations in terms of torque undulation and variable switching frequency. To improve this classical type of control, two techniques have been introduced. Firstly application of Finite Set Model Predictive Control (FCS-MPTC) which has the advantage of being easy to implement and has a quick dynamic but its switching frequency is inconsistent. Secondly technique it’s based on space vector modulation showed that the PTC-SVM has superior performance especially the constancy of the switching frequency which will decrease the oscillation of electromagnetic torque and stator current and finally improve the THD.
PL
W artykule zaproponowano inną strategię predykcyjnej kontroli momentu obrotowego stosowaną w napędzie silnika indukcyjnego. Klasyczna bezpośrednia kontrola momentu obrotowego lub DTC jest szeroko rozpowszechniona ze względu na jej znane zalety, takie jak solidność, prostota, a najważniejszą z nich jest minimalny czas reakcji na moment obrotowy. Ale pokazuje swoje ograniczenia pod względem falowania momentu obrotowego i zmiennej częstotliwości przełączania. Aby ulepszyć ten klasyczny rodzaj sterowania, wprowadzono dwie techniki. Po pierwsze zastosowanie skończonego sterowania predykcyjnego modelu zbioru skończonego (FCS-MPTC), które ma tę zaletę, że jest łatwe do wdrożenia i ma szybką dynamikę, ale jego częstotliwość przełączania jest niespójna. Po drugie, technika oparta na modulacji wektora przestrzennego wykazała, że PTC-SVM odznacza się doskonałą wydajnością, zwłaszcza stałą częstotliwością przełączania, która zmniejszy oscylacje momentu elektromagnetycznego i prądu stojana, a ostatecznie poprawi THD.
EN
This paper presents an analysis and simulation studies of three-phase matrix converter with GaN HEMT bidirectional switches with predictive control of grid currents and converter output currents. Two methods of grid currents shaping are described and compared. The first method is based on calculations of instantaneous grid reactive power and the second one uses the active power of the load. The analyzed converter works with the resistive-inductive load, and from the grid side the LC filter with damping resistor has been used.
EN
Electromagnetic mill installation for dry grinding represents a complex dynamical system that requires specially designed control system. The paper presents model-based predictive control which locates closed loop poles in arbitrary places. The controller performs as gains cheduling prototype where nonlinear model – artificial recurrent neural network, is parameterized with additional measurements and serves as a basis for local linear approximation. Application of such a concept to control electromagnetic mill load allows for stable performance of the installation and assures fulfilment of the product quality as well as the optimization of the energy consumption.
PL
Zastosowanie algorytmów regulacji predykcyjnej MPC do regulacji wielu procesów nieliniowych, o różnym stopniu trudności, często umożliwia osiągniecie bardzo dobrej jakości regulacji. Jest to możliwe ze względu na odpowiednie uwzględnienie w strukturze algorytmu informacji uzyskanych z modelu procesu. Do formułowania zadania optymalizacji dla algorytmów regulacji predykcyjnej najczęściej zakładana jest stała trajektoria referencyjna dla całego horyzontu predykcji. W artykule przedstawiono możliwości poprawy jakości regulacji przez zastosowanie trajektorii referencyjnej zmiennej na horyzoncie predykcji. Podczas porównywania jakości regulacji z wykorzystaniem trajektorii referencyjnych o różnej postaci, wzięto pod uwagę dwie wielkości. Pierwszą z nich jest czas narastania wyjścia obiektu regulacji, a drugą - przeregulowanie. Badania prowadzono w układach regulacji dwóch obiektów: nieminimalnofazowego obiektu liniowego oraz nieliniowego reaktora polimeryzacji. Do regulacji w przypadku pierwszego obiektu, zastosowano algorytm DMC, a w przypadku drugiego - algorytm bazujący na modelu nieliniowym, z nieliniową predykcją i linearyzacją (NDMC-NPL). Przedstawione wyniki dobrze ilustrują możliwości wpływania, za pomocą trajektorii referencyjnych o różnych kształtach, na poprawę jakości regulacji oferowanej przez algorytmy predykcyjne.
EN
Applying model predictive control (MPC) algorithms to control many processes, of different difficulty level, often allows improving control quality. It is possible by including information received from a process model in the algorithm structure. When defining the optimization problem for the predictive control algorithms most often a time-constant reference trajectory is assumed. Possibilities of improving the control quality by applying a time reference trajectory variable on the prediction horizon are presented in the paper. Two quantities are considered when comparing control quality: the rise time of the control plant output, and the overshoot. The experiments were conducted in the control systems of two control plants: a linear nonminimumphase plant and a nonlinear polymerization reactor. In the control system of the first control plant the DMC predictive control algorithm was used. For the nonlinear reactor the NDMC-NPL algorithm based on a nonlinear model was applied. It is demonstrated that by using the reference trajectories of different shapes it is possible to improve control quality offered by the MPC control algorithms.
9
Content available Hands-on MPC tuning for industrial applications
EN
This paper proposes a practical tuning of closed loops with model based predictive control. The data assumed to be known from the process is the result of the bump test commonly applied in industry and known in engineering as step response data. A simplified context is assumed such that no prior know-how is required from the plant operator. The relevance of this assumption is very realistic in the context of first time users, both for industrial operators and as educational competence of first hand student training. A first order plus dead time is approximated and the controller parameters immediately follow by heuristic rules. Analysis has been performed in simulation on representative dynamics with guidelines for the various types of processes. Three single-input-single-output experimental setups have been used with no expert users available in different locations – both educational and industrial – these setups are representative for practical cases: a variable time delay dominant system, a non-minimum phase system and an open loop unstable system. Furthermore, in a multivariable control context, a train of separation columns has been tested for control in simulation, followed by experimental tests on a laboratory system with similar dynamics, i.e. a sextuple coupled water tank system. The results indicate the proposed methodology is suitable for hands-on tuning of predictive control loops with some limitations on performance and multivariable process control.
EN
The traditional train speed control research regards the train as a particle, ignoring the length of the train and the interaction force between carriages. Although this method is simple, the control error is large for high-speed trains with the characteristics of power dispersion. Moreover, in the control process, if the length of the train is not considered, when the train passes the slope point or the curvature point, the speed will jump due to the change of the line, causing a large control error and reducing comfort. In order to improve the accuracy of high-speed train speed control and solve the problem of speed jump when the train runs through variable slope and curvature, the paper takes CRH3 EMU data as an example to establish the corresponding multi-point train dynamics model. In the control method, the speed control of high-speed train needs to meet the fast requirement. Comparing the merits and demerits of classical PID control, fuzzy control and fuzzy adaptive PID control in tracking the ideal running curve of high-speed train, this paper chooses the fuzzy adaptive PID control with fast response. Considering that predictive control can predict future output, a predictive fuzzy adaptive PID controller is designed, which is suitable for high-speed train model based on multi-point. The simulation results show that the multi-point model of the high-speed train can solve the speed jump problem of the train when passing through the special lines, and the predictive fuzzy adaptive PID controller can control the speed of the train with multi-point model, so that the train can run at the desired speed, meeting the requirements of fast response and high control accuracy.
EN
Non-linear, dynamic, non-stationary properties characterize objects of the iron ore beneficiation line. Therefore, for their approximation, it is advisable to use models of the Hammerstein class. As a result of comparing the three models of Hammerstein: simple, parallel and recursive-parallel, it was shown that the best result for identifying the considered processes of magnetic beneficiation of iron ore by the minimum error criterion was obtained using the Hammerstein recursive-parallel model. Hence, it is recommended for the identification of beneficiation production objects.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia sterowania prędkością w napędzie z silnikiem indukcyjnym, przy wykorzystaniu algorytmu predykcyjnego ze skończonym zbiorem rozwiązań. Zaprezentowano działanie układu w różnych stanach pracy. Pokazano wpływ horyzontu predykcji na jakość regulacji. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
EN
In the paper is presented the issue of controlling the speed of induction motor drive, using finite control set predictive control algorithm. It is showed the operation of the system in different operating conditions. The impact of the prediction horizon on the quality of regulation was presented. The results of the simulations and experiments are presented.
EN
Specific conditions of on-orbit environment are taken into account in the design of all devices intended to be used in space. Despite this fact malfunctions of satellites occur and sometimes lead to shortening of the satellite operational lifetime. It is considered to use unmanned servicing satellite, that could perform repairs of other satellites. Such satellites equipped with a manipulator, could be used to capture and remove from orbit large space debris. The critical part of planned missions is the capture manoeuvre. In this paper a concept of the control system for the manipulator mounted on the satellite is presented. This control system is composed of the trajectory planning module and model predictive controller (the latter is responsible for ensuring precise realization of the planned trajectory). Numerical simulations performed for the simplified planar case with a 2 DoF manipulator show that the results obtained with the predictive control are better than the results obtained with adaptive control method.
EN
This paper presents study about Dynamic Matrix Control (DMC) controller applied to speed control of DC motor. DMC controller parameters (prediction horizon, control horizon and damping rate of reference) are obtained through optimization methods employing heuristic, deterministic and hybrid strategies. The use of advanced control technique combined with using of optimization methods aims to achieve highly efficient control, reducing the transient state period and variations in steady state. These methods were applied on a simulation model in order to verify which one provides better control results.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę implementacji sterowania predykcyjnego 3-poziomowym 4-gałęziowym przekształtnikiem z kondensatorami o zmiennym potencjale, pracującym jako równoległy filtr aktywny. W proponowanej metodzie sterowania wykorzystywany jest model o ograniczonej liczbie stanów. Na zakończenie zamieszczono wyniki badań eksperymentalnych, potwierdzających poprawność działania sterowania.
EN
Paper presents the new implementation of predictive control to 3-level 4-leg Flying Capacitor Converter operating as Shunt Active Power Filter. Proposed method employs a finite-state model. At the end experimental results, which validate a correct operation of the proposed method are presented.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono porównanie predykcyjnych układów regulacji ze skończonym zbiorem rozwiązań z krótkim i długim horyzontem predykcji zastosowanych do sterowania prędkością silnika indukcyjnego. Dodatkowo przedstawiono modyfikację algorytmu polegającą na wprowadzeniu dwóch stref regulacji (regulacji zgrubnej i doregulowania) oraz wprowadzeniu elementu całkującego błąd. Współczynniki wagowe zastosowanej w regulatorze funkcji celu dobierane były przy użyciu algorytmów genetycznych.
EN
The article presents comparison of finite set predictive control system with short and long horizon used to induction motor speed control. In addition, modification of the algorithm consisting in introduction of two regulation areas (for coarse adjustment and regulation in the area of steady state) and introduction of component that integrates an error is presented. Weighting factors used in the controller’s cost function are selected using genetic algorithm.
EN
Classical voltage space vector modulation techniques cannot be efficiently applied in four-switch three-phase voltage inverter-fed electrical drives due to a voltage offset in DC-link capacitors. The capacitor voltages imbalance is a result of a bidirectional current which flows in a phase of an electric motor that is connected to a DC-link capacitor midpoint. To overcome this problem which leads to an incorrect inverter voltage modulation or even can affect the DC-link capacitors, predictive control algorithms considering the voltage offset in DC-link capacitors have been developed. Despite the predictive methods are highly effective, they require to adjust the cost function weighting factors which is normally an inexplicit task. In this paper, an on-line tuning method of the weighting factor related to the capacitor voltages imbalance incorporated in the cost function of the predictive algorithm has been proposed. According to the proposed approach, the weighting factor is self-adjusted so that the DC-link capacitor voltages are stabilized as well as a high quality of the drive control is remained simultaneously, regardless of its operating point. The proposed strategy has been validated by using simulation model of the induction motor drive system.
PL
Obiektem regulacji jest kaskadowy układ trzech zbiorników firmy INTECO. Do sterowania wykorzystywane są dwa z nich. Zaprojektowano dwa układy regulacji poziomu wody: jednowymiarowe algorytmy MPC – po jednym dla każdego ze zbiorników oraz wielowymiarowy algorytm MPC sterujący całym układem. Przeprowadzono analizę porównawczą opracowanych algorytmów sterowania dla zmiennej trajektorii zadanej.
EN
The control system is a cascade of three tanks of INTECO. They are used to control two of them. Two algorithms of water level control are used: two single dimensional model predictive control (MPC) algorithms, one for each tank, and a multi-dimensional MPC controlling both tanks simultaneously. A comparative analysis of developed control algorithms for variable set-point trajectory.
EN
Reduction of transient and residual payload swing in crane systems is a key control objective to guarantee the safety and efficiency requirements. The fast and accurate payload positioning with swing suppression within the acceptable range to avoid accidents is the challenging problem due to the underactuated nature of crane systems. Since the actuated motion causes undesirable payload swing, the efficient control method should be developed to ensure fast and precise payload positioning and meet the safety requirements. The standard model predictive control method is not suitable for underactuated mechanical systems. In this article the two, soft and hard-constrained antisway predictive control strategies are compared in experiments carried out on a laboratory scaled overhead travelling crane. The both control schemes are developed based on the linear parameter-varying model of a planar crane system. The recursive least square algorithm with parameter projection is used to estimate the model parameters. The soft-constrained optimization problem is solved using the particle swarm optimization algorithm with the inertia weight linearly decreasing during iteration. The metaheuristic optimizer is applied to determine the sequence of optimal control increments subject to the hard constraint of the control input and soft constraint of the payload swing. The comparison of hard and soft-constrained predictive controllers is carried out on a laboratory stand for different payload deflection constraints.
20
Content available Robust predictive control of an overhead crane
EN
The predictive control scheme is developed for an overhead crane using the generalized predictive procedure applied for the discrete time linear parameter-varying model of a crane dynamic. The robust control technique is developed with respect to the constraints of sway angle of a payload and control input signal. The two predictive strategies are presented and compared experimentally. In the first predictive control scheme, the online estimation of the parameters of a crane dynamic model is performed using the recursive least square algorithm. The second approach is a sensorless anti-sway control strategy. The sway angle feedback signal is estimated by a linear parameter-varying model of an unactuated pendulum system with the parameters interpolated using a quasi-linear fuzzy model designed through utilizing the P1-TS fuzzy theory. The fuzzy interpolator is applied to approximate the parameters of a crane discrete-time dynamic model within the range of scheduling variables changes: the rope length and mass of a payload. The experiments carried out on a laboratory scaled overhead crane confirmed effectiveness and feasibility of the proposed solutions. The implementation of control systems was performed using the PAC system with RX3i controller. The series of experiments carried out for different operating points proved robustness of the control approaches presented in the article.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.