Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In refrigeration nowadays, there is a dynamic return to the use of natural refrigerants such as hydrocarbons. These substances do not contain fluorine and chlorine, which contribute to the enlargement of the ozone hole and the greenhouse effect. Hydrocarbons, however, are substances from the A3 safety group (flammable) and are currently mainly used in low-capacity devices. The most commonly used refrigerant in this group is R600a (isobutene). In refrigeration compressors, a situation may occur where the amount of oil in friction nodes is insufficient. In this case, there may be poor lubrication conditions. A situation may also arise in which the lubricant in the friction areas runs out, and the lubrication of the friction nodes will be performed exclusively by the refrigerant. The article presents a concept of a test method allowing an assessment of lubricity properties of oils for refrigeration compressors in the mixture with a refrigerant in the conditions of poor lubrication and in the absence of lubrication with a lubricant. It also contains the results of wear tests that enable an evaluation of the lubricity properties of oil-refrigerant mixtures in the conditions of poor lubrication. The results were obtained for ecological, and recommended for a wider future use, R600a refrigerant with mineral oils. It is also indicated that it is possible to compare various refrigerants in the absence of lubricant and to replicate lubricity properties of oil-refrigerant mixtures in the conditions of poor lubrication and to apply the proposed method for the evaluation of different lubricants in use with a selected refrigerant.
PL
Obecnie w chłodnictwie następuje dynamiczny powrót do stosowania naturalnych czynników chłodniczych takich jak węglowodory. Są to substancje niezawierające fluoru i chloru, które przyczyniają się do powiększania dziury ozonowej oraz efektu cieplarnianego. Węglowodory to jednak substancje z grupy bezpieczeństwa A3 (palne) i są obecnie głównie wykorzystywane w urządzeniach o małej wydajności. Najpowszechniej stosowanym czynnikiem chłodniczym w tej grupie urządzeń jest R600a (izobutan). W sprężarkach chłodniczych może wystąpić sytuacja, w której ilość oleju w węzłach tarcia jest niewystarczająca. Wówczas mogą wystąpić skąpe warunki smarowania. Może również zaistnieć sytuacja, w której środka smarnego zabraknie w obszarach tarcia, a smarowanie węzłów będzie realizowane tylko przez czynnik chłodniczy. W artykule przedstawiono koncepcję metody badań pozwalających na ocenę właściwości smarnych olejów do sprężarek chłodniczych w mieszaninie z czynnikiem chłodniczym w warunkach skąpego smarowania oraz braku smarowania środkiem smarnym. Umieszczono również wyniki badań zużyciowych pozwalających na ocenę właściwości smarnych mieszanin olej – czynnik chłodniczy w warunkach skąpego smarowania uzyskanych dla ekologicznego i wskazanego do szerszego stosowania w przyszłości czynnika chłodniczego R600a z olejami mineralnymi. Wskazano również na możliwości porównania między sobą różnych czynników chłodniczych podczas braku środka smarnego oraz odwzorowania właściwości smarnych mieszanin olej/czynnik chłodniczy w warunkach skąpego smarowania i wykorzystania proponowanej metody do oceny rożnych środków smarnych do zastosowania z wybranym czynnikiem chłodniczym.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania zużycia rzeczywistych łożysk ślizgowych występujących w sprężarkach chłodniczych pracujących w różnych niekorzystnych warunkach pracy. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym składającym się z rzeczywistych elementów chłodniczych. Analiza zużycia polegała na porównaniu profili chropowatości powierzchni po próbach badawczych w ekstremalnych warunkach pracy z powierzchniami nowymi.
EN
The paper presents the results of testing the consumption of real plain bearings occurring in refrigeration compressors operating in various unfavorable working conditions. The tests were carried out on a test stand consisting of real refrigeration elements. Consumption analysis consisted in the comparison of surface roughness profiles after research trials under extreme operating conditions with new surfaces and working under normal conditions.
PL
Elementy ruchowe sprężarek chłodniczych, mogą być narażone na różnego rodzaju procesy zużywania. Obecność czynnika chłodniczego powoduje, iż właściwości smarne i przeciwzużyciowe mieszaniny olej – czynnik są dużo gorsze niż oleju bez czynnika chłodniczego. W pracy przedstawiono wpływ zastosowania powłoki Ti-AI-Cr-N na stan powierzchni węzła tarcia występującego w sprężarkach agregatów chłodniczych. Badania wykonano przy użyciu modelowej maszyny tarciowej symulującej element sprężarki chłodniczej.
EN
Elements of refrigeration compressors, may be exposed to various types of wear processes. The presence of the refrigerant makes the lubricating and anti-wear properties of the oil-medium mixture much worse than the oil without refrigerant. The paper presents the effect of using the Ti-AI-Cr-N coating on the surface condition of friction junction occurring in compressors of chillers. The tests were carried out using a model friction machine simulating the element of a refrigeration compressor.
EN
There has currently been a dynamic return to applying natural refrigerants such as hydrocarbons. They are substances containing neither fluorine nor chlorine, which contribute to the enlargement of the ozone hole and the greenhouse effect. However, hydrocarbons are the substances from the A3 safety group (flammable) and, at present, are mainly used in appliances of low efficiency. The most widely used refrigerant in this category of appliances is R600a (isobutene). While repairing refrigeration appliances, there is often the need to remove the refrigerant and compressor oil from the system. Any impurities in the system are also removed. Should incorrect removal of the used oil from the installation occur, there is the risk that a certain amount of the oil and flushing fluid shall remain in the refrigeration system. The article presents an evaluation of the effect of a flushing fluid for refrigeration systems on lubricity properties of compressor oils. The article also describes the research on the use of R600a, a mineral oil of VG ISO 32 and commercially available FF1 flushing fluid, for refrigeration systems. The evaluation was made on the basis of the sample wear volume in the block-on-ring node under the conditions similar to compressor exploitation following a longer shut-off period. Three different lubricants were compared: a mixture of mineral oil with FF1 flushing fluid for refrigeration systems in the amount 20% by volume, a mixture of mineral oil with FF1 flushing fluid for refrigeration systems in the amount 50% by volume, and a mixture of mineral oil with FF1 flushing fluid for refrigeration systems in the amount 50% by volume with R600a.
PL
Obecnie w chłodnictwie następuje dynamiczny powrót do stosowania naturalnych czynników chłodniczych takich jak węglowodory. Są to substancje niezawierające fluoru i chloru, które przyczyniają się do powiększania dziury ozonowej oraz efektu cieplarnianego. Węglowodory to jednak substancje z grupy bezpieczeństwa A3 (palne) i są obecnie głównie wykorzystywane w urządzeniach o małej wydajności. Najpowszechniej stosowanym czynnikiem chłodniczym w tej grupie urządzeń jest R600a (izobutan). Przy czynnościach naprawczych urządzeń chłodniczych istnieje często potrzeba usunięcia z układu czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego. Usuwa się również wszelakie zanieczyszczenia znajdujące się w instalacji. W tym celu często używa się płynów do płukania instalacji chłodniczej. Przy nieprawidłowym wykonaniu operacji usuwania z instalacji zużytego oleju istnieje niebezpieczeństwo, że pewna ilość tego oleju i środka czyszczącego pozostanie w instalacji chłodniczej. W artykule przedstawiono ocenę wpływu środka do czyszczenia układów chłodniczych na właściwości smarowe olejów sprężarkowych. Przedstawiono badania z wykorzystaniem czynnika chłodniczego R600a, oleju mineralnego z klasy lepkości VG ISO 32 oraz dostępnego w sprzedaży środka do czyszczenia układów chłodniczych FF1. Oceny dokonano na podstawie zużycia objętościowego próbki w węźle rolka–klocek w warunkach zbliżonych do eksploatacji sprężarki po długim okresie wyłączenia. Porównano trzy różne substancje smarne: mieszaninę oleju mineralnego ze środkiem do czyszczenia układów chłodniczych FF1 w ilości 20% objętości, mieszaninę oleju mineralnego ze środkiem do czyszczenia układów chłodniczych FF1 w ilości 50% objętości oraz mieszaninę oleju mineralnego ze środkiem do czyszczenia układów chłodniczych FF1 w ilości 50% objętości wraz z czynnikiem chłodniczym R600a.
EN
The problems with lubrication in refrigeration compressors are usually caused by the presence of the oil-refrigerant mixture in friction nodes. One cannot assess lubricity properties of oil under its operating conditions based on test results that characterize oil exclusively. For this purpose, it is necessary to test the lubricity properties of the oil-refrigerant mixture. The article presents the concept of an assessment method for the lubricity properties of oils for refrigeration compressors in a mixture with a refrigerant. The essential elements of the proposed method are the procedure for selecting wear test duration time (τt) and the oil-refrigerant mixture formation time (τm).
PL
W sprężarkach chłodniczych problemy ze smarowaniem zazwyczaj spowodowane są obecnością mieszaniny olej–czynnik chłodniczy w węzłach tarcia. Nie można skutecznie ocenić właściwości smarnych oleju do sprężarek chłodniczych w warunkach jego eksploatacji na podstawie wyników badań charakteryzujących tylko olej. W tym celu konieczne jest wykonywanie badań mieszaniny olej–czynnik chłodniczy. W artykule przedstawiono koncepcję metody badań pozwalających na ocenę właściwości smarnych olejów do sprężarek chłodniczych w mieszaninie z czynnikiem chłodniczym. Istotne elementy proponowanej metody to procedura wyznaczania czasu trwania testu zużyciowego (τt) oraz czasu wytwarzania mieszaniny (τm).
EN
Current legal regulations concerning ozone-depleting substances and greenhouse gases result in a dynamic return to the use of natural refrigerants such as hydrocarbons. However, they are gases included in the A3 (combustible) security group, and that is why they are now mainly used in devices with low performance (mainly in household refrigerators). The most widely used hydrocarbon as a refrigerant in this group of devices is R600a (isobutene). The article presents a comparative assessment of the lubricity properties of oil-refrigerant mixtures of three mineral oils with R600a. The assessment was based on a sample wear volume of the block-on-ring node under the conditions approximating the operation of the compressor after an extensive standstill period. The oil/refrigerant mixture was obtained as a result of an appropriately extended mutual contact of both substances in a closed chamber.
PL
Aktualne regulacje prawne dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową oraz gazów cieplarnianych powodują dynamiczny powrót do stosowania naturalnych czynników chłodniczych, takich jak węglowodory. Są to jednak gazy zaliczane do grupy bezpieczeństwa A3 (palne), przez co znajdują obecnie głównie zastosowanie w urządzeniach o małej wydajności (głównie w chłodziarkach domowych). Najpowszechniej stosowanym czynnikiem chłodniczym w tej grupie urządzeń jest R600a (izobutan). W artykule przedstawiono ocenę porównawczą właściwości smarnych mieszanin trzech olejów mineralnych z czynnikiem chłodniczym R600a. Oceny dokonano na podstawie zużycia objętościowego próbki w węźle rolka – klocek w warunkach zbliżonych do eksploatacji sprężarki po długim okresie wyłączenia. Mieszaninę olej – czynnik chłodniczy uzyskano w wyniku odpowiednio długiego wzajemnego kontaktu obu substancji w zamkniętej komorze badawczej.
PL
W węzłach tarcia sprężarek chłodniczych zawsze znajduje się mieszanina oleju i czynnika chłodniczego. W artykule przedstawiono wyniki badań modelowego węzła ślizgowego smarowanego olejami i mieszaninami różnych olejów poliestrowych z tej samej klasie lepkości ISO VG 32 z czynnikiem chłodniczym R134a. Stwierdzono znaczące różnice zużycia zarówno po testach samych olejów, jak i mieszanin z R134a. Przeprowadzono badania spektralne badanych olejów. Potwierdzono, że są to oleje poliestrowe zawierające dodatki uszlachetniające (ditiofosforan). Dodatkowo w oleju POE1 wykryto dodatek z ugrupowaniami siarkowymi (najprawdopodobniej dyspergator sulfonianowy). Stwierdzono, że obecność tego dodatku w oleju POE1 jest przyczyną mniejszego zużycia skojarzenia modelowego smarowanego tym olejem, jak również mieszaniną POE1/R134a. Badania profilometryczne zużytych powierzchni potwierdziły skuteczność tego dodatku.
EN
Friction pairs of refrigeration compressors are always lubricated by an oil/refrigerant mixture. This paper presents the results of wear amounts after tribological tests of different polyester oils from the same viscosity class ISO VG 32 and polyester oils/refrigerant R134a mixtures. Results showed a significant difference in wear after test with just oils as well as with mixtures with R134a. Spectral studies of tested oils were performed. It was confirmed that these are all polyester oils containing additives (dithiophosphate). In addition, in POE1 oil, the additive with sulfur groups (most likely a dispersant sulfonate) was detected. It has been found that the presence of the additive in the oil POE1 causes less wear in the friction node lubricated with both oil and a mixture POE1/R134a. The profilometric study of the used surface confirmed the effectiveness of the detected additive.
PL
Obecnie następuje powrót do ekologicznych czynników chłodniczych. Jest to w dużej mierze związane z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stosowania substancji zubożającej warstwę ozonową. Celem pracy było przeprowadzenie badań dotyczących wpływu zastąpienia czynnika R134a ekologicznym propanem w mieszaninie olej–czynnik chłodniczy na powierzchnie ślizgowe sprężarek tłokowych. Badania wykonano w mieszaninach oleju mineralnego z czynnikami chłodniczymi R134a i R290 oraz w mieszaninach oleju syntetycznego poliestrowego z czynnikami R134a i R290. Testy przeprowadzono za pomocą maszyny tarciowej z wykorzystaniem węzła typu block-on-ring, który znajduje się w komorze symulującej wnętrze sprężarki chłodniczej. Uzyskane wyniki badań potwierdzają możliwość wykorzystania propanu jako zamiennika R134a.
EN
Due to valid regulations concerning the application of substances weakening the ozone layer, at present, there is reversion to ecological refrigerants. The purpose of the work was testing the influence of substituting the refrigerant R134a with ecological propane in the mixture of oil and refrigerant on sliding surfaces of piston compressors. The tests were carried out in mixtures of mineral oil with refrigerants R134a and R290 and in mixtures of synthetic polyester oil with refrigerants R134a and R290. The tests were performed with the use of a friction machine using a pair type block-on-ring, which was situated in the chamber simulating the inside of the refrigerating compressor. The results obtained from the performed tests confirm the possibility of using propane instead of R134a.
PL
W układach chłodniczych jedynym elementem narażonym na zużywanie mechaniczne węzłów tarcia jest sprężarka. Główne przyczyny uszkodzeń mechanicznych sprężarek chłodniczych związane są z obecnością czynnika chłodniczego w misce olejowej i w oleju smarowym, gromadzącego się podczas dłuższych przerw w pracy. W fazie rozruchu sprężarki następuje gwałtowne odparowanie pewnej ilości czynnika chłodniczego zgromadzonej w misce olejowej sprężarki oraz w oleju, co prowadzi do jego spienienia. Jest to zjawisko niepożądane, lecz powszechne w eksploatowaniu urządzeń chłodniczych. W artykule przedstawiono stanowisko do badania zużycia podczas pienienia oleju w sprężarkach chłodniczych. Przedstawiono również wyniki badań potwierdzające negatywny wpływ zjawiska pienienia oleju smarowego zanieczyszczonego czynnikiem chłodniczym na trwałość elementów węzłów tarcia sprężarek chłodniczych.
EN
The only element of refrigeration systems exposed to mechanical wear of friction is the refrigeration compressor. The main reasons for refrigeration compressor mechanical failures are related to the presence of refrigerant in the lubricating oil accumulating during long cessation periods and the rapid evaporation of a certain amount of refrigerant accumulated in the crankcase of the compressor during the start-up stage. It leads to foaming of the oil. This is an undesirable but common phenomenon in the exploitation of refrigeration compressors. The article presents the study of wear during the foaming of oil in refrigeration compressors. It also presents the results of studies demonstrating the negative effect of the foaming of lubricating oil contaminated with refrigerant on the durability of friction joints in refrigeration compressors.
EN
Lubricating medium in friction pairs of refrigerating compressors is always a mixture of oil and refrigerant. Therefore, the problem of choosing lubricating oil for co-operation with refrigerant applied in the device is essential for the durability of refrigerating compressors. Valid regulations concerning refrigerants constrain their progressive exchange to the ecological ones. One of the perspective refrigerants considered as a substitute of the generally withdrawn refrigerant R22 is propane R290. Each substance used as refrigerant behaves in a different way in contact with oil in the operation conditions of refrigerating compressors. This paper discusses the attempt of selecting wear tests parameters of refrigerating compressors’ friction pairs lubricated with a mixture of mineral oil and the ecological refrigerant propane R290.
PL
W węzłach tarcia sprężarek chłodniczych medium smarowe zawsze stanowi mieszanina oleju z czynnikiem chłodniczym. Problem doboru oleju smarowego do współpracy z zastosowanym w urządzeniu czynnikiem chłodniczym jest więc kluczowym w kontekście trwałości sprężarek chłodniczych. Obowiązujące regulacje prawne dotyczące czynników chłodniczych wymuszają ich stopniową wymianę na substancje ekologiczne. Jednym z perspektywicznych czynników chłodniczych rozpatrywanym jako zamiennik powszechnie wycofanego czynnika chłodniczego R22 jest propan R290. Każda substancja wykorzystywana jako czynnik chłodniczy zachowuje się inaczej w kontakcie z olejem w warunkach pracy sprężarek chłodniczych. W artykule podjęto próbę doboru parametrów badań zużyciowych węzłów tarcia sprężarek chłodniczych smarowanych mieszaniną oleju mineralnego i ekologicznego czynnika chłodniczego w postaci propanu R290.
PL
W pracy przedstawiono badania wpływu warunków atmosferycznych na temperaturę wewnątrz zabudowy chłodniczej. Test przeprowadzono w rzeczywistych warunkach drogowych, rzeczywistym pojazdem chłodniczym. Do badań posłużył pojazd dostawczy wyposażony w izolowaną zabudowę oraz agregat chłodniczy. Pomiary temperatury oraz wilgotności przeprowadzono przy użyciu rejestratora Mikster oraz ACR THR1000. Badania przeprowadzono w czasie rzeczywistej jazdy w warunkach opadu śniegu jak i bez opadów atmosferycznych. Badano wpływ warunków zewnętrznych: temperaturę, wilgotność, prędkość opływu powietrza oraz działanie agregatu chłodniczego na temperaturę wewnątrz zabudowy. Analiza przebiegu temperatury wewnątrz zabudowy jednoznacznie wskazuje, iż w przypadku zabudowy normalnej (według międzynarodowej umowy ATP, klasy FNA) wiosenne warunki atmosferyczne nie wpływają na temperaturę wewnątrz zabudowy. Na mikroklimat wewnątrz pojazdu wpływa nieodpowiednio przygotowany ładunek oraz praca samochodowego agregatu chłodniczego.
EN
The paper presents a study on the impact of weather conditions on the temperature inside the building cooling. The test was conducted under real driving conditions, the real vehicle refrigeration. The study was used commercial vehicle equipped with an insulated buildings and chiller. Temperature and humidity measurements performed using the recorder and ACR THR1000 Mikster. The tests were performed at the time of actual driving conditions such as snowfall, and without precipitation. The effect of external conditions: temperature, humidity, air flow around the speed and operation of the chiller temperature inside the building. Analysis of the temperature inside the building clearly shows that in the case of building a normal (by international agreement ATP, class FNA) spring weather conditions do not affect the temperature inside the building. On the microclimate inside the vehicle affect improperly prepared and work load car chiller.
PL
Samochodowy agregat chłodniczy jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiednich warunków mikroklimatu we wnętrzu zabudowy chłodniczej. Najważniejszym elementem w układzie chłodniczym jest sprężarka, w której elementy ruchowe powinny być odpowiednio smarowane. W pracy przedstawiono wyniki z badań symulujących brak oleju w sprężarce tłokowej. Test przeprowadzono na stanowisku do badania procesów zużyciowych w sprężarkach chłodniczych. Uzyskane powierzchnie po teście badawczym poddano porównaniu z powierzchniami nowymi przy użyciu mikroskopu i profilometru. Powierzchnie po zatarciu charakteryzują się głębokimi wyrwaniami, bruzdami. Parametry chropowatości powierzchni po zatarciu były 3, 4 krotnie większe niż dla powierzchni nowych. Rezultatem badań było potwierdzenie, że tłokowa sprężarka chłodnicza nie może pracować bez oleju. Brak oleju przyczynił się do bardzo szybkiego zatarcia się elementów ślizgowych w sprężarce.
EN
Car chiller is responsible for maintaining appropriate microclimate inside the building cooling. The most important element in a refrigeration system is the compressor, wherein the motor may be inadequately lubricated. The paper presents the results of tests simulating the lack of oil in the compressor piston. The test was performed on a bench study of wear processes in refrigeration compressors. The resulting surfaces were subjected to the test after the test compared to the new surfaces using a microscope and a profilometer. Surfaces after seizing characterized by deep cut away, furrows. Surface roughness after erasing were three, four times higher than for the new surface. The result of the study was to confirm that the piston refrigeration compressor cannot operate without oil. No oil has contributed to the very rapid blurring of the sliding elements in the compressor.
EN
This paper outlines the research area of new heat-insulating materials useful for the production of sandwich plate for building isothermal bodies. It also presents the inappropriate solutions of construction nodes causing the occurrence of heat leakage bridges, and thus the increase of the value of overall heat-transfer coefficient (of the whole body). The last part of the paper presents the advancement procedure for the prototype isothermal body. Information obtained on the basis of the analysis of the thermovision photographs (as well as local measurements of heat-transfer coefficient values) is very important for this procedure. The presented information is connected with the realisation of the research project PBS1/B6/6/2012 “Elaboration of production technology for complete semi-trailer for food transport in refrigeration conditions of improved technological parameters” (a leader - the firm Wielton from Wielun, consortium members: Poznań University of Technology and Industrial Institute of Agricultural Machines in Poznan [2]).
PL
W artykule zarysowano obszar poszukiwania nowych materiałów termoizolacyjnych przydatnych do produkcji rdzeni płyt warstwowych w budowie nadwozi izotermicznych. Pokazano również niewłaściwe rozwiązania węzłów konstrukcyjnych prowadzące do powstania mostków ciepła, a tym samym do wzrostu wartości globalnego współczynnika przenikalności cieplnej (całego nadwozia). W ostatniej części artykułu zaprezentowano procedurę doskonalenia prototypowego nadwozia izotermicznego. W procedurze tej bardzo istotne są informacje uzyskane z analizy zdjęć termowizyjnych (oraz wyniki pomiarów lokalnych wartości współczynnika przenikania ciepła). Przedstawione informacje mają związek z realizacją projektu badawczego PBS1/B6/6/2012 „Opracowanie technologii produkcji kompletnej naczepy do przewozu żywności w warunkach chłodniczych o ulepszonych parametrach technicznych” (lider - firma Wielton z Wielunia, konsorcjanci: Politechnika Poznańska i Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu [2]).
PL
W węzłach tarcia sprężarek chłodniczych zazwyczaj znajduje się mieszanina oleju i czynnika chłodniczego. Ilość czynnika chłodniczego w oleju smarowym zależy od temperatury mieszaniny oraz od ciśnienia czynnika chłodniczego. W celu określenia wpływu obecności czynnika chłodniczego w oleju smarowym na wielkość zużycia elementów sprężarek chłodniczych w warunkach laboratoryjnych, należy odzwierciedlić parametry pracy węzłów tarcia. Do badań tribologicznych przygotowane zostało prototypowe stanowisko badawcze z węzłem tarcia typu block-on-ring oraz z komorą wysokociśnieniową pozwalającą symulować warunki pracy sprężarek chłodniczych. W artykule przedstawiono wyniki badań zuzyciowych dla olejów do sprężarek chłodniczych w mieszaninie z czynnikiem chłodniczym R134a.
EN
Friction nodes in refrigeration compressors are lubricated with a mixture of lubricating oil and refrigerant. The concentration of refrigerant in oil depends on temperaturę and pressure of the refrigerant. Determining the effect of this mixture on the size of wear in refrigeration compressors in laboratory conditions is only possible through an accurate reflection of friction parameters. The authors managed to prepare the prototype stand to tribological test with a model block-on-ring friction node and the high-pressure chamber allowing for simulated conditions in refrigeration compressors. The present paper includes wear research of refrigeration oils under HFC-134a environment.
EN
Elements of refrigeration compressors may be exposed to various types of wear pro¬cesses, depending on the used oils and refrigerants. The presence of the refrigerant makes the lubricating properties and anti-oil mixture - factor much worse than in case of the lack of refrigerant oil. Current regulations on the use of ODS phase-out of working require refrigeration synthetic refrigerants HCFC (e.g. popular R22). The paper presents the effect of different mixtures of oils and refrigerants on friction coefficient and surface condition of cast iron and aluminium PA6. Tests were performed on a prototype machine using frictional node type block-on-ring, which is located inside a pressure chamber that simulates the refrigeration compressor. The results of the study confirm the possibility of using green refrigerant R290 (propane) as a substitute for R22, while keeping the existing mineral oil.
EN
This paper presents the attempt to learn mechanical, corrosive and abrasive wear mechanisms and wear mechanisms in refrigerating compressor systems. The range of own examinations includes electrolytic liquids with abrasive material occurring in the food industry especially in the sugar industry and lubricating oils polluted with refrigerant occurring in stationary and carrying refrigerating compressor systems. On the basis of carried out experiments with the use of the mathematical methods for the experimental designs, they formulated a statistical model describing the complex process of simultaneous wear. This model enables forecasting the wear and indicates that the abrasive wear is of dominating character. Refrigerants create, with compressor oils, compounds causing the accelerated wear of the refrigerating compressors. The complex dependencies, in case of the compound oil - refrigerant, cause that the lubricating and anti-wear properties are much worse than in case of pure oil. In case of exceeding their mutual miscibility a part of the agent is absorbed by oil. More stringent regulations concerning the protection of the ozone layer caused the appearance of new agents creating new compounds with oils. In order to examine the influence of the compounds on the wear processes in the refrigerating compressors, they made a test stand. The stand is built of real elements of the refrigerating system consisting of, among others, the dismountable half-hermetic compressor. There is just being built the stand for testing the model wear processes occurring in the refrigerating compressors; the stand will be used for tribological tests in the atmosphere of refrigerants in the conditions of regular loads. The purpose of the performed examinations is to be the elaboration of methods of wear phenomena modelling in the complex service conditions in the sectors of production and refrigerating storage of food. The range of own examinations includes electrolytic liquids with abrasive material occurring in the food industry especially in the sugar industry and lubricating oils polluted with refrigerant occurring in stationary and carrying refrigerating compressor systems.
PL
W pracy przedstawiono próbę poznania mechanizmów zużywania mechaniczno-korozyjno-ściernego oraz mechanizmów zużywania w sprężarkowych układach chłodniczych. Zakres własnych badań obejmuje ciecze elektrolityczne ze ścierniwem występujące w przemyśle spożywczym a w szczególności w cukrownictwie oraz oleje smarowe zanieczyszczone czynnikiem chłodniczym występujące w sprężarkowych układach chłodniczych stacjonarnych i transportowych. Z wykonanych eksperymentów przy użyciu matematycznych metod planowania doświadczeń, sformułowano model statystyczny opisujący złożony proces jednoczesnego zużywania. Model ten pozwala na dokonywanie prognoz zużywania i wskazuje na dominujący charakter zużywania ściernego. Czynniki chłodnicze z olejami sprężarkowymi tworzą mieszaniny powodujące przyśpieszone zużycie sprężarek chłodniczych. Złożone zależności w przypadku mieszaniny olej - czynnik chłodniczy powodują, iż właściwości smarne i przeciwzużyciowe są dużo gorsze niż oleju czystego. W przypadku przekroczenia wzajemnej mieszalności część czynnika jest zaabsorbowana przez olej. Zaostrzenie przepisów prawnych dotyczących ochrony warstwy ozonowej spowodowało pojawienie się nowych czynników, które wraz z olejami tworzą nowe mieszaniny. W celu zbadania wpływu mieszanin na procesy zużyciowe w sprężarkach chłodniczych powstało stanowisko badawcze. Stanowisko zbudowane jest z rzeczywistych elementów układu chłodniczego składające się miedzy innymi z rozbieralnej sprężarki - półhermetycznej. W trakcie budowy jest stanowisko do badań modelowych procesów zużyciowych zachodzących w sprężarkach chłodniczych, które będzie służyło do badań tribologicznych w atmosferze czynników chłodniczych w warunkach obciążeń normalnych. Celem przeprowadzonych badań ma być opracowanie metod modelowania zjawisk zużyciowych w złożonych warunków eksploatacji w sektorze produkcji i przechowalnictwa chłodniczego żywności.
PL
Oleje smarowe do sprężarek chłodniczych oprócz podstawowych funkcji powinny również spełniać szereg specyficznych wymagań związanych ze współpracą z czynnikiem chłodniczym w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych. Konstrukcja powszechnie stosowanych sprężarek chłodniczych sprawia, iż nieuniknione jest powstawanie mieszaniny olejów sprężarkowych z czynnikami chłodniczymi w węzłach tarcia. Substancję smarującą stanowi więc mieszanina oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym, a nie czysty olej smarowy. Zachowanie mieszaniny oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym zależy od składu mieszaniny. Stężenie czynnika chłodniczego w mieszaninie zależy bezpośrednio od parametrów pracy układu (ciśnienie i temperatura) i warunkuje lepkość substancji smarującej. Istotną właściwością oleju do sprężarek chłodniczych jest zdolność do tworzenia jednorodnej mieszaniny w pełnym zakresie temperatur i ciśnień roboczych. Istnieje kilka kluczowych właściwości olejów do sprężarek chłodniczych, które należy uwzględnić przy doborze oleju. Niemożliwe jest dobranie oleju o idealnych właściwościach, co wymusza kompromisowe podejście do problemu jego doboru. W artykule przedstawiono syntetyczne zestawienie specyficznych właściwości olejów sprężarkowych w kontekście ich doboru do urządzeń chłodniczych.
EN
Lubricating oils for refrigeration compressors except for basic functions should also meet many specific requirements related to cooperation with a refrigerating medium in compressor refrigerating devices. Structure of commonly used refrigeration compressors makes it unavoidable that a mixture of compressor oils with refrigerating mediums in friction pairs is produced. Therefore, a mixture of lubricating oil with a refrigerating medium and not a clear lubricating oil constitutes a lubricating substance. Maintenance of lubricating oil mixture with a refrigerating medium depends on the composition of a mixture. Concentration of the refrigerating medium depends directly on operation parameters of the system (pressure and temperature) and conditions viscosity of the lubricating substance. A significant property of oil for refrigeration compressors is ability to form a uniform mixtures in a full range of temperatures and working pressures. There are few key properties of oils for refrigeration compressors, which shall be included at the selection of oil. It is impossible to select oil of ideal properties, which forces a compromise approach to the issue of selection. The paper presented a synthetic set of specific properties of compressor oils in the context of their selection for refrigeration devices.
PL
Celem pracy jest porównanie powierzchni węzłów tarcia sprężarek chłodniczych, pracujących w niekorzystnych warunkach eksploatacji. W pracy przedstawiono wyniki badania zużycia węzłów tarcia sprężarki chłodniczej. Badania wykonano na stanowisku eksperymentalnym, składającym się z rzeczywistych elementów chłodniczych. Na urządzeniu tym symulowano różne niekorzystne warunki pracy. Sprężarka chłodnicza pracowała w wysokiej temperaturze i ciśnieniu, w obecności mieszaniny oleju i ciekłego czynnika chłodniczego oraz w obecności gorących gazów czynnika chłodniczego. Po próbach za pomocą profilometru uzyskano profile chropowatości powierzchni. Profile te porównano z profilem chropowatości powierzchni nowego elementu. Przy ocenie otrzymanych profili nie stwierdzono istotnych zmian w chropowatości powierzchni pracujących w symulowanych warunkach pracy.
EN
The objective of the paper is to compare the surface of friction pairs of a refrigeration compressor operating in disadvantageous conditions of exploitation. Results of the research of wear and tear of friction pairs of a refrigeration compressor were presented in the paper. The research was carried out on an experimental stand composed of real refrigeration elements. Various unfavourable operation conditions were simulated in this device. A refrigeration compressor was operating in a high temperature and pressure in the presence of oil mixture and liquid refrigerating medium and in the presence of hot gases of a refrigerating medium. After tests, with the use of a profilometer, roughness profiles of the surface were obtained. These profiles were compared with the roughness profile of the surface of a new element. At the evaluation of the obtained profiles no significant changes were determined in roughness of the surfaces operating in the simulated conditions of operation.
PL
Przyczyną uszkodzeń sprężarek chłodniczych jest brak oleju, nieodpowiednio dobrany olej do czynnika, przegrzanie sprężarki, uderzenie cieczowe, rozruch zalanej sprężarki oraz zalanie ciekłym czynnikiem. W pracy przedstawiono wyniki badania zużycia węzłów tarcia sprężarki chłodniczej. Badania wykonano na stanowisku eksperymentalnym składającym się z rzeczywistych elementów chłodniczych. Na urządzeniu tym można symulować różne niekorzystne warunki pracy sprężarki. Opracowanie zawiera porównanie profili chropowatości powierzchni przed i po próbach badawczych. Sprężarka chłodnicza pracowała w obecności mieszaniny oleju i ciekłego czynnika chłodniczego oraz w obecności gorących gazów czynnika chłodniczego.
EN
Taking into consideration the varying rules concerning the use of substances impoverishing the ozone layer, some new refrigerating media has been introduced into the refrigeration devices and refrigeration installations. The moving parts of the refrigeration compressors are subjected to wear processes depending on a mixture of oil and the new refrigerating medium. As there is no universal oil for the refrigeration compressors at the moment; therefore, it was decided to examine an effect of the mixture of oil and the refrigeration medium on the wear of refrigeration compressor elements. In order to determine the effect, a test stand for examining the wear processes in the refrigeration compressors was designed. The paper presents some experimental results of the wear of friction nodes for a real refrigeration compressor. The examinations were performed on a test stand consisting of real refrigeration elements. On this stand, some disadvantageous compressor operating conditions can be simulated. The analysis of wear consisted of a comparison of the surface roughness profiles before and after the tests. To analyse wear, the following moving elements of the compressor were selected: piston and piston cylinder.
PL
Olej chłodniczy mający za zadanie smarowanie sprężarek oprócz podstawowych funkcji, czyli odprowadzania ciepła powstającego w szczelinach smarowniczych, przeciwdziałania zużywaniu się współpracujących elementów i uszczelniania przestrzeni roboczej sprężarki, powinien w odpowiedni sposób zachowywać się w kontakcie z czynnikiem chłodniczym. W węzłach tarcia sprężarek chłodniczych najczęściej znajduje się mieszanina oleju smarowego i czynnika chłodniczego, która w zależności od zmiennych parametrów roboczych (ciśnienie, temperatura i skład mieszaniny) może przyjmować postać: dwóch cieczy wzajemnie mieszalnych, dwóch cieczy stanowiących niemieszalne fazy (rozwarstwionych) oraz oleju w fazie ciekłej i czynnika chłodniczego w postaci pary nasyconej. Zużywanie elementów sprężarek zależy od rodzaju mieszaniny smarującej węzły tarcia. W artykule przedstawiono problematykę wpływu zmienności parametrów roboczych w węzłach tarcia na rodzaj mieszaniny smarującej oraz przegląd sporządzanych charakterystyk stanowiących podstawę do określania jakości mieszaniny smarującej.
EN
Lubricant oil in refrigeration installation should fulfil some basic requirements (lubrication, sealing, cooling parts). Moreover, lubricant oil should behave in an appropriate way to in contact with the refrigerant. In friction nodes of refrigeration compressors is almost always the mixture of lubricant oil with refrigerant. The form of this mixture depends on a few parameters like temperature pressure and mixture composition. The mixture can consist of two miscible liquid phases, two immiscible liquid phases, or gas refrigerant dissolved in liquid lubricant oil. The wear value of moving parts in refrigeration compressors depends on the type of mixture that lubricates friction nodes. This paper presents the influence of changing parameters on the type of refrigerant with lubricant oil mixture as well as different charts to define the quality of this mixture.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.