Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 169

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość na ścinanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The engineering behaviour of spoil (overburden) needs to be explored either to understand the stability of reservoir slopes under various geological and climatic conditions or for the effective utilisation of reclaimed mines for sustainable infrastructure (e.g., onshore wind turbines). The spoil material is usually considered as highly heterogeneous, and samples collected from the same site can exhibit widely varying characteristics. In this study, spoil material from a mine site in the Czech Republic is characterised using in-situ field tests and laboratory tests. Cone penetration tests were performed in the field and sample cores were collected for laboratory testing. In the laboratory, the index and engineering characteristics of the spoil were evaluated. Given the measured characteristics and behaviour of the field spoil, an equivalent spoil is proposed to perform physical modelling tests using geotechnical centrifuge. This enables simulation of the field spoil behaviour in controlled centrifuge testing, from which other aspects of spoil (e.g. stability of spoil slopes, spoil-structure interaction) can be investigated.
PL
Zachowanie zwałowisk pogórniczych (nadkładu) pod względem inżynieryjnym powinno zostać zbadane w celu określenia stabilności zboczy zbiorników poeksploatacyjnych w różnych warunkach geologicznych i klimatycznych lub w celu efektywnego wykorzystania rekultywowanych kopalń do budowy zrównoważonej infrastruktury (np. lądowych turbin wiatrowych). Materiał zwałowisk pogórniczych jest zwykle uważany za wysoce niejednorodny, a próbki pobrane z tego samego miejsca mogą wykazywać bardzo różne właściwości. W niniejszej pracy, materiał odpadowy z czeskiej kopalni został scharakteryzowany przy użyciu badań terenowych i laboratoryjnych in-situ. W terenie przeprowadzono sondowania CPT, a do badań laboratoryjnych pobrano próbki rdzeniowe. W laboratorium oceniono właściwości indeksowe i inżynieryjne materiału. Biorąc pod uwagę zmierzone cechy i zachowanie się materiału pogórniczego, zaproponowano materiał równoważny do wykonania modelowania fizycznego z wykorzystaniem wirówki geotechnicznej. Umożliwia to symulację zachowania się materiału w kontrolowanych badaniach wirówkowych, na podstawie których można badać inne cechy materiałów pogórniczych (np. stabilność skarp zwałowiska, interakcje zwałowisko-konstrukcja budowlana).
EN
The paper presents selected issues related to the load carrying capacity of joints between concretes cast at different times. The most important factors affecting the shear resistance, such as: surface roughness (profile), shear reinforcement ratio, concrete strength as well as the aggregate composition are discussed, including results of previous experimental studies conducted on push-off specimens and composite reinforced concrete beams. The differences in behaviour and shear resistance of contacts between ordinary concretes, lightweight aggregate concretes and recycled aggregate concretes are presented. Principles of interface design in the light of codes of practise: AASHTO-LRFD, ACI 318-19, EN 1992-1-1 and prEN 1992-1-1 were described. The theoretical predictions were compared with 184 results of experimental tests on push-off specimens. It has been found that most of the procedures allow for a safe estimation of the load carrying capacity of interfaces - with and without shear reinforcement. However, the obtained results were mostly conservative (depending on the considered design procedure, ratio of the experimental to theoretical load carrying capacity lies in range 1.51÷2.68). This may indicate that the description of shear transfer mechanism between concretes cast at different times is still imperfect and need to be improved.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z nośnością styków pomiędzy betonami układanymi w różnym czasie. Konieczność zapewnienia właściwego zespolenia pomiędzy “starym” i “nowym” betonem zachodzi nie tylko w przypadku konstrukcji nowo wznoszonych, w których stosuje się elementy prefabrykowane, lecz także w obiektach już istniejących, gdy zachodzi potrzeba wzmocnienia konstrukcji. Tematyka nośności styków pomiędzy betonami układanymi w różnym czasie stanowi przedmiot badań eksperymentalnych prowadzonych od lat 60. ubiegłego wieku. Za pierwszy model opisujący zachowanie styków uznaje się teorię shear-friction, przedstawioną przez Masta i opisaną szczegółowo przez Birkelanda i Birkelanda. Model ten stosowany jest do dnia dzisiejszego w procedurach obliczeniowych ACI 318 i AASHTO-LRFD, jednak badania eksperymentalne prowadzone na przestrzeni lat wykazały potrzebę rewizji przyjętych założeń, polegających m.in. na uwzględnieniu sił adhezji czy kompozycji stosu okruchowego.
EN
In this study, direct shear tests were carried out on cement mortar specimens with single-ladder, single-rectangular, and double-rectangular step joints. Consequently, the shear strength, and crack shape of specimens with these through-step joints were analyzed, for understanding the influence of the through-step joint’s shape on the direct shear mechanical properties. The results of the investigation are as follows: (1) Under the same normal stress, any increases in the height h of the step joint causes an initial-increase-decrease in the shear strengths of specimens with single-ladder and double-rectangular step joints, causing a type-W variation pattern for the specimens with single-rectangular step joint. More essentially, when normal stress and h are constant, the shear strength of specimens with a single-ladder step joint is the greatest, followed by specimens with a double-rectangular step joint, and then specimens with a single-rectangular step joint is the least. (2) Furthermore, given a small h and low normal stress, specimen with a single-ladder step joint mainly experiences shear failure, whereas specimens with single-rectangular and double-rectangular step joints mainly generate extrusion milling in the step joints.
EN
This study deals with the application of soft computing techniques viz., response surface methodology, artificial neural network, radial basis function network and support vector regression in analyzing and predicting the ram tensile and shear strengths of aluminium 5052–stainless steel 316 explosive clads, having different interlayer. 60 explosive cladding experiments were conducted, based on central composite design of experiments, by varying the process parameters viz., loading ratio (mass of the explosive/mass of the flyer plate: 0.6–1.0), distance of separation (6–10 mm), preset angle (6°–8°) and interlayer (aluminium 1100/pure copper/stainless steel 304). The responses viz., ram tensile and shear strengths obtained from 90% of the experiments and trial experiments are used for training artificial neural network, radial basis function network and support vector regression in a Matlab environment, altering training algorithms and number of neurons in the hidden layer. The remaining 10% of the experimental outcome is used for testing the developed models. Likewise in RSM, regression equations are generated for the responses, based on analysis of variance. All the four models are capable of predicting the ram tensile and shear strength effectively, as the average percentage deviation with the experimental outcome are less than 10%. Of the three models, artificial neural network model predicts the ram tensile strength and shear strength in a better manner.
EN
Moisture influence on solid wood bonded with modified starch. A growing and developing population is contributing to the ever-increasing global warming, which is caused, among other things, by the heavy use of chemicals. Most of them are crude oil-based, which is a non-renewable source. That is why the population tries to find organic substitutes in every area, even in the wood industry. Here, the most common and popular binders - amine resins, are subjected in research to partial or full replacement by more natural binders, non-formaldehyde, made of renewable raw materials, preferably plant-based. In this project, the studies were carried out on the possibility of starch-based glue application in wood bonding and its effect on glued birch wood (Betula pendula Roth) under various environmental storage conditions of bonded samples (0%, 65%, and 100% of RH). The results show, that the samples at room temperature and normal humidity, as well as another – additionally dried, have a very similar shear strength. In-wood damages, on the other hand, are much more varied. The research also included moistened samples, which gave poorer results (about 12% lower than the remaining samples). Based on the results, it can be concluded, that modified starch is a very good organic glue, that can potentially replace some chemical products in certain applications.
PL
Wpływ wilgoci na drewno lite sklejone skrobią modyfikowaną. Przeprowadzono badania nad możliwością zastosowania kleju skrobiowego w spajaniu drewna i jego wpływem na klejone drewno brzozowe (Betula pendula Roth) w różnych warunkach środowiskowych przechowywania sklejonych próbek. Wyniki pokazują, że próbki w temperaturze pokojowej i normalnej wilgotności, a także inne – dodatkowo wysuszone, mają bardzo zbliżoną wytrzymałość na ścinanie. Z drugiej strony uszkodzenia drewna są znacznie bardziej zróżnicowane. Badaniami objęto również próbki nawilżane, co dało gorsze wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że skrobia modyfikowana jest bardzo dobrym klejem organicznym, który potencjalnie może zastąpić niektóre produkty chemiczne w szczególnych zastosowaniach.
EN
Due to the numerous challenges faced during the dissimilar welding, choosing the right process parameters and their optimization yields better results. In this context, the current investigation is focused on the optimization of process parameters. Taguchi's L9 orthogonal array was selected to carry out the experimental investigations. The welded samples were tested for shear strength, and the results were analysed using Taguchi's S/N ratio analysis with "larger the better" criteria. Log-linear regression analysis was applied to formulate an empirical correlation between the process parameters and shear strength. According to S/N ratio analysis, the tool rotational speed of 800 rpm, welding speed of 20 mm/min and a penetration depth of 4.1 mm are the optimized parameters that achieve high joint strength. The achieved joint strength was 3.46 kN that is 70% of the base aluminium metal. It was noticed from the Analysis of variance of the regression model that penetration depth and tool rotational speed are the significant contributors with p-values less than 0.5. Confirmation tests show that the error between the predicted and calculated shear strength is 2.06% which is considered acceptable. R2 and adjusted R2 values of the model with a standard error of 0.076 show that the developed model is statistically significant.
8
Content available remote Effect of the surface treatment on the strength of the single-lap adhesive joints
PL
W artykule przeanalizowano wytrzymałość na ścinanie jednozakładkowych połączeń klejowych wykonanych z ocynkowanej powłoki blachy stalowej. Obróbkę mechaniczną próbek przeprowadzono przy użyciu papierów ściernych P120, P180, P220, P400 i P600. W eksperymencie zastosowano dwa warianty obróbki powierzchni: z odtłuszczaczem i bez odtłuszczacza. Do wykonania połączeń użyto dwuskładnikowego kleju epoksydowego Epidian 53/IDA/100:40. Badania wytrzymałościowe przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z150, norma PN-EN 1465. W artykule zamieszczono również wyniki pomiaru siły maksymalnej oraz wartości parametrów chropowatości powierzchni (Ra, Rz, Rq) próbek przygotowanych bez odtłuszczacza. Pomiary parametrów chropowatości powierzchni (Ra, Rz, Rq) wykonano przy użyciu profilometru HOMMEL TESTER T1000, zgodnie z normą PN-EN ISO 4287. Maksymalną wartość wytrzymałości na ścinanie (2,70 MPa) uzyskano dla próbek przygotowanych papierem ściernym P220 z użyciem odtłuszczacza, a najmniejszą (1,02 MPa) dla próbek przygotowanych papierem ściernym P180 z użyciem odtłuszczacza.
EN
The paper analyzed the shear strength of the single-lap adhesive joints made of zinc galvanized coat of steel sheet. Mechanical treatment of the samples was carried out using P120, P180, P220, P400 and P600 abrasive papers. In the experiment were used two variants of surface treatment: with a degreaser and without a degreaser.A two-component epoxy adhesive Epidian 53/IDA/100:40 was used to make the joints.The strength tests were carried out on a Zwick/Roell Z150 testing machine, PN-EN 1465 standard. The article contains also the results of the maximum force and the values of the surface roughness parameters (Ra, Rz, Rq) of the samples prepared without a degreaser. The measurements of surface roughness parameters (Ra, Rz, Rq) were made using a HOMMEL TESTER T1000 profilometer, according to PN-EN ISO 4287. The maximum value of the shear strength (2.70 MPa) was obtained for the samples prepared with P220 abrasive paper using a degreaser and the lowest (1.02 MPa) for the samples prepared with P180 abrasive paper using a degreaser.
EN
This paper presents an experimental stabilization approach of the landslide that threatens a slope located near the city of El Amir Abdelkader, Ain Temouchent, Algeria. Stabilization is assured by the addition of lime milk, and then a numerical validation of the results with respect to the safety coefficient before and after treatment was performer by “Plaxis” software. Experimental results show that the stabilization by lime milk improves compaction parameters, swelling and shear strength, particularly the cohesion and friction angle, the latter permitting appreciation of the sliding surface on which it is necessary to base the calculation of the safety coefficient before and after treatment. Numerical results indicate that the factor of safety increases with the improvement of the mechanical characteristics c and φ, which are improved by increasing lime milk percentage. The numerical validation using “Plaxis” finite element code gives results that are in perfect agreement with the experimental ones, indicating that this software is a good tool for slope stability study.
PL
W artykule opisano badanie wpływu zbrojenia spoin wspornych na wytrzymałość na ściskanie i ścinanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) zgodnie z wytycznymi odpowiednio normy europejskiej EN 1052-1:2000 i amerykańskiej ASTM ES519-81. Zastosowano zbrojenie w postaci pasów siatki rozwijanej z rolki, składającej się z linek stalowych z osnową z włókna szklanego. Wpływ tego typu zbrojenia porównano również z wynikami badań ścian murowanych z ABK bez zbrojenia oraz wzmocnionych odpowiednio zbrojeniem kratownicowym i siatką syntetyczną.
EN
This paper presents a research of influence of horizontal reinforcement on compressive and shear strength of Autoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry. Specimens were tested according to guidelines of EN 1052-1:2000 and ASTM ES519-81 code in case of compression and shear test respectively. Reinforcement in the form of strips of mesh rolled out from a roll, consists of steel cords with an interwoven fiberglass roving was used. The influence of this type of reinforcement was also compared with the results of tests of AAC masonry walls without reinforcement, reinforced with truss type reinforcement and reinforced with synthetic mesh respectively.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ścinanie wzmocnionych powierzchniowo murów z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Stanowią one kolejny etap badań doświadczalnych mających na celu określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość murów z ABK. Badania przeprowadzono wg procedury A zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1052-3 [6]. Program badań obejmował modele wzmocnione z jednej oraz dwóch stron. Uzyskane wyniki porównano z wynikami badań modeli bez wzmocnienia [4].
EN
This paper describes the results from the test of the shear strength of superficial strengthened of walls made of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry units. These tests constitute the next stage of experimental research aimed at determining the influence of surface reinforcement with the FRCM system on the strength parameters of AAC walls. The tests were carried out in accordance with the procedure A of PN-EN 1052-3 [6]. The research program included models reinforced on one and two sides. The results were compared with the test results of models without reinforcement [4].
EN
The paper presents issues related to the methodology of measuring soil strength parameters. The laboratory methods for determining the shear strength of soil are described, with particular emphasis on the measurement of soil strength using the direct shear method and the triaxial compression apparatus. An attempt was made to determine the impact of the research methodology on the quality of the obtained strength parameters of the soil.
13
Content available remote Electron beam brazing of austenitic stainless steel AISI 304
EN
Electron beam brazing is a joining technology combining the advantages of a precisely controlled heat source and those of vacuum brazing process. The oxide layer decomposes in high-temperature vacuum conditions, which improves the wetting process and, consequently, leads to the obtainment of more favourable properties of the brazed joint. In comparison with brazing in vacuum furnaces, the electron beam brazing process enables the precise heating of selected areas without the necessity of heating the entire element, which, in turn, results in smaller structural changes in the brazed material and the lower consumption of energy. During tests discussed in this article, sheets made of stainless steel AISI 304 were brazed using various copper and silver filler metals. Brazed joints were subjected to microstructural tests and shear strength tests. The results revealed the high efficiency of the electron beam brazing of corrosion-resistant steel sheets using filler metals.
PL
Lutowanie wiązką elektronów łączy w sobie zalety precyzyjnie sterowanego źródła ciepła, a także prowadzenie procesu lutowania w próżni. W warunkach wysokiej próżni i wysokiej temperatury warstwa tlenków ulega rozkładowi, co poprawia zwilżanie metalu, skutkując lepszymi właściwościami złącza. W porównaniu z lutowaniem w piecach próżniowych, lutowanie wiązką elektronów umożliwia nagrzewanie precyzyjnie wybranych obszarów bez konieczności nagrzewania całego elementu, co skutkuje mniejszymi zmianami strukturalnymi materiału rodzimego i mniejszym zużyciem energii. W niniejszym artykule blachy ze stali odpornej na korozję w gatunku AISI 304 lutowano przy użyciu różnych spoiw na bazie miedzi i srebra. Połączenia lutowane poddano badaniom mikrostruktury, a także próbie wytrzymałości na ścinanie. Wyniki badań potwierdzają dobrą jakość lutowania wiązką elektronów blach ze stali austenitycznej odpornej na korozję przy użyciu zastosowanych spoiw.
EN
The paper presents the results of a series of Cone Penetration Test CPTu performed near the city of Wroclaw (Poland). The tests were carried out in 13 testing points located in close distance to each other. To verify the results of the penetration tests, fine-grained soil samples from selected depths were taken for laboratory tests. The study focuses on the evaluation of soil type, unit weight, and undrained shear strength cu, and compression index Cc. The grain size distribution of the soil and its mechanical parameters on the basis of a uniaxial compression and an oedometer tests were estimated. A comparison of laboratory and CPTu for selected values is presented. Determination of soil type was carried out on the basis of ISBT and IC values and good agreement with the granulometric composition was found. For undrained shear strength, commonly used correlations based on Nk, Nkt and Nke were adopted. However, the values obtained from the CPT are significantly lower than the results from laboratory tests. Therefore, values of cone factors suitable for investigated soil type and reference test were proposed. In the case of the compression index, the coefficient values βc and αm obtained agreed with those available in the literature. The findings presented in the paper indicate that laboratory tests remain necessary to identify soil properties from CPTu. The presented results are also a contribution to the knowledge of local soil conditions in the Lower Silesia area (Poland).
EN
Over the past decades, using of sustainable materials in construction is a challenging issue, thus Fibre Reinforced Polymers (FRP) took the attention of civil and structural engineers for its lightweight and high-strength properties. The paper describes the results of the shear strength testing of three different types of bars: (i) basalt-FRP (BFRP), (ii) hybrid FRP with carbon and basalt fibres (HFRP) and (iii) nano-hybrid FRP (nHFRP), with modification of the epoxy matrix of the bar. The hybridization of carbon and basalt fibres lead to more costefficient alternative than Carbon FRP (CFRP) bars and more sustainable alternative than Basalt FRP (BFRP) bars. The BFRP, HFRP and nHFRP bars with different diameters ranging from Ø4 to Ø18 mm were subjected to shear strength testing in order to investigate mechanical properties and the destruction mechanism of the bars. Obtained results display a slight downward trend as the bar diameter increase, which is the most noticeable for HFRP bars. In most of the cases, BFRP bars were characterized by greater shear deformation and less shear strength compared to HFRP and nHFRP bars. Performed testing may contribute to comprehensive understanding of the mechanical behavior of those types of FRP bars.
PL
W ostatnich dziesięcioleciach coraz większą rolę odgrywa zastosowanie zrównoważonych materiałów w budownictwie. Dlatego pręty kompozytowe Fibre-Reinforced Polymers (FRP) zwróciły uwagę inżynierów budownictwa ze względu na szereg zalet takich jak: zwiększoną trwałość, pełny recykling, odporność na korozję, mały ciężar i wysoką wytrzymałość. W artykule opisano wyniki badań wytrzymałości na ścinanie trzech typów prętów kompozytowych: (i) złożonych z włókien bazaltowych (BFRP) i matrycy epoksydowej, (ii) hybrydowych - wykonanych z włókien bazaltowych z dodatkiem włókien węglowych oraz matrycy epoksydowej (HFRP) a także (iii) nano-hybrydowych (nHFRP), złożonych z włókien bazaltowych i węglowych z udziałem zmodyfikowanej matrycy epoksydowej z dodatkiem nanokrzemionki. Pręty HFRP i nHFRP są znacznie tańsze niż pręty wykonane wyłącznie z włókien węglowych Carbon FRP (CFRP) a jednocześnie znacznie bardziej sztywne w porównaniu do prętów wykonanych wyłącznie z włókien bazaltowych FRP (BFRP). Pręty BFRP, HFRP i nHFRP o średnicach w 6, 8 , 10 ,12, 14, 18 mm poddano badaniom wytrzymałości na ścinanie w celu określenia właściwości mechanicznych oraz mechanizmu zniszczenia. Uzyskane wyniki wykazują niewielką tendencję spadkową wytrzymałości na ścinanie wraz ze wzrostem średnicy pręta, co jest najbardziej zauważalne w przypadku prętów HFRP. W większości przypadków pręty BFRP charakteryzowały się większym odkształceniem na ścinanie i mniejszą wytrzymałością na ścinanie w porównaniu z prętami z HFRP i nHFRP. Przeprowadzone testy mogą przyczynić się do pełnego zrozumienia mechanicznego zachowania się tych typów prętów FRP.
EN
The aim of the article was to present issues related to the determination of the influence of the surface preparation method on the strength of adhesive joints made of three types of construction materials: structural steel C45, aluminium alloy EN AW-1050A and stainless steel 1.4401. The surfaces of the analysed materials were prepared by machining with three different abrasive tools of different gradations: P120, P220, P400. Adhesive joints were prepared using the E53/Z-1/100:10 epoxy adhesive composition. After the process of adhesive joint curing, destructive tests were carried out on the Zwick/Roell Z150 strength machine, in accordance with PN-EN 1465 standard, which determined the shear strength of the analyzed joints. During the tests it was observed that the most advantageous method of surface preparation is treatment using P220 grit abrasive.
PL
Celem artykułu było zaprezentowanie zagadnień związanych z określeniem wpływu sposobu przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych wykonanych z trzech rodzajów materiałów konstrukcyjnych: stali konstrukcyjnej C45, stopu aluminium EN AW-1050A oraz stali nierdzewnej 1.4401. Powierzchnie analizowanych materiałów zostały przygotowane poprzez obróbkę trzema różnymi narzędziami ściernymi różnej gradacji: P120, P220, P400. Połączenia klejowe przygotowano z użyciem kompozycji klejowej epoksydowej E53/Z-1/100:10. Po procesie utwardzania spoiny klejowej przeprowadzono badania niszczące na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z150, zgodnie z normą PN-EN 1465, dzięki którym wyznaczono wytrzymałość na ścinanie analizowanych połączeń. W trakcie badań zaobserwowano, że najkorzystniejszym sposobem przygotowania powierzchni jest obróbka wykorzystująca ścierniwo ziarnistości P220.
EN
The paper presents the results of experimental studies determining the effect of temperature on the shear strength of the adhesive joint between the layers of the fiber metal laminate (FML). The tests were carried out for composites being a combination of 2024-T3 aluminum alloy sheet and Glass Fiber-Reinforced Polymer (GFRP) made in the autoclave process. The key factor determining the quality of layered composites is the high strength adhesive joint between the layers. Due to the possibility of extreme temperature conditions during utilization of the composite structure, tests were carried out at reduced temperatures, i.e. -60°C, as well as elevated temperatures, i.e. 80°C. The obtained results were related to the results obtained at a room temperature (RT). The study showed that at the elevated temperature the shear strength increased by approx. 10% compared to the result obtained at room temperature. There is also a significant reduction in the stiffness of the joint as the temperature increases. In turn, a slight increase in joint stiffness was demonstrated for the reduced temperature.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych określających wpływ temperatury na wytrzymałość na ścinanie połączenia adhezyjnego pomiędzy warstwami składowymi hybrydowego kompozytu metalowo-włóknistego (FML). Próby przeprowadzono dla kompozytów będących połączeniem blachy ze stopu aluminium 2024-T3 oraz kompozytu szklanego polimerowo-włóknistego (ang. Glass Fiber-Reinforced Polymer - GFRP) wykonanych w procesie autoklawowym. Kluczowym czynnikiem determinującym jakość kompozytów warstwowych jest wysokiej wytrzymałości połączenie adhezyjne pomiędzy warstwami. Ze względu na możliwość występowania różnych warunków temperaturowych w procesie eksploatacyjnym struktury kompozytowej, zrealizowano badania w temperaturach obniżonej tj. -60°C, a także podwyższonej tj. 80°C. Uzyskane rezultaty odniesiono do wyników uzyskanych w temperaturze pokojowej. W pracy wykazano, że w podwyższonej temperaturze dochodzi do wzrostu wytrzymałości na ścinanie o ok. 10% w stosunku do rezultatu uzyskanego w temperaturze pokojowej. Dochodzi tu także do znacznego obniżenia sztywności połączenia wraz ze wzrostem temperatury. Dla obniżonej temperatury wykazano z kolei nieznaczny wzrost sztywności połączenia.
18
Content available remote Wytrzymałość spoiny w murach z ABK
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.