Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 217

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cloud computing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Chmura obliczeniowa jest modelem przetwarzania umożliwiającym dostęp na żądanie do konfigurowalnych zasobów obliczeniowych za pośrednictwem sieci komputerowej. Obecnie jest to jedna z najszybciej i najintensywniej rozwijanych technologii informatycznych, która jest wprowadzana do coraz liczniejszych obszarów działalności człowieka. Szczególnie interesujące jest zastosowanie chmury obliczeniowej w działalności przemysłowej, takiej jak projektowanie inżynierskie. Wiele systemów IT opartych na chmurze obliczeniowej jest rozwijanych, aby wspierać proces projektowania. W artykule przedstawiono i opisano ideę przetwarzania w chmurze oraz dostępne obecnie usługi i aplikacje używane w projektowaniu inżynierskim oparte na tej technologii. Zaprezentowano również praktyczny przykład systemu wykorzystującego przetwarzanie w chmurze obliczeniowej, który jest stosowany w projektowaniu inżynierskim.
EN
Cloud computing is a model for on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources. Currently it is one of the fastest and most intensively developed information technology, which is introduced into the more and more areas of human activity. Of particular interest is the applicability of cloud computing in industrial activity such as engineering design. A lot of IT system based on cloud computing is developed to support the design process. The idea of cloud computing and the currently available services and applications used in engineering design, which are based on this technology, are described and discussed in the paper. A practical example of cloud-based system applied in engineering design is also presented.
EN
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are commonly perceived as an essential part in boosting and stabilising global economic growth. Accordingly, they are expected to contribute a notable 50% to Malaysia’s Gross Domestic Product (GDP) by 2030, which is projected relative to their present contribution (38%). In the context of Malaysian businesses, however, SMEs especially have yet to embrace the latest technology revolution sufficiently. The country is currently in the midst of the third industrial revolution (i.e. automation), while some are still deep within the second industrial revolution. This is a particularly worrying observation as only a few industries in the country are capable of adopting the pillars of Industry 4.0, which is further characterised by a percentage of business owners that remain hesitant to embrace technologies such as cloud technology. To bridge this significant gap, the analysis carried out in this research adopted the technology acceptance model (TAM) developed by Davis (1989) and Rogers’ Diffusion Innovation Theory (1995), incorporating the contexts of technology and innovation among SMEs in Malaysia. To this end, survey questionnaires were employed to collect data among domestic manufacturing and services SMEs, following which the structural equation model (SEM) was employed. By using Smart-PLS, an assessment was carried out to ascertain the important factors of innovation towards adopting cloud computing among SMEs in Malaysia.
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są powszechnie postrzegane jako istotny element stymulowania i stabilizacji globalnego wzrostu gospodarczego. W związku z tym oczekuje się, że do 2030 r. Będą one wnosić znaczące 50% do produktu krajowego brutto (PKB) Malezji, co jest prognozowane w stosunku do ich obecnego wkładu (38%). Jednak w kontekście malezyjskich przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, nie przyjęły jeszcze dostatecznie najnowszej rewolucji technologicznej. Kraj jest obecnie w trakcie trzeciej rewolucji przemysłowej (czyli automatyzacji), podczas gdy niektórzy są nadal głęboko w drugiej rewolucji przemysłowej. Jest to szczególnie niepokojąca obserwacja, ponieważ tylko kilka branż w kraju jest w stanie przyjąć filary Przemysłu 4.0, który dodatkowo charakteryzuje się odsetkiem właścicieli firm, którzy niechętnie korzystają z technologii, takich jak technologia chmurowa. Aby wypełnić tę znaczącą lukę, w analizie przeprowadzonej w tym badaniu przyjęto model akceptacji technologii (TAM) opracowany przez Davisa (1989) i Rogers’ Diffusion Innovation Theory (1995), obejmujący kontekst technologii i innowacji wśród MŚP w Malezji. W tym celu wykorzystano kwestionariusze ankietowe do zebrania danych wśród krajowych MŚP z sektora przetwórstwa i usług, zgodnie z którymi zastosowano model równań strukturalnych (SEM). Korzystając ze Smart-PLS, przeprowadzono ocenę w celu ustalenia ważnych czynników innowacji w zakresie wdrażania chmury obliczeniowej wśród MŚP w Malezji.
3
Content available Online scheduling for a Testing-as-a-Service system
EN
The problem of performing software tests using Testing-as-a-Service cloud environment is considered and formulated as an~online cluster scheduling on parallel machines with total flowtime criterion. A mathematical model is proposed. Several properties of the problem, including solution feasibility and connection to the classic scheduling on parallel machines are discussed. A family of algorithms based on a new priority rule called the Smallest Remaining Load (SRL) is proposed. We prove that algorithms from that family are not competitive relative to each other. Computer experiment using real-life data indicated that the SRL algorithm using the longest job sub-strategy is the best in performance. This algorithm is then compared with the Simulated Annealing metaheuristic. Results indicate that the metaheuristic rarely outperforms the SRL algorithm, obtaining worse results most of the time, which is counter-intuitive for a metaheuristic. Finally, we test the accuracy of prediction of processing times of jobs. The results indicate high (91.4%) accuracy for predicting processing times of test cases and even higher (98.7%) for prediction of remaining load of test suites. Results also show that schedules obtained through prediction are stable (coefficient of variation is 0.2–3.7%) and do not affect most of the algorithms (around 1% difference in flowtime), proving the considered problem is semi-clairvoyant. For the Largest Remaining Load rule, the predicted values tend to perform better than the actual values. The use of predicted values affects the SRL algorithm the most (up to 15% flowtime increase), but it still outperforms other algorithms.
EN
The industrial development of the economy requires specialists in handling processes and digitization. This applies to both the manufacturing industry and the service sector. Human-machine communication plays a major role in this aspect. The Chair of Industrial Information Technology at the Brandenburg Technical University Cottbus-Senftenberg is an educational institution. One of the main focuses is teaching in information management and the associated communication strategy with its IT environment. The students are introduced to real processes and trained through experimental exercises by means of practical approaches in research. To this end, the IIT Chair uses current technologies that are state of the art in industry. This is illustrated in this article by the production of floor coverings.
PL
W artykule skupiono się na efektywnych metodach transmisji, obliczeń i sterowania w sieciach typu mgła (fog). Sieci te proponowane są jako lepsze rozwiązanie dla przyszłych sieci teleinformatycznych oraz Internetu rzeczy niż oparte na chmurze obliczeniowej czy też na całkowicie rozproszonym działaniu sieci i jej zarządzaniu. Przyczyną są ich lepsze możliwości spełnienia wymagań stawianych przed przyszłymi sieciami masowej komunikacji urządzeń, obejmujących m.in. ultrawysoką niezawodność, ultraniskie opóźnienie (poniżej 1 ms), niski pobór mocy i ciągłość oferowanych usług. Możliwości sieci teleinformatycznych o architekturze typu mgła wynikają z tego, że realizują one zadania związane z transmisją, sterowaniem i przetwarzaniem danych w sposób elastyczny, tj. rozproszony, scentralizowany lub pośredni w lokalnych centrach sterowania siecią, przechowywania danych i obliczeń. Jest to szczególnie istotne dla krytycznych zastosowań Internetu rzeczy i wymagających pod względem niezawodności, opóźnień i efektywności energetycznej.
EN
This paper focuses on effective communication, computing and control methods in fog networks. A fog network is considered as a better architectural solution for future teleinformatic networks and the Internet of Things (IoT) than the cloud-based or edge-computing architectures. This is because it has functionalities that allow for fulfilling the requirements stated for the future massive-communication networks, such as ultra-high reliability, ultra-low delay (below 1 ms), low power consumption and pervasive connectivity. The fog network architecture allows for flexible processing of tasks related to communication, computing and control of the network, i.e., either in the centralized (using cloud), distributed (using edge devices) or intermediate manner. It is particularly important for mission-critical and energy-efficient applications of IoT.
EN
The paper presents an application of modern computer services known as cloud computing for the simple coil geometry optimization problem. The Monte Carlo method is known for its robustness, but also low convergence. The latter shortcoming could be eliminated by large and affordable computational power offered today by cloud providers. The described architecture of the simulation system is based on Microsoft Azure platform with HTCondor as a job manager.
PL
Artykuł przedstawia wykorzystanie usług obliczeniowych na przykładzie prostego zagadnienia optymalizacji kształtu cewki. Metoda Monte Carlo jest znana ze swojej skuteczno´sci, a jednocze´snie z bardzo niskiej zbie˙zno´sci. Wad˛et˛a mo ˙ zna skutecznie ograniczy´c poprzez wykorzystaniem du˙zych i tanich mocy obliczeniowych oferowanych dzisiaj przez dostawców usług ’chmurowych’ (ang. cloud computing). Opisana architektura systemu symulacyjnego oparta jest na platformie Microsoft Azure oraz zarz ˛adcy zada´n HTCondor.
PL
Nowe technologie przetwarzania w chmurze umożliwiają przełomowe innowacje w aplikacjach zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management). Większość strategii łańcucha dostaw pochodzi z wcześniejszych okresów, kiedy środowisko biznesowe było bardziej stabilne. Przy przewidywalnych cyklach koniunkturalnych kompetentne zespoły kierownicze mogły poruszać się po bieżących wyzwaniach i docelowo koncentrować swoje strategie łańcucha dostaw na redukcji kosztów. Osiągano to częściowo poprzez obniżenie kosztów produkcji w lokalizacjach oddalonych od głównych rynków, racjonalizację bazy dostawców, redukcję zapasów poprzez integrację partnerów w „ekosystem” oraz stosowanie zasad Lean w ich procesach. Rosnące koszty transportu i wymóg terminowych dostaw sprawiły, że interoperacyjność branży logistycznej stała się czynnikiem krytycznym. Wysokie koszty transakcyjne są wąskim gardłem we współpracy zarówno pomiędzy małymi, jak i globalnymi podmiotami gospodarczymi. Najlepszym rozwiązaniem, które jednocześnie wpływa na koszty i wymianę informacji może być przetwarzanie w chmurze. Architektura chmury, poprzez swoją elastyczność i dostępność, pozwala optymalizować koszty działalności gospodarczej związane z IT i zwiększa szybkość transferów informacji pomiędzy różnymi podmiotami w sieciach logistycznych. Chmura automatyzuje i zapewnia kompletne rozwiązanie obliczeniowe dla branży logistycznej, a także podnosi poziom wydajności przetwarzania danych.
8
Content available remote Cloud Brokering with Bundles: Multi-objective Optimization of Services Selection
EN
Cloud computing has become one of the major computing paradigms. Not only the number of offered cloud services has grown exponentially but also many different providers compete and propose very similar services. This situation should eventually be beneficial for the customers, but considering that these services slightly differ functionally and non-functionally -wise (e.g., performance, reliability, security), consumers may be confused and unable to make an optimal choice. The emergence of cloud service brokers addresses these issues. A broker gathers information about services from providers and about the needs and requirements of the customers, with the final goal of finding the best match. In this paper, we formalize and study a novel problem that arises in the area of cloud brokering. In its simplest form, brokering is a trivial assignment problem, but in more complex and realistic cases this does not longer hold. The novelty of the presented problem lies in considering services which can be sold in bundles. Bundling is a common business practice, in which a set of services is sold together for the lower price than the sum of services’ prices that are included in it. This work introduces a multi-criteria optimization problem which could help customers to determine the best IT solutions according to several criteria. The Cloud Brokering with Bundles (CBB) models the different IT packages (or bundles) found on the market while minimizing (maximizing) different criteria. A proof of complexity is given for the single-objective case and experiments have been conducted with a special case of two criteria: the first one being the cost and the second is artificially generated. We also designed and developed a benchmark generator, which is based on real data gathered from 19 cloud providers. The problem is solved using an exact optimizer relying on a dichotomic search method. The results show that the dichotomic search can be successfully applied for small instances corresponding to typical cloud-brokering use cases and returns results in terms of seconds. For larger problem instances, solving times are not prohibitive, and solutions could be obtained for large, corporate clients in terms of minutes.
9
Content available Preferable Ways of Decision-Making in IT Teams
EN
Software development team collaboration requires various decisions regarding essential aspects of a project’s progress. General and particular decision-making models are considered, and their main aspects such as team types, problem solving categories, and decision-making ways are analyzed. The research concerns representative groups of IT specialists and their preferences in decision-making are investigated. Four possible cases were tested: hierarchical choice (by leader) team members’ choice (team consensus or voting) and external expert impact. It allows one to show some differences in the behaviors of both traditional and virtual teams.
10
Content available remote Whose fault is it? Correctly attributing outages in cloud services
EN
Cloud availability is a major performance parameter in cloud Service Level Agreements (SLA). Its correct evaluation is essential to SLA enforcement and possible litigation issues. Current methods fail to correctly identify the fault location, since they include the network contribution. We propose a procedure to identify the failures actually due to the cloud itself and provide a correct cloud availability measure. The procedure employs tools that are freely available, i.e. traceroute and whois, and arrives at the availability measure by first identifying the boundaries of the cloud. We evaluate our procedure by testing it on three major cloud providers: Google Cloud, Amazon AWS, and Rackspace. The results show that the procedure arrives at a correct identification in 95% of cases. The cloud availability obtained in the test after correct identification lies between 3 and 4 nines for the three platforms under test.
11
Content available remote Using blockchain to access cloud services: a case of financial service application
EN
Most cloud providers use centralized servers to manage data. However, centralized servers still suffer the risks of single point of failure and data theft. We add a blockchain to the cloud service and propose a new architecture to manage data. Using blockchain as a connector to utilize the tamperproof, traceable, and data-sharing features of the blockchain to ensure that the transaction data are properly stored in each node. We use the stock simulation trading service to extend and divide the research design into two levels, namely, system and application services. First, we directly write the data into the blockchain. Second, we alternatively store the data in the cloud and then write it into the blockchain. Finally, the two versions are compared and analyzed to investigate their feasibility and performance. At the application service, we implement the smart contract for the existing stock transaction process to achieve real-time settlement.
EN
Cloud computing is increasingly recognized as a new way to use on-demand, computing, storage and network services in a transparent and efficient way. The development of applications in cloud environments is faced with the need to efficiently schedule a large number of tasks and resources. However, in the most of the time, the resources in cloud are not efficiently utilized due to inadequate scheduling task algorithm in virtual machines. Therefore, task scheduling is one of the most challenging issues in cloud computing. In this paper, we propose two-objective virus optimization algorithm of the makespan and the cost for mapping tasks to virtual machines in order to meet the needs of cloud service quality and proper assignment of resources. Thus based on genetic algorithm and some parameters of Virus optimization algorithm are redefined to strengthen sorting ability between virus infection strategies. Using CloudSim simulator, our combined methods aims to improve the performance of scheduling algorithms and outperforms the some existing approaches for task scheduling in Cloud computing.
13
Content available remote Big data platform for smart grids power consumption anomaly detection
EN
Big data processing in the Smart Grid context has many large-scale applications that require real-time data analysis (e.g., intrusion and data injection attacks detection, electric device health monitoring). In this paper, we present a big data platform for anomaly detection of power consumption data. The platform is based on an ingestion layer with data densification options, Apache Flink as part of the speed layer and HDFS/KairosDB as data storage layers. We showcase the application of the platform to a scenario of power consumption anomaly detection, benchmarking different alternative frameworks used at the speed layer level (Flink, Storm, Spark).
14
Content available remote A design and experiment of automation management system for platform as a service
EN
Security [11] and quality [4] of cloud computing services represent significant factors that affect the adoption by consumers. Platform as a Service (PaaS) is one of cloud computing service models [14]. Management of database systems, middleware and application runtime environments is automated in PaaS [2]. PaaS automation management issues and requirements were collected in three rounds from information technology experts using Delphi technique. In this paper, PaaS automation quality and security management system is proposed and evaluated. Evaluation of the management system was based on experiment in a private cloud for an organization undergoing a transformation toward PaaS computing.
PL
Przetwarzanie w chmurze (cloud computing) jest ogólnym terminem, który obejmuje dostarczanie usług informatycznych przez internet. Można przyjąć, że jest to wysoce skalowalny sposób przetwarzania danych i zarazem dostęp na żądanie do współdzielonego zestawu danych i programów. Realizacja usług przetwarzania w chmurze powoduje wiele problemów natury organizacyjnej i konieczne jest wdrożenie metod zarządzania tymi usługami. Technologia przetwarzania w chmurze niesie za sobą wiele korzyści dla zarządzania firmą, jak np. rozwiązanie tego typu pozwala konkurować mniejszym firmom z większymi przedsiębiorstwami, a dzięki elastyczności przetwarzania w chmurze może pomóc w usprawnieniu się procesu zarządzania. Coraz więcej małych firm ma możliwość skorzystania z nowoczesnych i drogich rozwiązań informatycznych poprzez sieć Internet dzięki innowacyjnemu podejściu do dostarczania usług w chmurze.
EN
Cloud computing is a general term which encompasses providing IT services via the Internet. It may be said that it is a highly scalable method of data processing and, simultaneously, an on-demand access to a shared set of data and programmes. Rendering cloud data processing services causes numerous problems of an organisational nature resulting in a need for implementing methods which purpose is to manage these services. Cloud processing technology provides many benefits in the field of business management, e.g. such solutions allow for small enterprises to compete with larger companies, while due to its flexibility, cloud processing may help to improve the management process. More and more small enterprises are able to utilize modern and expensive IT solutions via the Internet thanks to an innovative approach to rendering cloud-based services.
16
PL
Podejmowanie decyzji sourcingowych w odniesieniu do usług IT stanowi interesujący obszar badań teoretycznych i empirycznych w zakresie zarządzania IT (w tym zarządzania usługami i projektami IT). Związane to jest z wieloma istotnymi problemami jak np.: zarządzaniem zasobami organizacji w dobie globalizacji i wirtualizacji przedsiębiorstw; rozwojem i doskonaleniem IT; wpływem relacji sourcingowych z dostawcami usług IT na innowacyjność i wzrost konkurencyjności firm. Celem artykułu jest wskazanie aktualnych trendów w praktyce zarządzania obszarem IT organizacji oraz określenie determinant decyzji odnośnie implementacji modeli sourcingowych dotyczących realizacji/świadczenia usług IT z wykorzystaniem zasobów globalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa informacyjnego. Na podstawie analizy literatury, przeprowadzonych badań, własnych doświadczeń oraz dotychczasowych publikacji autorzy wskażą m.in.: istotę i przesłanki sourcingu usług, trendy w sourcingu usług IT w Polsce, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne relokacji usług IT, zagrożenia z nią związane oraz jej wpływ na bezpieczeństwo informacyjne.
EN
Taking sourcing decisions and implementing sourcing models in relation to IT services is an interesting area of theoretical as well as empirical research in the field of IT management (including service management and IT project management). It is connected with many important issues, such as: management of the organization's resources in the era of globalization and enterprise virtualization; development and improvement of IT; the impact of sourcing relations with IT service providers on innovation and increase of companies' competitiveness. The aim of the article is to indicate current trends in the practice of enterprise IT management and to define the determinants of decisions regarding the implementation of sourcing models connected with the implementation of IT services using global resources, with particular emphasis on information security aspects. Based on the analysis of literature, personal experience and previous publications, the Authors discuss the essence and reasons for IT sourcing, trends in sourcing of IT services, socio-economic conditions for the relocation of IT services, threats related to the relocation of IT services and its impact on information security.
EN
For organizations, cloud computing means savings: personnel, hardware, and premises. It is also a whole range of other advantages and benefits. In order to use them it is necessary to conclude properly structured agreements with the service provider. In the course of trade, they usually have the form of an universal contract template, whose prior examination of the legal guarantees declared by the supplier determines the achievement of the intended goal. It is therefore worth to be aware of the meaning of clauses concerning data security, the scope of the provider's liability or the rules for the choice of applicable law.
PL
Dla organizacji chmura obliczeniowa oznacza oszczędności: kadrowe, sprzętowe, lokalowe. To również cały szereg innych zalet i korzyści. Aby z nich skorzystać konieczne jest zawarcie odpowiednio skonstruowanych umów z usługodawcą. W obrocie gospodarczym najczęściej mają one postać uniwersalnych wzorców, których wcześniejsze przestudiowanie pod kątem deklarowanych przez dostawcę gwarancji prawnych, warunkuje osiągnięcie wspomnianego celu. Warto zatem być świadomym znaczenia treści klauzul dotyczących bezpieczeństwa danych, zakresu odpowiedzialności dostawcy czy zasad wyboru prawa właściwego.
18
Content available remote Energy efficient data center resources management using beam search algorithm
EN
Modern data centres consume large amounts of power resulting in high levels of carbon dioxide emission. The data centre is a virtual environment in which the workload is performed by virtual machines. A widely used technique to decrease data centre power consumption is to consolidate the virtual machines using a minimal number of physical servers. The authors propose a two-stage method to solve the virtual machine consolidation problem in cloud data centres. The proposed method is programmed in C# to evaluate it and to perform modelling using Google cluster-usage traces. The proposed method enables powering off nearly fifty percent of the previously selected physical servers by using an acceptable number of migrations of virtual machines.
PL
Nowoczesne centra danych zużywają duże ilości energii, co powoduje emisję dwutlenku węgla. Centrum danych reprezentuje zwirtualizowane środowisko, w którym obciążenie jest obsługiwane przez maszyny wirtualne. Powszechną techniką zmniejszania zużycia energii w centrach danych jest konsolidacja maszyn wirtualnych przy użyciu minimalnej liczby serwerów fizycznych. Autorzy proponują dwustopniową metodę rozwiązania problemu konsolidacji maszyn wirtualnych w chmurowych centrach danych. Proponowana metoda jest zaprogramowana w języku C# w celu jej oceny i przeprowadzenia modelowania za pomocą śladów użycia klastrów Google. Proponowana metoda pozwala wyłączyć prawie 50% serwerów fizycznych wcześniej wybranych do wyłączenia przy użyciu dopuszczalnej liczby migracji maszyn wirtualnych.
EN
The cloud solution called theTASK cloud is described. Its main components and the way of their implementation are described. Examples of deployed environments based on the cloud are also presented. Moreover, the idea of combining the cloud and big data platforms is suggested and discussed.
PL
Systemy zarządzania budynkiem to część tematyki związanej z inteligentnymi domami, to zautomatyzowanie budynku polegające na połączeniu 3 komponentów: sensorów, urządzeń wykonawczych i jednostek obliczeniowych. Algorytmy sztucznej inteligencji będą mogły w przyszłości na bazie naszych zachowań oraz informacji z sensorów przewidzieć nasze potrzeby i samodzielnie określić działania niezbędne do ich realizacji. To właśnie jest przejawem sztucznej inteligencji. Rozwijające się na coraz większą skalę algorytmy sztucznej inteligencji w obszarach związanych z przewidywaniem potrzeb i zachowań wskazują na taką właśnie drogę rozwoju również dla SZB. Sprzyjać temu będzie również możliwość porozumiewania się głosem z automatyka budynków, jako naturalna formą komunikacji z użytkownikiem. Powyższe obserwacje można przenieść na pole badań nad zachowaniami ludzkimi. Przewidywane jest bardzo przychylne przyjęcie sztucznej inteligencji w zastosowaniach komercyjnych. Konsekwencją tak rozumianej ewolucji jest spekulacja co do terminu kiedy myślenie abstrakcyjne będzie również w zasięgu sztucznej inteligencji.
EN
Building management systems are a part of the subject of smart homes, which are automated buildings based on a combination of three types of components: sensors, controlling devices and computation units. Artificial intelligence algorithms will be able to predict our needs based on our behaviours coupled with information gathered from sensors and determine the actions needed to satisfy them by themselves. It is a manifestation of artificial intelligence. Artificial intelligence algorithms that are being developed on an increasingly large scale in areas associated with the prediction of needs and behaviours indicate a similar path of development for BMS as well. This will also be aided by the ability to verbally communicate with building automation systems, which is going to be a natural manner of communicating with the user. The observations listed above can be transferred to the field of studying human behaviours. The commercial application of artificial intelligence is predicted to be positively received. The consequences of evolution understood in this manner is speculation concerning the point in which abstract thinking will find itself within reach of artificial intelligence.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.