Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  load bearing capacity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Nośność na docisk w poprzek włókien w szkieletowych budynkach drewnianych
PL
Podczas badań laboratoryjnych uzyskano mniejsze naprężenie dopuszczalne przy ściskaniu w poprzek włókien (docisku) wyznaczone na modelach rzeczywistych, niż wynikałoby to z obliczeń zgodnie z zaleceniami PN-EN 1995-1-1:2010. Dotyczy to wszystkich budynków szkieletowych, w których wykorzystywane jest drewno świerkowe (Picea Abies). Zaobserwowano także odmienny sposób zniszczenia z uwagi na docisk, niż wynika to z założeń normy, co do powierzchni współpracującej w przenoszeniu obciążeń ze słupków ściany na elementy podwalinowe.
EN
The lower values of the allowable compressive stresses in direction perpendicular to the grains (bearing strength of wood) have bean obtained in the experimental tests on the real models ehan obtained theoretically in accordance with the PN-EN 1995- 1-1:2010. This issue applies to all types of timber frame buildings where spruce wood (Picea Abies) is used. Different modes of failure due to compression perpendicular to the grain than it results from the assumptions of the standard, especially when taking into account the surface cooperating in the transfer of loads from the wall posts to the sill plates was also observed.
EN
Natural airfield pavements divide into soil and turf pavements. Turf pavement is a soil pavement covered with a developed grass layer that reduce soil moisture level, thus increasing its' resistance and extending exploitation period. Natural airfield pavements are formed through appropriate ground preparation. This pavement should be constructed in such a way as to have sufficient load-bearing capacity, which directly affects the safety of flight operations by aircraft. The current research indicates that a significant part of natural airfield pavements in Poland does not meet the requirements for load bearing capacity and require reinforcing. The article provides an example of reinforcing the natural airfield pavement with a system of geogrids. The paper describes what research was performed in order to measure the load-bearing capacity of natural airfield pavements and analyses the obtained results.
PL
W artykule przybliżono pojęcie naturalnych nawierzchni lotniskowych, które dominują na lotniskach aeroklubowych, sportowych i użytku wyłącznego, ale występują także na lotniskach wyższych klasach technicznych. Zarówno na lotniskach klas niższych, jak i na lotniskach klas wyższych dobrze przygotowana nawierzchnia naturalna jest podstawą do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. Jak wynika z dotychczasowych wyników badań, stan naturalnych nawierzchni lotniskowych w Polsce, w dużej części nie spełnia wymagań odnośnie nośności i wymaga wzmocnienia. W pracy zaproponowano wzmocnienie nawierzchni naturalnej poprzez zastosowanie systemu geokrat, czyli geosyntetyków komórkowych. W tym celu wykonano szereg badań poligonowych mających na celu określenie nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych przed zastosowaniem wzmocnienia oraz po jego zastosowaniu. Analiza wyników z przeprowadzonych badań dostarczyła informacji, że nośność badanej nawierzchni naturalnej po wzmocnieniu systemem geokrat wzrosła o około 30%. Wartość modułu sprężystości dla niewzmocnionej nawierzchni naturalnej wyniosła 54 MPa, natomiast moduły odkształcenia warstw ulepszonych wyniosły średnio 81 MPa z badania płytą VSS oraz 128 MPa z badania ugięciomierzem lotniskowym HWD. W omawianym przypadku oprócz geosyntetyków komórkowych zastosowanych do wzmocnienia nawierzchni naturalnej, zaprojektowano i wykonano technologię wzmocnienia podłoża, która również miała wpływ na polepszenie nośności nawierzchni. W związku z tym, kolejnym etapem prac będzie wykonanie badań poligonowych polegających na pomiarze nośności naturalnych nawierzchni wzmocnionych systemem geokrat, ale bez zastosowania ulepszenia warstw gruntu leżących poniżej warstwy darniowej. Badania będą polegały na użyciu geokraty w rzeczywistych warunkach gruntowych.
EN
Waste sands resulting from coarse aggregate extraction are becoming an increasingly pressing ecological issue in northern Poland, the Middle East or North Africa. In order to manage the waste sand, a fine-grained composite with the addition of steel fibers has been developed. As steel fibers constitute 1.2% of the composite, it has been called Steel Fiber Reinforced Waste Sand Concrete (SFRWSC). The physico-mechanical and rheological properties of the composite meet the requirements of construction materials and make it more effective than ordinary concrete. In order to prove SFRWSC's usefulness in the production of construction elements, experimental investigations on flexural behavior of full-scale conventionally reinforced concrete beams have been carried out. The test specimens were divided into three series differing as to the conventional reinforcement ratio. It has been demonstrated that SFRWSC can be readily used in the production of bending structural elements. Steel fibers increase considerably the load bearing capacity and stiffness of the specimens, which makes partial reduction of conventional reinforcement possible. Next, the calculation results in accordance with RILEM and Model Code 2010 provisions and the experimental research results have been compared. It has been proved that bending moments according to the aforementioned international regulations are overestimated in relation to the experimental values. The obtained results highlight the necessity to correct these methods before using them for designing elements made from SFRWSC and Steel Fiber Reinforced Concrete (SFRC).
PL
Hałdy piasku odpadowego powstałego w wyniku wydobycia kruszyw grubych stanowią coraz poważniejszy problem ekologiczny w północnej Polsce, na Bliskim Wschodzie czy tez północnej Afryce. W celu zagospodarowania tego piasku opracowano drobnokruszywowy kompozyt z dodatkiem włókien stalowych (Steel Fibre Reinforced Waste Sand Concrete – SFRWSC), których zawartość wynosi 1,2%. Opracowany kompozyt charakteryzuje się właściwościami fizyko-mechanicznymi i reologicznymi, które spełniają wymagania materiałów konstrukcyjnych i są korzystniejsze niż betonu zwykłego. Aby wykazać przydatność tego kompozytu do wytwarzania elementów konstrukcyjnych przeprowadzono badania zginanych belek żelbetowych w skali naturalnej. Badane elementy podzielono na trzy serie różniące się stopniem zbrojenia konwencjonalnego (zbrojenie z uwagi na zginanie). Wykazano, że opracowany fibrokompozyt może być z powodzeniem stosowany do wykonywania zginanych elementów konstrukcyjnych. Włókna stalowe w istotny sposób zwiększają nośność i sztywność elementów, a przez to możliwa jest częściowa redukcja zbrojenia konwencjonalnego. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z wynikami obliczeń wg RILEM i Model Code 2010. Dowiedziono, że momenty zginające obliczone wg wspomnianych międzynarodowych przepisów są zawyżone względem wartości doświadczalnych. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność dokonania korekty tych metod w celu ich zastosowania do wymiarowania zginanych elementów wykonanych z kompozytu SFRWSC oraz fibrobetonu (Steel Fibre Reinforced Concrete – SFRC).
PL
Obudowy zmechanizowane zwykle postrzega się jako urządzenia składające się głównie z części mechanicznej i hydraulicznej, natomiast pozostałe wyposażenie, głównie związane z elektroniką, traktowana jest często jako konieczne uzupełnienie systemu, zapewniające możliwość jego sterowania. Jednak rozwinięcie funkcjonalności związanych ściśle z najnowszą elektroniczną częścią wyposażenia kompleksów wydobywczych, głównie o możliwości pomiarowe i rejestracyjne, pozwala również na coraz częstsze stosowanie różnego rodzaju monitoringu, umożliwiającego obserwację pracy kompleksu wydobywczego w czasie rzeczywistym lub z niewielkim opóźnieniem czasowym, także sygnalizację stanów zagrożeń lub nieprawidłowości. Najbardziej zaawansowane systemy wyposażane są w funkcje analizujące zmiany monitorowanych parametrów, dla wypracowania ostrzeżeń o możliwych przyszłych zagrożeniach, by z wystarczającym wyprzedzeniem czasowym umożliwić reakcję operatora. Stworzenie takiego systemu predykcji wymaga zgromadzenia, a następnie przeanalizowania odpowiednio dużej i kompletnej bazy pomiarów i obserwacji, związanych przede wszystkim z różnymi utrudnieniami w prowadzeniu obudowy zmechanizowanej, a szczególnie z wydarzeniami stricte awaryjnymi, takimi jak np. obwały, stany zaciśnięcia sekcji itp. Odpowiednio opracowane zależności i wyniki analiz mogą optymalizować bezpieczeństwo pracy załogi, ograniczać trudności w utrzymania stropu wyrobisk ścianowych i co za tym następuje pozytywnie wpłynąć na uzyskiwane wyniki ekonomiczne.
EN
Shield supports are usually perceived as devices consisting mainly of mechanical and hydraulic parts, while other apparatus, mainly related to electronics, is often treated as a necessary supplement to the system which ensures its control. However, the development of features closely related to the latest electronic equipment in the mining complexes, mainly connected with measuring and registration possibilities, also allows for more and more frequent use of various types of monitoring. It enables observation of the operation of the mining complex in real time or with a slight time delay. What is more, it also enables signalling the operating states of the shield constituting specific threats or irregularities. The most advanced systems found abroad are equipped with functions analysing changes in specific monitored parameters to develop warnings about possible future threats to allow the operator to react with sufficient time in advance. Developing such a forecast system requires gathering and then analysing a sufficiently large and complete database of measurements and observations. These are primarily associated with various difficulties in operating a shield support, and especially with strictly emergency states, such as rock slides, shield clamping conditions, etc. The data from monitoring of shield support operation, through proper development of dependencies and analysis results, can optimize the safety of crew, reduce difficulties in maintaining the roof of longwall excavations and thus have a positive impact on the obtained economic results.
PL
Właściwe zaprojektowanie elementów odwodnienia jest niezwykle istotne ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania drogi w całym okresie jej użytkowania. W artykule opisano przykład niewłaściwego podejścia do problemu wody w konstrukcji na przebudowie jednej z dróg wojewódzkich.
EN
The proper design of drainage elements is extremely important to ensure the appropriate functioning of a road throughout its entire lifetime. The article describes, among others, an example of a wrong approach to the problem of water in the structure during the reconstruction of one of the provincial roads.
6
PL
W artykule opisano naturalne nawierzchnie lotniskowe w aspekcie wykonywania na nich operacji lotniczych. Z uwagi na fakt, iż elementy funkcjonalne lotnisk nie zawsze są zlokalizowane na podłożach o wystarczającej nośności, należy stosować zabiegi zwiększające wytrzymałość tych podłoży. Aktualnie, na rynku dostępne są różne technologie wzmocnień, a wybór odpowiedniej metody nie jest prosty i jest uzależniony od wielu czynników, m.in. efektu końcowego, jaki chcemy uzyskać po ulepszeniu, dostępności technologii czy względów ekonomicznych. W artykule przedstawiono propozycję wzmocnienia naturalnej nawierzchni lotniskowej za pomocą geokrat (geosyntetyków komórkowych). Opisano wpływ zastosowanej technologii na poprawę stanu naturalnych nawierzchni lotniskowych na jednym z obiektów lotniskowych. Przeanalizowano wyniki badań terenowych obejmujących: odwierty geotechniczne,sondowanie DPL oraz DCP oraz badanie nośności płytą statyczną (VSS) i ugięciomierzem lotniskowym typu HWD.
EN
The article describes natural airport pavements in the aspect of performing air operations. Due to the fact that airfield functional elements are not always located on ground of sufficient bearing capacity, it is necessary to use treatments that increase the strength of weak soils. Various reinforcement technologies are available on today's market, and choosing the right method is not simple and depends on many factors, including the final effect we want to achieve after improvement, availability of technology or economic reasons. The article presents a proposal to strengthen the natural airfield pavements using geogrids (cellular geosynthetics). The influence of the applied technology on the improvement of the natural airfield pavemen at one of the airport facilities is described. The results of field tests including geotechnical wells, DPL and DCP probing as well as static plate load tests (VSS and load tests performed with high weight deflectometer (HWD), were analyzed.
PL
W Zakładzie Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych GIG od lat prowadzone są badania związane z analizą rejestrowanych ciśnień medium w przestrzeniach podtłokowych stojaków sekcji, podczas ich pracy w ścianach zawałowych, zarówno kombajnowych, jak i strugowych. W tym celu posługiwano się pomiarami wartości ciśnień pozyskiwanymi za pomocą systemów monitoringu, różniących się charakterystykami i parametrami technicznymi. Ściany, dla których gromadzono dane pomiarowe, prowadzone były w zróżnicowanych warunkach geologiczno-górniczych. Zaobserwowaną wspólną cechą było niższe ciśnienie w stojakach kilku sekcji skrajnych, zabudowanych w rejonach skrzyżowań ścian z wyrobiskami przyścianowymi, w odniesieniu do wartości średniego ciśnienia w całej ścianie, niezależne od zmian ciśnienia związanych z rejonami zaszłości eksploatacyjnych. Przedstawiono przykłady zmian wartości tych ciśnień dla różnych warunków oraz ich wpływ na rozwijaną podporność jednostkową sekcji. Omówiono wykorzystane systemy pomiarowe monitorujące pracę obudowy zmechanizowanej, scharakteryzowano warunki geologiczno-górnicze i sekcje obudowy zmechanizowanej. Opracowane dane stanowią istotne informacje, które są wykorzystywane do określania wymaganej podporności stojaków sekcji pracujących na pozycjach skrajnych, które najczęściej charakteryzują się zwiększonymi gabarytami w porównaniu do sekcji liniowych, zwiększając tym samym rozpiętość wyrobiska. Określone w efekcie takich analiz parametry stojaka sekcji skrajnej obudowy zmechanizowanej wpływają na bezpieczeństwo pracy i umożliwiają zapewnienie poprawnych warunków utrzymania stropu.
EN
This research is devoted to the analysis of under-piston pressure in hydraulic props of shield supports operating in shearer and plow longwalls. The research has been conducted in the Department of Extraction Technologies and Mining Support from many years. It was performed on the basis of monitoring systems with different characteristics and technical parameters. The data were collected in longwalls with diversified geological and mining conditions. The observed common feature was relatively lower pressure in pistons of shields localized in the proximity of T-junctions than the average pressure values in the longwall as a whole. This phenomenon was independent of the area of the previous extraction influence. The examples of pressure values variation in different mining conditions were presented together with their influence on the unit support capacity. The applied measurement systems used for the monitoring of the supports were discussed as well as the geological and miting conditions and the support sections were described. The processed data provided significant information used for determination of the required props capacity of shields operating in T-junction proximity. This type of support usually has bigger overall dimensions and (as a result) longer longwall working opening. The determined prop parameters have positive impact on occupational safety and ensure proper roof conditions.
PL
W wielu budynkach historycznych podstawowymi konstrukcjami stropów i przekryć są sklepienia ceglane, które ze względu na walory dekoracyjne stanowią jedno z ważniejszych osiągnięć architektury gotyckiej. Stosowane w architekturze romańskiej sklepienia kolebkowe o kształcie połowy walca zastąpiono lżejszym sklepieniem krzyżowym. Po wieloletniej eksploatacji sklepienia te często budzą obawy odnośnie ich nośności i możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania.
EN
In many historical buildings, basic structures of ceilings and covers are brick vaults, which owing to their decorative qualities constitute one of the most important achievements of gothic architecture. The barrel vaults used in Romanesque architecture, which had a shape of a half-roller, were replaced with lighter cross vaults. After many years of exploitation, these vaults often raise concerns about their load-bearing capacity and the possibility of further safe use.
9
Content available remote Wpływ rodzaju skratowania wież na ich nośność i mechanizm zniszczenia
PL
W artykule porównano eksperymentalne wyniki sił niszczących oraz mechanizmy zniszczenia dwóch wież tej samej wysokości 42 m (badania obiektów w skali naturalnej), ale o dwóch różnych typach skratowania ścian (typ pojedynczy i typ X). Na podstawie uzyskanych wyników sił niszczących i obserwacji mechanizmów zniszczenia stwierdzono, że mniejsze zużycie stali w wieży z pojedynczym skratowaniem powoduje znaczny spadek nośności w porównaniu z wieżą mającą skratowanie typu X.
EN
The main issue presented in the article is a comparison of the experimental failure loads for two steel lattice towers (two different bracing systems – K and X) with the height equal to 42 m. Paper presents experimental data obtained in full-scale pushover tests, where the mechanism of failure plays extremely important role. Experimental results allow to draw the conclusion that lower material consumption for the tower with K bracing system causes significant decrease of the overall carrying capacity comparing to the tower with the X bracing system.
10
Content available remote Wpływ owalizacji na nośność ściskanych osiowo stalowych powłok walcowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki numerycznych analiz stateczności walcowych powłok stalowych ściskanych osiowo, w których oprócz imperfekcji w postaci wgnieceń wystąpiły również imperfekcje w postaci owalizacji o znacznej wartości. Owalizacja walcowych powłok silosów, zbiorników i innych stalowych konstrukcji powłokowych jest powszechną i trudną do uniknięcia odchyłką wykonawczą. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że imperfekcje geometryczne w postaci owalizacji dwukrotnie większych niż normowe wartości dopuszczalne mogą nie mieć istotnego wpływu na nośność ściskanych osiowo powłok walcowych. Może to ułatwić podejmowanie racjonalnych decyzji podczas procedur odbiorczych stalowych konstrukcji powłokowych.
EN
Paper presents results from numeric analysis of stability of cylindrical steel shells under axial compression, in which except dents, out-of-roundness imperfections of substantial values were taken into account. Out-of-roundness in cylindrical silos, tanks and other steel structures is seldom and hard to eliminate in construction rising. Outcomes of undertaken analysis has shown that out-of-roundness imperfections with dimension twice as high as acceptable according to norm classes can have no significant influence on bearing capacity of axially compressed cylindrical steel shells. This conclusion can ease taking reasonable decisions in construction release to use.
PL
Przedstawiono metody badań, nieniszczących i mało niszczących. Szczególną uwagę zwrócono na metodę badań opartą na wykorzystaniu próbek rdzeniowych pobieranych ze ścian i filarów murowych. Sformułowano wytyczne, które mogą być wykorzystane w praktyce.
EN
Non-destructive and minor-destructive test methods were presented. Particular attention was paid to the testing methods based on the use of core samples collected from the masonry walls and pillars. Recommendations that can be useful in practice were formulated.
PL
W artykule przedstawiono metodykę budowy modeli MES łożysk wieńcowych. Zaproponowano zalecenia dotyczące sposobu modelowania kontaktu między elementami tocznymi a bieżniami. Uwzględniono zagadnienia związane z odpowiednim podziałem pierścieni łożyska na elementy skończone, sposób modelowania śrub mocujących łożysko do struktur zabudowy, charakterystyki materiałów. Przeprowadzone analizy zostały oparte na podstawie systemu FEMAP.
EN
The paper presents and experimentally verifies a testing method of friction pairs between various materials: steel-cast iron, cast iron-cast iron, and cast iron-ferodo. The applied methodology for the evaluation of tribological mating of a friction part allows for determining the time series of friction torque and mechanical power transmitted by a friction pair at slippage. Time series of parameters variability in the investigated friction process after the loss of contact are presented. In addition, relationships are presented that allow for determining the basic friction pair parameters: friction torque, friction coefficient, and mechanical power. This is a basis for determining the tribological load capacity of a friction pair whose measure has been assumed as the maximum value of torsional torque and mechanical power transmitted by the tested specimens.
PL
W artykule przedstawiono oraz eksperymentalnie zweryfikowano metodę badań skojarzeń ciernych pomiędzy różnymi materiałami: stal–żeliwo, żeliwo–żeliwo oraz żeliwo–ferodo. Zastosowana metodyka badawcza do oceny tribologicznej współpracy skojarzenia ciernego pozwala na wyznaczenie zmian przebiegu momentu tarcia oraz przenoszonej przez skojarzenie mocy mechanicznej, od chwili zerwania styku na kontakcie powierzchni trących i pracy w stanie poślizgu. Zaprezentowano przebiegi czasowe zmienności parametrów badanego procesu tarcia powierzchni skojarzonych występujące po zerwaniu kontaktu. Podano zależności umożliwiające wyznaczenie podstawowych parametrów skojarzenia ciernego: momentu tarcia, współczynnika tarcia oraz mocy mechanicznej. Daje to podstawy do określenia tribologicznej nośności skojarzenia, którego miarę przyjęto w postaci maksymalnej wartości momentu skręcającego oraz mocy mechanicznej przenoszonej przez badane próbki.
PL
Przedstawiono prawidłowy cykl pracy obudowy zmechanizowanej. Omówiono wybrane, stosowane w Polsce i za granicą systemy pomiarowe monitorujące pracę obudowy zmechanizowanej, oraz możliwości i sposoby rejestracji danych, cele monitorowania i jego wykorzystanie pod kątem prawidłowej współpracy obudowy z górotworem. Scharakteryzowano warunki geologiczno- -górnicze, sekcje obudowy zmechanizowanej kompleksu strugowego stosowane w LW „Bogdanka” w ścianach prowadzonych w pokładzie 385/2 oraz zastosowany tam system pomiaru i rejestrowania parametrów jej pracy. Na podstawie autorskiego oprogramowania, umożliwiającego m.in. identyfikację poszczególnych cykli pracy każdej sekcji obudowy zmechanizowanej, sporządzono rozkłady wartości ciśnień maksymalnych, zarejestrowanych w poszczególnych sekcjach obudowy zmechanizowanej w odniesieniu do powierzchni pól ścianowych. Szczególnej analizie poddano dane rejestrowane w okresach pojawiania się lokalnych trudności w utrzymaniu stropu ścian. Następnie przeprowadzono analizę wartości ciśnień dla wyodrębnionych cykli pracy sekcji, odpowiednio je grupując. W wyniku tych prac otrzymano zależności zmierzonych wartości ciśnień w stojakach sekcji od czasu trwania cyklu pracy obudowy. Zauważono, że występujące utrudnienia w utrzymaniu stropu poprzedzone były szybkim wzrostem ciśnienia w stojakach sekcji na tych odcinkach długości ściany, zwłaszcza podczas jej postoju. Przeanalizowano także inne podstawowe parametry wpływające na prawidłowość pracy sekcji obudowy zmechanizowanej. Dane z monitoringu pracy obudowy zmechanizowanej, opracowane zależności i uzyskane wyniki analiz pozwoliły na określenie wniosków, które mogły zoptymalizować jej pracę, parametry techniczne oraz geometryczne sekcji przeznaczonych dla warunków pokładu 385/2. Zoptymalizowana, w oparciu o analizę danych z monitoringu, konstrukcja sekcji obudowy zmechanizowanej, mogła ograniczyć trudności w utrzymania stropu wyrobisk ścianowych i co za tym idzie, pozytywnie wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa pracy i uzyskiwane wyniki ekonomiczne.
EN
The proper operational cycle of shield support was presented. The chosen shield support monitoring systems used in Poland and abroad were outlined as well as possibilities and methods of data registration, aims of monitoring and its usage for proper roof strata/support interaction presented. The geological and mining conditions of plow longwall in seam no. 385/2 in LW Bogdanka mine were presented. Also shield support used in this longwall system together with monitoring equipment were described. Software developed in GIG which, among others, allows to identify operational cycle of each shield support was used to analyze monitoring data. Maximal pressure distribution in function of longwall area was made for shield supports. Detailed analysis was conducted for periods of time when poor roof conditions occurred. Next the analysis for given support operational cycles that resulted in formation of adequate groups was conducted. It resulted in the development of relationship between measured under piston pressure and duration of support operational cycle. It was observed that poor roof conditions were preceded by rapid pressure increase on particular longwall sections. Also other basic parameters which have an influence on support bearing capacity were analyzed. Shield support monitoring data, relationships developed and analysis results allowed to determine conclusions for optimization of: operations, construction and technical parameters of shield supports used in seam 385/2. The optimized construction of shield support, on the basis of monitoring data, allows to improve roof conditions which have positive impact on labour safety and economical results.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sprężonego styku śrubowego według eurokodu oraz normy PN. Zgodnie z normą europejską dokonano sprawdzenia nośności połączenia w pierwszym stanie granicznym na rozciąganie i przeciąganie styku, zaś według normy PN obliczono nośność w pierwszym stanie granicznym zerwania śrub oraz nośność w drugim stanie granicznym rozwarcia styku. Porównanie otrzymanych wyników pokazuje różnice w nośności styku w zależności od przyjętego toku postępowania zawartego w normach.
EN
The article presents the calculation results of prestressed end-plate bolted connection according to Eurocode and Polish Standard. According to the European norm there were verified the tensile resistance and load bearing capacity of the contact area under the first ultimate limit state, whereas the Polish standard was used to calculate the resistance of bolt shank fracture under the first ultimate limit state and the resistance of spacing under the second ultimate limit state. Comparison of the obtained results demonstrates that there is a difference in the resistance of spacing resulting from the adopted course of action included in particular codes and standards.
PL
W artykule przedstawiono problem nośności słupów wykonanych z wysokiej wytrzymałości betonu przedzielonych żelbetową płytą wykonaną z betonu normalnego. W Eurokodzie 2 nie ma żadnych wskazówek odnośnie tego problemu. Pewną pomocą w tym względzie mogą być przepisy norm zagranicznych – m.in.: amerykańskiej ACI 318-14 [1] i kanadyjskiej CSA A23.3-04 [2].
EN
The present article covers a problem of load bearing capacity of the poles created out of concrete of high strength, separated with a ferroconcrete slab, made out of normal concrete. Eurocode 2 does not contain any guidelines referring to the aforesaid problem area. Regulations contained within the foreign norms, such as the US ACI 318-14 [1] and Canadian CSA A23.3-04 [2] normative documents, may be helpful within that scope, at least to some extent.
17
Content available Analiza nośności ceglanych nadproży klinowych
PL
Przytoczono zarys typowych uszkodzeń ceglanych płaskich nadproży klinowych, jakie występują w budynkach murowych. Podjęto próbę analizy nośności przedmiotowych konstrukcji na podstawie obserwacji własnych. Omówiono wyniki badań doświadczalnych.
EN
The article outlines the typical damage applicable in case of the flat brick-laid wedged lintels, present in case of brick buildings. An attempt has been made to analyze the load-bearing capacity for the structures covered within the text, on the basis of own observations. Results of the experimental research have also been thoroughly discussed.
PL
W artykule przedstawiono analizę nośności spawanego połączenia rurowego typu K za pomocą metody elementów skończonych. Określono jego nośność zgodnie z procedurą opisaną w Eurokodzie 3. Opracowano model numeryczny węzła, w którym zastosowano elementy przestrzenne oraz nieliniowy model materiału. Analiza MES przeprowadzona dla węzłów niewzmocnionych lub wzmocnionych blachą poziomą i pionową pokazała pozytywny wpływ wzmocnienia na stany deformacyjno-naprężeniowe węzła. Wspawanie dodatkowej blachy pionowej ogranicza przemieszczenia wszystkich elementów, lecz nie ma wpływu na redukcję stref przekroczenia granicy plastyczności.
EN
In the article is presented finite element method analysis of strength of steel welded K-joints made of RHS sections. According to rules described in Eurocode 3 the resistances of connections were calculated. Numerical elastic-plastic 3D finite element models were performed in order to establish the Huber-von Mises stresses maps and deformations in elements of connections. FEM analysis for reinforced joint and joint without flange reinforcing plate have shown that using flange reinforcing plate had positive influence on resistance and lead to decreasing in stresses and deformations in joint elements. In joint with plate between brace members there were observed decreasing in total deformations of elements, but stresses in elements were on the same level.
19
Content available remote Metody analizy nośności słupów żelbetowych z uwzględnieniem pełzania betonu
PL
Zgodnie z Eurokodem 2 nośność smukłych słupów żelbetowych można obliczać, stosując uproszczone metody uwzględniania efektów drugiego rzędu lub stosując metodę ogólną. W obliczeniach istotną rolę odgrywa wpływ obciążeń długotrwałych, a tym samym pełzanie betonu. Wpływ zjawisk reologicznych uważa się za najmniej rozpoznany. Postanowiono więc zająć się zagadnieniem nośności słupów żelbetowych głównie w aspekcie pełzania betonu. Opracowano modele numeryczne słupów żelbetowych. Pierwszy z modeli jest oparty na modyfikacji zależności σ-ε dotyczącej betonu przez pomnożenie odkształceń przez współczynnik (1 + φ(∞, t0)). W drugim modelu zastosowano prawo pełzania zgodnie z teorią ageing coefficient z modyfikacją współczynnika pełzania φ(∞, t0) (wg wzoru (3.7) Eurokodu 2) do wartości φnl(∞, t0). Porównano wartości nośności obliczone tymi metodami. Uzyskano zgodność wyników.
EN
According to Eurocode 2 load bearing capacity of reinforced concrete columns can be calculated using the simplified methods taking into account second-order effects, or using the general method. In these calculations, the impact of long-term loads and, thus, creep of concrete, is important. The impact of rheological phenomena is considered to be the least known. Therefore, it was decided to consider the problem of bearing capacity of reinforced concrete columns mainly in the aspect of creep of concrete. Numerical models of reinforced concrete columns were developed. The first of the models is based on modification of σ-ε relationship for concrete by multiplying strain by factor (1 + φ(∞, t0)). The second model uses the ageing coefficient creep law with the modification of the creep coefficient φ(∞, t0) (according to formula (3.7) of Eurocode 2) to the value of φnl(∞, t0). Results of calculations of load bearing capacity according to the developed methods were compared. Good results were obtained.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.