Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy zarządzania jakością
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The aim of the paper is analysis of dissemination of management systems in Poland, and to discover if there any difference between management systems dissemination and size of enterprise. On the basis of conducted research, the most widespread management system in the surveyed organizations, besides ISO 9001, was ISO 14001. Moreover, many organizations use IATF 16949, PN 18001, AQUAP, ISO 22000, EMAS, ISO 27001 management systems.
PL
W artykule przedstawiono obecną sytuację polskiego sektora mleczarskiego oraz stan wdrożenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w polskim sektorze mleczarskim na tle pozostałych branż przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej. W opracowaniu opisywanych zagadnień wykorzystano dane dostępne w bazie FAOSTAT, EUROSTAT oraz badania prowadzone przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Badania zostały przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach spożywczych (w tym z branży mleczarskiej) objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono znaczny wzrost wdrożenia oraz utrzymania systemów zarządzania jakością wśród przedsiębiorstw przemysłu spożywczego po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
EN
The article presents the current situation of the Polish dairy sector and the state of implementation of food quality and safety management systems in the Polish dairy sector against the background of other food industry sectors after Poland’s accession to the structures of the European Union. Data available in the FAOSTAT, EUROSTAT database and research conducted by the Institute of Agricultural and Food Economics - PIB were used in developing the described issues. The research was carried out in Polish food enterprises (including the dairy industry) under the supervision of the State Sanitary Inspection and Veterinary Inspection. Based on the conducted research, a significant increase in the implementation and maintenance of quality management systems among food industry enterprises after Poland’s accession to the European Union was found.
PL
Koncepcje biznesowe, które zakładały że przedsiębiorstwa działają tylko i wyłącznie w interesie swoich właścicieli (akcjonariuszy) spełniając tylko i wyłącznie wymagania klientów, w obecnym zmiennym otoczeniu tracą na znaczeniu. Zmiany w normie ISO 9001 opublikowane w 2015 roku a obowiązujące od roku 2018 wpisują się w ten nowy trend – wymuszając niejako na przedsiębiorcach zainteresowanie się nie tylko samymi klientami ale również zrozumieniem potrzeb i oczekiwań wszystkich stron zainteresowanych – czyli określenia kontekstu funkcjonowania organizacji. Koniecznym więc się stało dokonanie przeglądu istniejących systemów zarządzania z wdrożonym systemem jakości i dostosowanie go do nowych wymagań. Zmiany te dotknęły również przedsiębiorstwa hutnicze, które w większości mają wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania wg. ISO 9001. W artykule przedstawiono wymagania ISO 9001:2015 związane określeniem kontekstu funkcjonowania organizacji uwzględniające czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
EN
Business concepts that assumed that enterprises operate only in the interest of their owners (shareholders), meeting only the requirements of customers, in the current changing environment lose their importance. The changes to the ISO 9001 standard published in 2015 and in force since 2018 are part of this new trend - forcing entrepreneurs to some extent not only interested in the clients themselves but also understanding the needs and expectations of all stakeholders - i.e. determining the context of the organization's functioning. Therefore, it became necessary to review the existing management systems with the implemented quality system and adapt it to new requirements. These changes also affected metallurgical enterprises, which mostly have implemented and certified management systems according to ISO 9001. The article presents the requirements of ISO 9001: 2015 related to the needs, requirements and demands of stakeholders.
PL
W artykule omówiono wymagania systemów zarządzania ISO 9001. ISO 14001 oraz ISO 45001 w zakresie wprowadzania przeglądów zarządzania. Zwrócono uwagę, jakie elementy systemowe powinny być analizowane oraz jakich narzędzi do tych analiz używają firmy branży transportowej. Wymagane standardami analizy i okresowe przeglądy przekładają się na jakość zarządzania zarówno w dużych międzynarodowych firmach transportowych, jak i wśród małych przewoźników posiadających systemy zarządzania.
EN
The article discusses the requirements of management systems ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 for conducting management reviews. It was pointed out which system elements should be analyzed and what tools are used for these analyses by transport industry companies. The analyses and periodic reviews required by the standards translate into the quality of management both in large international transport companies and among small carriers using management systems.
EN
The study presents the results of analysis of the possibilities of measuring equipment supervision, taking into account the requirements of the ISO 9001: 2015 standard and risk management present there. As it has been shown, it is possible to use (mentioned in point 6.1 of indicated standard) a risk management method for skilfully managing a measuring equipment. Orientation of business to risk is one of the elements of the ISO 9001 standard, which does not specify exactly how the method of its implementation should looks like. Generally, it orders to manage risk wherever goals appear. The targets also appear in the field of supervision of measuring equipment. Therefore, in the elaboration, apart from the requirements analysis, the concept of a five-stage methodology for implementing a risk-based approach to management of measurement equipment was presented. The matrix method was used to assess the risk. Within this method two elements were assessed: probability and potential efPacana fects of the risk occurrence. Application of the proposed concept may contribute to a more efficient and effective management of measuring instruments.
PL
Zapewnienie jakości zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 jest obecnie powszechnym standardem obowiązującym w Polsce. Nowe wydanie normy ukierunkowuje organizację na zarządzanie oparte o analizę ryzyka. W opracowaniu przedstawiono najistotniejsze zmiany w wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015 w odniesieniu do procesu spawania. Zapewnienie jakości w procesie spawania jest możliwe dzięki spełnieniu wymagań normy PN-EN ISO 3834-2:2007. Spełnienie wymagań obydwu tych norm pozwala na wytworzenie wyrobu spełniającego wymagania klienta i doskonalenie procesu.
EN
Quality assurance according to PN-EN ISO 9001 requirements is nowadays a common standard used in Poland. New edition of this standard directs organisation into risk analysis. There were main changes in PN-EN ISO 9001:2015 described in this article. Quality assurance in welding process is feasible due to fulfilling requirements of PN-EN ISO 3834-2:2007. Fulfilling requirements of these two standards allows to manufacture the product that follows customer needs and to gain process improvement.
7
Content available Evolution of quality in technique
EN
Quality is the term commonly used in modern engineering, which evolved historically from the beginning of time. In each stage in the evolution meant compatibility with the quality requirements. Requirements were conditioned by the level of technology of the period. Today, quality is inherent to the technique by which seek all participants of the market economy. The article presents the historical process of formation of quality problems in the technology.
EN
Rapid technological advances and variable conditions in the environment cause that properly functioning and improved quality management systems (QMS) in enterprises determine the competitive advantage under conditions of market economy. Currently most of the enterprises which created their own quality management systems follow the principles contained in the international standards. The most popular model of QMS is presented in the ISO 9000 family of standards. Based on the requirements contained in these standards, the system implemented was verified through getting the relevant certification, which is often the requirement of customers. The modern and comprehensive QMS represents an inseparable wholeness with the management system in an organization. It is built based on the requirements of standards and principles contained in the quality management concepts. Proper functioning of QMS, performance of tasks and reaching the goals is possible through continuous improvement that concerns all the areas of activity in the organization. This chapter provides a theoretical introduction to characterization of the quality management system in selected enterprise.
EN
The paper presents the most important reasons for implementing quality management systems in Poland and the world. Changed division motives into three categories: forced by the environment, considerations of prestige and awareness to improve the functioning of the organization. The paper presents an analysis of the motives respect of implementation of quality management systems for the results obtained.
PL
W publikacji zaprezentowano najważniejsze powody wdrażania systemów zarządzania jakością w Polsce i na świecie. Przestawiono podział motywów na trzy kategorie: wymuszone przez otoczenie, względy ambicjonalne oraz świadomość poprawy funkcjonowania organizacji. Zaprezentowano również analizę stosunku motywów wdrożenia systemów zarządzania jakością do uzyskanych rezultatów.
PL
Tematem artykułu jest analiza możliwości doskonalenia systemu zarządzania jakością w wybranej placówce medycznej. Na początku zostało przedstawione aktualne podejście do certyfikacji na normę ISO 9001 w polskich szpitalach, oraz nadchodzących zamian ze względu na wprowadzenie nowej wersji normy. Następnie zostały przedstawione wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników określonej jednostki. W dalszej części zostały one omówione i poddane dokładnej analizie ze względu na udzielane uzyskane w ankietach odpowiedzi. Na podstawie zestawienia wyników ukazane zostały pojawiające się między danymi zależności. Na koniec w ramach wniosków przedstawiono możliwe dalsze kierunki zmian w zakresie stosowania normy. Zostały także przedstawione zalecenia dotyczące przeszkolenia personelu danej jednostki medycznej.
EN
The topic of the article is the analysis of possibilities of improving the quality management system in selected medical facility. At the beginning is presented the current approach for certification ISO 9001 in Polish hospitals, as well as the upcoming changes due to the introduction of new version of the standard. Then they are presented the results of a survey conducted among employees of a particular individual. In the next part they have been discussed and subjected to careful analysis due to the given obtained in the survey responses. At summary, based on the presented results, were emerging between data dependencies. Finally, the conclusion were presented possible future directions of changes in application of standards. They were also presented recommendations for the personnel training of the medical unit.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu pragmatycznym podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem w doskonaleniu systemów jakości. W części teoretycznej zaprezentowano metodykę zarządzania ryzkiem możliwą do wykorzystania w doskonaleniu systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań własnych, przeprowadzonych w przedsiębiorstwach działających na rynku polskim, posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Wyniki badań empirycznych wyraźnie wskazują, iż zgodnie z najnowszymi światowymi tendencjami, przedsiębiorstwa działające w Polsce, wdrażając systemy zarządzania jakością, starają się ograniczyć ryzyko niezgodności w procesach oraz ryzyko związane z zapewnieniem jakości produktów, a także ich negatywny wpływ na środowisko. Niewątpliwie szczególnie dostrzegalnym efektem wdrożenia systemów i doskonalenia systemów zarządzania jakością jest wzrost świadomości i zaangażowania pracowników oraz poprawa komunikacji wewnętrznej.
EN
The aim of the article is to present in a pragmatic way the approach based on risk management in the improvement of quality systems. In the theoretical part, the author presents the methodology of risk management which can be used in improving quality, environment and safety management systems. The empirical part presents the results of research carried out in companies operating on the Polish market, which have implemented a quality management system compliant with the ISO 9001 standard. The results of this study show that, in accordance with the latest global trends, companies operating in Poland, implementing quality management systems seek to reduce the risk of inconsistencies in processes and risks associated with quality assurance of products, as well as their negative impact on the environment. Undoubtedly, especially noticeable effect of implementation and improvement of quality management systems is to increase the awareness and engagement of employees as well as the improvement of internal communication.
PL
Bezpieczeństwo żywności obejmuje zagadnienia związane m.in. z procesami wytwarzania, przetwarzania czy też dystrybucją żywności. Ujednolicenie europejskiego prawa żywnościowego poprzez wprowadzenie odpowiednich ustaw i rozporządzeń pozwala na kontrolowanie jakości i bezpieczeństwa żywności produkowanej, przetwarzanej oraz konsumowanej nie tylko we własnym kraju, ale również sprowadzanej z całego świata. System zarządzania bezpieczeństwem żywności ma na celu szeroko pojętą ochronę konsumentów z jednoczesnym zagwarantowaniem zrównoważonego i niezakłóconego działania rynku. Współpraca pomiędzy producentami, konsumentami i rządami poszczególnych państw warunkuje odpowiednią jakość i zapewnia bezpieczeństwo produkowanej i dystrybuowanej żywności. Niniejsza praca przedstawia podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa żywności, przegląd obowiązujących w Polsce praw dostosowanych do ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz podstawowe systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności pozwalające na uzyskanie żywności bezpiecznej, ekonomicznie dostępnej oraz zaspokajającej potrzeby konsumenta.
EN
Food safety covers a very wide range of issues concerning all its aspects starting from scratch production through the entire process of production, finally distribution. Unification of European food law by the introduction of relevant laws and regulations, allows us to control the quality and most of all the safety of food produced, processed and consumed in the European Union as well as imported from around the world. Food safety management system has aiming at the broader consumer protection along with ensuring balanced and smooth functioning on the field. Cooperation between producers, consumers and governments of each country determines the quality and ensures the safety of food produced and distributed. This paper presents the basic concepts of food safety, a review of laws applicable in Poland adapted to EU legislation and basic systems of quality management and food safety can achieve safe food, economically availability and serves the needs of the consumers.
EN
The article presents the results of research conducted on the basis of data from audits. Comparison of the results of this research, with information related to trends and volatility in the certification, allowed the presentation appearing depending between them. It was also touched on the information about new edition of ISO 9001: 2015, how many an what kind of changes it may cause in the quantities of new and maintained certificates among enterprises. In summary of that article, has been presented the possible influence of factors determining changes but not only the quantity but also the business structure undergoing certification companies.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych w oparciu o dane poaudytowe. Zestawienie wyników tych badań z informacjami związanymi z trendami oraz zmiennością na rynku certyfikacji, pozwoliło na przedstawienie pojawiających się między nimi zależności. Poruszony został także temat wprowadzanego nowego wydania normy ISO 9001:2015, z punktu widzenia zmian w ilościach nowych oraz utrzymywanych certyfikatów wśród przedsiębiorstw. W podsumowaniu opracowania zostały także możliwe wpływy czynników warunkujących zmiany w nie tylko ilości nadawanych certyfikatów ale także strukturze przedsiębiorstw poddających się certyfikacji.
14
Content available remote Wskaźniki monitorowania procesów – studium przypadku
PL
W artykule przedstawiona została problematyka projektowania wskaźników monitorowania procesów jako zadania, które mają do zrealizowania przedsiębiorstwa, które chcą doskonalić swoje procesy. Projektowanie wskaźników monitorowania procesów jest jednym z obligatoryjnych wymagań dotyczących firm funkcjonujących w środowisku np. systemu ISO 9001. Zwykle proces projektowania tychże wskaźników przysparza organizacjom problemów, z uwagi na spełnienie aspektu adekwatności wskaźnika/miernika do charakteru procesu, który będzie nim mierzony. Artykuł w swojej praktycznej części, opiera się na wynikach obserwacji bezpośredniej w przedsiębiorstwach w zakresie podejmowanego tematu oraz doświadczeń autorskich wynikających z implementacji systemów zarządzania jakością. Celem głównym artykułu jest przedstawienie propozycji wskaźników, które mogą być wykorzystane przez organizacje realizujące procesy podobne do tych, realizowanych w przedsiębiorstwie stanowiącym podmiot analizowanego studium przypadku.
EN
This paper presents the problem of designing indicators for monitoring the processes as tasks to firms seeking to implement to improve their processes. Designing indicators for monitoring processes, is one of the mandatory requirements for companies operating in an environment such as the ISO 9001 standard. Normally, the design process of these indicators, the organization poses problems because of the performance aspect of the adequacy of the indicator / measure to the nature of the process that it will be measured. The article in its practical part, based on the results of direct observation in enterprises undertaken in the subject and the author's experience resulting from the implementation of quality management system.
PL
Odkryte w 1895 roku przez Wilhelma Roentgena promienie X bardzo szybko znalazły zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i wmedycynie. Od tego czasu wachlarz zastosowań promieniowania rentgenowskiego stale się poszerza i dziś trudno jest nam sobie wyobrazić współczesną medycynę pozbawioną możliwości diagnostycznych i terapeutycznych, jakie niesie ze sobą promieniowanie rentgenowskie. Należy jednakże pamiętać, że promieniowanie to jest szkodliwe dla organizmów żywych i dlatego stosuje się je pod ścisłą kontrolą.
PL
Celem pracy było przedstawieni zalet i korzyści jakie wiążą się z wykorzystaniem systemów zarządzania jakością w fazie projektowania produktu. Omówiony został przykładowy cykl projektowania składający się z: weryfikacji specykacji technicznej klienta, badania rynku w poszukiwaniu rozwiązań technologicznych, opracowaniu sstępnej koncepcji, analizy jakościowej i etapu projektowania.
EN
The aim of the study was introduced to the advantages and benefits associated with the use of quality management systems in the design phase of the product. Discussed is an example of design cycle consisting of: customer specification verification, testing the market for technology, developing the initial concept, qualitative analysis and design phase.
PL
W publikacji poruszono problematykę oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością. Przedstawiono w niej wyniki badań dotyczących poziomu istotności podkryteriów wchodzących w skład kryterium wzajemnie korzystnych powiązań z dostawcami. Dokonano w nim również analizy czynnikowej w celu identyfikacji czynników ukrytych składających się na kryterium wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami.
EN
The presented paper concentrate on the problem of assessing the level of maturity of the quality management system. It also presents the results of studies on the significance level sub-criteria included in the criterion of mutually beneficial relationships with suppliers. It has also had a factor analysis to identify the hidden factors that make up the criterion of mutually beneficial relationships with suppliers.
PL
Systemy zapewnienia jakości stanowią gwarancję prowadzenia wiarygodnych badań przez laboratorium. Umożliwiają współczesnemu badaczowi pozyskanie partnerów badawczych i inwestorów. Nadzór nad materiałem badawczym jest jednym z punktów krytycznych pracy w laboratorium, dlatego niezwykle istotnym jest przestrzeganie wytycznych dotyczących prawidłowego przechowywania i transportu próby. Wnikliwa analiza wymagań dotyczących transportu materiału badawczego zaprezentowana w niniejszym artykule zwraca uwagę na potrzebę zmian jakościowych współczesnych laboratoriów.
EN
The quality management systems are the guarantee of reliable research in the laboratory. The allow the researcher to obtain modern research partners and investors. Supervision of research materials is one of the most critical work in the laboratory, and therefore extremely important to observe the guidelines for proper storage and transportation of the sample. A careful analysis of requirements for the transport of the research materiál, presented in this paper, highlights the need for qualitative changes of modern laboratories.
19
Content available remote Social barriers to the implementation of quality management systems
EN
The concept of quality management and most of the related methods and techniques are strongly linked to the human potential of the organization. Therefore most of the obstacles to implementation of quality management systems have social base. This article aims to present social, "soft" barriers to implementation of quality management systems and ways of overcoming them.
PL
Koncepcja zarządzania jakością oraz większość stosowanych w jej ramach metod i technik zarządzania, w dużym stopniu związana jest z potencjałem ludzkim organizacji. Stąd większość barier związanych z wdrażaniem systemów zarządzania jakością ma podłoże społeczne. Celem artykułu jest przedstawienie społecznych, "miękkich" barier wdrażania systemów zarządzania jakością oraz sposobów ich przezwyciężania.
PL
W opracowaniu przedstawiono koncepcje oceny skuteczności systemu zarządzania jakością stacji kontroli pojazdów (SZJ SKP). Wykazano przesłanki dokonywania takiej oceny. Jako podstawę do oceny skuteczności przyjęto procesowy model SZJ. Zaproponowano koncepcję i metody procesowej i systemowej oceny skuteczności SZJ SKP oraz przedstawiono propozycję kryteriów oceny skuteczności tego systemu.
EN
The paper presents concepts of evaluating quality management system effectiveness of the vehicle inspection stations (SZJ SKP). The premises for conducting such an evaluation are indicated. As a basis for evaluating effectiveness, the author assumed SZJ process model. The concept and process as well as system method have been proposed, of evaluating effectiveness of SZJ SKP and the proposal for the criteria of SZJ SKP's effectiveness evaluation has been presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.